Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог , Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Умисел і його види


У статті 25 КК вперше законодавчо закріплено поділ умислу на прямий і непрямий. Правильне встановлення виду умислу має чимале юридичне значення. Пленум Верховно-го Суду РФ у постанові від 27 січня 1999 р. № 1 «Про доль-ної практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)» підкреслив,

що при призначенні покарання у числі інших обставин суди зобов'язані враховувати вид умислу, мотив і мета преступленія1.
Злочин визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільну небез-ність своєї дії (бездіяльності), передбачала можливість чи неминучість настання суспільно небезпечних наслідки-вий і бажала їх настання (ч. 2 ст. 25 КК).
Усвідомлення суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння і передбачення його суспільно небезпечних наслідків характеризують процеси, що протікають в сфері свідомості, і по-цьому утворюють інтелектуальний елемент прямого умислу, а бажання настання зазначених наслідків відноситься до волі-виття сфері психічної діяльності і становить вольовий елемент прямого умислу.
Усвідомлення суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння - це розуміння його фактичного змісту і соці-ального значення. Воно включає уявлення про характер об'єк-єкта злочину, змісті дій (бездіяльності), посеред-ством яких здійснюється посягання, а також про тих фактичних обставин (час, місце, спосіб, обстановка), при яких відбувається злочин. Відображення всіх цих компонентів у свідомості винного дає йому можливість осоз-нать суспільну небезпеку вчиненого діяння.
Усвідомлення суспільної небезпеки діяння не тотожне усвідомлення його протиправності, тобто запрещенности уголов-ним законом. У переважній більшості випадків при вдосконалення-шении умисних злочинів винний усвідомлює їх проти-воправность. Однак закон не включає усвідомлення противоправ-ності вчиненого діяння у зміст цієї форми вини, тому злочин може бути визнано умисним і в тих (вельми рідкісних) випадках, коли винний не усвідомлював проти-правность вчиненого діяння.
Передбачення - це відображення в свідомості тих подій, ко-
торие обов'язково відбудуться, повинні або можуть статися
1 Див: Судова практика у кримінальних справах. М., 2005. С. 136. Див також: постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 12.03.2002. № 5 / / БВС РФ.1999. № 3.

В майбутньому. Воно означає уявне представлення винного про ту шкоду, яку завдасть або може заподіяти його діяння об'єкту посягання. При прямому намірі передбачення вклю-сподівається, по-перше, уявлення про фактичний зміст перед-стоять змін в об'єкті посягання, по-друге, поні-мание їх соціального значення, тобто шкідливості для суспільства, по-третє, усвідомлення причинно-наслідкового залежності між дією або бездіяльністю і суспільно небезпечними наслідки-виями.
У визначенні Судової колегії з кримінальних справ Вер-ховного Суду РФ у справі Ф. вказано, що її засудження за умиш-ленне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю є необосно-ванним, оскільки обставини вчинення злочину не дозволяють стверджувати , ніби Ф. передбачала, що в результаті її дій потерпіла впаде і отримає закритий перелом шийки лівого стегна зі зміщенням, тому кваліфікація діяння як умисного злочину ісключается1. У даному випадку Ф. не усвідомлювала причинно-наслідкового залежності між своїми діями і заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю по-терпіла і не передбачала такого наслідки, тому прямого, та й взагалі умисел виключається.
Передбачення суспільно небезпечних наслідків входить в з-тримання умислу лише при вчиненні злочинів з мате-тивнотериторіального складом. Оскільки у злочинах з формальним складом наслідки не включені в об'єктивну сторону, ні інтелектуальне, ні вольове ставлення до них у зміст умислу не входять.
Відповідно до закону (ч. 2 ст. 25 КК) прямий умисел ха-теризується, зокрема, передбаченням можливості або неіз-бежность настання суспільно небезпечних наслідків, що складає інтелектуальний елемент цього виду умислу. Лише в окремих випадках особа, яка вчиняє злочин з прямим умислом, передбачає суспільно небезпечні наслідки не як неминучі, а лише як реально можливі. Така ситуація скла-дивается, якщо обраний винним спосіб посягання об'єктивно здатний з приблизно рівною мірою ймовірності викликати
1 БВС РФ. 1999. № 12. С. 13.

