Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Види строків

Цивільно-правові строки вельми різноманітні. Вони можуть класифікуватися за способами обчислення, підставами встановлення, характером визначення, за призначенням. Так, вони можуть визначатися як проміжком (відрізком) часу, так і точним моментом. Терміни можуть встановлюватися нормативним актом, угодою сторін або односторонньою угодою (з волі учасників правовідносин), а також судовим рішенням. За характером визначення законом або договором можна виділити терміни імперативні і диспозитивні, визначені і невизначені, загальні і приватні.
Імперативні строки не можуть бути змінені угодою учасників цивільних правовідносин. Таким є, зокрема, переважна більшість термінів, встановлених нормами корпоративного та спадкового права. На відміну від них диспозитивні строки можуть змінюватися угодою сторін, наприклад у багатьох договорах. Певні терміни обчислюються шляхом зазначення їх тривалості небудь точних моментів їх початку і закінчення. Так визначені законом давностние терміни. Невизначені терміни встановлюються шляхом зазначення будь-яких приблизних критеріїв, що відповідають конкретній ситуації ("розумний строк" виконання зобов'язання відповідно до п. 2 ст. 314 ЦК, "відповідний строк" для усунення недоліків товару або роботи, "момент запитання" і т. п.), або взагалі не визначаються (при укладенні договору без зазначення строку його дії). Звичайно це має місце у договірних зобов'язаннях. Тут же зустрічаються загальні і приватні терміни. Останні конкретизують загальний термін, наприклад проміжні терміни завершення окремих етапів роботи, що виробляється за договором підряду (п. 1 ст. 708 ЦК).
За призначенням (цілям) розрізняють терміни виникнення цивільних прав або обов'язків, строки здійснення цивільних прав, строки виконання громадських обов'язків та строки захисту цивільних прав. Строки виникнення цивільних правовідносин породжують суб'єктивні цивільні права або обов'язки, в чому і полягає їх призначення. Наприклад, закінчення терміну набувальної давності відповідно до ст. 234 ГК спричиняє виникнення права власності на річ. Такі терміни є правостворюючі юридичними фактами - підставами виникнення певних цивільних прав.
Строки здійснення цивільних прав - це строки, протягом яких власник права може реалізувати своє право, у тому числі шляхом вимоги вчинення певних дій від зобов'язаної особи. Їх призначення - забезпечення уповноваженою особам реальних можливостей використання наявних у них прав. У свою чергу, серед цих термінів виділяють терміни існування цивільних прав, пресекательние та гарантійні терміни.
Терміни існування цивільних прав являють собою терміни дії суб'єктивних прав у часі. Вони покликані забезпечити уповноваженою особам час для реалізації їх прав і разом з тим надати відому визначеність і стійкість цивільного обороту. З закінченням даного терміну суб'єктивне цивільне право припиняється, а можливість його реалізації втрачається. Так, термін дії довіреності не може перевищувати трьох років (п. 1 ст. 186 ЦК), авторське право за загальним правилом діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті (п. 1 ст. 27 Закону про авторське право і суміжні правах), а патент на винахід - до закінчення 20 років з дати подачі заявки в патентне відомство (п. 3 ст. 3 Патентного закону). Слід враховувати, що серед цивільних прав є безстрокові суб'єктивні права, наприклад право власності.
Пресекательние (преклюзівний) строки встановлюють межі існування цивільних прав. Вони надають уповноваженою особам строго певний час для реалізації їх прав під загрозою припинення цих прав. Так, якщо сума грошових коштів, що значаться на банківському рахунку клієнта, виявиться менше передбаченого банківськими правилами або договором мінімуму і не буде відновлена протягом місяця від дня попередження клієнта про це, банк має право розірвати по суду договір з таким клієнтом (п. 2 ст. 859 ЦК). Для прийняття спадщини спадкоємцем надається шість місяців з моменту відкриття спадщини (п. 1 ст. 1154 ЦК), після закінчення яких право на прийняття спадщини за загальним правилом втрачається. Такого роду терміни, по суті, є санкціями за неналежне здійснення або нездійснення прав, як правило, достроково припиняють саме суб'єктивне цивільне право. У цій якості вони являють собою порівняно нечасто зустрічається виняток. З ними не можна ототожнювати будь-які терміни існування цивільних прав, що мають інше призначення.
Гарантійні терміни - періоди часу, протягом яких продавець, виробник або інший услугодатель гарантує придатність товару (речі) або послуги для використання за прямим призначенням, за, а набувач (користувач) має право вимагати безоплатного усунення виявлених недоліків, заміни товару (послуги) або застосування інших встановлених законом або договором наслідків. Такі терміни встановлені, зокрема, ст. ст. 470 і 471 ЦК для проданих товарів (речей), ст. 722 ЦК для результатів підрядних робіт і т.д. Різновидом гарантійних термінів є терміни служби, які встановлюються для товарів (робіт) тривалого користування (п. 1 ст. 5 Закону про захист прав споживачів).
