Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Виробничий кооператив (артіль)

Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків (п. 1 ст. 107 ЦК). Кооператив - правосуб'єктність корпоративна (заснована на членстві) комерційна організація. Він протиставляється господарським товариствам і товариствам (§ 2 гл. 4 ГК) і є особливим суб'єктом, а значить, на нього не поширюються ні спеціальні правила про господарські товариства (ст. 69-86 ЦК), ні загальні положення про господарські товариства і товариства (ст. 66-68 ЦК). Застосування цих правил можливо тільки в порядку аналогії закону і за наявності достатніх для цього умов (п. 1 ст. 6 ЦК).
Статус кооперативу регулюють:
Федеральний закон від 8 травня 1996 р. N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах "(з ізм. та доп.) * (256);
§ 3 гл. 4 ГК (ст. 107-112);
основні положення про юридичних особах - § 1 гл. 4 ГК (ст. 48-65).
Згідно п. 2 ст. 2 Закону про ПК особливості створення та діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів визначаються ФЗ від 8 грудня 1995 N 193-ФЗ "Про сільськогосподарську кооперацію" (з ізм. та доп.) * (257).
У дореволюційному праві кооперативи зазвичай розглядалися як різновиду торгових товариств, а щодо їх походження не було єдності думок.
Так, К.П. Побєдоносцев вважав артіль народної формою товариства, що виникла безпосередньо з господарських потреб і умов природи і побуту і вважав, що поняття про неї набагато ширше поняття про договір (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258).
Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича, породжене економічними умовами новітнього часу, являє собою з'єднання осіб з метою досягнення спільною працею якої господарської мети, при цьому особисту участь - необхідна умова даної форми (тоді як капіталістичний елемент відіграє абсолютно другорядну роль), навпаки, в повному товаристві, коріння якого йдуть у римське право, приватне участь не становить необхідної ознаки, але звичайно має місце, а тому передбачається * (259).
Сучасний законодавець ділить всі кооперативи на два види - виробничі та споживчі, відносячи перший до комерційних, а других - до некомерційних організацій (пор. ст. 107, 116 ЦК). Єдині кооперативні принципи створення та діяльності юридичної особи (добровільність і членство як основа об'єднання , здійснення кооперативом господарської діяльності, задоволення його членами матеріальних потреб і можливість розподілу між ними доходу від його діяльності, наявність майнових пайових внесків та субсидіарної відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу та ін.) реалізуються як в комерційному, так і в некомерційному секторах економіки. З таким легальним підходом згодні не всі. У літературі висловлено думку, що кооперативи незалежно від їх виду та форми - єдине соціальне явище, основна мета якого - не отримання прибутку, а задоволення матеріальних та інших потреб членів (у той час як прибуток - засіб її досягнення) , а раз так, то все кооперативи слід було б віднести до некомерційних організацій і протиставити комерційним господарським товариствам і товариствам, змінивши відповідним чином закон * (260).
Кооперативи та господарські товариства об'єднує пріоритет особистої участі членів над фінансовою участю в кооперативі (капіталом). Якщо бути більш точним, кооператив - синтез самостійної організаційно-правової форми комерційної організації і специфічної цивільно-правової форми організації колективного (спільного) праці, синтез прибутку і заробітної плати, які особа отримує як учасник і як працівник комерційної організації, оптимальна форма юридичної особи, яким управляє трудовий колектив. Цей висновок спочиває на наступній сукупності формальних аргументів.
1. Кооператив - об'єднання громадян (юридичні особи можуть брати участь тільки в силу закону або статуту) і форма організації спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні пайових внесків, при цьому число членів кооперативу, які внесли пайовий внесок, але не приймають у його діяльності особистої трудової участі, не може перевищувати 25% числа членів, приймають особисту трудову участь у його діяльності (п. 1 ст. 107 ЦК, п. 2 ст. 7 Закону про ПК).
2. Прибуток кооперативу та ліквідаційна квота діляться між його членами, як правило , виходячи з їх трудової участі (п. 4 ст. 109 ЦК). Частина прибутку, що розподіляється виходячи з розміру пайових внесків, не може перевищувати 50% всієї розподіленою прибутку (абз. 2 п. 2 ст. 12 Закону про ПК). Прибуток кооперативу може розподілятися не тільки між членами, а й між найманими працівниками (п. 1 ст. 12 Закону про ПК).
