Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 8. Юридична техніка

Юридична техніка - це система засобів, правил і прийомів підготовки та впорядкування правових актів, що застосовується з метою забезпечення їх досконалості та підвищення ефективності.
Основним об'єктом юридичної техніки є текст правових актів, інформаційне втілення юридичних приписів. При їх прийнятті важливо враховувати, щоб зміст таких приписів (дух) і форма (літера) відповідали один одному, щоб не було неясностей, двозначності.
Юридична техніка покликана структурувати правовий матеріал, вдосконалювати мову правових актів, робити його більш зрозумілим, точним і грамотним. Багато в чому саме рівень юридичної техніки символізує собою певний рівень правової культури конкретного суспільства.
Технічними засобами є юридичні терміни (словесне вираження понять, що використовуються при викладі змісту правового акта) і юридичні конструкції (специфічне будова нормативного матеріалу, що складається з певного поєднання суб'єктивних прав, пільг, заохочень, обов'язків, заборон, призупинень, покарань тощо). В якості юридичних конструкцій виступають ті чи інші правові режими, юридичний склад правопорушення тощо
До технічних правил належать:
1) ясність і чіткість, простота і доступність мови правових актів;
2) поєднання лаконічності з необхідною повнотою, конкретності з необхідної абстрактностью вираження відповідних правових приписів;
3) послідовність у викладі юридичної інформації;
4) взаємозв'язок, узгодженість і внутрішню єдність правового матеріалу.
Технічні прийоми - це способи, що фіксують офіційні реквізити (найменування правового акта, дата і місце його прийняття, підписи посадових осіб тощо), структурна організація правового акта (вступна частина - преамбула, загальна і особлива частини, нумерація розділів, глав, статей, пунктів тощо).
Юридична техніка підрозділяється на наступні види:
законодавча (правотворча);
систематизація нормативних актів;
облік нормативних актів;
правозастосовна.
Всі види юридичної техніки грають винятково важливу роль і використовуються на різних етапах механізму правового регулювання - від видання нормативних актів до прийняття на їх основі правозастосовних актів. Різні види юридичної техніки, всі разом організовуючи і конструюючи правовий матеріал, створюють умови для раціоналізації юридичної діяльності, для оптимізації процесу правового впорядкування суспільних відносин.
Контрольні питання
1. Що таке форма права? Які види форм права?
2. Назвіть основні ознаки законів.
3. Перелічіть види підзаконних нормативних актів.
4. Поясніть дію нормативних актів у часі, у просторі і по колу осіб.
5. Як співвідноситься правотворчість і законотворчість?
6. Хто має право законодавчої ініціативи?
7. У якому випадку федеральний конституційний закон вважатиметься прийнятим Державною Думою Федеральних Зборів РФ?
8. У якому випадку федеральний конституційний закон вважатиметься схваленим Радою Федерації Федеральних Зборів РФ?
9. Що таке юридична техніка?
Література
Власенко Н.А. Основи законодавчої техніки. Іркутськ, 1995.
Гаврилов О.А. Стратегія правотворчості і соціальне прогнозування. М., 1993.
Дубов І.А. Законодавча ініціатива: проблеми та шляхи вдосконалення / / Держава і право. 1993. N 10.
Іванов В.В. Загальні питання теорії договору. М., 2000.
Керімов Д.А. Культура і техніка законотворчості. М., 1991.
Конституція. Закон. Підзаконний акт. М., 1994.
Концепції розвитку російського законодавства. М., 1998.
Концепція стабільності закону. М., 2000.
Лучин В.О., Мазуров А.В. Укази Президента РФ. М., 2000.
Малков В.П. Опублікування і набуття чинності федеральними законів, інших нормативних правових актів / / Держава і право. 1995. N 5.
Марченко М.Н. Теорія держави і права. М., 1996. Гол. 16.
Загальна теорія держави і права. Академічний курс. У 2 т. Т. 2 / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Гол. 7 - 9, 18.
Поленіна С.В. Законотворчість в Російській Федерації. М., 1996.