Різнопланові наслідки. Наприклад, викидаючи малолітньої дитини з вікна третього поверху будинку, винний розуміє, що і смерть, і будь-якої тяжкості шкоду здоров'ю потерпілого будуть залежно від обставин падіння (наприклад, на гілки дере-ва або в замет) однаково закономірним результатом цього пре-ступления. У подібних випадках бажане наслідок (смерть) є закономірним, але не єдино можливим результа-том вчинених дій, тому воно передбачається не як неіз-бажаних, а як реально можливий результат діяння.
Вольовий елемент прямого умислу характеризує спрямований-ність волі суб'єкта. Він визначається в законі як бажання на ступления суспільно небезпечних наслідків.
Бажання - це, по суті, прагнення до певного резуль-тату. Воно зовсім не означає, що наслідки злочину при-ятни або просто вигідні винному 1. Бажання може мати різні психологічні відтінки. При прямому намірі воно полягає в прагненні до певних наслідків, кото-які можуть виступати для винного в якості: 1) кінцевої мети (вбивство з ревнощів, з мотивів кровної помсти), 2) проміжного етапу (вбивство з метою полегшити вчинення іншого злочину), 3) засоби досягнення мети (вбивство з метою отримання спадщини); 4) необхідного супутнього елементу діяння (вбивство шляхом вибуху, якщо разом з наміченою жертвою неминуче загинуть і інші люди) 2.
Законодавче визначення прямого умислу орієнтоване на злочини з матеріальним складом, тому бажання свя-ни опиняються в ньому тільки з суспільно небезпечними наслідками,
1 Див: Кримінальне право. Загальна частина / За ред. В.Н. Петрашева. М.,
1999. С. 202, 203.
2 Деякими авторами висловлюється думка, що при прямому умислі суспільно небезпечні наслідки передбачаються тільки як кінцева мета діяння або як засіб досягнення кінцевої мети, а уявлення про неминучий побічний результаті діяння характерно тільки для непрямого умислу (див. : Пітецкій В. Звуження поняття непрямого умислу тягне вже-сточеними репресії / / Відомості Верховної Ради. 1998. № 11. С. 49; Мілюков С.Ф. Російське кримінальне законодавство. Досвід критичного аналізу. СПб.,
2000. С. 59-61). Однак подібні судження не відповідають законо-тельному опису прямого і непрямого умислу в ст. 25 КК. Ще більш неприйнятно заперечення вольових відмінностей між прямим і непрямим умислом (див.: Плотніков О.І. Указ. Соч. С. 125-128).

В яких втілений шкода, заподіяна об'єкту. Однак в Російській законодавстві більшість злочинів мають формальний склад, і наслідки перебувають за межами об'єк-єктивні сторони. У цих складах предметом бажання є саме суспільно небезпечне діяння. Наприклад, при викраденні людини винний усвідомлює, що проти волі потерпілого за-владевает їм, вилучає зі звичного середовища і насильно пе-ремещает в інше місце з метою подальшого утримання та ж-гавкає вчинити такі дії.
Отже, при скоєнні злочинів з формальним складом бажання винного поширюється на самі дію-вия (бездіяльність), які за своїми об'єктивними властивостями володіють ознакою суспільної небезпеки незалежно від факту настання шкідливих наслідків. А оскільки сознатель-а й добровільно скоєних дії завжди бажані для діючої особи, то умисел у злочинах з формальним складом може бути тільки прямим.
Крім змісту важливим показником прямого умислу є його спрямованість, яка в багатьох випадках визна-ляєт кваліфікацію злочину. Під спрямованістю умислу розуміється мобілізація інтелектуально-вольових зусиль ві-новного на вчинення діяння: зазіхав на певний об'єкт; виконуваного певним способом; причиняющего певні наслідки; характеризується наявністю визна-ділених обтяжуючих або пом'якшуючих обставин. Верхів-ний Суд РФ, враховуючи значення спрямованості умислу для ква-ліфікації злочинів, неодноразово підкреслював необхід-ність її встановлення у конкретних кримінальних справах. Так, Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ вказувала, що діяння не є злочином, якщо умисел особи «після придбання макової соломки був спрямований на доставку її до місця свого проживання для особистого пользова-ня» 1; що розкрадання кваліфікується як крадіжка або грабіж залежно від спрямованості умислу на вилучення майна таємним або відкритим способом2 і т.д.
1 БВС РФ. 1999. № 10. С. 8.
2 БВС РФ. 1999. № 12. С. 14.