3. У кооперативах обмежено використання найманої праці: середня за звітний період кількість найманих працівників не повинно перевищувати 30% числа членів кооперативу (ст. 21 Закону про ПК).
4. Кожен член кооперативу має один голос, причому для прийняття рішень закон встановлює досить жорсткі вимоги, в тому числі особливо кваліфіковане більшість і одноголосність (п. 4 ст. 110 ЦК, п. 2 ст. 15 Закону про ПК).
На відміну від господарських товариств, фірма яких повинна містити імена (найменування) всіх учасників - повних товаришів або ім'я (найменування) одного (декількох) учасника (п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82 ЦК), фірма виробничого кооперативу вільна від цієї вимоги: вона повинна містити його найменування і слова "виробничий кооператив" або "артіль "(п. 3 ст. 107 ЦК).
Створення. Кооператив може бути створений спочатку шляхом заснування або в результаті реорганізації (і правонаступництва), у тому числі перетворення господарських товариств і товариств (п. 1 ст. 68 ЦК).
Кооператив утворюється виключно за рішенням його засновників (ст. 4 Закону про ПК). На відміну від господарських товариств кооперативи діють на підставі статуту, який є єдиним їх установчим документом (п . 1 ст. 108 ЦК). Крім відомостей, що є загальними для всякого юридичної особи (1 п. 2 ст. 52 ЦК), статут кооперативу повинен містити ряд специфічних відомостей: про розмір, склад та порядок внесення членами пайових внесків та відповідальності за порушення зобов'язань щодо їх внесення, про характер і порядок трудової участі членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі, про порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу, про розмір і умови субсидіарної відповідальності членів за зобов'язаннями кооперативу, про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються в особливому порядку - одноголосно чи кваліфікованою більшістю та ін (п. 2 ст. 108 ЦК, п. 2 ст. 5 Закону про ПК). Відсутність в статуті хоча б одного такого умови перешкоджає реєстрації кооперативу.
Відсутність в кооперативі установчого договору деякі автори пояснюють тим, що такий договір не породжує трудових правовідносин між його учасниками і результатом (юридичною особою), які є іманентною рисою кооперативу (п. 1 ст. 107 ЦК, ст. 1 Закону), більше того - трудові відносини членів кооперативу (на відміну від найманих працівників) покояться на самому факті членства, не вимагають спеціального оформлення і не регулюються трудовим законодавством (п. 1 ст. 19 Закону) * (261).
Незважаючи на те що закон не передбачає в кооперативі установчого договору, особи, які створюють кооператив, можуть укласти договір про створення кооперативу для регулювання внутрішніх організаційних відносин, який вичерпує себе з створенням кооперативу (СР п. 1 ст. 98 ЦК).
Кооператив набуває правоздатність в момент створення (абз. 1 п. 3 ст. 49 ЦК), для чого необхідний фактичний склад з двох основних послідовних фактів: а) розробка статуту та його затвердження на загальних зборах; б) акт державної реєстрації кооперативу (внесення територіальними податковими органами запису до Реєстру - п. 2 ст. 51 ЦК).
Членство. Кооператив - об'єднання громадян, які можуть бути його членами після досягнення 16 років (абз. 2 п. 4 ст. 26 ГК, ст. 7 Закону про ПК). Їхнє громадянство (його відсутність) значення не має (ст. 4, п. 1 ст. 7 Закону). Членство громадян пов'язане із здійсненням ними особистої трудової або іншої (фінансової, організаційної, забезпечувальної тощо) функції. Членство юридичних осіб (що беруть участь через свого представника) можливо, якщо передбачено законом та статутом (п. 1 ст. 107 ЦК, ст. 1, 4 Закону про ПК), і це зрозуміло: кооператив - форма організації колективної праці, в якій цивільно- правовий елемент (членство) об'єднується з трудовим (особисту трудову участь), що неможливо для осіб юридичних, здатних брати участь тільки своїм капіталом. Можливі винятки з цього правила (а також з правил п. 2 ст. 7 і абз. 2 п. 2 ст. 12 Закону, присвячених непрацюючим членам кооперативу і розподілу прибутку пропорційно розміру пайових внесків) в літературі критично оцінюються як непродумана спроба вкраплення в модель кооперативу чужорідних "капіталістичних" елементів, зловживання якими загрожує руйнуванням даної моделі. Натомість пропонується протиставити членам кооперативу (громадянам-трудящим, які отримують прибуток, виходячи з особистої трудової участі) його учасників (юридичних осіб, які отримують прибуток кооперативу виходячи з розміру пайового внеску). Проте в умовах чинного законодавства сказане про громадян та юридичних особах (основних і факультативних членах кооперативу) вимагає двох важливих уточнень: а) громадянин, який є членом кооперативу, що не зобов'язується законом до того, щоб мати статус індивідуального підприємця * (262), б) бере участь у кооперативі юридична особа через відсутність легальних обмежень може бути як комерційною організацією, так і некомерційної. Це ще одна принципова відмінність кооперативу від повного товариства (СР абз. 1 п. 4 ст. 66 ЦК).
