Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 4. Функції держави: поняття і види

Функції держави - це основні напрями діяльності держави за рішенням стоять перед ним цілей і завдань. Саме у функціях виявляється сутність конкретної держави, його природа і соціальне призначення. Зміст функцій показує, що робить дана держава, чим займаються її органи і які питання вони переважно вирішують. Як основні напрями діяльності держави вони не повинні ототожнюватися з самою діяльністю або окремими елементами цієї діяльності. Функції покликані відбивати ту діяльність держави, яку вона повинна здійснювати, щоб вирішувати поставлені перед ним завдання.
Опції характеризують державу у розвитку, динаміці, а не в статиці. Вони пов'язані з об'єктивними потребами, встановлюються залежно від типу держави, основних завдань, що стоять перед ним, і являють собою засіб реалізації цих завдань. У функціях проявляється соціально обумовлена роль, яку покликане виконувати держава на тому чи іншому історичному етапі свого розвитку.
До найбільш значущих ознаками функцій держави відносяться:
1) стійко склалася предметна діяльність держави у найважливіших сферах суспільного життя;
2) безпосередній зв'язок між сутнісною характеристикою держави та її соціальним призначенням, яка (зв'язок) реалізується в діяльності держави;
3) спрямованість діяльності держави на виконання великих завдань і досягнення цілей, що постають на кожному історичному етапі розвитку суспільства;
4) певні форми реалізації функцій держави (найчастіше правові), пов'язані із застосуванням особливих, в тому числі владно-примусових, методів (Л.А. Морозова).
Поняття функцій держави не слід ототожнювати з такими поняттями, як цілі і завдання держави. Якщо мета держави є те, до чого прагне суспільство, а завдання - засоби її досягнення, то функції - це основні напрями діяльності держави за рішенням стоять перед ним завдань. Отже, цілі і завдання визначають функції.
Послідовність виникнення функцій залежить від черговості завдань, що постають перед суспільством у його історичному розвитку, а також переслідуваних цілей. Ці завдання і цілі залежать від реальних умов:
потреб та інтересів населення;
економічних можливостей суспільства;
морального і культурного рівня суспільства ;
професіоналізму державних службовців і структур та ін
У різні періоди пріоритетне значення набувають ті чи інші цілі і завдання держави, а отже, і різні його функції. На одних етапах розвитку суспільства центр ваги переноситься в сферу економіки, тому в діяльності держави ключове місце займає економічна функція; на інших - у сферу політики, тоді підвищена увага приділяється реалізації функцій державної влади і т.д. (Л.А. Морозова).
Опції держави не слід ототожнювати і з функціями окремих його органів. На відміну від функцій численних державних органів, спеціально призначених для певного виду діяльності, функції держави охоплюють його діяльність в цілому, в них реалізуються соціальна цінність і сутність держави, їх здійсненню підпорядкована робота всього державного апарату і кожного органу окремо. Так, якщо функцію охорони прав і свобод людини і громадянина, забезпечення правопорядку покликані виконувати так чи інакше всі органи держави, її найбільш повного виконання має бути підпорядкований весь механізм держави, то функцію нагляду за дотриманням законності покликані здійснювати лише органи прокуратури, саме в цьому полягає їх головне призначення.
Залежно від тривалості дії функції держави класифікуються на постійні (здійснюються на всіх етапах розвитку держави, наприклад, економічна) і тимчасові (припиняють свою дію з рішенням певного завдання, як правило, має надзвичайний характер, наприклад функція надання допомоги регіону, де стався землетрус): залежно від принципу поділу влади - на законодавчі (правотворчі), виконавчі (управлінські) і судові; залежно від значення - на основні (наприклад, функція охорони громадського порядку) і неосновні (наприклад, функція розгляду спорів): залежно від того, в якій сфері суспільного життя вони здійснюються, - на внутрішні і зовнішні (див. схему 7).
