Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Передумови виникнення і функціонування правовідносин

Правові відносини можуть виникати і функціонувати лише за певних передумов. У науці їх прийнято ділити на матеріальні (загальні) та юридичні (або спеціальні). До перших належать ті, які необхідні для виникнення та існування будь-якого відношення, а саме: а) не менше двох суб'єктів, бо людина не може полягати в будь-якому відношенні з самим собою, б) інтереси, потреби людей, під впливом яких вони вступають в різноманітні правовідносини; в) цінність, благо.
Потреби можуть бути матеріальними, духовними або фізіологічними. Прагнення до задоволення названих потреб і викликає до життя відповідні правовідносини, у цьому їхня першопричина. У більш широкому плані під матеріальними передумовами розуміється сукупність економічних, соціальних, культурних та інших факторів, що обумовлюють об'єктивну необхідність правового регулювання тих чи інших суспільних відносин.
Однак загальних передумов недостатньо, щоб у конкретних випадках практично виникали і діяли реальні правові відносини, для цього потрібні ще формально-юридичні. До них відносяться: а) норма права; б) праводееспособность суб'єктів; в) юридичний факт (див. схему 49).
Схема 49
--- ---
| ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ |
| ПРАВОВІДНОСИН |
L --- --- T ---
¦
¦
--- --- + ---
--- --- + --- + ---
| Матеріальні (загальні) | | Юридичні (спеціальні) |
L --- --- T - LT ---
| |
| |
--- | | --- ---
| інтереси | --- + --- + норма права |
| і потреби людей | | | L ---
L --- --- | |
--- | | --- ---
| об'єкт | --- + --- + правосуб'єктність |
| (цінність, благо) | | | L ---
L --- --- | |
--- | | --- ---
| не менше двох + --- L --- + юридичний факт |
| суб'єктів | L ---
L --- ---
Як зазначалося вище, правова норма і правове ставлення органічно взаємопов'язані і являють собою у відомому сенсі єдине ціле. Це невелика, але чітка динамічна система, в якій два головних компонента жорстко припускають один одного. Норма поза правовідносини мертва, а правовідносини без норми взагалі немислимо. Вони співвідносяться як причина і наслідок - перше передує другому, а не навпаки.
Зв'язок норми права і правовідносини має складний, багатосторонній характер. Конкретно вона виражається в наступному.
1. Правове відношення виникає і функціонує тільки на основі норми права. Без юридичної норми не може виникнути жодне правовідносини. Іншими словами, правовідношення є лише там, де є що передбачає його правова норма. Суб'єкти не можуть самі, крім цих норм, тобто всупереч волі держави, встановлювати угодні їм правовідносини - такі відносини офіційна влада не стала б охороняти.
2. Правовідносини є форма реалізації юридичної норми, спосіб втілення її в життя. Саме в правовому відношенні проявляється реальна сила та ефективність державного приписи, досягається поставлена мета. Правовідносини - це норма права в дії. Кінцеві цілі їх в принципі збігаються, вони покликані врегулювати те чи інше суспільне ставлення, скоординувати взаємну поведінку відповідних фізичних і юридичних осіб.
3. Норма права і правовідносини є складовими частинами (елементами) єдиного механізму правового регулювання та виконують у ньому, крім власних, деякі загальні функції. Без цих головних компонентів зазначений механізм попросту не міг би працювати. Його чіткість, налагодженість значною мірою залежать від ступеня синхронізації та гармонізації правової норми і правового відношення.
4. Норма права в своїй гіпотезі вказує на умови виникнення правовідносин; в диспозиції - на права і обов'язки його суб'єктів; в санкції - на можливі негативні наслідки у разі порушення даної норми і виниклої на її основі правовідносини. Норма права містить в собі модель реального громадського відносини, а значить, і правовідносини як його юридичної форми.
У літературі склалися дві концепції взаємозв'язку норми права і правовідносини. Відповідно до першої з них, що розділяється більшістю теоретиків, правове відношення є результат регулюючого впливу правової норми на суспільне відношення. Послідовність тут така: норма права - фактичне ставлення - правовідносини. Згідно другої концепції, правовідносини є не результат, а засіб регулювання суспільних відносин (Ю.К. Толстой). Послідовність у цьому випадку вже інша: норма права - правовідносини - суспільне ставлення. Спочатку на основі тієї чи іншої норми права складається правовідносини і тільки потім воно направляється на регулювання відповідного ставлення.
Думається, ближче до істини перша точка зору, точніше відображає реальність. Проте в обох випадках ясно одне: не можна зрозуміти сутність правовідносини поза зв'язку з правовою нормою, і навпаки (див. схему 50).
