Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 6. Юридичні факти і їх класифікація

Юридичні факти - це певні життєві обставини (умови, ситуації), з якими норми права пов'язують виникнення, припинення або зміна правовідносин.
Ці факти стають юридичними не в силу якихось особливих внутрішніх властивостей, а в результаті визнання їх такими державою, законом. Життя - безперервний ланцюг різноманітних фактів, явищ, дій, випадків, подій, але не всі з них набувають юридичне значення, а тільки такі, які зачіпають найбільш суттєві інтереси суспільства, входять в сферу правового регулювання і можуть спричинити за собою відомі юридичні наслідки.
Таким чином, надання правового характеру тим чи іншим обставинам цілком залежить від волі законодавця, офіційної влади, а не від самих учасників життєвого процесу, хоча без них ці обставини могли б і не наступити. Не право породжує подібні факти, вони виникають і існують крім нього, але право надає їм статус юридичних з метою їх регуляції та впорядкування суспільного і державного життя. Це - реакція правової норми на конкретну ситуацію, передбачену в її гіпотезі. Юридичні факти служать безпосередніми приводами, підставами для появи і функціонування правовідносин.
Юридичні факти численні й різноманітні, тому вони досить докладно класифікуються наукою за різними підставами з метою виявлення їх особливостей і більш глибокого пізнання (див. схему 55).
Схема 55
--- ---
| ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ |
L --- T- ---
¦
--- + - ---
--- + --- + --- -
| Події | | Дії |
L --- L --- T --- ---
¦
--- +
--- + --- + ---
--- + Правомірні | | Неправомірні + -
| | | | (правопорушення) | |
| L --- --- L --- |
| |
| |
| --- |
+ --- + Юридичні акти | | кримінальні + --- +
| L --- --- L --- |
| --- --- |
L --- + Юридичні | | адміністративні + --- +
| вчинки | L --- |
L --- --- |
| цивільні + --- +
L --- --- |
--- |
| дисциплінарні + --- +
L --- |
--- --- |
| процесуальні + ---
L --- ---
По вольовому ознакою юридичні факти діляться на події та дії.
Події - це такі обставини, які об'єктивно не залежать від волі і свідомості людей. Наприклад, стихійні лиха - пожежі (але не підпали), повені, землетруси, внаслідок яких гинуть люди, заподіюється шкода їх майну, а стало бути, виникають відповідні правовідносини, пов'язані з відшкодуванням шкоди, успадкуванням, страховим винагородою і т.д. Самі по собі зазначені явища нічого юридичного в собі не містять і автоматично ніяких зобов'язань не породжують, але служать приводами, причинами для цього.
Дії - це такі факти, які залежать від волі людей, оскільки відбуваються ними. Дії, у свою чергу, підрозділяються на правомірні (надходження на роботу або в вуз, вихід на пенсію, реєстрація шлюбу) і неправомірні (всі види правопорушень).
Серед юридичних фактів виділяються також правові стану (знаходження на військовій службі, у шлюбі, у родинних стосунках, в розшуку, на посаді і т.д.). За характером наслідків розрізняють правообразующие, правопрекращающие і правоизменяющие факти (наприклад, вступ до вузу породжує правовідносини між студентом і навчальним закладом, закінчення вузу - припиняє, а переклад на іншу форму навчання в тому ж вузі - видозмінює дане правовідносини).
До числа правомірних дій, що викликають відповідні правовідносини, відносяться численні акти-документи різних державних органів і посадових осіб (судові вироки і рішення, управлінські постанови, розпорядження і накази, цивільні угоди, договори, заповіти, угоди і т.д.). У науковій літературі вказується на юридичні факти-вчинки триває характеру, наприклад створення художнього твору, який в кінцевому рахунку призводить до виникнення авторського правовідносини.
Особливу роль у динаміці правовідносин грають звані юридичні склади або складні комплексні факти, коли для виникнення певного правового відносини потрібно не одне, а кілька умов (сукупність фактів).
Так, для того щоб виникло пенсійне правовідношення, необхідно: а) досягнення особою відповідного віку; б) наявність трудового стажу; в) подання положеннях документів; г) прийняття компетентним органом рішення про призначення пенсії. Для правовідносини типу "студент - вуз" потрібні наступні умови: а) атестат про закінчення середньої школи; б) здача вступних іспитів; в) прохідний бал за конкурсом; г) наказ ректора про зарахування на перший курс відповідного навчального закладу.
В цілому юридичні факти грають дуже важливу й активну роль загальної правовій системі, будучи свого роду її "нервовими закінченнями" (рецепторами), сцепляющими норми права з реальними суспільними відносинами. За допомогою добре продуманої шкали (набору) юридичних фактів, тобто шляхом додання юридичного значення тим чи іншим життєвим обставинам, можна істотно впливати на динаміку розвитку соціальних процесів, направляти їх у потрібне русло.
Контрольні питання
1. Що таке правові відносини, чим вони відрізняються від неправових?
2. Які передумови виникнення і функціонування правовідносин?
3. Хто може бути суб'єктом правовідносин? Назвіть види цих суб'єктів.
4. У чому полягає юридичний зміст правового відношення?
