Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Позовна давність

Поняття і значення терміну позовної давності. Під терміном захисту цивільних прав розуміється строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права. Оскільки основним засобом захисту порушеного цивільного права є позов, зазначений термін отримав найменування терміну позовної давності.
Необхідність регламентації термінів, протягом яких володар порушеного права може домагатися примусового здійснення і захисту свого права, пояснюється рядом обставин. Насамперед, інститут позовної давності полегшує встановлення судами істини у справі і тим самим сприяє винесенню правильних рішень. Якщо б можливість примусового захисту порушеного права не обмежувалася певним строком, це надзвичайно ускладнило б вирішення цивільних справ у зв'язку з більшою ймовірністю втрати доказів, що зросла можливістю неадекватного відображення обставин справи беруть у ньому особами тощо Позовна давність сприяє стабілізації цивільного обороту, усунення невизначеності у відносинах його учасників, яка неминуче виникала б через те, що порушника цивільного права нескінченно довго тримали б під загрозою застосування заходів державного примусу. Стійкий цивільний оборот передбачає конкретизацію обсягу прав і обов'язків беруть участь у ньому суб'єктів, а значить, швидке вирішення виникаючих між ними суперечок з приводу цивільних прав. Не можна скидати з рахунків і міркування справедливості. Відсутність розумних часових обмежень для примусової захисту цивільних прав зачіпало б охоронювані законом права та інтереси відповідачів і третіх осіб, які не завжди можуть заздалегідь врахувати необхідність збирання та збереження відповідних доказів. Крім того, тривале непред'явлення позову позивачем зазвичай свідчить про те, що він або не занадто зацікавлений у здійсненні свого права, або не упевнений в обгрунтованості своїх вимог. Нарешті, позовна давність слугує зміцненню договірної дисципліни, стимулює активність учасників цивільного обороту в здійсненні належних їм прав і обов'язків, а також посилює взаємний контроль за виконанням зобов'язань.
Аналіз легального визначення позовної давності приводить до висновку, що воно підлягає розширювальному тлумаченню, оскільки порушені можуть бути не тільки суб'єктивні цивільні права, але й охоронювані законом інтереси. На цей недолік легального визначення позовної давності вже звертав увагу Е.А. Крашеннініков * (628). До сказаного можна додати, що позовна давність повинна застосовуватися також до захисту гарантованих законодавством свобод учасників цивільного обороту * (629).
Далі, питання про позовну давність виникає тільки в тому випадку, коли в наявності порушення суб'єктивного цивільного права, інтересу чи свободи. Якщо ж відповідні права, інтереси чи свободи не порушені, немає потреби і у їх захисті, яка законом обмежена певними тимчасовими рамками - позовною давністю.
Визнання позовною давністю терміну для захисту права за позовом особи, право якої порушено (ст. 195 ЦК), породжує питання про сферу дії правил про позовну давність. Чи обмежується їх застосування судової захистом суб'єктивних цивільних прав або має більш широку сферу застосування, поширюючись, зокрема, і на адміністративний порядок захисту цивільних прав? Аналіз легального визначення позовної давності не залишає сумнівів у тому, що формально законодавець пов'язує позовну давність лише з правом на позов, тобто з вимогою, зверненим до суду. Чи означає це, однак, що добиватися захисту порушеного права в іншому, наприклад в адміністративному порядку, потерпілий може безвідносно до якихось термінах? На жаль, прямого загальної відповіді на дане питання ні ЦК, ні інші законодавчі акти Російської Федерації не дають.
Особливою проблеми немає у випадках, коли в нормативному акті вказані конкретні терміни адміністративно-правового захисту окремих порушених прав. Але дуже часто, надаючи право на адміністративно-правовий захист порушених цивільних прав, законодавчі акти не містять конкретних термінів можливого звернення за захистом. Тому формально органи адміністративного управління на відміну від судів в цих випадках не пов'язані будь-якими конкретними термінами захисту порушених прав. Чи означає це, що вони можуть не взяти до уваги встановлену законом позовну давність?
На наш погляд, не можуть, оскільки в іншому випадку створювалася б безглузда ситуація, при якій відмова в судовому захисту порушеного права за пропуску позовної давності міг бути (принаймні теоретично) переглянутий в адміністративному порядку. Крім того, в даний час будь-яке рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути оскаржене до суду (п. 2 ст. 11 ЦК). Суд, який розглядає скаргу на адміністративне рішення, яким порушене право захищене за межами позовної давності, повинен буде скасувати дане рішення через пропущення позовної давності. Нарешті, необхідність обмеження адміністративно-правового захисту давностним строком виправдана в не меншому ступені, ніж встановлення давності для судового захисту.
Зі сказаного випливає, що обмеження позовної давності строком на судовий захист порушеного права чи виправдано. По суті, позовна давність повинна розумітися як термін, протягом якого можливе примусове здійснення права за допомогою будь-якого юрисдикційного органу. Якщо тимчасові рамки для звернення за допомогою до останнього законом нерегламентовані, то, забігаючи наперед, відзначимо, що застосуванню підлягає загальний строк позовної давності.
Право на позов у процесуальному і матеріальному сенсах. Будучи строком примусової захисту порушеного права, позовна давність тісним чином пов'язана з процесуальним поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і права на задоволення позову. Право на пред'явлення позову, яке часто іменується правом на позов у процесуальному сенсі, - це право вимагати від суду розгляду і вирішення виниклого спору в певному процесуальному порядку. Умови і передумови здійснення даного права визначаються цивільно-процесуальним законодавством. У даному випадку важливо підкреслити, що право на позов у процесуальному сенсі за загальним правилом не залежить від закінчення яких би то не було термінів. Звернутися до суду з позовом можна в будь-який час незалежно від закінчення строку позовної давності (ч. 1 ст. 199 ЦК).
По-іншому йде справа з правом на задоволення позову або, кажучи іншими словами, правом на позов у матеріальному сенсі, під яким розуміється можливість примусового здійснення вимоги позивача через суд. Закінчення позовної давності погашає саме цю можливість і служить підставою для відмови в позові (ч. 2 ст. 199 ЦК) * (631).
Між правом на позов у процесуальному сенсі і правом на позов в матеріально-правовому сенсі, тобто суб'єктивним правом на захист, слід проводити чіткі відмінності, що, на жаль, не завжди робиться не тільки на практиці, але навіть у законодавстві. Так, в деяких нормах чинного законодавства некоректно говориться, що "позов може бути пред'явлений" в такий-то термін (див., наприклад, ст. 885, 966 ЦК). Насправді, звичайно, мається на увазі не право на пред'явлення позову, а право на задоволення позову.
