Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Види зобов'язань


Обширність сфери, яка охоплюється зобов'язальним правом, і різноманіття зобов'язальних правовідносин не дають можливості провести класифікацію їх на основі єдиного критерію. Є, мабуть, єдиний критерій, що дозволяє розмежувати всі зобов'язання на дві групи, - спосіб впливу права на регульовані їм суспільні відносини. За цим критерієм зобов'язання поділяються на регулятивні та охоронні "*".
---
"*" Див: Цивільне право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. II, напівтім I. С. 18; Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. Т. I. М., 2001. С. 478.
Перша найбільш велика група зобов'язань включає в себе зобов'язання, що виникають і діють на основі регулятивних норм зобов'язального права, що встановлюють правила нормального функціонування товарно-грошових відносин (зобов'язання купівлі-продажу, оренди, перевезення та ін.) . Зобов'язання другої групи виникають на основі охоронних норм зобов'язального права у випадках порушення нормального функціонування майнового обороту (зобов'язання з заподіяння шкоди, з безпідставного збагачення).
В інших розподілах зобов'язань на види використовуються різні критерії, що дозволяють відмежувати певні групи зобов'язань один від одного з метою з'ясування особливостей правової сутності кожної з них. Зазвичай це двухчленной ділення, що спираються на особливості окремих видів зобов'язань з утримання, тобто за характером правомочностей і обов'язків сторін, специфічних рис об'єктів, за характеристикою суб'єктів, підстав виникнення зобов'язань, взаємозв'язку зобов'язань один з одним.
З урахуванням цього в цивільному праві розрізняються наступні види зобов'язань: а) односторонні (односторонньо зобов'язують) і взаємні; б) зобов'язання, в яких боржники виконують точно певні дії, і зобов'язання альтернативні; в) зобов'язання, володіють строго особистим характером, і зобов'язання, в яких особистість їх суб'єктів не впливає на виникнення, зміну і припинення правовідносин; г) зобов'язання договірні, позадоговірні і зобов'язання з односторонніх вольових актів; д) головні і додаткові зобов'язання.
У тому випадку, коли одній стороні зобов'язання належить тільки право (права), а інший - тільки обов'язок (обов'язки), зобов'язання є одностороннім (односторонньо зобов'язуючим). Таким є правовідношення за договором позики (ст. 807 ЦК). Якщо ж кожна сторона має права і обов'язки, то зобов'язання буде взаємним (зобов'язання з купівлі-продажу, підряду та ін.) У таких випадках згідно п. 2 ст. 308 ГК кожна із сторін вважається боржником іншого боку в тому, що вона зобов'язана зробити на її користь, і одночасно її кредитором у тому, що має право від неї вимагати. Більшість зобов'язань відноситься до категорії взаємних. Взаємовідносини сторін у процесі здійснення взаємних зобов'язань регулюються правилами ст. 328 ГК.
Як правило, кредитор у зобов'язанні має право вимагати від боржника вчинення одного строго певної дії (або декількох дій). Але зустрічаються зобов'язання, змістом яких є право вимоги і відповідний йому обов'язок вчинення одного з декількох дій на вибір, причому вчинення одного з них складає виконання зобов'язання. Такі зобов'язання називаються альтернативними (ст. 320 ЦК). Наприклад, у разі продажу речі неналежної якості зобов'язання купівлі-продажу трансформується в альтернативне. Покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця: або відповідного зменшення купівельної ціни, або безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару (п. 1 ст. 475 ЦК).
Наявність права вибору однієї дії з ряду можливих не означає, що виникло кілька зобов'язань. Альтернативне зобов'язання - єдине правовідношення, зміст якого в цілому визначається в момент виникнення зобов'язання і уточнюється до моменту виконання.
Важливе питання про те, кому із сторін належить право вибору, тобто остаточного встановлення змісту зобов'язання, вирішує ст. 320 ЦК: "Боржника, зобов'язаному передати кредитору одне або інше майно або вчинити одну з двох або кількох дій, належить право вибору, якщо із закону, інших правових актів або умов зобов'язання не випливає інше". У ряді статей Цивільного кодексу право вибору конкретної дії надано кредитору (див., наприклад, ст. Ст. 475, 612, 723).
У більшості випадків особистість сторін зобов'язання - боржника і кредитора - не робить істотного впливу на виникнення, зміну і припинення правовідносин. Так, закон допускає заміну у зобов'язанні боржника і кредитора іншими особами (див. § 4 цієї глави); смерть сторін, як правило, не припиняє зобов'язання, так як права і обов'язки сторін переходять до спадкоємців.
Однак деякі зобов'язання настільки тісно пов'язані з особистістю сторін (або однієї з них), що існування їх при іншому складі учасників немислимо. Це зобов'язання особистого характеру (наприклад, зобов'язання художника написати картину, зобов'язання, що виникло з договору доручення). У таких зобов'язаннях смерть боржника або кредитора, з особистістю якого воно пов'язане, припиняє його (ст. ст. 418, 977 ЦК). У зобов'язанні цього виду не допускається заміна кредитора (ст. 383 ЦК).