Непрямий умисел відповідно до закону (ч. 3 ст. 25 КК) має місце, якщо особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільну небезпеку своєї дії (або бездіяльності), передбачала можливість настання суспільно небезпечних по- наслідків і, хоча і не бажала, але свідомо допускало їх або ставився до них байдуже.
Усвідомлення суспільно небезпечного характеру діяння має однаковий зміст як при прямому, так і при непрямому намірі. Але характер передбачення суспільно небезпечних послід-наслідком при прямому і при непрямому намірі не збігається.
Кримінальний кодекс пов'язує передбачення неминучості на ступления суспільно небезпечних наслідків виключно з прямим умислом (ч. 2 ст. 25). Навпаки, непрямого умислу властиво передбачення тільки можливості настання про-громадської небезпечних наслідків (ч. 3 ст. 25 КК). При цьому суб'єктів незалежно ект передбачає реальну можливість настання таких послід-наслідком, тобто вважає їх закономірним результатом розвитку при-чінной зв'язку саме в даному конкретному випадку. Таким чином, передбачення неминучості настання злочинних наслідків виключає непрямий умисел1.
Отже, інтелектуальний елемент непрямого умислу харак-
теризуется усвідомленням суспільної небезпеки вчиненого діяння і передбаченням реальної можливості настання про-громадської небезпечних наслідків.
Вольовий елемент цього виду умислу характеризується в законі як відсутність бажання, але свідоме допущення гро-але небезпечних наслідків, або байдуже до них ставлення (ч. 3 ст. 25 КК).
При непрямому намірі суспільно небезпечний наслідок - це найчастіше побічний продукт злочинних дій винного, а самі ці дії спрямовані до досягнення іншої мети, завжди знаходиться за рамками даного складу злочину. Винний не прагне заподіяти суспільно небезпечні наслідки. Одна-ко підкреслене законодавцем відсутність бажання заподіяти
1 Правда, деякі вчені, всупереч закону, висловлюють думку, що передбачення неминучості настання суспільно небезпечних наслідків може мати місце і при непрямому намірі (див.: Пітецкій В. Указ. соч. С. 49).

Шкідливі наслідки означає лише відсутність прямої заинтере-женням в їх настанні; його не можна розуміти як небажання зазначених наслідків, прагнення їх уникнути (активне неже-ланіе). Насправді свідоме припущення означає, що ві-новних викликає своїми дії певну ланцюг подій і свідомо, тобто осмислено, навмисно допускає розвиток причинно-наслідкового ланцюга, що приводить до настання гро-венно небезпечних наслідків. Свідоме допущення є актив-ве переживання, пов'язане позитивним вольовим отношени-ем до наслідків, при якому винний заздалегідь погоджується з настанням суспільно небезпечних наслідків, готовий прийняти їх як плату за досягнення кінцевої мети дії. Саме поло-жительность, схвальне ставлення до наслідків зближує свідоме допущення з бажанням, робить їх різновидами вольового змісту однієї і тієї ж форми вини.
Вольове зміст непрямого умислу може проявитися і в байдужому ставленні до настання суспільно небез-них наслідків. Воно, по суті, мало чим відрізняється від созна-тельного допущення і означає відсутність активних емоційних переживань у зв'язку із суспільно небезпечними послід-ствиями, реальна можливість настання яких відображається випереджаючим свідомістю винного. У цьому випадку суб'єкт при-чиняться шкоду суспільним відносинам, що називається, «не замислюючись» про наслідки вчиненого діяння, хоча мож-ливість їх заподіяння представляється йому вельми реальною.
Прямий і непрямий умисел - це види однієї і тієї ж форми вини, тому між ними багато спільного. Інтелектуальний елемент обох видів наміру характеризується усвідомленням суспільної небезпеки вчиненого діяння і передбаченням його суспільно небезпечних наслідків. Спільним для вольового елемента прямого і непрямого умислу є позитивне, схвальне ставлення до настання передбачуваних гро-венно небезпечних наслідків.
Різниця у змісті інтелектуального елемента прямо-го і непрямого умислу полягає в неоднакове характері передбачення наслідків. Якщо прямий умисел характеризується передбаченням, як правило, неминучості, а іноді реальної можливості настання суспільно небезпечних наслідків,