На практиці суди нерідко відмовляють у позовних вимогах з посиланням на пропуск позивачем позовної давності, попередньо не розібравшись, чи володів позивач відповідним правом і чи порушено це право відповідачем * (632). Навіщо витрачати час і сили на судовий розгляд, міркують багато суддів, якщо питання про долю позову все одно вирішений наперед фактом спливу позовної давності?
Подібні судження не мають нічого спільного з принципами правосуддя і розходяться з матеріально-правовим розумінням позовної давності. Будучи строком для захисту порушеного права, позовна давність нерозривно пов'язана з приниження суб'єктивного права, інтересу чи свободи, яке тільки й породжує її перебіг. Тому відмовити в позові з причини пропуску позовної давності суд не може, не розібравшись попередньо в тому, чи є позивач власником відповідного суб'єктивного цивільного права, інтересу чи свободи; чи порушено дане суб'єктивне право, інтерес чи свобода; чи є порушником відповідач по справі. Лише при позитивних відповідях на всі ці питання, які повинні знайти відображення в мотивувальній частині судового рішення, суд має право оперувати поняттям позовної давності і при закінченні останньої відмовити у захисті порушеного права, інтересу чи свободи. Судовий акт, яким в позові відмовлено через пропущення позовної давності, але при цьому не вирішено питання про порушення суб'єктивного цивільного права, внутрішньо суперечливий і необгрунтований, оскільки висновок суду про сплив позовної давності не спирається в даному випадку на належне підставу.
Імперативність правил про позовну давність. Правила закону, що визначають строки позовної давності та порядок їх обчислення, носять в основній своїй частині імперативного характеру. Так, сторони не можуть своєю угодою змінити тривалість терміну позовної давності, по-іншому, ніж у законі, визначити початок його перебігу, обставини, що призупиняють позовну давність, і т.д. Разом з тим закон містить надзвичайно важливе правило про те, що позовна давність застосовується судом, арбітражним або третейським судом лише за заявою сторони у спорі (ч. 2 ст. 199 ЦК) * (633). Це означає, що, якщо відповідач не бажає скористатися фактом закінчення давності, про що він прямо заявляє суду, останній повинен розглянути справу по суті і винести рішення з матеріально-правовому спору між позивачем і відповідачем незалежно від закінчення якого-небудь терміну. Видається, що дане правило не повинно тлумачитися розширено в тому сенсі, що сторони в будь-який момент, наприклад при укладанні угоди, можуть домовитися про незастосування до їх можливих спорах строку позовної давності. Така угода буде вважатися недійсним як суперечить закону. Заявити про незастосування позовної давності можна лише щодо вже виниклої суперечки, який передано позивачем на вирішення судового органу.
Правило про те, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, незважаючи на його зовнішню простоту, при його більш уважному вивченні породжує ряд питань, які можна звести до двох основних групах.
Першу з них утворюють питання, пов'язані з тим, хто може зробити заяву про застосування позовної давності та які правові наслідки подібна заява має для інших що у справі осіб. У п. 2 ст. 199 ЦК йдеться, що така заява може бути зроблено стороною у спорі. Під "сторонами в суперечці" цивільне право розуміє учасників спірного матеріально-правового відношення, наприклад продавця і покупця, власника майна і незаконного власника, власника авторського права і порушника цього права і т.п. Процесуальне законодавство оперує поняттям "сторони у справі" і відносить до них позивача і відповідача (ст. 38 ЦПК, п. 1 ст. 44 АПК). У випадках коли спір не ускладнений участю в ньому декількох осіб або якими-небудь додатковими обставинами, сторони у спорі в матеріально-правовому і процесуальному значеннях збігаються, у зв'язку з чим порушене питання не представляє особливої складності.
Єдине питання, яке при цьому виникає, - чи охоплюється поняттям "сторона в суперечці" в контексті ст. 199 ГК тільки відповідач, або обидві сторони у справі? На перший погляд постановка даної проблеми надумана, оскільки особою, зацікавленою в застосуванні судом позовної давності, є лише відповідач. У більшості випадків це дійсно так, проте в судовій практиці зустрічаються ситуації, коли питання про позовну давність ініціює позивач. Останній може, наприклад, просити суд в позовній заяві відновити пропущену позовну давність, посилатися на що мав місце перерва в її перебігу і т.д. Представляється, що ці та подібні їм заяви позивача не можуть і не повинні розцінюватися судом як заява сторони в спорі про застосування позовної давності. Сенс п. 2 ст. 199 ГК полягає в тому, щоб надати зацікавленій стороні (а такої в даному випадку є лише відповідач) можливість захистити свої інтереси посиланням на закінчення позовної давності. Тому якщо сам відповідач не вимагає від суду застосування правил про позовну давність, суд не має права застосувати її, навіть якщо питання про позовну давність піднято позивачем. У зв'язку з цим під "стороною в суперечці", яка може заявляти про застосування позовної давності, за змістом закону розуміється лише особа, якій адресовано відповідну вимогу.
Положення, однак, ускладнюється тоді, коли "сторони в суперечці" і "сторони у справі" не збігаються один з одним. Так, суб'єкт спірного матеріально-правового відносини ("сторона в суперечці") може брати участь у справі не в якості сторони (тобто позивача або відповідача), а третьої особи. Наприклад, при спільному заподіянні шкоди все сопрічінітелей несуть перед потерпілим солідарну відповідальність (ст. 1080 ЦК). Якщо потерпілий пред'явить позов тільки до одного або до декількох з них, решта заподіювача шкоди повинні бути залучені до участі у справі в якості третіх осіб. Чи можуть вони, так само як і інші суб'єкти, що займають в процесі становище третіх осіб, робити заяви про застосування позовної давності?
  Судова практика нерідко дає на це негативну відповідь, який в даний час закріплений у п. 4 постанови N 15/18. Зазначена позиція, в основі якої лежить необгрунтоване ототожнення понять "сторони в суперечці" і "сторони у справі", помилкова. У випадках коли третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, є учасником того ж спірного матеріально-правового відношення, яке існує між позивачем і відповідачем (наприклад, сопрічінітелей шкоди, до якого, однак, не пред'явлено позов), воно , безсумнівно, має право заявити про застосування судом позовної давності. Зрозуміло, таку заяву здатне вплинути лише на вимоги, які в подальшому можуть бути адресовані цього третій особі. На самого відповідача, якщо він такої заяви не робить, воно не поширюється.
