Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків

Юридично значимі факти і їх види. Юридико-фактичними підставами виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків служать юридично значимі факти. Юридично значущим називається факт, який (один або разом з іншими) викликає правовий наслідок, тобто виникнення, зміну або припинення суб'єктивних прав і обов'язків * (499). Так, заподіяння шкоди іншій особі обумовлює виникнення деліктного зобов'язання; поступка вимоги призводить до його зміни, яке полягає в зміні уповноваженої на вимогу особи; заяву про залік тягне припинення активного і пасивного вимог і кореспондуючих їм обов'язків. У наведених прикладах відповідне правовий наслідок викликається одним юридично значущим фактом. Але в багатьох випадках для настання правового наслідки необхідна певна сукупність юридично значимих фактів. Наприклад, для придбання домагання проти поручителя потрібне укладення договору поручительства і невиконання боржником основного зобов'язання, а для виникнення кондикционного домагання - наявність збагачення на стороні набувача, отримання збагачення за рахунок потерпілого і відсутність правової підстави збагачення. Юридично значимі факти (одиничні факти або сукупності таких фактів), з якими закон пов'язує правові наслідки, називаються фактичними складами настання цих наслідків * (500).
Юридично значимі факти, загальний перелік яких дано в ст. 8 ГК, можуть бути піддані наступної класифікації.
Залежно від свого вольового або неволевой характеру юридично значимі факти діляться на події, що протікають поза волею людей (народження, смерть, закінчення терміну) і дії, що здійснюються з волі людини (видача повноваження, повідомлення боржника про уступку вимоги, передача речі).
Будучи проявом (або здійсненням) людської волі, дії поділяються на правомірні і неправомірні (протиправні).
Неправомірні дії суперечать вимогам правових норм. Вчинення таких дій викликає виникнення охоронних суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. Правомірні дії відповідають вимогам норм права. Тому породжені ними суб'єктивні цивільні права та обов'язки в переважній більшості випадків носять регулятивний характер.
Правомірні дії, в свою чергу, діляться на три основні групи: угоди, сделкоподобние дії і реальні акти * (501).
Угоди спрямовані на викликання правових наслідків, що відносяться до галузі цивільного права. Ці наслідки визначаються змістом волі діючих осіб і наступають не тільки тому, що закон пов'язує їх з укладанням угод, а в першу чергу тому, що ті, хто роблять угоди, бажають їх настання.
Сделкоподобние дії, як, наприклад, визнання боргу (абз. 1 ст. 203 ЦК), повідомлення боржника про уступку вимоги (ст. 386 ЦК) і відмова кредитора прийняти запропоноване боржником належне виконання (абз. 1 п. 1 ст. 406 ЦК), відрізняються від угод тим, що правові наслідки цих дій визначаються не волею особи, а законом і наступають незалежно від того, чи бажає їх дійова особа чи ні. У зв'язку із які мають сделкоподобних діях виявленням волі до них можуть застосовуватися за аналогією приписи, передбачені для угод, зокрема приписи про дієздатність та оспорювання, якщо мета даних приписів виправдовує їх відповідне застосування.
Реальними актами є дії, які вчиняються без мети виявлення волі і з якими закон пов'язує правовий наслідок без урахування правового наслідки, бажаного дійовою особою * (502). До реальних актам, зокрема, відносяться переробка (ст. 220 ЦК), виявлення скарбу (ст. 233 ЦК) і знахідка (ст. 227, 228 ЦК). Для здійснення реального акту не потрібно дієздатності. Так як реальні акти мають дуже мало спільного з угодами, приписи про угоди до них не можуть застосовуватися навіть за аналогією.
Неправомірні дії поділяються на правопорушення і об'єктивно-протиправні дії. Правопорушення являє собою винну неправомірна дія. Об'єктивно-протиправна дія характеризується тим, що відбувається невиновно.
Придбання цивільних прав. Під придбанням права розуміється встановлення зв'язку права з певною особою. Придбання буває похідним (деривативних) і первісним (орігінарним). Похідне придбання спирається на право іншої особи і, отже, залежить від цього права. При первісному придбанні такого відносини залежності ні * (503). Похідним є придбання права на підставі відчуження права його колишнім володарем, на підставі прийняття на себе чужого договору, а також придбання спадкоємця. Прикладом початкового придбання служить придбання вимоги за допомогою укладення зобов'язального договору.
При всякому похідному придбанні права, яке не супроводжується створенням для набувача нового права, відбувається перехід права, тобто зміна уповноваженої суб'єкта при збереження ідентичності змісту права. Однак право може перейти до іншої особи без того, щоб його придбання було залежним від права колишнього власника. Так, у разі придбання рухомої речі у власність сумлінним особою від неуправомоченноговідчужувача (п. 1 ст. 302 ЦК) наявна перехід права власності на річ, але відсутній похідне придбання, тому що набувач засновує своє право власності не на праві дійсного власника речі, а виключно на передбаченому законом фактичному складі придбання. Таким чином, тут має місце початкове придбання права власності на річ * (504).