Мінімальне число членів кооперативу - п'ять осіб (п. 3 ст. 108 ЦК, ст. 4 Закону про ПК), тобто членство юридичних осіб не повинна включатися в цю цифру, а може тільки доповнювати її. Максимальне число членів не обмежена, що дозволяє зіставити кооператив з відкритим акціонерним товариством.
Членство в кооперативі пов'язано з існуванням у членів зобов'язальних прав відносно кооперативу (і не дає речового права щодо майна кооперативу - абз. 2 п. 2 ст. 48 ЦК). Член кооперативу має право брати участь у діяльності кооперативу та в роботі загальних зборів з правом голосу, обирати і бути обраним до наглядової ради, виконавчі та контрольні органи кооперативу, отримувати підлягає розподілу частку прибутку кооперативу та інші виплати, запитувати інформацію з будь-яких питань діяльності кооперативу, вийти з кооперативу та отримати відповідні майнові виплати.
Членство в кооперативі покладає і ряд обов'язків (внести пайовий внесок, брати участь у діяльності кооперативу особистою працею або шляхом внесення додаткового пайового внеску, нести субсидіарну відповідальність за боргами кооперативу та ін.) (ст. 8 Закону про ПК). Член кооперативу має право за своїм розсудом вийти з нього, попередивши письмово голови (правління) не пізніше ніж за два тижні (п. 1 ст. 22 Закону про ПК). Прийом та виключення членів - виняткова компетенція загальних зборів членів кооперативу (п. 2 ст. 110 ЦК, п. 1 ст. 15 Закону про ПК).
Виключення з кооперативу можливо при невнесенні у встановлені терміни пайового внеску, невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків, покладених статутом, а також в інших випадках, встановлених законом та статутом. Так, член наглядової ради або виконавчого органу може бути виключений у зв'язку з його членством в аналогічному кооперативі (абз. 1, 2 п. 2 ст. 111 ЦК, п. 3 ст. 22 Закону про ПК).
Управління. У кооперативі на відміну від господарських товариств існують органи управління (ст. 110 ГК, гл. V Закону про ПК), компетенцію яких і порядок прийняття ними рішень визначають закон і статут (п. 2 ст. 108, п. 2 ст. 110 ЦК). Законодавець виходить з декількох основних принципів:
органи можуть формуватися тільки з числа членів кооперативу;
участь в органах не залежить від фактора особистої трудової участі;
при формуванні органів повинна дотримуватися роздільність участі, тобто неможливість одночасної участі в різних органах (абз. 4 п. 1 ст. 110 ЦК, п. 4, 5 ст. 14 Закону).
