Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Сутність та основні принципи громадянського суспільства

Як вже зазначалося, Росія проголосила мета побудови громадянського суспільства і правової держави. Отже, їх поки що немає. Проте загальні контури будівлі, що зводиться ясні, відомі основні елементи (вузли, блоки, несучі конструкції). Але одна справа - проект, інше - його реальне втілення в життя. Склався поки тільки якийсь ідеальний образ громадянського суспільства, що вимагає глибокого наукового осмислення. До того ж реалізація задуму здійснюється в найважчих умовах російської дійсності.
Сутність громадянського суспільства полягає в тому, що воно об'єднує і виражає насамперед інтереси громадян, їх сподівання, свободу, запити, потреби, а не волю правлячих еліт, влади, держави. Останнє (держава) покликане виступати лише слугою суспільства, його довіреним представником. Держава для суспільства, а не суспільство для держави. Водночас антагонізму між ними не повинно бути.
Можна вказати ряд найбільш загальних ідей і принципів, що лежать в основі будь-якого громадянського суспільства, незалежно від специфіки тієї чи іншої країни. До них відносяться:
1) економічна свобода, різноманіття форм власності, ринкові відносини;
2) безумовне визнання і захист природних прав людини і громадянина;
3) легітимність і демократичний характер влади;
4) рівність усіх перед законом і правосуддям, надійна юридична захищеність особистості;
5) правова держава, засноване на принципі поділу і взаємодії влади;
6) політичний і ідеологічний плюралізм, наявність легальної опозиції;
7) свобода думок, слова і друку, незалежність засобів масової інформації ;
8) невтручання держави в приватне життя громадян, їх взаємні обов'язки і відповідальність;
9) класовий мир, партнерство і національна згода;
10) ефективна соціальна політика, що забезпечує гідний рівень життя людей.
Громадянське суспільство - не державно-політична, а головним чином економічна й особиста, приватна сфера життєдіяльності людей, реально складаються відносини між ними. Це вільне демократичне правове цивілізоване суспільство, де немає місця режиму особистої влади, волюнтаристським методів правління, класової ненависті, тоталітаризму, насильства над людьми, де поважаються закон і мораль, принципи гуманізму і справедливості. Це ринкове багатоукладне конкурентну суспільство зі змішаною економікою, суспільство ініціативного підприємництва, розумного балансу інтересів різних соціальних верств.
Роль держави полягає в першу чергу в тому, щоб охороняти правопорядок, боротися із злочинністю, створювати необхідні умови для безперешкодної діяльності індивідуальних і колективних власників, реалізації ними своїх прав і свобод, активності та підприємливості. Держава повинна виконувати в основному функції "щодо ведення спільних справ" (К. Маркс). Його завдання - "не заважати" нормальному перебігу економічного життя.
Громадянське суспільство починається з громадянина і його волі. Саме звання "громадянин" в свій час звучало як синонім незалежності, рівноправності, гідності та самоповаги особистості. Воно протиставлялося всіляким становим чинам, привілеям, кастовим розбіжностям, сприймалося як виклик пригнобленому становищу людей, нерівності та обмеження в правах. Статус "підданих", кріпаків був принизливим або принаймні ущемленим, не кажучи вже про становище рабів.
Водночас звання "громадянин" виражало почуття обов'язку, відповідальності, служіння народу, суспільству ("Поетом можеш ти не бути, але громадянином бути зобов'язаний". - Н.А. Некрасов). Слід розрізняти громадянство і громадянськість - це різні поняття. Особливо піднесла титул громадянина Велика французька революція, ідеї якої втілилися у знаменитій Декларації прав людини і громадянина 1789 р.
Громадянське суспільство - відкрите, демократичне, антитоталітарні, котра саморозвивається суспільство, в якому центральне місце займає людина, громадянин , особистість. Воно несумісне з директивно-розподільної економікою, нав'язуванням зверху примусових зразків життя і діяльності. Вільні індивіди-власники об'єднуються для спільного задоволення своїх інтересів і служіння загальному благу.