  то непрямого умислу притаманне передбачення тільки реальної можливості настання таких наслідків. Але основне раз-відмінність між прямим і непрямим умислом полягає в НЕ-однаковому характері вольового ставлення суб'єкта до последст-віям. Позитивне ставлення до них при прямому намірі ви-ражается в бажанні, а при непрямому намірі - у свідомому допущенні або в байдужому відношенні.
  Встановлення виду умислу дуже важливо для правильної ква-
  ліфікації злочину.
  Так, М. був засуджений за замах на вбивство Ч. Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РРФСР переква-ліфікованих дії М. за ч. 1 ст. 108 КК I960 р. (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень), виходячи з того, що М. дійство-вал з непрямим умислом, а значить, діяння має квалифици-роваться за фактично настали наслідків. Не погоджуючись-Ясь з таким висновком, Президія Верховного Суду РРФСР отме-Ніл касаційне визначення і вказав, що при вирішенні питання про зміст умислу винного суд «повинен виходити з сукупності всіх обставин злочину і враховувати, зокрема, способи і знаряддя злочину, кількість, харак-тер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень (на-приклад, у життєво важливі органи людини), причини прекра-домлення злочинних дій винного і т.д. »1.
  Конкретні обставини вчинення даного злочину:
  нанесення сильного удару ножем в шию (в частину тіла, де розта-дружини життєво важливі органи), спроба вдарити вторинне, не удавшаяся через активного опору потерпілої, присікти-ня подальшого посягання за допомогою сторонніх осіб, а також запобігання тяжких наслідків завдяки своевре - менному надання медичної допомоги - свідчать у своїй сукупності, що М. не тільки передбачив наслідки у вигляді смерті потерпілої, але і бажав їх настання, тобто дію-вовал з прямим умислом.
  Законодавче розподіл наміру на прямий і непрямий має чимале практичне значення. Суворе розмежування обох видів наміру необхідно для правильного застосування
  1 БВС РРФСР. 1991. № 1. С. 6.

  ряду кримінально-правових інститутів (приготування, замах, співучасть та ін.), для кваліфікації злочинів, законодавче опис яких передбачає тільки прямий умисел, для визна-ділення ступеня вини, ступеня суспільної небезпеки діяння і особи винного, а також для індивідуалізації покарання.
  Закон ділить умисел на види тільки залежно від особ-ностей їх психологічного змісту. А теорія і практика кримінального права знають і інші класифікації видів наміру. Так, по моменту виникнення злочинного наміру умисел поділяється на заздалегідь обдуманий і раптово виник.
  Заздалегідь обдуманий умисел означає, що намір вдосконалення-шити злочин здійснюється через більш-менш значи-вальний проміжок часу після його виникнення. У багатьох випадках заздалегідь обдуманий умисел свідчить про наполегливий-вості, а іноді і про витонченості суб'єкта у досягненні пре-ступнях цілей і, отже, помітно підвищує суспільну небезпеку як злочину, так і самого винного. Але сам по собі момент виникнення злочинного наміру - грунтовний-ство значною мірою випадкове і, по суті, не може мати істотного впливу на ступінь небезпеки діяння. Набагато важливіше ті причини, по яким винний реалізував свій зами-сіл не відразу. Якщо це пояснюється його нерішучістю, внут-реннімі коливаннями, негативним емоційним ставленням-ем до злочину і його результатами, то заздалегідь обдуманий умисел ні в якій мірі не небезпечніше, ніж раптово виник. Але іноді розрив у часі між виникненням і реализаци-їй наміру обумовлений особливою наполегливістю суб'єкта, який в цей час готує способи і засоби для здійснення діяння, обмірковує план здійснення злочинного наміру, шляхи подолання можливих перешкод, способи приховування переступив-лення і т.д. Нерідко заздалегідь обдуманий умисел свідчить про особливе підступність винного або витонченості способів дос-тижения злочинної мети. За таких обставин він підвищується-ет суспільну небезпеку діяння і особи винного, і по-цьому небезпечніше раптово виниклого умислу.
  Раптово виникли є такий вид умислу, який реалізується в злочині відразу ж або через незначний проміжок часу після його виникнення. Він може бути простим або афектованого.