1. Вищий орган управління - загальні збори членів кооперативу, яке вправі розглядати і приймати рішення з будь-якого питання утворення та діяльності кооперативу. У його виключної компетенції - затвердження статуту та внесення до нього змін, визначення основних напрямів діяльності, утворення наглядової ради та припинення повноважень його членів, прийом і виключення членів, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів і розподіл прибутку і збитків, рішення про ліквідацію та реорганізацію, а також інші питання відповідно до закону чи статуту (абз. 1 п. 1, п. 3 ст. 110 ЦК, п. 1 ст. 15 Закону). Загальні збори правомочні, якщо на ньому присутні більше 50% всіх членів кооперативу. Кожен член незалежно від розміру паю при прийнятті рішень загальними зборами має один голос (дана норма є імперативною і не підлягає зміні статутом, що знову-таки відрізняє кооператив від товариства, в якому аналогічне правило сформульовано лише як загальне - п. 2 ст. 71 ЦК). Залежно від суті питання рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів присутніх - простим (загальне правило), двома третинами (при виключенні члена), трьома чвертями (при зміні статуту, ліквідації або реорганізації кооперативу крім перетворення в господарське товариство або суспільство) або одностайно (при перетворенні в господарське товариство або суспільство) (п. 4 ст. 110 ЦК, пп. 2, 5 ст. 15 Закону про ПК). Зазначені вимоги до голосування виключають можливість прийняття одноосібних або вузькокорпоративних рішень (подібно до того, як це можуть робити володарі контрольного пакету участі в господарських товариствах). Все це, в свою чергу, виключає саму ідею дочірніх (залежних) кооперативів (пор. ст. 105, 106 ЦК). Загальні збори скликаються правлінням (головою) і проводиться не рідше ніж один раз на рік у терміни, передбачені статутом, але не пізніше ніж через три місяці після закінчення фінансового року. Позачергові збори скликаються за рішенням наглядової ради, вимозі ревізійної комісії (ревізора) або не менше ніж 10% загального числа членів (п. 3 ст. 15 Закону).
  2. У великих кооперативах (з членством понад 50 осіб) може бути наглядова рада. Його створення - право (а не обов'язок) кооперативу. Наглядова рада контролює діяльність виконавчих органів і вирішує інші питання, віднесені до його компетенції статутом. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на півроку (абз. 2 п. 1 ст. 110 ЦК, ст. 16 Закону).
  3. У кооперативі обирається голова, а в кооперативах з числом членів більш десяти - правління, тобто виконавчі органи, що здійснюють поточне керівництво кооперативом і підзвітні наглядовій раді та загальним зборам. Термін повноважень виконавчих органів визначає статут (абз. 3 п. 1 ст. 110 ЦК, ст. 17 Закону про ПК).
  4. Закон про ПК (на відміну від ЦК) передбачає ревізійну комісію (у складі не менше трьох членів) або ревізора (якщо число членів менше 20), які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю кооперативу (ст. 18).
  Майно. Кооператив, подібно господарським товариствам, - власник майна, переданого йому членами і придбаного (виробленого) згодом, при цьому самі члени мають зобов'язальні права щодо кооперативу (абз. 2 п. 2 ст. 48, абз. 1 п. 1 ст. 109 ЦК).
  Найважливіша (і первісна) частина майна кооперативу - його пайовий фонд, який складається з пайових внесків членів і визначає мінімальний розмір майна кооперативу, що гарантує інтереси його кредиторів (п. 3 ст. 10 Закону про ПК). Пайові внески можуть бути основними та додатковими (перші вносяться усіма членами, другі - тільки непрацюючими "взамін" їх неучасті особистою працею - п. 2 ст. 8 Закону про ПК). Законодавець передбачає специфічну формулу накопичення пайового фонду кооперативу. Так, член зобов'язаний внести до моменту реєстрації кооперативу не менше 10% пайового внеску, а решту - протягом року з моменту реєстрації (п. 2 ст. 109 ЦК, п. 1 ст. 10 Закону про ПК). Особливість даної формули полягає в тому, що вона: а) передбачена законом імперативно (а тому не може бути змінена членами), б) стосується як працюючого, так і непрацюючого члена кооперативу. Для порівняння: у повному товаристві кожен учасник повинен внести до моменту реєстрації не менше 50% внеску, а решту - в терміни, встановлені установчим договором, які можуть бути будь-якими, в тому числі дуже тривалими (п. 2 ст. 73 ЦК). Розмір пайового внеску (основного і додаткового) встановлюється статутом і може бути однаковим для всіх членів або різним. Оцінка конкретного пайового внеску здійснюється за згодою всіх членів при утворенні кооперативу з урахуванням ринкових цін, а при вступі в кооператив нових членів - комісією, яка призначається правлінням (по всій видимості, якщо даний орган відсутній, її повинен призначити голова). Оцінка пайового внеску, який перевищує 250 МРОТ, повинна проводитися незалежним оцінювачем (див. п. 2 ст. 10 Закону про ПК).