З урахуванням відмінності в підставах виникнення зобов'язань їх можна поділити на договірні, позадоговірні і зобов'язання з односторонніх вольових актів. Договірними іменують зобов'язання, що виникають з договорів. Вони є правовою формою, опосредующей нормальний економічний оборот. У числі договірних зобов'язань виділяються зобов'язання за участю підприємців, які характеризуються певною своєрідністю правового режиму (див., наприклад, п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 401, ст. 426, п. 3 ст. 428 ЦК).
Група договірних зобов'язань особливо численна. З урахуванням економічних і юридичних ознак і у відповідності з вченням про комплексне поняття цивільно-правового договору можуть бути виділені наступні чотири типи договорів: а) договори про передачу майна, б) договори, спрямовані на виконання роботи, в) договори про надання послуг і г) установчі договори (див. § 3 гл. 23 підручника).
До групи договірних зобов'язань з урахуванням схожості правового режиму примикають зобов'язання з односторонніх вольових актів (публічна обіцянка нагороди, публічний конкурс - гол. Гл. 56, 57 ЦК).
Позадоговірні зобов'язання виникають не за згодою сторін, а в результаті заподіяння шкоди особистості громадянина або майну будь-якого суб'єкта цивільного права, а також в результаті безпідставного збагачення, тобто отримання або збереження майна однією особою за рахунок іншої без встановленого законодавством або угодою підстави (гл. гл. 59, 60 ЦК).
Деякі зобов'язання тісно взаємопов'язані і з урахуванням їх значення один для одного підрозділяються на головні (основні) і додаткові (акцесорні). Перші (наприклад, купівля-продаж, позика) можуть існувати самостійно без додаткового зобов'язання. Другі (наприклад, неустойка, порука) - лише за наявності головного (основного) зобов'язання, в нерозривному зв'язку з ним. Так, у разі припинення договору позики, закінчення строку позовної давності щодо витребування суми позики відповідно припиняється, закінчується термін позовної давності за зобов'язанням поручительства, встановленого в забезпечення позики (ст. 207 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Види зобов'язань "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  види підприємницької діяльності (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо) щодо кожного, хто до них звернеться . Для комерційної організації виключається дію принципу свободи договору: вона не може на свій розсуд ні вибирати партнера, як вирішувати питання про укладення договору.
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  види зобов'язань ", вступила в силу з 1 березня 1996 Частина третя Кодексу, до якої увійшли два розділи -" Спадкове право "і" Міжнародне приватне право ", - вступила в силу з 1 березня 2002 р. Нарешті, набуття чинності частини четвертої, що складається з одного розділу -" Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації ", приурочене до 1 січня 2008 Цивільний
 3. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  види зобов'язань ", вивчаються положення розд. V "Спадкове право" та VII "Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації", які були прийняті у складі частин другої, третьої і четвертої ЦК. Навпаки, положення розд. VI "Міжнародне приватне право" вивчаються в рамках однойменної навчальної дисципліни. Значний обсяг Особливої частини курсу громадянської
 4. § 3. Види зобов'язань
  види і підвиди і форми шляхом використання на кожній "щаблі" відповідного критерію * (1116). В якості критерію поділу зобов'язань на типи використовується підстава їх виникнення. Подальша диференціація виділених типів на групи проводиться залежно від характеру опосредуемих матеріальних благ, груп на види - залежно від економічної підстави, видів на підвиди і форми - в
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  види некомерційних організацій, наприклад некомерційні партнерства, є універсальними, оскільки мають ознаки як тієї, так і іншої групи. * (312) Ця форма передбачена Федеральним законом від 17 червня 1996 р. "Про національно-культурної автономії" (з послід. Змін. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 25. * (313) Див: Іванова І.Ю., Ліборакіна М.І., Толмасова А.К. Оподаткування російських
 6. § 1. Загальні положення про зобов'язання з односторонніх дій
  зобов'язання з односторонніх дій. Більшість цивільно-правових зобов'язань виникає з договорів, однак зобов'язання можуть породжуватися й іншими юридичними фактами, зокрема односторонніми діями. У тих випадках, коли односторонні дії носять правомірний характер і спрямовані на досягнення певного правового результату, вони є ні чим іншим, як односторонніми
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  види або з двома ознаками (сторони і мета покупки), або з декількома (сторони, мета і об'єкт покупки, спосіб виконання договору). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. М., 1997.
 8. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  види деліктів. Загальний (генеральний) делікт встановлює загальні положення відповідальності за заподіяння шкоди, які застосовуються до всіх деліктних зобов'язань, оскільки спеціальний закон не робить будь-яких вилучень із загального правила. Основне положення генерального делікту можна сформулювати наступним чином: шкоду, заподіяну іншій особі, визнається протиправним і підлягає відшкодуванню
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення
 10. 2. Види заходів оперативного впливу
  види. Перший вид - це заходи оперативного впливу, пов'язані з виконанням зобов'язань за рахунок боржника. Загальна норма, що стосується даного виду заходів оперативного впливу, встановлена ст. 397 ГК. Відповідно до неї, якщо боржник не виконує зобов'язання з виготовлення та передачі речі у власність (у господарське відання або оперативне управління), або з передачі речі у користування
© 2014-2022  yport.inf.ua