  Простим раптово виникли умислом називається такий його вид, при якому намір вчинити злочин виникає у винного в нормальному психічному стані і реалізується відразу ж або через короткий проміжок часу після виник-нення.
  Афектований умисел характеризує не стільки момент, скільки психологічний механізм виникнення наміру вчинити злочин. Приводом до його виникнення являють-ся неправомірні чи аморальні дії потерпілого в від-носінні винного або його близьких або систематичне про-тівоправное або аморальну поведінку потерпілого, що створило тривалу психотравматичну ситуацію. Під їх впливом у суб'єкта виникає сильне емоційне напруження, кото-рої призводить до психологічного зриву, істотно затруд-няющая свідомий контроль над вольовими процесами. Цим і обумовлено пом'якшення покарання за злочин, з-вершенно з афектованого умислом.
  За своїм психологічним змістом і заздалегідь обду-манний і раптово виник умисел може бути як прямим, так і непрямим.
  Залежно від ступеня визначеності уявлень суб'єкта про найважливіші фактичних і соціальних властивості со-вершать діяння умисел може бути певним (конкре-тизированной) або невизначеним (неконкретізірованним).
  Певний (конкретизований) умисел характеризується наявністю у винного конкретного уявлення про качествен-них і кількісних показниках шкоди, завданої діянням-ем. Якщо у суб'єкта є чітке уявлення про якомусь одному індивідуально-певному результаті, умисел є простим визначеним.
  Альтернативний умисел - це такий різновид певного наміру, при якому винний передбачає приблизно однакову можливість настання двох індивідуально оп-ределенних наслідків. Злочини, вчинені з альтер-нативним наміром, слід кваліфікувати залежно від фактично заподіяних наслідків. Так, особа, завдаючи удару ножем у груди, діє з альтернативним умислом, якщо з рав-ною часткою ймовірності передбачає будь-яке з двох можливих за-наслідків: смерть або тяжка шкода здоров'ю. Його дії