  Останній висновок цілком узгоджується з тим, що сказано в абз. 2 п. 4 постанови N 15/18 з приводу заяви про застосування позовної давності, зробленого одним із співвідповідачів: за загальним правилом воно не поширюється на інших співвідповідачів, в тому числі при солідарного обов'язку (відповідальності). Однак і тут є певна недомовленість. У зазначеному пункті слід було додатково вказати, що співвідповідачі за солідарним зобов'язанням, які не зробили заяви про застосування позовної давності, позбавляються права в регресних порядку перекласти частину, а іноді і всю відповідальність на тих боржників, які при вирішенні спору з позивачем послалися на закінчення позовної давності.
  Другу групу утворюють питання, пов'язані з моментом і формою заяви про сплив позовної давності. У п. 2 ст. 199 ГК вказується лише на те, що подібна заява має бути зроблено стороною до винесення судом рішення. Насамперед, відзначимо, що під судом у даному випадку розуміється суд, що розглядає справу по першій інстанції. Заявляти вперше про застосування позовної давності в апеляційній чи касаційній інстанціях неприпустимо. Якщо зазначені інстанції скасовують відбулися судові акти і направляють справу на новий розгляд до суду першої інстанції, питання про позовну давність має розглядатися заново в повному обсязі. Це означає, що відповідач (в окремих випадках - третя особа) може заявити про сплив позовної давності, навіть якщо при першому розгляді справи він на дане обставина не посилався, а також повинен знову заявити про сплив позовної давності, навіть якщо при першому розгляді справи їм вже було зроблено подібну заяву. Даний висновок випливає з того, що справа, повернене в першу інстанцію, повинно розглядатися заново, без урахування дій і заяв сторін, зроблених в ході першого розгляду справи.
  Втім, зазначений висновок носить лише загальний характер, оскільки може бути істотно скоректований залежно від форми заяви відповідача про застосування позовної давності. Чинне законодавство не містить будь-яких конкретних вимог до форми заяви відповідача про застосування позовної давності. За змістом ГК та з урахуванням вимог процесуального законодавства така заява може бути зроблено в письмовій або усній формі, бути виражене у вигляді спеціальної заяви або включено в інший документ (наприклад, в відгук на позов), містити конкретне прохання про відмову в позові з причини пропуску позовної давності або мати просту посилання на відповідні норми ЦК і т.д. Важливо, щоб з дій відповідача зовсім виразно слід було його бажання захистити свої інтереси вказівкою на задавненими вимоги. У випадках коли відповідну заяву відповідача прибраний в письмову форму, наприклад міститься у відгуку на позов, який розглядається судом, зазначена заява про застосування позовної давності є достатнім і при повторному розгляді справи.
  Вимоги, на які позовна давність не поширюється. За загальним правилом позовна давність поширюється на всі цивільні правовідносини. Як виняток термін позовної давності не застосовується до ряду вимог, які прямо вказані в законі. Так, відповідно до ст. 208 ГК позовна давність не поширюється на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав і інших нематеріальних благ, крім випадків, передбачених законом; на вимоги вкладників до банку про видачу вкладів; на вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадянина. В останньому випадку вимоги, пред'явлені після закінчення терміну давності, задовольняються не більше ніж за три роки, що передували пред'явленню позову. Позовна давність не застосовується також до вимоги власника або іншого власника про усунення будь-яких порушень його права, хоча б ці порушення не були поєднані з позбавленням володіння (негаторний позов). Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки законом можуть встановлюватися й інші випадки незастосування позовної давності.
  Крім того, іноді позовна давність не застосовується в силу самої природи заявлених вимог. Так, у постанові N 15/18 справедливо вказується на непридатність позовної давності до випадків оскарження нормативного правового акта, якщо інше не передбачено законом. Однак без уваги залишилося питання, чи застосовується позовна давність при заперечування ненормативних правових актів, якими порушено права, охоронювані законом інтереси чи свободи учасників цивільного обороту. Судова практика по даній категорії справ вкрай суперечлива, оскільки рішення навіть вищих судових інстанцій часом взаємно виключають одне одного. Такий стан справ є явно ненормальним, дестабілізує цивільний оборот і підриває повагу до суду.
  На наш погляд, зазначене питання має вирішуватися таким чином. Оспорювання будь-яких правових актів, як нормативних, так і ненормативних, саме по собі допустимо безвідносно до часу їх прийняття. На відміну, наприклад, від вимог про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів, які є за своєю процесуальною природою преосвітніми домаганнями, вимоги про визнання недійсними правових актів (як, втім, і угод) відносяться до так званих установітельних домаганням. Позивач в даному випадку домагається лише констатації (встановлення) судом того факту, що правовий акт (або відповідна угода) є недійсним в силу його протиріччя з чинним законодавством. Відмовити у встановленні зазначеного факту суд може лише відмовившись розглядати пред'явлений позов, що неприпустимо в силу імперативного заборони п. 1 ст. 199 ГК. Якщо ж позов прийнято судом до розгляду, то відмова у вимозі про визнання правового акта недійсним, по суті, неможливий.
  Думка про те, що установітельние домагання в силу самої їхньої природи не можуть бути обмежені строку давності, давно висловлено в літературі і поділяється багатьма вченими * (634).
  Якщо, проте, в позові одночасно ставиться питання про захист прав, охоронюваних законом інтересів чи свобод, порушених цими актами, тобто про застосування наслідків нікчемності правового акта, то це можливо лише в межах позовної давності.
  Відмінності позовної давності від інших видів строків. Термін позовної давності слід відрізняти від інших видів строків, і насамперед термінів існування прав, пресекательних і претензійних строків. З термінами існування цивільних прав і пресекательнимі термінами позовну давність зближує та обставина, що у всіх трьох випадках із закінченням терміну закон пов'язує погашення можливостей, які закладені у суб'єктивному праві. У цьому сенсі термін позовної давності також може вважатися строком існування права (мається на увазі право на захист як самостійне суб'єктивне право). Однак між цими термінами є і істотна відмінність, яке у тому, що якщо термін існування права, так само як і пресекательний термін, - це терміни існування суб'єктивного права в непорушеному стані, то давностний термін - це період, протягом якого допускається примусове здійснення порушеного права . Практичне значення чіткого розмежування цих термінів полягає в тому, що на терміни здійснення цивільних прав не поширюються правила про призупинення, перерві і відновленні позовної давності (ст. 202-203 ЦК), що вони на відміну від позовної давності в ряді випадків можуть бути змінені угодою сторін і т.д.
  Термін позовної давності і претензійний строк ріднить те, що обидва вони пов'язані з порушеним суб'єктивним правом, починають текти, як правило, одночасно і взаємно поглинають один одного. Але якщо претензійний строк встановлюється законом або договором для врегулювання спору безпосередньо самими сторонами, то строк позовної давності обмежує тимчасові рамки примусового здійснення суб'єктивного права через суд, арбітражний чи третейський суд, а також інші компетентні органи.