Схема 50
--- ---
| ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НОРМ ПРАВА |
| І ПРАВОВІДНОСИН |
L --- --- T ---
¦
--- --- + ---
--- + --- + ---
| одна точка зору | | інша точка зору |
L --- T --- L --- T --- ---
| |
--- + --- - + ---
| норма права | | норма права |
L --- T --- - L --- T ---
--- + --- --- + ---
| громадські | | --- |
| відносини | | | правовідносини | |
L --- T --- | | (як засіб) | |
--- + --- | L --- |
| - --- | L --- T ---
| | правовідносини | | - --- + ---
| | (як результат) | | | громадські |
| L --- --- | | відносини |
L --- L --- ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Передумови виникнення і функціонування правовідносин"
 1. § 6. Юридичні факти і їх класифікація
  передумови виникнення і функціонування правовідносин? 3. Хто може бути суб'єктом правовідносин? Назвіть види цих суб'єктів. 4. У чому полягає юридичний зміст правового відношення? 5. Визначте поняття суб'єктивного права і юридичного обов'язку. Назвіть структурні елементи цих понять. 6. Якими властивостями (якостями) повинні володіти суб'єкти права? 7. Що
 2. § 1. Поняття комерційного права
  передумови здійснення господарської діяльності [8]. Всі йде якраз навпаки: організаційно-регулятивні відносини є доповненням товарно-грошових, вони виникають у зв'язку з необхідністю нормалізації (упорядкування, формування) первинних товарно-грошових відносин. Звідси, з природи цих відносин, і виникає відмінність тих начал, на яких будуються ці відносини, і відмінність
 3. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  передумова перетворення норми ст. 131 Конституції про право населення самостійно визначати структуру органів місцевого самоврядування в фіктивну. Крім того, не можна не відзначити, що в ряді випадків Федеральний закон 2003 р., регулюючи систему органів місцевого самоврядування, відтворив недоліки Федерального закону 1995 Так, згідно зі ст. 41 нового Федерального закону (і нормі ст. 20
 4. § 2. Предмет цивільного права
  передумови для їх регулювання нормами цивільного права. Особливість цивільних майнових відносин полягає в тому, що вони мають тісний зв'язок з економікою, товарним виробництвом і обміном, а значить, товарними цінностями (товарами) * (10). Товари в їх широкому сенсі (у тому числі готові речі, виконувані роботи, послуги, а також інші блага) володіють споживчої і мінової
 5. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  передумова останніх до об'єднання в організацію виступає як ознака і особливості пристрою юридичної особи. Саме так є в господарських товариствах, кооперативних, громадських і релігійних організаціях (об'єднаннях), фондах та багатьох інших. Одні з них передбачають створення організації для здійснення від її імені підприємницької діяльності (ст. 69, 82 ЦК),
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  передумовою до автономії господарсько-правової підсистеми, вирішальне значення в якій належить законам відтворення (див.: Сафіуллін Д.М. Теорія і практика правового регулювання господарських зв'язків у СРСР: автореф. дис ... д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 25-26). * (22) О.А. Красавчиков виділив чотири типи цивільних організаційних відносин: а) предпосилочних, службовці зав'язці або
 7. § 4. Прийомна сім'я
  передумови утворення прийомної сім'ї та укладення відповідного договору полягають в наступному. Особи, які бажають взяти дитину на виховання в прийомну сім'ю, подають до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути прийомними батьками. До заяви мають бути додані документи, що підтверджують матеріальне та сімейне становище
 8. 1. Публічно-правові передумови укладення договору соціального найму житлового приміщення
  передумовам (умовам), за наявності яких громадянин може претендувати на безкоштовне отримання житлового приміщення з державного або муніципального житлового фонду (фонду соціального використання) за договором соціального найму , відносяться, по-перше, визнання його нужденності у житловому приміщенні (ч. ч. 2 і 3 ст. 49 ЖК) і, по-друге, прийняття його на облік органом місцевого самоврядування в
 9. 1 . Поняття та види договору перевезення
  передумови договору перевезення. Так, на думку Д.А. Медведєва і В.Т. Смирнова, "укладення договору перевезення вантажу вимагає наявності організаційних передумов. Вони втілюються у зустрічних діях сторін зобов'язання перевезення: перевізник повинен подати під навантаження транспортні засоби, а вантажовідправник - пред'явити вантаж до перевезення (ст. 791 ЦК) ... При системі заявок (замовлень)
 10. 1. Установчий договір
  передумовою створення юридичної особи і, отже, первинний по відношенню до його статуту. Тому при наявності розбіжностей між положеннями договору і статуту слід керуватися умовами установчого договору "(Козлова Н.В. Указ. соч. С. 77). Судова практика з цього питання в даний час займає все ж іншу позицію. Підтвердженням може служити Постанова Пленуму
© 2014-2022  yport.inf.ua