Проблеми правотворчості суб'єктів Російської Федерації: Науково-методичний посібник / Відп. ред. А.С. Пиголкин. М., 1998.
Російське законодавство: проблеми і перспективи. М., 1995.
Теорія держави і права. Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. М., 2000. Гол. 16, 18.
Тихомиров Ю.А., Котелевська І.В. Правові акти. М., 1999.
Мова закону / Под ред. А.С. Піголкіна. М., 1990.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Юридична техніка "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267. Починаючи з того періоду під місцевим самоврядуванням, як правило, розуміють забезпечення за допомогою владних
 2. § 3. Захист прав, що виникають з проведення ігор і парі
  юридичній науці широке поширення одержало розподіл зобов'язань на цивільні (позовні) і натуральні. Дане розподіл проводиться в залежності від того, чи підлягають права вимоги, що складають зміст зобов'язань, судовому захисту. Зобов'язання, права вимоги за якими судовому захисту не підлягають, іменуються натуральними. Специфіка натуральних зобов'язань полягає в тому, що
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. Ex aequo et bono [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. Ex officio
 4. 2. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА І ПРАВОВИХ НАВЧАННЯХ
  юридична техніка римського права, що, відповідно, впливає на точність і лаконічність норми права, а також цілісність і практичність права в цілому; 2) винятковість римського права, що є результатом інтенсивного розвитку суспільства та його культури, а також результатом розвитку товарно-грошових відносин. Успіхи римського права пояснюються майстерністю юристів, які створили цілий
 5. 69. Консесуальними І РЕАЛЬНІ КОНТРАКТИ
  юридичної техніки в кінці республіки. Консенсуальні контракти могли полягати шляхом листування і через посередників. «Немає сумніву, що договір товариства ми можемо укласти і за допомогою передачі речі, і словами, і через вісника» (Модестін). Особливість консенсуальних договорів полягала в тому, що якщо в інших типах контрактів, крім угоди для встановлення зобов'язання,
 6. 2. Основні теорії сутності юридичної особи
  юридичних осіб у цивільно-правових відносинах вимагає спеціального наукового обгрунтування категорії юридичної особи, який розкриває її сутність, зміст і можливості застосування. Поясненням даної цивилистической конструкції присвячені різні теорії, багато з яких вже досить давно відомі у цивільно-правовій науці. Першу за часом появи групу таких теорій становлять
 7. § 5. Прогалини в праві. Застосування норм права за аналогією
  юридичні норми. Саме тому ніде в світі ніколи не було і немає беспробельності, ідеального права, адекватно відображає дійсність. Прогалини в законодавстві небажані, однак об'єктивно вони можливі і неминучі. Це свого роду "огріхи" на правовому полі. --- Хоча право і законодавство нетотожні (співвідносяться як зміст і форма), в
 8. Глава 12 Розвиток права в Литовській державі
  юридична техніка статутів встановлює особисту відповідальність суб'єкта, нижній віковий межа (7 років), розрізняє умисел і необережність. Статути передбачають відповідальність за державні (образу величності, зрада, бунт) і релігійні (волхование, вихід з християнства, спокушання в іншу віру) злочину. Поширеним видом покарання були штрафи, але з'являються
 9. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  юридичних прав приватної особи за рахунок поступок з боку прав особи колективного. Вивільняючись під жорсткого контролю родових і сімейних союзів, приватна особа в той же час підпадає під сильний вплив інших колективних суб'єктів, насамперед держави (особливо у сфері речового та спадкового права). Для правового мислення даної епохи було характерним розгляд встановлюваних
 10. Глава 22 Державні реформи першої чверті XVIII в.
  Юридичне злиття таких форм земельної власності як вотчина і помістя призвело до виникнення єдиного поняття "нерухомості". На її основі відбулась консолідація стану. Поява цього поняття призвела до формування більш точної юридичної техніки, розробки правових повноважень власника, стабілізації зобов'язальних відносин; 2) встановлення інституту майорату (успадкування
© 2014-2022  yport.inf.ua