  Види строків позовної давності. Строки позовної давності поділяються на загальний і спеціальні. Загальний строк позовної давності, що дорівнює трьом рокам, поширюється на всі правовідносини, крім тих, щодо яких встановлено спеціальні терміни. Спеціальні строки позовної давності застосовуються до окремих, особливо зазначеним у законі вимогам. Оскільки вони, як правило, є менш тривалими, ніж загальний строк давності, їх ще іменують скороченими термінами. Так, законом встановлено річний термін давності за позовами, що випливають з неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, крім будівель і споруд (ст. 725 ЦК), з перевезення вантажів (ст. 797 ЦК) та ін Скорочені строки позовної давності покликані стимулювати якнайшвидше пред'явлення позову для правильного вирішення справи.
  Початок перебігу позовної давності. Велике значення має правильне визначення початку перебігу строку давності. Відповідно до ст. 200 ГК позовна давність починає текти з дня, коли особа дізналася або повинна дізнатися про порушення свого права. Винятки з цього правила встановлюються тільки ЦК та іншими законами. Таким чином, початок перебігу позовної давності закон пов'язує, з одного боку, з об'єктивним моментом, тобто порушенням суб'єктивного права, а з іншого боку, з суб'єктивним моментом, тобто моментом, коли уповноважених дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Очевидно, що ці моменти не завжди збігаються, хоча і передбачається, що потерпілий дізнається про порушення свого права в момент його порушення. Однак якщо позивач доведе, що він дізнався і міг дізнатися про порушення лише пізніше, перевага віддається суб'єктивного моменту. Таке вирішення питання видається цілком справедливим, тому що якщо власник права не знає про порушення свого права, то воно, природно, не може скористатися правом на захист. Але в цьому випадку вже відповідач може доводити, що про порушення права позивач повинен був дізнатися раніше, ніж він дізнався про це фактично. І якщо дійсно буде встановлено, що позивач не дізнався вчасно про порушення свого права через свою халатність, давність починає текти з того моменту, коли за обставинами справи позивач повинен був дізнатися про порушення.
  Знання особи про порушення належного йому права як початковий момент перебігу позовної давності не повинно, однак, тлумачитися розширено. Закон пов'язує початок перебігу позовної давності лише з тим, що особа дізналася або повинна була дізнатися про факт порушення свого права. Ніякі інші обставини, крім прямо зазначених у законі (див., наприклад, ст. 408-409 КТМ), на початок перебігу позовної давності не впливають. Так, особа, право якої порушено, може не знати, хто є правопорушником або не мати відомостей про місце його перебування; потерпілий може бути позбавлений фактичної можливості пред'явити позов, наприклад, у зв'язку з відсутністю коштів або хворобою, і в нього можуть бути труднощі з визначенням розміру заподіяної шкоди або збором необхідних доказів і т.п. Проте всі ці і подібні з ними обставини за чинним законодавством не впливають на початок перебігу позовної давності.
  Подібний підхід навряд чи справедливий, оскільки підчас потерпілий або зовсім позбавлений можливості захистити своє порушене право, або принаймні відчуває труднощі у здійсненні цієї можливості. У той же час очевидно, що якби при відліку початку перебігу позовної давності до уваги бралися будь-які обставини, що утрудняють захист порушеного права, то правила про позовну давність у значній мірі втратили б визначеність як своє необхідну якість, а також відкрилися б широкі можливості для зловживань . Вихід бачиться в розумній модернізації діючих правил про початок позовної давності, які давно цього потребують.
  Найбільш актуальним в цьому плані є питання про початок перебігу позовної давності у разі, коли потерпілий не знає, хто порушив його право. Дане питання обговорюється в юридичній літературі досить давно, у зв'язку з чим можна виділити два підходи до його вирішення. Як писав Б.Б. Черепахін, ще до видання Основ цивільного законодавства 1961 р. в літературі і судовій практиці, переважно по відношенню до віндикаційний позовами, а також позовами про відшкодування позадоговірної шкоди, набула поширення теорія, згідно з якою позовна давність починає текти з того дня, коли суб'єкт порушеного права (потерпілий) дізнався про факт порушення і особи порушника * (635). Однак дана точка зору не була сприйнята Основами і наступним законодавством, включаючи чинний ЦК: знання особи порушника не розглядається в якості умови виникнення права на позов і початку перебігу позовної давності.
  На думку іншої групи вчених, законодавство цілком обгрунтовано не пов'язує початок перебігу позовної давності з такою умовою, як знання потерпілого про те, хто порушив його право. Якщо порушник невідомий або є інші фактичні труднощі із захистом порушеного права, потерпілий має можливість просити суд про відновлення пропущеної з поважної причини позовної давності * (636).
  Остання точка зору в останні роки піддається обгрунтованій критиці. Справді, просити про відновлення пропущеної позовної давності можуть не всі учасники цивільного обороту, а лише громадяни. Юридичні особи, публічно-правові утворення та індивідуальні підприємці такої можливості позбавлені і теоретично можуть лише пред'явити цивільний позов у кримінальній справі, яке, як відомо, збуджується аж ніяк не у всіх випадках посягань на охоронювані законом цивільні права. Крім того, строго кажучи, суд не може в цьому випадку відновити пропущену позовну давність і для громадян, так як відповідно до ст. 205 ЦК до уваги можуть бути прийняті лише обставини, що залежать від позивача * (637).
  На наш погляд, ігнорування при визначенні початку перебігу позовної давності такої умови, як невідомість порушника, перетворює право на захист з гарантованої законом можливості в нічим не підкріплену декларацію. Неможливість звернутися з вимогою до конкретній особі практично повністю паралізує право на захист, за винятком пред'явлення цивільного позову в кримінальній справі. Тому дана обставина має обов'язково враховуватися при обчисленні позовної давності. Однак для цього необхідно внести відповідні зміни до чинного законодавства * (638).
  Деяка складність у визначенні початку позовної давності мається на випадках, коли позов заявляється на захист державних або громадських інтересів прокурором, державним органом, органом місцевого самоврядування або іншим органом (ст. 45, 46 ЦПК; ст. 52, 53 АПК). В принципі тут також має діяти загальне правило, закріплене п. 1 ст. 200 ГК. При цьому під особами, які дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, слід розуміти, зрозуміло, не прокурора або відповідні органи, а самих потерпілих, в інтересах яких заявляється позов. Якщо позов пред'явлений в інтересах невизначеного кола осіб, встановити знання останніх про правопорушення досить скрутно. По всій видимості, слід виходити з характеру правопорушення і потенційної можливості потерпілих дізнатися про порушення своїх прав.
