Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеория права и государства → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ.Академічний курс, 2009 - перейти к содержанию учебника

§ 3. Використання методу тестування в юридичній практиці

У процесі досудового слідства, судового розгляду, профілактичної діяльності обізнаними особами в психології можуть бути використані тестові методики. Тести застосовує психолог чи експерт-психолог у процесі діагностичних або експертних досліджень (участь у слідчих діях, проведення судово-психологічної експертизи) у межах кримінально-процесуальної діяльності.
Термін «тест» походить від англійського test, що означає випробування. Тест - це певне завдання (система завдань), що дає змогу визначати рівень розвитку тієї чи іншої психологічної властивості (якості) особистості. У психології використовується також термін «тестування», що означає проведення перевірки або випробувань із використанням стандартизованих завдань (тестів), які відрізняються відповідною шкалою значень. Тестування застосовується з метою вимірювання індивідуальних відмінностей.
У психології розрізняють тести інтелекту (для виявлення розумового потенціалу індивіда), тести особистісні (вимірюються різні сторони особистості: настанови, цінності, відносини, емоційні властивості й ін.), тести креативні (для вивчення творчих здібностей особистості), тести досягнень (визначають ступінь володіння конкретними знаннями, вміннями, навичками), тести проективні (для цілісного вивчення особистості, заснованого на психологічній інтерпретації результатів проекції (перенесення суб'єктом власних властивостей чи станів на зовнішні об'єкти)) тощо.
З метою дослідження пізнавальної сфери, наприклад сприйняття, може використовуватися, зокрема, метод пояснення сюжетних картин, що полягає в пред'явленні випробовуваному тих чи інших малюнків: веселих, сумних, зі складним сюжетом. При цьому враховується активність і бажання випробовуваного розглядати малюнок, витрачений час. Внаслідок тестування можуть бути отримані дані про кмітливість особи, вміння виділити істотне, емоційне відображення (відгук).
Для дослідження сприйняття випробовуваного результативним є метод відшукування чисел за допомогою таблиць Шульте. Суть тесту полягає в такому: на п'яти планшетах написані в різному порядку цифри від 1 до 25. На кожному планшеті вони написані по-різному. Випробовуваному пропонується відшукати, показати і назвати вголос всі цифри підряд і зробити це якомога швидше. При оцінці результатів враховується різниця в кількості часу, витраченого на кожний планшет. Збільшення його на останніх планшетах свідчить про стомлюваність, прискорення - про повільне входження в роботу. У нормі на кожний планшет має витрачатися однаковий час (від 30 до 50 с).
Для дослідження пізнавальної сфери може бути застосований метод заучування десяти слів. Випробовуваному зачитують десять слів і пропонують повторити в будь-якому порядку. Дослід повторюється п'ять разів, через годину - ще раз. Крива запам'ятовування може вказувати на послаблення активної уваги, стомлюваність, «застрявання» на помилці. Деяка модифікація розглянутого тесту у вигляді методу заучування десяти чисел застосовувалася у військах спеціального призначення для визначення особливостей запам'ятовування випробовуваними в екстремальних умовах (пропонувалося десять різних двозначних чисел).
Зорово-моторний тест «форм Бендера» спрямований на виявлення мозкових поразок, визначення емоційних розладів. Дев'ять простих фігур подаються одразу на одній картці. Усього карток вісім. Випробовуваного просять скопіювати кожне зображення зі зразка перед ним. При оцінці підраховується час і аналізується характер виконання кожного завдання.
Використання тестових методик не припускає спрощеного підходу. Історія юридичної психології знає періоди, коли з метою визначення причетності до вчиненого злочину пропонувалося використовувати тестування. Зокрема, мала місце рекомендація про використання тесту «плями» (у психології - тест Роршаха) для «діагностики» причетності. Якщо випробовуваний у чорнильних плямах Роршаха бачив схожість зі слідами крові, робився висновок про причетність до вчинення злочину (рис. 1).


Водночас введення в психологічну практику тесту Роршаха стало одним із великих досягнень психології ХХ ст. Даний тест призначений для діагностики прихованих настанов, спонукань, властивостей характеру. Основні теоретичні настанови Роршаха полягали в такому. Якщо людина оперує всією плямою, то означає, що вона здатна сприймати основні взаємозв'язки і схильна до систематизованого мислення. Якщо увага зосереджується на дрібних деталях, то означає, що вона уїдлива і дріб'язкова, якщо на рідкісних - схильна до «надзвичайного» і здатна до загостреної спостережливості. Відповіді на білий фон, на думку Роршаха, свідчать про наявність опозиційної настанови: у здорових людей - про схильність до дискусій, упертість і свавілля, а у психічно хворих - про негативізм і відхилення у поведінці4 .
Тест руки (Hand Test) - проективна методика дослідження особи, що призначена для діагностування відкритої агресивної поведінки.
Стимульний матеріал тесту руки - стандартні 9 зображень кистей рук (рис. 2) і одна порожня таблиця, при показі якої просять представити кисть руки й описати її уявлювані дії. Зображення подаються у певній послідовності й положенні. Обстежуваний має відповісти на запитання про те, яку, на його думку, дію виконує нарисована рука (або сказати, що здатна виконувати людина з такою рукою). Крім запису відповідей реєструється положення, у якому обстежуваний тримає таблицю, а також час із моменту пред'явлення стимулу до початку відповіді.