  Ні ЦК, ні Закон про ПК не визначають величину (розмір) пайового фонду (це ж характерно і для складеного капіталу товариств). Дане питання - прерогатива кооперативу, а вимоги Закону про ПК зводяться до того, щоб: а) пайовий фонд був повністю сформований протягом першого року діяльності кооперативу; б) починаючи з другого року діяльності кооперативу і кожний наступний рік вартість його чистих активів не була менше вартості пайового фонду, інакше останній підлягає зменшенню (пп. 3, 4 ст. 10 Закону про ПК).
  Кооператив не має права випускати акції (СР п. 7 ст. 66, п. 3 ст. 109 ЦК). Його майно ділиться на паї членів згідно зі статутом. Пай складається з пайового внеску (який може бути у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна, в тому числі майнових прав, а також інших об'єктів цивільних прав - п. 2 ст. 10 Закону про ПК) і відповідної частини чистих активів кооперативу, за винятком коштів неподільного фонду (п. 3 ст. 9 Закону про ПК). Таким чином, майно кооперативу утворюють паї його членів і неподільний фонд, при цьому ні ЦК, ні закон не регулюють співвідношення між цими складовими, а тому згідно зі статутом воно може бути різним. Основний є пайова частину майна. Цивільно-правове значення паю зв'язується з наступним.
  1. При всякому припинення членства особі виплачується грошова вартість паю або видається майно в натурі, відповідне вартості паю (п. 1, абз. 3 п. 2 ст. 111 ЦК, п. 7 ст. 22 Закону про ПК). Розрахунки з вибуває членом проводяться виходячи з пайовий частини майна кооперативу (тобто при цьому не враховується майно неподільного фонду).
  2. Згідно п. 4 ст. 109 ГК пай за загальним правилом не впливає на розподіл між членами прибутку кооперативу та ліквідаційної квоти. Він може впливати на те і (або) інше, тільки якщо це передбачено законом або статутом * (263). У свою чергу, згідно зі ст. 12 Закону про ПК пайовий внесок - рівноправний (поряд з особистим трудовим і (або) іншим участю) критерій при розподілі прибутку, причому частина прибутку, що розподіляється пропорційно розмірам пайових внесків, не повинна перевищувати 50% від усієї розподіленою прибутку.
  3. Пай (його частина) може бути предметом угод як між членами кооперативу (якщо інше не передбачено законом або статутом), так і між членом і третьою особою (тільки за згодою кооперативу). В останньому випадку і за безкоштовне відчуження членом свого паю (його частини) інші члени мають переважне право купівлі відчужуваної паю (його частини), що відрізняє кооператив від повного товариства (ст. 79 ЦК). Передача всього паю тягне для відчужувача припинення його членства, а передача частини паю - скорочення його фінансової участі в кооперативі. Відповідно придбання паю (його частини) іншим членом збільшують його фінансову участь у кооперативі, а якщо пай (його частина) придбані третьою особою, воно (з урахуванням його побажання) або приймається в члени кооперативу, або реалізує право вимоги виплатити з майна кооперативу відповідну частину грошових коштів (майно в натурі). Передача паю (його частини) здійснюється в порядку, передбаченому статутом (п. 3 ст. 111 ЦК, п. 4 ст. 9 Закону про ПК).
  4. У разі смерті члена кооперативу пай у складі спадкової маси переходить до його спадкоємців, при цьому останні за загальним правилом можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо ж це заборонено статутом (а також з урахуванням бажання самого спадкоємця) - кооператив виплачує спадкоємцю вартість паю померлого члена (п. 4 ст. 111 ЦК).
  5. Пай - об'єкт для звернення стягнення за особистими боргами члена кооперативу при нестачі у нього іншого майна для їх покриття (п. 5 ст. 111 ЦК, п. 3 ст. 13 Закону про ПК). Законодавець (на відміну від того, як він надходить в ст. 80 ЦК) залишає відкритим питання про те, чи можливо звернення кредиторами стягнення на сам пай (його продаж з публічних торгів), або ж вимоги кредиторів підлягають задоволенню з відповідної (паю) частини виділяється майна кооперативу (грошовій або натуральній). За змістом п. 5 ст. 111 ЦК та п. 3 ст. 13 Закону про ПК, оскільки порядок звернення стягнення на пай не визначає законодавець, його має визначати статут.