  Момент початку позовної давності для захисту деяких суб'єктивних прав має певну специфіку. У відносних правовідносинах вирішальний вплив на початок строку давності робить зміст цих правовідносин. У разі якщо обов'язок боржника полягала в скоєнні ним певної дії в обумовлений договором строк, позовна давність починає текти з моменту настання (закінчення) строку виконання. Коли виконання зобов'язання визначено моментом запитання (ст. 314 ЦК), давність обчислюється з моменту закінчення семиденного пільгового терміну, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із закону, договору або змісту зобов'язання. Якщо обов'язок боржника полягає у здійсненні ряду послідовних однорідних дій, наприклад у здійсненні поставок або наданні послуг, строк позовної давності застосовується щодо кожної вимоги окремо.
  У тих відносних правовідносинах, в яких обов'язком боржника є, серед іншого, утримання від будь-яких дій (наприклад, за ліцензійним договором про передачу виняткових прав автор не повинен передавати свій твір для використання певним способом іншим особам протягом усього терміну договору), позовна давність починає текти з того дня, коли кредитору стало або повинно було стати відомим про вчинення боржником відповідної дії. У такому ж порядку визначається момент початку строку давності при порушенні більшості абсолютних прав. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається з моменту виконання основного зобов'язання.
  Стосовно до окремих вимогам цивільний закон встановлює особливі правила про початок перебігу строку давності. Так, спеціальний річний термін давності для вимог, пропонованих у зв'язку з неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду, починається з дня заяви про недоліки, яке, в свою чергу, має бути зроблено в межах гарантійного строку (п. 3 ст. 725 ГК).
  Призупинення позовної давності. У більшості випадків позовна давність, розпочавшись, тече безперервно. Однак закон враховує, що в реальному житті можуть виникнути такі обставини, які перешкоджають (або принаймні ускладнюють) уповноваженій особі пред'явити позов в межах строку давності. Ці обставини носять різний характер і можуть служити підставою для призупинення, перерви або відновлення позовної давності.
  Сутність зупинення перебігу позовної давності полягає в тому, що час, протягом якого діє обставина, що перешкоджає захист порушеного права, не зараховується у встановлений законом строк позовної давності. До підстав, що припиняють перебіг строку давності, відповідно до ст. 202 ЦК відносяться: 1) непереборна сила, тобто надзвичайна і невідворотна за даних умов подія, 2) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан; 3) встановлена на підставі закону Урядом РФ відстрочка виконання зобов'язань (мораторій); 4) призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення.
  Поняттям "непереборна сила" (або форс-мажорною обставиною) охоплюються як стихійні лиха (землетруси, повені, снігові замети тощо), так і суспільні явища (заворушення, громадянські війни, страйки тощо), які порушують нормальну роботу транспорту, зв'язку, судів та інших органів і тим самим перешкоджають своєчасному пред'явленню позову. Щоб те чи інше подія могла кваліфікуватися як непереборна сила, воно має характеризуватися насамперед пребагато, тобто бути незвичайним, що випадає з нормального ходу розвитку і, як правило, непередбачені заздалегідь явищем. Крім того, воно має бути об'єктивно невідворотних за допомогою готівки за даних умов технічних та інших засобів. Остання обставина свідчить про відносність поняття "непереборна сила", оскільки те, що не можна запобігти при одних умовах місця і часу, може бути попереджено при інших умовах. Тому оцінка тих чи інших подій як непереборної сили повинна спиратися на конкретні життєві обставини.
  Перебування позивача або відповідача у Збройних Силах, переведених на воєнний стан, саме по собі не виключає пред'явлення позову, але робить це вкрай скрутним, в силу чого також враховується законом як призупиняє позовну давність обставини. Однак давностний строк не припиняється у зв'язку з простим закликом громадянина на службу в Збройні Сили або на військові збори.
  Мораторій як підстава призупинення позовної давності відрізняється від непереборної сили тим, що створює не фактичні, а юридичні перешкоди для пред'явлення позову. У даному випадку компетентний державний орган в особі Уряду РФ відсуває термін виконання зобов'язань і тим самим "заморожує" на певний період існуючі права вимоги примусового виконання зобов'язання боржниками. Мораторій може ставитися до всіх зобов'язаннях (загальний мораторій) або розповсюджуватися лише на окремі їх види (приватний мораторій). Оголошення мораторію, який на практиці застосовується досить рідко, викликається, як правило, надзвичайними обставинами - військовими діями, економічними реформами і т.п.
  До мораторію близько примикає призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення. Рішення про це може бути прийнято компетентним державним органом, який, не скасовуючи нормативний акт в принципі, блокує його дію на період існування певних, як правило надзвичайних, обставин.
  Розглянуті обставини припиняють позовну давність лише в тому випадку, якщо вони мали місце, тобто виникли або продовжували існувати, в останні шість місяців строку давності, а стосовно до скороченими термінами - протягом усього терміну давності, якщо цей термін складає шість-менш місяців. Передбачається, що якщо відповідні події виникли й припинилися раніше, то у кредитора достатньо часу для пред'явлення позову. З цієї ж причини термін, що залишився після припинення дії обставин, що припиняють позовну давність, подовжується до шести місяців або повної тривалості скороченого строку давності, якщо він не перевищував шести місяців.
  Крім випадків, передбачених ст. 202 ЦК, закон передбачає і деякі інші підстави для зупинення давності за окремим вимогам. Так, якщо судом залишений без розгляду позов, пред'явлений у кримінальній справі, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку позовної давності продовжується з дня набрання законної сили вироком, яким позов залишено без розгляду (ст. 204 ЦК). Іншими словами, період перебування цивільного позову в кримінальній справі виключається з терміну позовної давності.
  Велике практичне значення має питання, призупиняється чи протягом позовної давності у разі залишення судом без розгляду позову, не пов'язаного з кримінальною справою. Це питання регулюється абз. 1 ст. 204 ГК, який говорить: "Якщо позов залишено судом без розгляду, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку позовної давності продовжується в загальному порядку". Зазначена формулювання, дослівно відтворює текст ч. 4 ст. 86 ЦК 1964 р., зважаючи на свою невизначеності дає підстави для прямо протилежної тлумачення закріпленого нею правила. Так, на думку ряду вчених * (639), абз. 1 ст. 204 ГК вводить додаткову підставу для зупинення позовної давності, оскільки час, що минув від пред'явлення позову до винесення судом ухвали про залишення позову без розгляду, не зараховується до позовної давності. При цьому підкреслюється, що стосовно даного випадку не діють приписи пп. 2 і 3 ст. 202 ЦК, згідно з якими застосування правила про призупинення залежить від того, коли настало таке призупинення і яка тривалість решти частини строку позовної давності. Даний висновок, мабуть, видається зазначеним авторам настільки очевидним, що вони навіть не наводять жодних аргументів на його доказ.
