Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і значення речового права

Поняття речового права. З цієї глави починається вивчення однієї з цивільно-правових підгалузей - речового права. Саме речове право оформляє приналежність речей - найпоширеніших об'єктів цивільних прав - особам, встановлюючи тим самим необхідні стартові передумови для цивільного обороту. Не викликає сумніву, що відчуження матеріальних благ неможливо без чіткого попереднього розрізнення "свого" і "чужого", тобто без визначення суб'єктивного речового права, на якому знаходиться річ у отчуждающего її обличчя.
Історично категорія "речове право" зазнавала злети і падіння. За свідченням фахівців, поділ прав на речові і зобов'язальні розглядалося вже римськими юристами як основне і обіймає всі права * (650). Область речових прав, хоча б практично, знала тоді деякі "права на чужі речі" (jura in re aliena), що дозволяють здійснювати не залежне від згоди власника використання майна (головним чином земельних ділянок) іншими законними власниками * (651).
У період феодалізму концепція прав на чужі речі трансформувалася в ідеологію декількох прав власності на одну річ (система васалітету, сформульована в XII-XIV ст. Глосаторами на підставі тлумачення норм римського права). Право власності як би розщеплювалося, маючи різний зміст для різних власників - верховного і підлеглого, при безумовному пріоритеті першого * (652).
У Новий час, зі зміною феодальних відносин на буржуазні, концепція розщепленої власності перестала задовольняти історичним реаліям і стала однією з причин конфлікту між підприємництвом, які потребують в грунтах його прав, і верховними власниками (державою, церквою) , які не зацікавлені в обмеженні своїх прав. На зміну концепції розщепленої власності прийшла теорія обмежених речових прав, яка набула значення насамперед у законодавстві континентальних європейських країн * (653).
Дореволюційна вітчизняна цивилистика розглядала речові ("вотчинні") права як "неповні права власності" (ст. 432 ч. 1 т. X Зводу законів Російської імперії).
У радянський період категорія "речове право" була встановлена спеціальним розділом у ЦК РРФСР 1922 р., де йшлося про право власності, право застави право забудови. Примітно, що в цей час вперше у вітчизняному законодавстві було вжито термін "речові права".
Надалі в літературі взяла гору точка зору про те, що право застави має скоріше зобов'язальних природу. Право забудови було скасовано в 1949 р. у зв'язку з визнанням права власності громадян на житлові будинки. У ході кодифікації цивільного законодавства в 60-х рр.. XX в. категорія речових прав вже не використовувалася, і в ЦК 1964 р. вже йшлося тільки про право власності * (654).
Відновлення законодавчого поняття речових прав відбулося в Законі РРФСР "Про власність в РРФСР" від 24 грудня 1990 г. * (655) Крім того, даний термін вживався в Основах цивільного законодавства 1991 р.
Нарешті, з 1994 р. праву власності та інших речових прав присвячений розд. II ГК. Регулювання речових прав здійснюється і за допомогою норм, укладених в інших розділах ЦК, а також інших федеральних законах. Однак розд. II ГК грає системоутворюючу роль, оскільки є свого роду "загальною частиною" для всього масиву речове-правових норм * (656). У ньому дається уявлення про право власності та інших речових правах, підставах їх набуття і припинення, а також наводиться перелік найбільш типових обмежених речових прав. Водночас, на жаль, в розділі II ГК відсутні загальні положення даної підгалузі, застосовні до всіх її інститутів і винесені як би за дужки; по суті, окремо розглядаються право власності та інші речові права, що не сприяє єдності тлумачення * (657).
Значення речового права. Ключовий трудністю тлумачення є якраз визначення речових прав, їх відмежування від протилежної категорії - зобов'язальних прав. Перш ніж вирішити дану проблему, слід зрозуміти, в чому значимість такої класифікації і чому сьогодні, особливо на практиці, не припиняються спроби вмістити в "прокрустове ложе" речових прав максимальне число цивільних прав.