  Створення неподільного фонду, слідуючи змістом абз. 2 п. 1 ст. 109 ЦК, - право (а не обов'язок) кооперативу, рішення про його створення беруть члени, як правило, одноголосно (якщо інше не передбачено статутом - абз. 3 п. 1 ст. 109 ЦК). Неподільний фонд використовується на цілі, що визначаються статутом (абз. 2 п. 1 ст. 109 ЦК, п. 1 ст. 11 Закону про ПК). На нього не може бути звернено стягнення за особистими боргами члена кооперативу (п. 5 ст. 111 ГК; п. 1 ст. 11, п. 3 ст. 13 Закону про ПК).
  Відповідальність. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном і не відповідає за зобов'язаннями своїх членів (пп. 1, 2 ст. 13 Закону про ПК). Члени несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу, її розміри і порядок передбачає Закон і статут (п. 2 ст. 107 ЦК). Тим часом п. 1 ст. 13 Закону про ПК не вирішує це питання і переадресує його до статуту. Ясно, в усякому разі, таке. Члени повинні нести відповідальність за зобов'язаннями кооперативу тільки при недостатності його майна як основного боржника (ст. 399 ЦК). У цьому відношенні вони нічим не відрізняються від повних товаришів у господарських товариствах (СР п. 1 ст. 75 та п. 2 ст. 82 ЦК). Згідно п. 2 ст. 107 ЦК розмір їх відповідальності має бути передбачений законом і статутом, а згідно з п. 2 ст. 108 ГК розмір та умови такої відповідальності повинні бути відображені в статуті.
  Оскільки ні ЦК, ні Закон про ПК не передбачають розміру такої відповідальності і віддають це питання на відкуп статутом:
  в кожному конкретному кооперативі субсидіарну відповідальність його членів встановлюється індивідуально;
  субсидіарну відповідальність членів кооперативу, які не є підприємцями і не виступають у цивільному обороті від імені кооперативу, поширюється тільки на частину їхнього майна і цим відрізняється від відповідальності повних товаришів, які займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і відповідають за його зобов'язаннями всім своїм майном (СР з п. 1 ст. 69 ЦК);
  оскільки п. 2 ст. 107 ЦК та ст. 13 Закону про ПК не вимагають, щоб відповідальність членів кооперативу за його зобов'язаннями була встановлена в однаковому для всіх членів кратному розмірі (пор. з п. 1 ст. 95 ЦК), вона вільна від цієї вимоги (в цьому відношенні члени кооперативу відрізняються і від учасників товариства з додатковою відповідальністю).
  Примітно, що Закон нічого не говорить про порядок покладання відповідальності членів кооперативу за їх зобов'язаннями - навпроти, в цілому ряді інших випадків прямо сказано про солідарітете (п. 1 ст. 75, абз. 2 п. 1 ст. 87, п. 1 ст . 95, абз. 2 п. 1 ст. 96, абз. 2 п. 2 ст. 105 ЦК). До речі, саме про це Закон говорить і в контексті відповідальності членів споживчого кооперативу (абз. 2 п. 4 ст. 116 ЦК). Згідно п. 2 ст. 107 і п. 2 ст. 108 ГК, а також п. 1 ст. 13 Закону про ПК порядок покладання даної відповідальності має визначати статут. У разі сумнівів слід виходити з принципу часткової відповідальності членів кооперативу, оскільки: а) редакція правила п. 2 ст. 107 є оригінальною і навряд чи випадковою, б) правило про пайову зобов'язанні в умовах множинності осіб є загальним (ст. 321 ЦК); в) члени кооперативу не займаються підприємницькою діяльністю від імені кооперативу (на відміну від повних товаришів - СР п. 1 ст. 69 ЦК), а тому на них не поширюється правило п. 2 ст. 322 ГК.
  Реорганізація і ліквідація. Питання реорганізації та ліквідації кооперативів вирішуються відповідно до загальних правил про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, тому положення гл. VIII Закону про ПК в основному відтворюють загальні правила, передбачені ст. 57-65 ЦК. Оригінальними для кооперативу можна вважати наступні два правила, одне з яких присвячено реорганізації, інше - ліквідації.