  Тим часом його обгрунтованість викликає великі сумніви. Відзначимо, що буквальне тлумачення правила, що міститься в абз. 1 ст. 204 ГК, дає не менш, а, мабуть, більше підстав для висновку про те, що час, витрачений судом на розгляд позову, залишеного у результаті без розгляду, включається в загальний строк позовної давності. Про це, зокрема, свідчать слова: "... протягом позовної давності продовжується в загальному порядку". Однак куди більш переконливо правильність даної позиції підтверджує систематичне тлумачення закону, зокрема порівняльний аналіз правил, закріплених абз. 1 ст. 204 і абз. 2 ст. 204 ГК. Якщо в абз. 1 ст. 204 ЦК йдеться лише, що у разі залишення судом позову без розгляду перебіг позовної давності продовжується в загальному порядку і навіть не згадується про можливість її призупинення, то в абз. 2 ст. 204 ЦК, присвяченій нагоди залишення позову без розгляду в кримінальній справі, спеціально обмовляється, що при цьому відбувається призупинення перебігу позовної давності і вказується конкретний період, на який це відбувається.
  Нарешті, зазначене питання не може вирішуватися у відриві від поняття "залишення позову без розгляду" і наступаючих при цьому правових наслідків. Це поняття буде розглянуто більш докладно при аналізі перерви позовної давності. Тут лише зазначимо, що в більшості передбачених процесуальним законодавством випадків залишення позову без розгляду такий позов взагалі не робить ніякого впливу на позовну давність, тобто не перериває і не зупиняє її перебіг. Але навіть тоді, коли подібний позов перериває позовну давність, її перебіг починається заново відразу ж після перерви. Дана думка переважає в юридичній літературі * (640).
  Єдиний аргумент на спростування даної точки зору зводиться до того, що відновлення перебігу позовної давності відразу ж після пред'явлення позову може обернутися закінченням позовної давності ще до винесення судом рішення у справі. Оскільки заява нового позову ще до того, як розглянуто попередній позов, суперечить здоровому глузду, логічно вважати, що позовна давність знову починає текти лише тоді, коли буде завершено розгляд даного позову. Зазначений аргумент лише зовні виглядає переконливо і при найближчому розгляді виявляється абсолютно неспроможним.
  По-перше, російське процесуальне законодавство на відміну від аналогічного законодавства багатьох іноземних держав встановлює досить жорсткі процесуальні терміни. Так, відповідно до ст. 154 ЦПК загальний строк розгляду цивільних справ судом першої інстанції не повинен перевищувати одного місяця з дня прийняття судом позовної заяви, а відповідно до ст. 152 АПК - двох місяців. Настільки ж нетривалі (зазвичай один місяць) терміни розгляду справ в апеляційній і касаційній інстанціях. На необхідність неухильного дотримання судами зазначених вище строків розгляду справ неодноразово звертав увагу Верховний Суд РФ * (641). Це означає, що при дотриманні судами вимог процесуального законодавства ситуація, при якій трирічний строк позовної давності, перерваний пред'явленням позову і почав текти заново, міг би закінчитися за період розгляду справи судом, сама по собі виключена.
  По-друге, в російському процесуальному праві загальновизнано, що "якщо процесуальні строки порушено самим судом, це не впливає на хід процесу і права сторін, суд зобов'язаний розглянути і вирішити справу по суті" * (642). Тому в тих виняткових випадках, коли розгляд цивільної справи у суді триває більше трьох років, це не призводить до пропуску позовної давності.
  Перерва позовної давності. Перерва позовної давності означає, що час, що минув до настання обставини, що став підставою перерви, в давностний строк не зараховується, і він починає текти заново. Якщо призупинення позовної давності викликається, як правило, не залежними від волі зацікавлених осіб подіями триваючого характеру, то перерва позовної давності закон пов'язує з вольовими діями позивача чи відповідача. Відповідно до ст. 203 ЦК перебіг позовної давності переривається: а) пред'явленням позову в установленому законом порядку і б) вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання боргу.
  Перше з цих обставин охоплює собою лише таке звернення до суду, арбітражного або третейського суду, яке зроблено в повній відповідності з вимогами матеріального та процесуального законодавства. Це, зокрема, означає обов'язкове дотримання позивачем правил про підвідомчість спору, прийняття ним необхідних заходів до його досудовому врегулюванню, пред'явлення позову дієздатною особою і т.д. Позов, пред'явлений з порушенням будь-якого з цих та інших встановлених законом вимог, не приймається судом до виробництва (ст. 134 ЦПК) або залишається судом без розгляду (ст. 136 ЦПК) і не перериває позовну давність. Іноді, однак, позов, пред'явлений за всіма правилами, виявляється не розглянутим по суті. Так, суд залишає позовну заяву без розгляду у випадках, якщо сторони, не просили про розгляд справи в їх відсутність, не з'явилися в суд по вторинному викликом або якщо позивач, не просив про розгляд справи за його відсутності, не з'явився в суд по вторинному викликом , а відповідач не вимагає розгляду справи по суті (ч. 7, 8 ст. 222 ЦПК).
  Таким чином, перерва позовної давності пред'явленням позову має фактично дуже вузьку сферу дії і, по суті, зводиться до тих небагатьох випадків, коли позов, пред'явлений у встановленому порядку, залишається судом без розгляду. Крім того, позовну давність, як видається, перериває зустрічний позов, заявлений відповідачем за основним позовом з дотриманням загальних правил, але не прийнятий судом до розгляду по суті в що йде судовому процесі (ст. 137, 138 ЦПК; ст. 132 АПК). У всіх інших випадках пред'явлені, але обгрунтовано і законно не розглянуті судами позови не роблять ніякого впливу на перебіг позовної давності.
  Введення спрощеного судочинства в чинне цивільне процесуальне законодавство поставило питання, чи переривається позовна давність подачею заяви про видачу судового наказу. Як відомо, така заява може заміняти собою позов по ряду вимог про стягнення грошових сум або про витребування рухомого майна, якщо останні засновані на досить очевидних доказах (нотаріально засвідчена або письмова угода, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, не пов'язане з встановленням батьківства, і др .). Справи спрощеного судочинства розглядаються без судового розгляду, виклику боржника і стягувача і заслуховування їх пояснень. Встановивши обгрунтованість вимог заявника та, по суті, відсутність спору між сторонами, суддя видає судовий наказ, що має значення виконавчого листа.