Оцінка отриманих даних здійснюється за 11 категоріями: 1) агресія - рука сприймається як домінуюча, яка наносить ушкодження, активно захоплює який-небудь предмет; 2) вказівки - рука ведуча, направляюча, перешкоджаюча, пануюча над іншими людьми; 3) страх - рука виступає у відповідях як жертва агресивних проявів іншої особи або прагне відгородити кого-небудь від фізичних впливів, а також сприймається як така, що завдає ушкоджень сама собі; 4) прихильність - рука виражає любов, позитивні емоційні настанови до інших людей; 5) комунікація - відповіді, у яких рука «спілкується» або прагне встановити контакти; 6) залежність - рука виражає підпорядкування іншим особам; 7) ексгібіціонізм - рука різними способами виставляє себе напоказ; 8) покаліченість- рука деформована, хвора, нездатна до яких-небудь дій; 9) активна безособовість - відповіді, у яких рука виявляє тенденцію до дії, завершення якої не вимагає присутності іншої людини чи людей, однак рука повинна змінити своє фізичне місце розташування, докласти зусиль; 10) пасивна безособовість- прояв тенденції до дії, завершення якої не вимагає присутності іншої людини, але при цьому рука не змінює свого фізичного положення; 11) опис - відповіді, в яких рука тільки описується, тенденція до дії відсутня.
Відповіді, які належать до перших двох категорій, розглядаються авторами як пов'язані з готовністю обстежуваного до зовнішнього прояву агресивності, небажанням пристосуватися до оточення. Чотири наступні категорії відповідей відображають тенденцію до дій, спрямованих на пристосування до соціального середовища, ймовірність агресивної поведінки незначна. Кількісний показник відкритої агресивної поведінки розраховується шляхом віднімання суми «адаптивних» відповідей від суми відповідей за першими двома категоріями, тобто S («агресія» + «вказівки») - S («страх» + + «прихильність» + «комунікація» + «залежність»). Відповіді, які підпадають під категорії «ексгібіціонізм» і «покаліченість», при оцінці ймовірності агресивних проявів не враховуються, тому що їхня роль у даній галузі поведінки непостійна. Ці відповіді можуть лише уточнити мотиви агресивної поведінки5 .
У практиці визначення професійної придатності і при провадженні судово-психологічних експертиз ефективними є стандартизовані особистісні опитувальники. За своєю сутністю опитувальник є певним набором запитань, кожне з яких логічно пов'язане з основною проблемою дослідження і призначене для вивчення й оцінки певних властивостей і проявів особистості. Найвідомішими опитувальниками є: Опитувальник PEN (Ганс і Сибілла Айзенк); Опитувальник міні-мульт (скорочений варіант міннесотського особистісного переліку MMPI); характерологічний опитувальник К. Леонгарда; тест Кеттела (16PF-опитувальник); патохарактерологічний діагностичний опитувальник Лічка та ін.
Так, опитувальник PEN містить 101 запитання, на які випробовувані мали відповісти «так», або «ні» (у бланку для відповідей проставити відповідно знаки «+» чи «-»). Опитувальник визначає такі психічні властивості, як нейропсихічна лабільність, екстраверсія і психотизм. Вторинно можна вивести наявність таких рис особистості, як емоційно-вольова стабільність і віднесення темпераментів до класичних типів: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Опитувальник показує зв'язок між цими чотирма типами темпераментів і результатами факторно-аналітичного описування особистості. Час відповідей не обмежується, хоча не рекомендується затягувати процедуру опитування. Перед обстеженням випробовуваному видається бланк для відповідей і зачитується інструкція.
Інструкція: «Вам будуть запропоновані твердження, що стосуються Вашого характеру і здоров'я. Якщо Ви згодні з твердженням, поруч із його номером поставте «+» («так»), якщо ні - знак «-» («ні»), довго не замислюйтесь, тут правильних і неправильних відповідей немає».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 3. Використання методу тестування в юридичній практиці"
 1. § 2. Система методів юридичної психології
  Методи - це своєрідний інструментарій проведення дослідження, вони визначають розвиток юридичної психології. Ці методи виступають у певній системі, в якій окремонаукові методи посідають важливе місце і являють собою конкретизацію діалектичного і загальнонаукового методів. Таким чином, оптимальною є система методів трьох рівнів: загального, особливого і окремого - відповідно загальний метод (метод
 2. § 1. Пізнавальна функція методів юридичної психології
  Методи, за допомогою яких досліджуються закономірності будь-якої науки, визначають її розвиток і ступінь вірогідності одержуваних результатів. Історія психології багата на приклади пошуку методів досліджень, які нерідко відзначалися вузькістю і суб'єктивністю. Застосування методу діалектики в психологічних дослідженнях дало змогу пояснити процеси і явища людської психіки з позицій теорії
 3. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  39.1 Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3-39.4 цієї статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами;
 4. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 5. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). 170.1.1. Податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
 6. § 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
  Одним з видів договорів про виконання спеціальних робіт є концесійний договір. Концесійні договори (контракти) укладаються відповідно до Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладення контрактів для користування надрами, яке затверджено постановою KM України від 8 червня 1998 p.1. Нещодавно концесії були врегульовані Законом України "Про концесії"
 7. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  Поняття промислової власності. Другий вид творчості становить науково-технічна діяльність, результати якої називають промисловою власністю. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки
 8. § 1. Загальні положення
  Право приватної власності є головною правовою формою індивідуального привласнення благ в усіх країнах з ринковою економікою. Однак в Україні радянського періоду, як і в інших республіках колишнього Союзу РСР, таке привласнення забезпечувалося інститутом права особистої власності. Жовтнева революція 1917 p. започаткувала появу нової соціалістичної суспільно-економічної формації, основною метою
 9. § 5. Цивільне право як наука
  В юридичній літературі наука сучасного цивільного права визначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, тлумачення цивільно-правових норм, результати аналізу й узагальнення практики застосування цивільних норм, суть термінології норм. З наведеного визначення випливає, що сучасна циві-лістична наука - це наука про сучасне цивільне право. Її
 10. Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
  1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 4. Батьки зобов'язані
© 2014-2022  yport.inf.ua