  1. Кооператив може бути перетворений тільки в господарське товариство або суспільство і тільки за одноголосним рішенням його членів (п. 2 ст. 112 ЦК, п. 5 ст. 26 Закону про ПК).
  2. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів, підлягає розподілу між його членами в порядку, передбаченому статутом або угодою між членами (п. 5 ст. 27 Закону про ПК).
  Особливість кооперативної форми виключає ліквідацію кооперативу за таким основи, як зменшення майна кооперативу, специфічному для господарських товариств (пор. з п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ЦК). Однак немає жодних сумнівів у тому (законодавець залишає це питання відкритим), що зменшення числа основних членів кооперативу (і, таким чином, невиконання вимог п. 3 ст. 108 ЦК та Закону про ПК) - підстава для реорганізації (перетворення) кооперативу, а при невиконанні кооперативом даної вимоги - для його ліквідації. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Виробничий кооператив (артіль)"
 1.  § 4. Виробничий кооператив (артіль)
    кооператив
 2. § 5. Виробничі кооперативи
    виробничої або іншої господарської діяльності Це об'єднання засноване в першу чергу на особистій трудовій участі членів кооперативу, а також передбачає об'єднання ними майнових пайових внесків. Таким чином, кооператив, в першу чергу, являє собою форму об'єднання що капіталів, а громадян для спільної діяльності. Підприємницька діяльність виробничих
 3. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    виробничий кооператив (в сільському господарстві це можуть бути також сільськогосподарські та риболовецькі артілі (колгоспи) і коопхозов. Якщо звернутися до правил про оригінальні найменуваннях державних або муніципальних підприємств, то їх відмінна особливість полягає в тому, що фірма таких підприємств повинна містити вказівку на характер їх діяльності. Крім того, як правило, вона
 4. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    виробничо-технічного обслуговування, а також для задоволення інших матеріальних потреб сільськогосподарських товаровиробників. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 322 Сільськогосподарські некомерційні організації мають право займатися підприємницькою діяльністю, якщо це відповідає цілям їх
 5. § 6. Акціонерне товариство
    виробничого кооперативу (див. ст. 8 Закону про АТ, ст. 68, п. 2 ст. 112 ЦК). Установа товариства здійснюється за рішенням засновників, яке повинне відображати результати їх голосування, прийняті рішення про створення товариства, затвердження його статуту, обрання органів управління. Якщо у суспільства один засновник, в його рішенні повинні бути визначені розмір статутного капіталу, категорії і типи
 6. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
    виробничі і споживчі. Причому виробничі кооперативи відносяться до комерційних, а споживчі - до некомерційних організацій. Однак на практиці деколи складно провести чітку грань між ними. Складно це зробити і з теоретичних позицій, якщо, звичайно, не вдаватися до штучних критеріями їх розмежування. Відомий французький кооператор Ш. Жид на зорі становлення
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, затверджених постановою сомина СРСР від 25 липня 1988 р. (СП СРСР. Від. 1. 1988. N 24-25. Ст. 70), що регулювали однойменні планово-договірні відносини і скасованих з 1 березня 1996 р., і сформувалася практика благоприятствуют використанню в рамках конкретних договорів окремих правил даних актів як звичаїв,
 8. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
    виробничому кооперативі (організаціях комерційних), а також у споживчому кооперативі (організації некомерційної). Майнове істота даних - зобов'язальних - прав (абз. 2 п. 2 ст. 48 ЦК) не дозволяє сумніватися в можливості їх успадкування, а при необхідності - також і довірчого управління (ст. 1173 ЦК), в той же час враховуючи відмінності між зазначеними формами
 9. 6. Виробничий кооператив
    виробничих кооперативах »забезпечує обов'язковість виконання основного обсягу робіт у виробничому кооперативі силами його членів: п. 2 ст. 7 зазначеного Закону встановлено, що число членів кооперативу, які внесли пайовий внесок, що беруть участь у діяльності кооперативу, але не приймають особистої трудової участі в його діяльності, не може перевищувати 25% числа членів кооперативу,
 10. 1. Поняття і види виробничих кооперативів
    виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання не є підприємцями громадян для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій (чи іншому) участі та об'єднанні певних майнових (пайових) внесків, при їх особистої обмеженою субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями цієї комерційної організації
© 2014-2022  yport.inf.ua