  У спрощеному судочинстві зважаючи на відсутність судового розгляду непридатний інститут залишення позову без розгляду. Отже, безпредметна і питання про перерву перебігу позовної давності. Остання у відповідності не тільки з буквальним текстом ст. 203 ГК, а й сенсом процесуального законодавства може бути перервана лише позовом, пред'явленим в установленому порядку * (643).
  Визнання боргу як обставина, перериває позовну давність, може виражатися в будь-яких діях боржника, підтверджують наявність боргу або іншого обов'язку.
  Оскільки закон детально не регламентує умови перерви позовної давності з даної причини, в літературі і судовій практиці визнання боргу нерідко трактується з різних, часом прямо протилежних позицій. Питань, за якими досягнуто відносне єдність думок, не так багато. Зокрема, всі сходяться в тому, що борг може бути визнаний боржником не тільки вчиненням формального акта, а й шляхом конклюдентних дій (часткова оплата боргу, прохання боржника про відстрочку, пропозицію про виробництво заліку тощо); що кожне нове визнання боргу боржником знову перериває позовну давність; що дії боржника, яка визнає свій борг за межами позовної давності, не переривають останню в зв'язку з її закінченням та ін У той же час спірними залишаються питання: чи може розглядатися як визнання боргу бездіяльність боржника; перериває чи позовну давність відображення заборгованості у внутрішніх документах боржника або визнання ним боргу у відносинах з третіми особами; чи впливає ведення переговорів про врегулювання спору між боржником і кредитором на перебіг позовної давності; дії будь-яких або лише певних працівників боржника можуть розцінюватися як визнання боргу та ін
  Відповідаючи на ці та інші виникають на практиці питання, необхідно враховувати наступні положення. По-перше, визнанням боргу як обставиною, що переривають позовну давність, ст. 203 ГК вважає лише вчинення зобов'язаною особою дій, тобто активна поведінка боржника, яке свідчить про те, що він визнає свій борг. Тому будь-яке інше поведінку боржника, зокрема його бездіяльність (наприклад, відсутність його реакції на вимогу кредитора про виконання), що не свідчить про визнання ним боргу.
  По-друге, за своєю юридичною природою визнання боргу, в якій би формі воно не проводилося, є юридичною вчинком. Ця обставина додатково підтверджує висновок про можливість визнання боргу лише активними діями боржника. Здійснювати такі дії можуть лише уповноважені на те особи. З цього випливає, що визнавати борг від імені юридичної особи можуть лише ті його працівники, які Управомочена діяти від його імені у цивільному обороті. До них звичайно ставляться керівник відповідної юридичної особи і ті з працівників, повноваження яких підтверджуються довіреністю. Дії, що свідчать про визнання боргу іншими працівниками юридичної особи, не уповноваженими виступати від його імені, перебіг позовної давності не переривають.
  По-третє, визнання боргу за змістом закону перериває позовну давність лише тоді, коли такі дії відбуваються боржником по відношенню до кредитора. Як правило, тільки в цьому випадку кредитор знає про те, що боржник не відмовляється від виконання лежить на ньому обов'язки і може піти йому назустріч, не ризикуючи при цьому втратити права на судовий захист. Тому будь-які дії боржника, пов'язані з відображенням заборгованості у внутрішніх, в тому числі звітних документах, які не доступні кредитору, не можуть розглядатися як визнання боргу в контексті ст. 203 ГК. Лише в окремих випадках за змістом закону допустимо посилатися на визнання боржником боргу в його відносинах з третіми особами за умови, однак, що про такий відбувся визнання знав або повинен був знати кредитор.
  Нарешті, по-четверте, визнанням боргу може вважатися лише ясно виражене і однозначне волевиявлення боржника. Якщо зміст письмових документів боржника або його конклюдентні дії не свідчать з очевидністю, що боржник визнає свій борг, всі сумніви повинні тлумачитися на його користь. Зокрема, не може розглядатися як визнання боржником боргу ведення сторонами переговорів про врегулювання спору, якщо тільки в ході цих переговорів боржник зовсім виразно не визнав наявність боргу.
  Зазначені у ст. 204 ГК обставини, переривають позовну давність, носять вичерпний характер і не доповнюються якими спеціальними правилами закону. Крім того, за наявності у справі доказів, достовірно підтверджують факт перерви позовної давності, суд застосовує правила про перерві терміну давності незалежно від наявності про це клопотання зацікавленої сторони.
  Відновлення позовної давності. Поряд з призупиненням і перервою позовна давність може бути відновлена судом, якщо причини її пропуску будуть визнані поважними. Даний випадок принципово відрізняється від розглянутих вище тим, що відновлюється вже Минулий давність і суд виходить з цієї обставини. Відновлення позовної давності розглядається законом як виняткова міра, яка може застосовуватися лише за наявності низки обставин. По-перше, причина пропуску позовної давності може бути визнана судом поважної тільки тоді, коли вона пов'язана з особистістю позивача, зокрема його тяжкою хворобою, безпорадним станом, неписьменністю і т.п. Обставини, пов'язані з особою відповідача, до уваги не приймаються.
  По-друге, питання про відновлення позовної давності може ставитися лише потерпілим-громадянином. Прохання юридичних осіб та громадян-підприємців про відновлення строку давності задовольнятися не можуть.
  По-третє, причини пропуску строку позовної давності можуть визнаватися поважними, якщо вони мали місце в останні шість місяців строку давності, а якщо цей термін дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - протягом строку давності. При цьому рішення даного питання залежить від суду - він може визнати причини пропуску строку давності поважними, а може і не визнати.
  Відповідно до прямою вказівкою закону (ст. 201 ЦК) зміна осіб у зобов'язанні не тягне за собою зміну строку позовної давності, тобто не перериває її і не призупиняє і за загальним правилом не може служити підставою для її відновлення. Така зміна осіб відбувається при відступлення права вимоги (ст. 382 ЦК) або переведення боргу (ст. 391 ЦК), при спадкуванні, реорганізації юридичної особи та в інших випадках правонаступництва. Правонаступник, зацікавлений у захисті перейшов до нього права, повинен укластися в залишок терміну позовної давності, що є на момент переходу до нього порушеного права.