По-перше, пояснення "живучості" речового права полягає в тому, що саме воно закріплює ставлення особи до речі (майну), забезпечуючи за рахунок цієї речі задоволення найрізноманітніших потреб * (658). Тут можна засумніватися, наскільки корисне введення для цієї мети спеціальної категорії. Дійсно, хіба не можна того ж результату досягти зобов'язально-правовими засобами? Мабуть, цінність речового права полягає в його більшої стабільності, так як воно не ставить ставлення особи до речі в залежність від волі сторонньої особи, що має місце в зобов'язанні.
По-друге, закон (п. 3 ст. 216 ЦК) прямо передбачає, що перехід права власності на майно до іншої особи не є підставою для припинення інших речових прав на це майно (так зване властивість прямування). Іншими словами, відчуження майна не "ламає" обмежені речові права на нього.
Нарешті, по-третє, речові права забезпечені особливою речове-правовим захистом (п. 4 ст. 216 ЦК). Оскільки речове право може бути порушено всяким і кожним, воно захищається проти будь-якого порушника, в той час як зобов'язальне право користується захистом тільки проти одного або декількох зобов'язаних осіб * (659). Привабливість речове-правових позовів - виндикационного (про витребування речі з чужого незаконного володіння, ст. 301 ЦК) і негаторного (про усунення будь-яких порушень права власності, хоча б ці порушення і не були поєднані з порушенням володіння, ст. 304 ЦК) полягає в те, що позивач повинен довести лише власний титул (за формулою: "ця річ - моя" * (660)). Навпаки, позивач по зобов'язально-правовим позовами (про стягнення збитків, неустойки, про відібрання індивідуально-визначеної речі у боржника і передачі її кредитору на передбачених зобов'язанням умовах і т.д.) повинен довести не тільки наявність зобов'язання та факт його порушення, а й причинний зв'язок між поведінкою відповідача і наслідками, несприятливими для позивача * (661).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і значення речового права "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 3. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  поняття речових прав підприємців може бути сформульовано таким чином: до числа речових прав підприємців відносяться передбачені законодавством універсальні і спеціальні речові права, об'єктом яких виступає майно, що використовується підприємцями в підприємницької та іншої
 4. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 5. § 3. Зберігання
  поняття обов'язку зберігача щодо забезпечення схоронності речі? Від яких видів небезпек необхідно зберегти річ? Очевидно, що забезпечення схоронності пов'язано з обов'язком зберегти майно, по-перше, від розкрадання третіми особами, по-друге, від псування і іншого ушкодження, так як зберігач зобов'язаний повернути річ у тому стані, в якому вона була прийнята на зберігання з урахуванням її природного
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 7. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  поняття про неї набагато ширше поняття про договір (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258). Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича,
 8. § 2. Ознаки речового права
  зрозуміти, що будь-яке майно може бути об'єктом речових прав в тому сенсі, в якому термін "речові права" вживається у ЦК. Звичайно, можна припустити, що використання в Конституції РФ словосполучення "право власності на майно" має своєю метою максимально повний захист всіх майнових інтересів, що відповідає міжнародним стандартам * (666). Але для цього слід вводити
 9. § 2. Поняття права власності
  поняття об'єкта права власності не залежить від оборотоздатності цього об'єкта. У власності знаходяться як об'єкти, що не вилучені з обігу і обмежені в обороті, так і об'єкти, вилучені з обігу (ст. 129 ЦК). Абсолютність права власності. Другим (родовим) ознакою права власності є його абсолютність. По-перше, задоволення інтересу власника залежить лише від його
 10. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  поняття "спосіб" є легальним (ст. 218 ЦК). Водночас вживання поняття "спосіб" цілком припустимо як взаємозамінні з "підставою" * (757). У більшості випадків припинення права власності у одного суб'єкта спричиняє виникнення такого права у іншого, тому гол. 14 ГК ("Набуття права власності") не можна розглядати у відриві від гол. 15 ГК ("Припинення права
© 2014-2022  yport.inf.ua