Однак власників сьогодні в Росії не більше 25%, отже, середній клас (основа громадянського суспільства) ще не склався, нормального ринку немає. Держава і право як і раніше регулюють значну частину суспільних відносин, закріплюють принципи організації суспільства, соціального ладу. Як відзначається в літературі (В. Є. Чиркин), ідея громадянського суспільства в свій час покликана була підкреслити його незалежність від абсолютного, поліцейської держави, "окреслити коло таких відносин, куди влада не може втручатися" "*". Іншими словами, "роздільне" існування держави і суспільства немислимо. Інше питання - які стосунки мають бути між ними, який характер держави.
---
"*" Право і політика. 2000. N 8.
Саме в цьому сенсі громадянське суспільство протистоїть політико-ідеологічному, а тим більше - авторитарно-бюрократичного, заснованому на командних методах управління. Ключову роль у ньому відіграє сім'я як вихідна модель і опорний інститут соціального життєустрою. Гегель вважав сім'ю першим базисом держави, другий - стан. Та й Маркс писав, що "насправді сім'я, громадянське суспільство складають необхідні передумови держави".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Сутність та основні принципи громадянського суспільства "
 1. ВСТУП
  сутності місцевого самоврядування і допоможе читачам зрозуміти його призначення. Н.А.Ігнатюк,
 2. § 1. Поняття комерційного права
  сутності були ті ж відносини, що і у предмета цивільного права. Так, один з авторів писав: «Не можна не визнати умовності і відносності поділу обороту на торговельний і цивільний і системи приватного права на дві самостійні області. Торгово-промисловий характер дій, угод і відносин становить особливий зміст торгового права. Але це є особливості загальногромадянських
 3. § 2. Повні і командитні товариства
  основному в рамках сімейних чи вузько спеціальних фірм, які об'єднують давно знайомих один одному осіб або родичів, де досить поширені особисті довірчі відносини між учасниками. Втрата або зміна такого характеру взаємовідносин тягне зазвичай припинення діяльності товариства. Разом з тим ця система відповідальності повного товариства має, без сумніву, свої
 4. § 4. Акціонерні товариства
  сутнісні відмінності, що дозволяють визначити їх як різні організаційно-правові форми. Відмінність це, в першу чергу, полягає в тому, що природа частки в 000 принципово відрізняється від природи акції АТ Акція-це цінний папір. Вона підтверджує, в першу чергу, право її власника на дивіденди від діяльності організації. Це таке свідоцтво про внесення вкладу, яке не дає права
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  основну частку ринку акцій, облігацій та інших дохідних цінних паперів. Поняття цінного паперу та його характерні особливості. Визначення поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  сутністю банку як кредитної організації, що володіє ексклюзивним, тобто винятковим, як визначено в ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», правом «здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення,
 7. § 1. Загальні положення
  сутністю економічних відносин. На відміну від суворо централізованої планової економіки соціалістичного суспільства, де ризики господарювання лягають в кінцевому підсумку на державу як власника основних засобів виробництва, в умовах ринкової економіки капіталістичного суспільства можливі ризики господарювання падають на підприємців, які ризикують не тільки своїми капіталами,
 8. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  сутність третейського суду як установи, дозволяючого економічні суперечки. По-третє, рішення третейського суду підлягає добровільному виконанню. Принцип добровільності виконання рішення третейського суду також випливає із самої сутності третейського розгляду: звертаючись до третейського суду з обопільної згоди і довіряючи обраним ними третейським суддям, спрощує сторони проголошують тим
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  сутності, завданням і функціям Центральний банк Російської Федерації має двоїсту природу: може працювати в режимі кредитної організації і в той же час є органом виконавчої влади держави щодо всіх інших кредитних організацій і всіх учасників кредитно-розрахункових правовідносин [3]. Основні цілі та завдання Центрального банку Російської Федерації полягають у
 10. § 3. Активні операції комерційних банків
  сутності і принципам банківської діяльності. Всі пасиви банку розміщуються так, начебто вони належать тільки самому банку. Контрагентам банку по активних операціях байдуже, за рахунок яких джерел - статей пасиву по балансу - банк надає їм грошові кошти. Як позичальники вони мають справу тільки з банком, а не з власниками банківських рахунків. Вказівка на конкретні джерела
© 2014-2022  yport.inf.ua