  Наслідки закінчення строку позовної давності. Закінчення строку позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, до пред'явлення позову є підставою для відмови в позові (ч. 2 ст. 199 ЦК), тобто погашає право на позов у матеріальному сенсі. Іншими словами, якщо при розгляді справи з'ясовується, що позивачем пропущено строк позовної давності, суд повинен відмовити в позові, хоча б з обставин справи випливало, що позивач володіє відповідним правом і це право порушено відповідачем. Дане питання однозначно вирішене законом і дискусій не викликає. Однак довгі роки ведеться суперечка навколо питання, погашається чи закінченням позовної давності саме належить позивачеві суб'єктивне цивільне право чи ні. На думку однієї групи вчених, із закінченням строку давності припиняється саме суб'єктивне право, нерозривно пов'язане з можливістю його примусового здійснення, яка втрачається в даному випадку * (644). З точки зору деяких вчених, суб'єктивне право втрачається лише з моменту винесення судом рішення про відмову в позові на підставі пропуску позивачем позовної давності * (645). Нарешті, на думку багатьох авторів, із закінченням позовної давності суб'єктивне право не погашається, а продовжує існувати, хоча і не може бути реалізоване в примусовому порядку * (646).
  Незважаючи на гадану полярність наведених точок зору, їх ріднить те, що всі дослідники намагаються пов'язати закінчення позовної давності з долею порушеного регулятивного цивільного права. Тим часом позовної давності схильне не саме регулятивне право, а лише охоронне право на захист, яке виникає на стороні потерпілого в результаті порушення його права. Тому закінчення позовної давності не надає і в принципі не може надати будь-якого впливу безпосередньо на саме регулятивне цивільне право * (647).
  З позицій вчення про підрозділ всіх цивільних прав на регулятивні та охоронні позовна давність поширюється лише на можливість здійснення захисту порушеного права. Причому - з урахуванням легального визначення позовної давності - не в будь-який, а лише в юрисдикційної формі, тобто позовна давність має досить вузьку сферу застосування. Тому якщо зберігається можливість захисту права в Неюрисдикційна формі, - а ця можливість зберігається відносно більшості виконавчих домагань, - зберігається і право на захист. Наприклад, потерпілий може утримувати що опинилося у нього майно боржника незважаючи на задавненими своїх домагань до нього.
  Виняток становить, по вірному зауваженню Е.А. Крашенинникова, такий різновид виконавчих домагань, як перетворюючі права вимоги. Останні в силу притаманних їм особливостей можуть бути здійснені примусово лише за допомогою акту юрисдикційного органу. Отже, погашення такої можливості припиняє подальше існування подібних прав * (648). Наприклад, можливість застосування наслідків недійсності нікчемного правочину зберігається лише в межах позовної давності.
  З урахуванням цього вирішується питання і про долю порушених регулятивних прав. Про їх існування можна говорити лише до тих пір, поки вони охороняються законом. Тому поки зберігається здатність задавненими домагань до здійснення під внеюрісдікціонном порядку, продовжують існувати і порушені регулятивні права. Якщо ж порушені регулятивні права можуть бути захищені тільки за допомогою перетворювальних домагань, вони припиняються з того моменту, як боржник в установленому порядку заявить про застосування позовної давності * (649). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Позовна давність"
 1. § 1. Перевезення
    позовної давності за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних статутів та кодексами. Таким чином, зберігши обов'язковий Претензійний порядок і відсилаючи в цілому ряді випадків до спеціального транспортного законодавства, що стосується порядку пред'явлення як претензій, так і позовів, законодавець у гл. 40 ГК вніс
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    позовів, але ці нормативи не обмежують за розміром можливість банку використовувати тимчасово вільні грошові кошти, що зберігаються на розрахункових і поточних рахунках його клієнтів [6]. Тому у клієнтів банку повинні бути чіткі правові гарантії збереження їх фінансових ресурсів. В силу п. 2 ст. 845 ЦК банк повинен гарантувати право клієнта безперешкодно розпоряджатися своїми коштами.
 3. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
    позовну давність, загальні положення про договір тощо). Всі основоположні норми Цивільного кодексу повинні послідовно застосовуватися при здійсненні процесу приватизації для регулювання майнових і пов'язаних з ними немайнових відносин. Там, де необхідно врахувати особливості процесу приватизації, Цивільний кодекс таку можливість надав. Це не тільки згадувана
 4. § 1. Наука цивільного права
    позовна давність і багато інших) набули характеру загальногалузевих категорій, а сучасна теорія права багато в чому створена зусиллями вчених-цивілістів. Основними цілями науки цивільного права є розробка і теоретична систематизація об'єктивних знань про цивільне право, розтин закономірностей цивільно-правового регулювання, а також вироблення на цій основі науково
 5. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    позовної захисту. До категорії нерухомого майна належить більшість прав, пов'язаних з володінням земельною ділянкою, у тому числі сервітут і дохід від такого володіння. Рухоме майно підрозділяється на дві категорії - нерухоме майно (chattels real) і приватне рухоме майно (chattels personal). Chattels real відповідає праву оренди нерухомого майна. Всі інше майно
 6. § 4. Безвісна відсутність та юридична смерть
    позовно-рятувальних робіт він не був виявлений в числі тих, хто врятувався, але не було виявлено (ідентифіковано) і його тіло, то для оголошення цього громадянина померлим немає сенсу чекати закінчення загального (п'ятирічного) терміну * (187). 3. Якщо громадянин (військовослужбовець або цивільна особа) пропав без вісті в зв'язку з військовими діями, він може бути оголошений померлим не раніше ніж через два роки з
 7. § 1. Повне товариство
    позовної давності. Відомі й інші правила про відповідальність учасників. Так, п. 2 ст. 73 ЦК передбачає відповідальність учасника у вигляді 10% річних з невнесеної частини вкладу та відшкодування завданих збитків, причому встановлює її в якості загального правила (якщо інші наслідки не встановлені договором). Водночас п. 2 ст. 70 ГК цілком виразно говорить про відповідальність
 8. § 5. Товариство з додатковою відповідальністю
    позовної давності. 2. Якщо суспільство має двох і більше що у ньому осіб, їх відповідальність носить солідарний характер. Згідно із загальними правилами про солідарітете (ст. 322-326 ЦК) кредитор має право вимагати виконання як від усіх учасників-боржників разом, так і від кожного з них окремо (як повністю, так і в частині боргу). Кредитор, який не одержав повного задоволення від одного з
 9. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
    позовів про визнання недійсною угоди нікчемною протягом строків, встановлених п. 1 ст. 181 ГК. При задоволенні позову в мотивувальній частині рішення суду повинно бути зазначено, що угода є нікчемною (п. 32). Сказане дозволяє зробити висновок, що порядок визнання угод недійсними не може служити надійним критерієм підрозділи їх на оспорімие і нікчемні. До того ж іноді в
 10. § 1. Поняття, числення та види строків
    позовної давності, що почав текти 1 квітня 2007, закінчиться 1 квітня 2010 Аналогічним чином вирішується питання про останній день строку, обчислюваного кварталами, місяцями і тижнями (ч. 2-4 ст. 192 ЦК). При цьому якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. Так, якщо узгоджений
© 2014-2022  yport.inf.ua