Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5. Правове регулювання та правовий вплив

Якщо правове регулювання зазвичай визначають як здійснюване всією системою юридичних засобів вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, то правовий вплив - як взятий в єдності та розмаїтті весь процес впливу права на соціальний життя, свідомість і поведінку людей.
Відмінності між правовим регулюванням і правовим впливом полягають у наступному. По-перше, предмет правового регулювання кілька вже предмета правового впливу. В останній входять і такі економічні, політичні, соціальні відносини, які правом не регулюються, але на які воно так чи інакше поширює свій вплив.
По-друге, якщо правове регулювання як спеціально-юридичний вплив завжди пов'язане з встановленням конкретних прав і обов'язків суб'єктів, з прямими приписами про належне і можливе, то правовий вплив - не завжди. Якщо перше означає здійснення правових норм через правовідносини, то друге - необов'язково. Звідси правове регулювання завжди означає також і правовий вплив, але правовий вплив не завжди означає свідоме нормування суспільних відносин. У цьому сенсі регулювання - лише одна з форм впливу права на суспільні відносини, далеко не охоплює всіх інших його форм, до яких відносять інформаційно-психологічну, виховну, соціальну (С.С. Алексєєв, М.І. Байтін, А.М. Вітченко, В.І. Гойман, В.П. Казимирчук, В.В. Лазарєв, Н.І. Матузов, А.В. Міцкевич, М.Ф. Орзіх, Ю.К. Толстой та ін.)
Інформаційно-психологічний (мотиваційний, імпульсивний) аспект характеризується впливом прескриптивних (управлінської) правової інформації на мотиви суб'єктів. Тут можна виділити два основних юридичних засоби - правові стимули і правові обмеження, які синтезують в собі інформаційні та психологічні закономірності, здійснювані в даному процесі.
Виховний (педагогічний, ціннісно-орієнтаційний общеідеологіческіх) аспект необхідно відрізняти від інформаційно-психологічного. Адже дія права "складається, по-перше, у порушенні чи придушенні мотивів до різних дій і стриманість (мотиваційний або імпульсивне дію права), по-друге, в зміцненні і розвитку одних схильностей і рис людського характеру, в ослабленні і викорінюванні інших, взагалі у вихованні народної психіки у відповідному характером і змістом діючих правових норм напрямку (педагогічна дія права) "(Л.І. Петражицький). Тут акцент робиться на общеідеологіческіх вплив всієї правової дійсності на внутрішній світ суб'єкта, на формування у свідомості людей ціннісних уявлень, на правове виховання особистості. Роль права тут полягає у підвищенні рівня юридичної культури, в прищепленні прогресивних, цивілізованих правових ідей, принципів, аксіом.
Соціальний аспект характеризується взаємозв'язком правових та інших соціальних (економічних, політичних, моральних та ін.) факторів, що приймають участь у житті права на всіх етапах його функціонування. Ці фактори у своїй сукупності утворюють "соціальне середовище дії права". До них відносять: доведення правових норм та приписів до загального відома; напрямок поведінки суб'єктів шляхом постановки в правових актах соціально корисної мети; формування правом соціально корисних зразків поведінки; соціально-правовий контроль і т.п.
Зрозуміло, всі перераховані вище форми правового впливу перетинаються, взаимопереходами, між ними немає і не може бути "китайської стіни". Спеціально-юридичне дію (правове регулювання) включає в себе необхідну для своєї реалізації частина інформаційно-психологічного впливу, неминуче супроводжується виховними і соціальними процесами. Точно так само кожен інший вид правового впливу в певній частці присутній в інших видах, взаємозбагачуючись їх.
Разом з тим це не дає достатніх підстав для повного понятійного зрівнювання правового регулювання з правовим впливом, для нівелювання всіх розглянутих вище форм, що пропонується в науковій літературі (С.А. Голунскій, Е.А. Лукашева, А.С. Пиголкин, Б.В. Шейндлін, Л.С. Явич та ін.) Специфіка кожної з форм дії права дає про себе знати в різних його проявах у соціальній життєдіяльності, вимагає відповідних підходів та методологічного інструментарію до свого вивченню, самостійного кута зрения. Звідси випливає, що, з одного боку, не можна повністю ототожнювати поняття "правове регулювання" і "правовий вплив" (їх утримання не збігаються), а з іншого - їх не можна протиставляти, розводити. У загальновживаному значенні ці поняття можна використовувати як синоніми, бо подібний поділ умовно і пов'язане з багатогранністю дії права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Правове регулювання та правовий вплив »
 1. § 7. Пільги, привілеї та імунітети в праві
  правового впливу виступають пільги, привілеї, імунітети, які в умовах реформування правової системи відіграють все більш помітну роль у сучасній російській правовій життя. Під правовою пільгою розуміється правомірне полегшення становища суб'єкта, що дозволяє йому повніше задовольнити свої інтереси і що виражається як у наданні додаткових, особливих прав (переваг), так і
 2. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
  Правове регулювання відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним законом. У значному числі суб'єктів Російської Федерації були прийняті закони, з різним ступенем деталізації здійснюють таке правове регулювання. Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" в ст. ст. 73 і 74 передбачає особливості
 3. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  правового статусу органу влади, що здійснює контроль. Більше того, контроль як управлінська функція є владна діяльність, що впливає на вчинки, дії учасників спільної праці. Владність контролю проявляється в наявності у контрольних органів ряду повноважень, пов'язаних з можливістю давати підконтрольним об'єктам обов'язкові для виконання вказівки про усунення розкритих
 4. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  правового регулювання місцевого самоврядування, на відміну, наприклад, від комунального права. Ознаки галузі права. Чи можна муніципальне право розглядати як самостійну галузь права? У теорії під галуззю права звичайно розуміють сукупність норм права, що має власні предмет і режим (метод) регулювання, особливу функціональну (цільову) спеціалізацію, загальні норми і інститути
 5. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  правових актів, нормативних договорів (міжнародних і внутрішньодержавних), правових позицій конституційних (статутних) судів. Зв'язки між складовими законодавство актами складні і різноманітні. З їх урахуванням в законодавстві виділяють ряд його внутрішніх структур, зокрема, ієрархічну (вертикальну), галузеву (горизонтальну), федеративну і комплексну.
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, разом складові основи конституційного ладу. Це принципи народовладдя, пріоритету прав і
 7. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  правова відповідальність / / Радянська держава і право. 1975. N 10; Боброва Н.А., Зражевська Т.Д. Відповідальність в системі гарантій конституційних норм. Воронеж, 1985; Краснов М.А. Публічно-правова відповідальність представницьких органів за порушення закону / / Держава і право. 1993. N 6; Лучин В.О. Відповідальність у механізмі реалізації Конституції / / Право і життя. 1994. N 1; він же.
 8. § 1. Поняття комерційного права
  правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2]
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  правової відповідальності. За загальним правилом, встановленим ст. 394 ЦК, збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою. Таку неустойку прийнято іменувати залікової, так як вона зачитується в рахунок погашення збитків. Однак це правило має диспозитивний характер. Сторони або закон можуть передбачити й інші можливості співвідношення між збитками і неустойкою. Якщо неустойка підлягає
 10. § 1. Підряд
  правова доля доходів, отриманих за такими різними правовими підставами, як підрядні договори або договори про надання послуг. Предметом договорів про надання послуг є діяльність, предметом же підрядних договорів - виконання робіт і результат цих робіт. Чимале практичне значення має і розмежування підряду і трудового договору. Нерідко труднощі пов'язані з тим, що термін
© 2014-2022  yport.inf.ua