5. Визначте поняття суб'єктивного права і юридичного обов'язку. Назвіть структурні елементи цих понять.
6. Якими властивостями (якостями) повинні володіти суб'єкти права?
7. Що розуміється під об'єктом правовідносини? Які існують види об'єктів?
8. Які факти реальної дійсності називаються юридичними і чому? Класифікація юридичних фактів.
Література
Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М., 1982. Т. 2. С. 82 - 163.
Варламова В.Н. Правовідносини: філософський і юридичний підходи / / Правознавство. 1991. N 4.
Гревцов Ю.І. Проблеми теорії правового відношення. Л., 1981.
Дудін А.П. Діалектика правовідносини. Саратов, 1983.
Дудін А.П. Об'єкт правовідносини. Саратов, 1980.
Ісаков В.Б. Юридичні факти в радянському праві. М., 1984.
Крапачев М.Н., Прохоров В.С. Про поняття правових відносин / / Правознавство. 1985. N 3.
Матузов Н.І. Загальні правовідносини та їх специфіка / / Правознавство. 1976. N 3.
Матузов Н.І. Права людини і общерегулятівние правовідносини / / Правознавство. 1996. N 3.
Протасов В.Н. Правовідносини як система. М., 1991.
Ткаченко Ю.Г. Методологічні питання теорії правовідносин. М., 1980.
Толстой Ю.К. До теорії правовідносини. Л., 1963.
Халфіна Р.О. Загальне вчення про правовідносинах. М., 1974.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Юридичні факти і їх класифікація "
 1. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  юридичні, так і фізичні особи. У деяких випадках учасниками інноваційної діяльності можуть виступати і виступають неправосуб'ектние освіти у формі творчих колективів, експертних рад тощо Для того, щоб стати учасником інноваційної діяльності, немає необхідності купувати однойменний статус, як, наприклад, того вимагає закон від підприємця. Цей вид діяльності
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  юридичні особи, відкривати філії та представництва. Кредитні організації за участю іноземного капіталу, у тому числі дочірні банки зарубіжних і міжнародних банків, а також їх філії та представництва підпорядковуються чинному в Росії правовому режиму і входять до складу російської банківської системи. Навпаки, дочірні банки російських банків за кордоном, а також відкриваються
 3. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  юридичні особи ", яким позначаються колективні утворення людей, наділені правом брати участь у цивільному обороті. В якості узагальнюючої категорії застосовується термін" особи ", що поєднує як фізичних, так і юридичних осіб. Крім того , у цивільних правовідносинах можуть брати участь публічні освіти - Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти. За загальним
 4. § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків
  юридично значимі факти. Юридично значущим називається факт, який (один або разом з іншими) викликає правовий наслідок, тобто виникнення, зміну або припинення суб'єктивних прав і обов'язків * (499). Так, заподіяння шкоди іншій особі обумовлює виникнення деліктного зобов'язання; поступка вимоги призводить до його зміни, яке полягає в зміні уповноваженої
 5. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  юридичним фактам, що тягне виникнення і припинення права власності. Обставини життя, що тягнуть самостійно або в сукупності з іншими обставинами відповідно до закону виникнення права власності на певне майно у певних осіб, називаються підставами набуття (іноді також - титулами) права власності. Обставини життя, що тягнуть
 6. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  юридичній літературі досить часто позадоговірні зобов'язання необгрунтовано зводять тільки до деліктних і кондикционного зобов'язаннями. Так, В.С. Ем, розглядаючи позадоговірні зобов'язання , включає в них тільки два види: зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) та зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення * (1). Однак коло позадоговірних зобов'язань
 7. § 1. Об'єкти авторського права
  юридичній літературі зроблено чимало спроб визначити поняття "творчість", проте далі того, що творчість розглядається як діяльність людини, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю та унікальністю * (160), справа не пішла. У літературі справедливо відзначається , що для авторського права важливий не стільки творчий характер діяльності,
 8. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  юридичному сенсі в надуману, штучну конструкцію. Навряд чи, наприклад , можна говорити про єдину сім'ї стосовно до особі, батьківство якого щодо дитини встановлено в судовому порядку, і даному дитині і його матері, якщо вони ніколи не проживали спільно, хоча зв'язаність їх взаємними правами та обов'язками наявності. З іншого боку, якщо в легальне визначення сім'ї ввести
 9. § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
  юридичних фактів. Хоча юридичні факти в сімейному праві мають відомої специфікою, їх класифікація проводиться за тими самих підстав, що і в цивільному праві в цілому. Залежно від того, наступають чи вони з волі або поза волею громадян, юридичні факти діляться на дії і події. Дії, тобто вольове поведінка учасників сімейних відносин, що породжує правові наслідки, в
 10. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  юридичним примусом і отримали своє нормативне закріплення в інституті аліментірованія (від лат. alimentum - зміст, утримання). Виникнувши ще в римському праві * (447), аліментні зобов'язання з'явилися досить вдалою системою регулювання відносин з надання утримання членам сім'ї, не здатним до самозабезпечення. Взаємодопомога родичів полегшує завдання держави і
© 2014-2022  yport.inf.ua