  повинні кваліфікуватися як умисне заподіяння саме тих наслідків, які фактично настали.
  У літературі була висловлена точка зору, згідно з якою
  злочини, вчинені з альтернативним умислом, слід кваліфікувати як замах на заподіяння найбільш тяжких наслідків з числа тих, які охоплювалися свідомістю ві-новного1. Таку думку аргументується тим, що наслідки, осудні суб'єкту, «охоплювалися його свідомістю і його воля була спрямована на досягнення цих більш тяжких наслідки-вий» 2. Помилковість наведеної точки зору обумовлена не-обгрунтованої презумпцією того, що воля суб'єкта спрямована на досягнення більш тяжких наслідків. Але якщо це так, то умисел не рахується альтернативним.
  Невизначений (неконкретізірованний) умисел означає, що у винного є не індивідуально визначене, а узагальнене уявлення про об'єктивні властивості діяння, тобто він усвідомлює тільки його видові ознаки. Наприклад, завдаючи сильних ударів ногами по голові, грудях і животу, винний передбачає, що в результаті буде завдано шкоди здоров'ю по-терпів, але не усвідомлює ступеня тяжкості цієї шкоди. Подоб-ное злочин, вчинений з невизначеним наміром, слід кваліфікувати як умисне заподіяння того вре-так здоров'ю, який фактично настав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Умисел і його види"
 1. 4. Умисел і його види
    умисел визначався так само (див., наприклад, ст. 10 КК РРФСР 1926 р.). Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. і кримінальні кодекси союзних республік 1959-1961 рр.. значно удосконалили поняття наміру, визначивши, що злочин визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або
 2. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
    його підходу до поняття юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку", іншими - як "регламентоване нормами права суспільне
 3. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
    умисел - одна з форм вини порушника. Вина порушника в цивільному праві передбачається. Однак дана презумпція за змістом закону діє лише тоді, коли мова йде про застосування заходів цивільно-правової відповідальності, що носить за своєю суттю компенсаційний характер. У даному ж випадку в наявності конфіскаційні заходи, які те саме заходам адміністративної відповідальності. Тому вина у формі
 4. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
    умисел і необережність (п. 1 ст. 401 ЦК). Необережність, в свою чергу, поділяється на просту і грубу. Вина у формі умислу характеризується тим, що спричинила шкоду діяв навмисно протиправно незалежно від того, бажав він чи ні настання шкоди. Умисне заподіяння шкоди відбувається, як правило, при вчиненні злочинів, наприклад, проти особистості. Набагато частіше деліктні
 5. § 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
    умисел потерпілого і дія непереборної сили. Під умислом потерпілого розуміється усвідомлене бажання особи, щоб йому було завдано шкоди. При цьому особа повинна розуміти значення своїх дій і бути здатне керувати ними. Тому, наприклад, якщо самогубство робить людина, що знаходиться в неосудному стані, умисел у його діях з юридичної точки зору відсутня. Що стосується
 6. 70. Безіменне КОНТРАКТИ
    умисел при користуванні річчю; 3) оцінний договір (contractus aestimatorius) - договір, за яким певна річ передавалася однією стороною іншій для продажу за ціною не менше встановленої оцінки, а інша сторона повинна була продати цю річ за ціною не менше тієї, яка була встановлена передавальною стороною, і передати їй всі гроші або повернути річ, якщо продати її не вдавалося.
 7. 72. Договір зберігання (поклажі)
    умисел і грубу необережність. Якщо депозитарій користувався річчю або не повертав її в термін, депозітант був вправі пред'явити до депозитарію прямий позов із схову (actio depositi directa), задоволення якого тягло безчестя (infamia). Обов'язки депозітанта: - забезпечити, щоб його річ не заподіяла шкоди депозитарію; - попередити депозитарію про особливі властивості речі. Якщо
 8. У
    види зобов'язань з надання У. XIII, 54, § 1 (2) - с. 84 - 85 - готельні У. XIII, 54, § 4 (8) - с. 117 - 120 - медичні У. XIII, 54, § 4 (3) - с. 103 - 105 - поняття договору надання У. XIII, 54, § 2 (1) - с. 85 - 86 - поняття зобов'язань з надання У. XIII, 54, § 1 (1) - с. 82 - 84 - правові У. XIII, 54, § 4 (5) - с. 112 - 113 - система договорів возмездного
 9. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
    умисел може бути прямим або непрямим (евентуальним). Необережна вина також підрозділяється на два види: а) злочинну самовпевненість або легковажність, б) злочинну недбалість або халатність. Схема 59 --- --- | ФОРМИ ВИНИ | L --- --- T ---
 10. Глава 6 Руська Правда як пам'ятник права
    умисел. Законодавець знав поняття рецидиву, повторності злочину (у випадку конокрадство). Суб'єктами злочину були всі фізичні особи, включаючи рабів. Про віковий ценз для суб'єктів злочину закон нічого не говорив. Суб'єктивна сторона злочину включала умисел або необережність. Чіткого розмежування мотивів злочину і поняття винності ще не існувало, але вони вже
© 2014-2021  yport.inf.ua