Похідне придбання називається правонаступництвом, або сукцесії. Розрізняють транслятівное і конститутивне правонаступництво. У разі транслятівного правонаступництва наступник набуває те ж саме право, яке належало його попереднику. При конститутивний правонаступництво, наприклад при встановленні власником сервітуту або права застави, йдеться не про перехід, а про виникнення у конститутивного набувача нового (дочірнього) права, яке створюється на підставі права попередника (материнського права) * (505). Оскільки конститутивно придбане право є похідним від материнського права, воно має той же правовий характер, що і материнське право: дочірні права, які є похідними від права власності, є речовими; дочірні права, які є похідними від вимоги, є зобов'язальними * (506).
Правонаступництво може бути приватним (сингулярним) правонаступництвом, тобто правонаступництвом в одному або декількох правах, або загальним (універсальним) правонаступництвом. Під загальним правонаступництвом, типовим прикладом якого служить спадкування (п. 1 ст. 1110 ЦК), розуміється придбання майна як єдиного цілого. У цьому випадку перехід майна до наступника або наступникам здійснюється uno actu, так що відокремленого перенесення кожного з відносяться до майна прав не потрібно. Навпаки, при частковому правонаступництво кожне право має передаватися відокремлено відповідно до приписів, встановлених для передачі цього роду прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  юридико-технічний прийом субсидіарного застосування норм одного договірного інституту до відносин, опосредуемимі іншим договірним інститутом; цей прийом забезпечує економію нормативно-правового матеріалу. Але це аж ніяк не означає, що договір банківського вкладу можна розглядати як різновид договору банківського рахунку. Також не можна погодитися з висловленою в літературі думкою про те,
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  юридико-галузевої природи, але в поєднанні з цивільно-правовими. У ст. 12 Цивільного кодексу Російської Федерації названі способи захисту цивільних прав, які всі без винятку повністю поширюються на сферу підприємницької діяльності. Ці способи конкретизуються в нормах різних інститутів цивільного права. Наприклад, такі способи захисту цивільних прав як відшкодування
 3. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  юридико-технічної позиції це певною мірою виправдано, проте в концептуальному плані не вдалося уникнути дублювання відповідних норм, а в деяких випадках і протиріч * (866). Для віднесення приміщення до різновиду житлового приміщення в цивільному і житловому законодавстві передбачено низку ознак. 1. Житлове приміщення має бути ізольованим. Так, не можуть ставитися до
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  юридико-технічним прийомом. Запропоноване автором позначення держави як суб'єкта цивільного права навряд чи що-небудь змінює, оскільки терміни "особи" і "суб'єкти" є синонімами і, по суті, несуть однакову смислове навантаження. До того ж така позиція прямо суперечить чинному ЦК, у якому положення про фізичних та юридичних особах, а також державі і муніципальних
 5. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  фактичному складі з різноманітних за кількістю та якістю юридичних фактів. У числі загальних - смерть (неминуча подія) або аналогічне за правовими наслідками оголошення громадянина померлим (судове рішення), а також прийняття спадщини (дія спадкоємця, що є одностороннім правочином). Серед спеціальних - залежно від того, про якій підставі в сенсі ст. 1111 ЦК йдеться, -
 6. 7. Характер норм договірного права
  юридико - технічного характеру. Вони звільняють сторони від необхідності включати в договір умови, які відтворюють правило поведінки, зафіксоване в нормі, у разі їх з ним згоди. Нарешті, слід мати на увазі, що вибір диспозитивноюнормою певного варіанту з безлічі можливих не випадковий. Він, як правило, заснований на узагальненні договірної практики і в цьому сенсі являє
 7. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  юридико - технічних, речове право було зведено до права власності. Але вже в чинному Кодексі речове право виявилося відновленим. При цьому відповідний розділ (розділ II ЦК) до складу незамкнутого переліку речових прав включав право власності, а з ним і права довічного успадкованого володіння або постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, сервітути, господарського
 8. 5. Договір і треті особи
  юридико - технічний характер. Великого практичного значення воно не має, оскільки особисте виконання все ж важливо головним чином у випадках, коли боржником виступає громадянин, хоча особистий характер для виконання зобов'язання юридичною особою також може виявитися важливим (прикладом може служити п. 1 ст. 770 ЦК, презюміруется обов'язок особистого виконання договору на виконання науково -
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  юридико - технічний прийом, що спонукає того учасника зобов'язання, який єдино на це управомочен, перекласти відшкодування вже в порядку справжньої відповідальності на дійсного винуватця збитків ". --- Агарков М.М. Указ. соч . С. 131. Іоффе О.С. Указ. соч. С. 144 - 145. речі сказати, дореволюційні російські цивілісти також вважали, що в
 10. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  юридико - технічної сторони питання, то важко погодитися з тією критикою, яка в літературі адресована структурі гл. 35 ЦК. Таким же чином побудована, наприклад, і гол. 42 ЦК. Охоплення цієї останньої одночасно двох типів договорів знайшов відображення в самому її найменуванні: "Позика і кредит". Відповідно в зазначеній главі відсутня загальна частина, а всі її статті регулюють або той, або
© 2014-2022  yport.inf.ua