Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави
ЗМІСТ:
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
> "> Пропонований підручник грунтується на курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, підготовлених під керівництвом і за участю авторів в 1993 - 2000 рр.. Ці курси та допомоги витримали кілька видань, виявилися затребуваними читачем. З урахуванням думок самих студентів у роботі після кожної глави ставляться конкретні питання і наводиться список рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми, що ілюструють найбільш важливі теми і окремі теоретичні становища. Цим пояснюється відсутність в підручнику підрядкового наукового апарату (виносок). Видання розраховане головним чином на студентів перших курсів, тому при освітленні відповідних питань автори прагнули до максимальної ясності і дохідливості, уникаючи в той же час елементів спрощеності в розкритті ключових понять і категорій, орієнтуючись на давно існуючі очікування навчаються отримати істинні знання про роль державно-правових інститутів у житті суспільства.
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
ПЕРЕДМОВА
Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
§ 1. Предмет теорії держави і права
§ 2. Структура теорії держави і права
§ 3. Функції теорії держави і права
§ 4. Система методів теорії держави і права
§ 5. Співвідношення теорії держави і права з іншими науками
§ 6. Роль теорії держави і права у формуванні правової культури сучасного юриста
Глава 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
§ 1. Загальна характеристика влади додержавного періоду
§ 2. Загальна характеристика соціальних норм додержавного періоду
§ 3. Причини і форми виникнення держави
§ 4 . Основні теорії походження держави
§ 5. Держава як продукт суспільства, що розвивається
§ 6. Особливості виникнення права
Глава 3. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
§ 1. Державна влада: поняття і загальні риси
§ 2. Поняття та ознаки держави
§ 3. Сутність держави: різні підходи
§ 4. Функції держави: поняття і види
§ 5. Основні внутрішні та зовнішні функції Російської держави
§ 6. Форми здійснення функцій держави
Глава 4. ТИПИ І ФОРМИ ДЕРЖАВИ
§ 1. Типи держави: формаційний і цивілізаційний підходи
§ 2. Форма держави: поняття та елементи
§ 3. Форма державного правління
§ 4. Співвідношення типу і форми держави
§ 5. Форма державного устрою
§ 6. Політичний режим: поняття, ознаки, види
§ 7. Політичний режим сучасної Росії
Глава 5. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
§ 1. Механізм держави: поняття, основні риси, структура
§ 2. Поняття, ознаки та види органів держави
§ 3. Принципи організації і діяльності державного апарату
§ 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції
§ 5. Місце і роль держави і права в політичній системі суспільства
§ 6. Органи держави та інші суб'єкти політичної системи суспільства
Глава 6. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА
§ 1. Громадянське суспільство: поняття, ознаки
§ 2. Історичний екскурс
§ 3. Сутність та основні принципи громадянського суспільства
§ 4. Структура громадянського суспільства
§ 5. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права
§ 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено "
§ 7. Поняття і сутність правової держави
§ 8. Принципи правової держави
§ 9. Формування правової держави в російському суспільстві
Глава 7. ПРАВО І ПРАВОВА СИСТЕМА
§ 1. Поняття, ознаки та сутність права
§ 2. Поняття права в об'єктивному і суб'єктивному сенсі
§ 3. Основні вчення про право
§ 4. Дискусійні аспекти праворозуміння
§ 5. Принципи права
§ 6. Функції права: поняття і класифікація
§ 7. Право і правова система
§ 8. Загальна характеристика основних правових сімей
Глава 8. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
§ 1. Правовий статус особистості: поняття, структура, види
§ 2. Основні права людини і громадянина
§ 3. Юридичні обов'язки особистості
§ 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
Глава 9 . ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
§ 1. Соціальні та технічні норми
§ 2. Поняття і класифікація соціальних норм
§ 3 . Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
§ 4. Право та інші соціальні норми
§ 5. Правові презумпції і аксіоми
Глава 10. правосвідомості та правової культури
§ 1. Правосвідомість: поняття, структура, види
§ 2. Правове виховання: необхідність, форми і методи
§ 3. Правова культура: поняття та структура
§ 4. Правовий нігілізм: поняття, джерела, форми вираження