На відміну від них терміни придатності, що встановлюються для продуктів харчування, медикаментів та деяких інших товарів (речей) (ст. 472 ГК; п. 4 ст. 5 Закону про захист прав споживачів) є періоди , після закінчення яких товар вважається непридатним для використання за призначенням і тому не підлягає реалізації (продажу). Вони являють собою різновид пресекательних термінів і тому не повинні ототожнюватися з гарантійними термінами.
Терміни виконання обов'язків - періоди, протягом яких зобов'язані особи повинні виконати лежать на них зобов'язання. Такі терміни нерідко встановлюються угодою сторін, а іноді взагалі не визначаються або визначаються моментом запитання (ст. 323 ЦК). У цивільному обороті важливо також мати на увазі, що дострокове виконання обов'язку не завжди відповідає інтересам уповноваженої особи (наприклад, якщо мова йде про обов'язок зі зберігання речей). Тому воно допускається, якщо інше не передбачено законом або договором або не випливає із суті зобов'язання (ст. 315 ЦК). Порушення термінів виконання обов'язків (прострочення) є підставою для застосування до порушника заходів цивільно-правової відповідальності.
Терміни захисту цивільних прав - надані уповноваженою особам періоди часу для звернення до правопорушника або до суду з вимогою про захист або примусовому здійсненні своїх прав. До них відносяться претензійні строки і строки позовної давності.
Претензійні строки встановлюють обов'язок уповноваженої особи попередньо (до судового розгляду спору) звернутися із заявою про задоволення своїх вимог до передбачуваного порушника для їх задоволення в добровільному порядку. Вони можуть встановлюватися угодою сторін або звичаями ділового обороту і в цьому випадку не зачіпати права уповноваженої (потерпілого) особи на судовий захист.
Донедавна дотримання таких строків було обов'язковою умовою звернення до арбітражного суду з позовом до юридичних осіб. Тим часом загроза втрати права на пред'явлення позову через недотримання претензійного порядку, по суті, робить претензійні строки пресекательнимі і суперечить принципу вільного, самостійного здійснення цивільних прав. Не випадково обов'язковий претензійний порядок невідомий ні розвиненим правовим системам, ні міжнародному комерційному обороту. Тому нове цивільне законодавство зберігає його лише як виняток, головним чином у сфері транспортних зобов'язань (ст. 797 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Види строків "
 1. § 1. Поняття, числення та види строків
  строків у системі юридичних фактів носить суперечливий характер. Більшість вчених, спираючись на те, що наступ (закінчення) термінів носить об'єктивний характер, відносить терміни до категорії абсолютних або відносних подій * (622). Однак у цьому випадку, як справедливо зазначено в літературі, істотні ознаки терміну підміняються характеристиками, властивими категорії "час" * (623). Час
 2. § 3. Позовна давність
  види (приватний мораторій). Оголошення мораторію, який на практиці застосовується досить рідко, викликається, як правило, надзвичайними обставинами - військовими діями, економічними реформами і т.п. До мораторію близько примикає призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення. Рішення про це може бути прийнято компетентним державним
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення
 4. § 1. Поняття, числення та види строків у цивільному праві
  види строків у цивільному
 5. 1. Поняття і види строків позовної давності
  строків, закінчення яких тягне за собою втрату права. Позовна давність покликана сприяти усуненню нестійкості, невизначеності у відносинах учасників цивільного обороту. При її відсутності уповноваженою особа (потерпілий) могло б як завгодно довго тримати несправного боржника (порушника) під загрозою застосування державно-примусових заходів впливу, що не реалізуючи свій інтерес в
 6. 5.6. Позовна давність
  строків позовної давності має на меті дисциплінувати учасників цивільних правовідносин. Наявність певних часових меж для здійснення порушеного права стимулює своєчасне пред'явлення позовів та вирішення виникаючих суперечок. У взаєминах між організаціями позовна давність сприяє зміцненню платіжної дисципліни, ліквідації дебіторської заборгованості, так як
 7. Контрольні питання до § 5.6
  строків позовної давності. 3. Початок перебігу строку позовної давності. 4. Призупинення, перерву, відновлення позовної давності. 5. Вимоги, до яких позовна давність не
 8. 10.1. Поняття і види строків
  строків вирішуються питання, які потребують індивідуального підходу, врахування особливостей правовідносин, тому вони можуть змінюватися, скорочуватися або подовжуватися. Як термінів, встановлюваних судовими актами, розуміються терміни, які призначаються судом, арбітражем або третейським судом у зв'язку з вирішенням спорів. Наприклад: строк для усунення недоліків позовної заяви. Ці терміни обов'язкові для
 9. Контрольні питання по темі
  види строків позовної давності і правила обчислення цих термінів? 7 Зак. N »474
 10. § 3. Муніципальні вибори.
  Види виборчих систем, які можуть застосовуватися при проведенні муніципальних виборів, і порядок їх застосування. Відповідно до встановлених законом суб'єкта Російської Федерації видами виборчих систем статутом муніципального освіти визначається та виборча система, яка застосовується при проведенні муніципальних виборів в цьому муніципальному освіті. Законом суб'єкта
© 2014-2022  yport.inf.ua