Схема 7
--- ---
| ВИДИ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ |
L --- T - ---
¦
--- - + ---
--- + - --- + --- + ---
| Залежно | | Залежно | | Залежно |
| від тривалості | | від значимості | | від сфери |
| дії | | | | здійснення |
L --- T --- L --- T --- --- L --- T ---
| | |
--- - + --- + --- + ---
--- + --- --- + --- + --- + --- + --- + ---
| постійні | | тимчасові | | основні | | неосновні | | внутрішнього | | зовнішні |
L --- L- --- L --- L --- L --- L --- ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "§ 4. Функції держави: поняття і види"
 1. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Функціями. Так, муніципальні райони покликані насамперед вирішувати завдання межпоселенческого характеру. Відносини між різнорівневими муніципальними утвореннями слід охарактеризувати не як їх адміністративне супідрядність, а як муніципальну зв'язок. --- Див: Саломаткін А.С. Територіальна організація російської держави. Челябінськ, 1996. С. 237.
 2. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  функцій, компетенції; правове регулювання способів разового індивідуального, колективного волевиявлення людей) все ж необхідно. Не треба чекати повсюдного поширення якийсь ініціативи, щоб оформити її юридично. Влада повинна навчитися вгадувати перспективні напрямки самодіяльного руху та оперативно підтримувати їх. Громадянин, який вирішив включитися в
 3. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  функції. Вона являє собою зумовлену нормами Конституції РФ, федеральних законів, законів суб'єктів РФ, статутів муніципальних утворень необхідність органів місцевого самоврядування відповідати за своє юридично і політично значиме поводження в установленому порядку та діяти відповідно до покладених на них обов'язками, а у разі відхилення - зазнавати певних
 4. § 1. Поняття комерційного права
  функцією політичної влади в економічній сфері суспільства і належить до сфери надбудови. У цьому сенсі правильніше говорити не про господарському управлінні, а про державне управління (регулювання) господарством (економікою) як специфічної частини єдиного управління. Зрозуміло, не можна заперечувати, що управління притаманне і власне виробництва (підприємницької діяльності), але тут
 5. § 2. Джерела комерційного права
  функція договору фактично не розглядалася, оскільки вона достатньою мірою і не виявлялася, була перекреслені адміністративним диктатом. У нових умовах роль локального, і зокрема договірного регулювання комерційних відносин, по суті стала однією з провідних [5]. Це пояснюється тим, що в області підприємництва, по-перше, відбулася відмова від адміністративного регулювання,
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  функцію яких входить здійснення представництва комерційної організації керівники, заступники керівників комерційних організацій, юрисконсульти та ін Названі особи не є підприємцями, так як а) вони діють не від свого імені, а від імені комерційної організації, Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 7. § 4. Акціонерні товариства
  функцій лічильної комісії може бути покладено на спеціального реєстратора товариства. Право на участь у загальних зборах акціонерів здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Загальні збори акціонерів правочинні (має кворум), якщо на момент закінчення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, що володіють в сукупності більш ніж
 8. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  функції власника по відношенню до дочірнього підприємства. Оскільки передача унітарним підприємством частини свого майна (серед якого може бути і нерухоме майно) Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 130 дочірньому підприємству є актом розпорядження майном, унітарне підприємство має отримати
 9. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  функцій некомерційного характеру. Установи повністю або частково фінансуються їх власниками. Однією з головних відмінних особливостей правового становища установ є характер прав цих організацій на майно. Установи не є власниками закріпленого за ними засновниками майна, а володіють ним на праві оперативного управління. Обсяг таких прав та їх обмеження
 10. § 2. Правовий режим речей
  функції поєднуються. Відмінною особливістю будь-якого речового права, об'єктом якого виступає земельна ділянка, є цільовий характер використання цієї землі, причому цей характер повинен бути, згідно вимог земельного законодавства, зафіксований в правовстановлюючих документах на дану ділянку. Зміна цільового Щ призначення земельних ділянок можливе лише за згодою того
© 2014-2022  yport.inf.ua