§ 5. Правовий ідеалізм і його причини
Глава 11. НОРМИ ПРАВА
§ 1. Поняття та ознаки норми права
§ 2. предоставительно-зобов'язуючий характер правових норм
§ 3. Структура норми права
§ 4. Заохочення і покарання як санкції норми права
§ 5. Співвідношення норми права і статті нормативного акта
§ 6. Класифікація норм права
Глава 12. ФОРМИ ПРАВА І ПРАВОТВОРЧЕСТВО
§ 1. Поняття і види форм (джерел) права
§ 2. Нормативні акти: поняття і види
§ 3. Поняття, ознаки, види законів і підзаконних актів
§ 4. Дія нормативних актів у часі, у просторі і по колу осіб
§ 5. Поняття, принципи і види правотворчості
§ 6. Поняття і стадії законотворчості в Росії
§ 7. Систематизація нормативних актів: поняття і види
§ 8. Юридична техніка
Глава 13. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
§ 1. Поняття та структурні елементи системи права
§ 2. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі та інститути
§ 3. Приватне та публічне право
§ 4. Загальна характеристика галузей російського права
Глава 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
§ 1. Поняття і форми реалізації права
§ 2. Застосування права як особлива форма його реалізації
§ 3. Основні стадії процесу застосування норм права
§ 4. Акти застосування норм права: поняття, особливості, види
§ 5. Прогалини в праві. Застосування норм права за аналогією
Глава 15. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА
§ 1. Тлумачення норм права: поняття і необхідність
§ 2. Види тлумачення по суб'єктах
§ 3. Способи і обсяг тлумачення правових норм
§ 4. Акти тлумачення права: поняття, особливості, види
§ 5. Юридична практика
Глава 16. КОЛІЗІЇ В ПРАВІ
§ 1. Поняття і причини юридичних колізій
§ 2. Види юридичних колізій
§ 3. Способи вирішення юридичних колізій
Глава 17. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин
§ 2. Передумови виникнення і функціонування правовідносин
§ 3. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність
§ 4. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок як зміст правовідносини
§ 5. Об'єкти правовідносин: поняття та види
§ 6. Юридичні факти і їх класифікація
Глава 18. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
§ 1. Об'єктивна необхідність законності та правопорядку
§ 2. Поняття і основні принципи законності
§ 3. Правопорядок. Співвідношення правового і громадського порядку
§ 4. Гарантії законності та правопорядку: поняття і види
Глава 19. ПРАВОМІРНЕ ПОВЕДІНКА І ПРАВОПОРУШЕННЯ
§ 1. правомірна поведінка: поняття, види, мотиви
§ 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
§ 3. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність
Глава 20. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 1. Соціальна відповідальність: поняття та види
§ 2. Юридична відповідальність: особливості та види
§ 3. Два аспекти відповідальності
§ 4. Презумпція невинності
§ 5. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності
Глава 21. ЦІЛІ І ЗАСОБИ У ПРАВІ
§ 1. Правові цілі: поняття, ознаки, види
§ 2. Використання правових цілей у російському законодавстві
§ 3. Правові засоби: поняття, ознаки, види
§ 4. Функції правових засобів
Глава 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
§ 1. Поняття і елементи механізму правового регулювання
§ 2. Стадії механізму правового регулювання
§ 3. Ефективність механізму правового регулювання
§ 4. Способи і типи правового регулювання
§ 5. Правове регулювання та правовий вплив
§ 6. Стимули і обмеження як засобу правового впливу
§ 7. Пільги, привілеї та імунітети в праві
Глава 23. ПРАВОВА ПОЛІТИКА
§ 1. Загальна характеристика політики
§ 2. Сутність та основні принципи правової політики
§ 3. Основні пріоритети російської правової політики
Теорія права і держави:
 1. Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права - 2011 рік
 2. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії - 2010 рік
 3. С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі» - 2010 рік
 4. В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. юридична психологія . Академічний курс - 2009 рік
 5. А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства - 2009 рік
 6. Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства - 2009 рік
 7. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права - 2009 рік
 8. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник - 2004
 9. А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник - 2003
 10. В.В. Лазарєв. Основи права - 2001 рік
 11. 3. Г. Крилова. Основи права - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua