Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5 . Поняття, принципи і види правотворчості

Правотворчість - це діяльність насамперед державних органів щодо прийняття, зміни та скасування юридичних норм.
Суб'єктами правотворчості виступають державні органи, недержавні структури (органи місцевого самоврядування, профспілки тощо), наділені відповідними повноваженнями, а також громадяни при прийнятті законів на референдумах.
Правотворчество є складовою частиною більш широкого процесу - правотворення, під яким розуміється природно-історичний процес формування права, в ході якого відбувається аналіз і оцінка ситуації, правової дійсності, вироблення поглядів і концепцій про майбутнє правового регулювання, а також розробка і прийняття нормативних приписів. Правотворчество виступає як завершальний етап правотворення.
Сутність правотворчості складається у зведенні державної волі в норми права, тобто у форму юридичних приписів, що мають загальнообов'язковий характер.
Правотворческая діяльність здійснюється в рамках встановлених процесуальних норм (процедур), що містяться в Конституції, регламентах, статутах і т.п. Правотворчество полягає в прийнятті нових норм права, скасування або вдосконаленні старих шляхом внесення змін і доповнень.
Правотворчество характеризується тим, що:
воно являє собою активну , творчу, державну діяльність;
основна продукція його - юридичні норми, що втілюються головним чином в нормативних актах (крім цього, в нормативних договорах, правових звичаях, юридичних прецеденти);
це найважливіший засіб управління суспільством, тут формується стратегія його розвитку, приймаються суттєві правила поведінки;
рівень і культура правотворчості, а відповідно і якість прийнятих нормативних актів - це показник цивілізованості і демократії суспільства.
правотворчості притаманні такі принципи (див. схему 35):
Схема 35
--- ---
| ПРИНЦИПИ правотворчості + ---
L --- --- |
¦
¦
--- |
| Науковість + --- - +
L --- |
--- --- |
| Професіоналізм + --- --- +
L --- |
--- --- |
| Законність + --- +
L --- |
--- - |
| Демократизм + --- +
L --- |
--- |
| Гласність + --- +
L --- |
--- |
| Оперативність + ---
L ---
та інші
науковість (бо в процесі підготовки нормативних актів важливо вивчати соціально-економічну, політичну та інші ситуації, об'єктивні потреби розвитку суспільства і т.п.);
професіоналізм (займатися подібною діяльністю повинні компетентні, підготовлені люди - юристи, управлінці, економісти та ін.) ;
законність (дана діяльність повинна здійснюватися в рамках і на основі Конституції, інших законів і підзаконних актів);
демократизм (характеризує ступінь участі громадян у цьому процесі, рівень розвитку процедурних норм та інститутів у суспільстві);
гласність (означає відкритість, "прозорість" правотворчого процесу для широкої громадськості, нормальну циркуляцію інформації).
оперативність (передбачає своєчасність видання нормативних актів).
Отже, принципи правотворчества - це основні ідеї, керівні начала, вихідні положення діяльності, пов'язаної з прийняттям, скасуванням або із заміною юридичних норм, це орієнтир для органів, творить право.
Правотворчість - багате за змістом явище, складна діяльність по формулюванню загальних правил поведінки. Воно характеризується неоднорідністю.
Залежно від суб'єктів правотворчість поділяється на такі види, як:
1) безпосереднє правотворчість народу в процесі проведення референдуму (всенародного голосування по найбільш важливих питань державного і суспільного життя);
2) правотворчість державних органів (наприклад, парламенту, уряду) ;
3) правотворчість окремих посадових осіб (наприклад, президента, міністра);
4) правотворчість органів місцевого самоврядування;
5) локальне правотворчість (наприклад, на підприємстві, в установі та організації);
6) правотворчість громадських організацій (наприклад, профспілок).
У залежності від значимості правотворчість поділяється на (див. схему 36):
Схема 36
--- ---
| ВИДИ правотворчість |
L --- T ---
¦
¦
- --- + ---
--- + --- + --- + ---
| Законотворчість | | Делеговане | | Підзаконні |
| | | правотворчість | | правотворчість |
L --- L --- L --- ---
1) законотворчість - правотворчість вищих представницьких органів - парламентів, в процесі якого видаються нормативні акти вищої юридичної сили - закони, що приймаються відповідно до ускладненою процедурою;
2) делеговане правотворчість - нормотворча діяльність органів виконавчої влади, насамперед уряду, здійснювана за дорученням парламенту щодо прийняття для оперативного вирішення певних проблем нормативних актів, що входять до компетенції представницького органу;
3) подзаконное правотворчість - тут норми права приймаються і вводяться в дію структурами, що не відносяться до вищим представницьким органам - Президентом, Урядом, міністерствами, відомствами, місцевими органами державного управління, губернаторами, главами адміністрацій, керівниками підприємств, установ, організацій. Далеко не всі юридичні норми необхідно приймати на рівні законотворчості. Є цілий спектр ситуацій, коли юридичні норми доцільніше приймати на рівні підзаконних актів, нормативних договорів і в інших формах.
Крім усього іншого, подзаконное правотворчість характеризується більшою оперативністю, гнучкістю, меншою формальністю, більшої компетентністю здійснюють його конкретних суб'єктів. Разом з тим подзаконное правотворчість пов'язане з "непрозорістю" процесу прийняття нормативних актів, з їх громіздкістю.
Своєрідність правотворчості суб'єктів Російської Федерації. Конституція РФ відповідно до ч. 4 ст. 76 являє суб'єктам Федерації право поза межами ведення РФ, спільного ведення Федерації і її суб'єктів здійснювати власне правове регулювання, включаючи прийняття законів та інших нормативних актів. Таке регулювання може бути здійснено у сфері прийняття і зміни конституцій республік (статутів країв і областей), територіального устрою суб'єктів Федерації, державної (на рівні суб'єктів РФ) і муніципальної служби, бюджету, податків і зборів суб'єктів РФ.
Особливості правотворчості суб'єктів РФ полягають у наступному:
1) розширилися повноваження у сфері правотворчості - регіони вперше отримали право приймати закони як акти вищої юридичної сили. Це пов'язано із загальною тенденцією децентралізації російської державності, із зміцненням в ній справді федеративних начал. За останні роки суб'єктами РФ прийнято вже кілька сотень законів (наприклад, в Саратовській області - закони про державну та муніципальної службі, про референдум Саратовської області тощо);
2) все більше місце в правотворчості регіонів починають займати угоди і договори між суб'єктами Федерації або навіть окремими адміністраціями, які регулюють питання, що виникають у соціально-економічній та культурній сферах;
3) правотворчість суб'єктів РФ відрізняє досить значна самобутність, що відображає специфіку та статус того чи іншого регіону (наприклад, в республіках в більшій мірі приймаються кодифіковані акти - кодекси, на Північному Кавказі особливу роль відіграють національні та релігійні звичаї). Перед суб'єктами РФ стоять цілі - враховувати в правовому регулюванні місцеві, регіональні природні та національні особливості, здійснювати пошук оптимальних шляхів розвитку та конкретизації положень загальнофедерального законодавства;
4) правотворчість суб'єктів РФ має здійснюватися відповідно до Конституції РФ , федеральними конституційними законами і федеральними законами. Тим часом на практиці в сучасних умовах більш третини нормативних актів суб'єктів Федерації суперечать загальфедеральним актам;
5) у рамках суб'єктів РФ приймають нормативні акти та численні недержавні структури - насамперед органи місцевого самоврядування і т.д.
Таким чином, правотворчість - вельми різноманітна діяльність, кожен вид якої має свою природу, своє соціальне призначення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Поняття, принципи і види правотворчості "
 1. § 6. Набуття чинності муніципальних правових актів. Скасування і зупинення їхньої дії.
  Принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації ". Муніципальні правові акти вступають в силу в порядку, встановленому статутом муніципального освіти, за винятком нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування про податки і збори, які набирають чинності в відповідності з Податковим кодексом Російської Федерації. Згідно ч. 1 ст. 5 Податкового кодексу
 2. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство» . Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 3. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  поняття платника податків. Стаття 3 «Закону про основи податкової системи в РФ» визначає платника податків як особа, яка зобов'язана сплачувати податки відповідно до законодавства РФ. В якості таких можуть виступати юридичні та фізичні особи, а також інші категорії платників. Поняття інших категорій платників РАСК-Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  понять в системі науки муніципального права будь муніципальної-правової термін повинен позначати строго визначене поняття. Не можна не погодитися із запропонованим В.А. Козловим визначенням системності наукової теорії, яка, на його думку, "виявляється в тому, що між її поняттями встановлюються певні логічні відносини, і теорія набуває гипотетико-дедуктивний характер ... В
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 6. § 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено"
  зрозуміла, нічого порочного в собі не містить, вона разумна, конструктивна, визнана всіма демократичними країнами, де сприймається як щось природне, яке не підлягає обговоренню. Вона виражає презумпцію правомірності поведінки індивіда. Тому лаяти даний принцип як такий абсурдно, подібно до того як наївно нарікати на дзеркало або, скажімо, сварити демократію, гласність,
 7. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  поняття права, але дотримуємося думки, згідно з яким право - це вихідні від держави норми, покликані виражати ідеї гуманізму, моральності, справедливості, природних прав людини , міру свободи особистості; баланс інтересів між різними верствами суспільства. Загалом поняття права, як зауважив ще І.А. Ільїн, впирається в поняття норми. Саме тому жодна із пропонованих нині
 8. § 5. Правові презумпції і аксіоми
  принципів), вироблених в ході тривалого розвитку юридичної теорії і практики. Будучи продуктом досвіду, вони грають важливу регулятивно-організуючу роль у сфері правотворчості, правозастосування, судової, прокурорської та слідчої діяльності, впливають на становлення і розвиток правосвідомості, зміцнення законності. Область їх застосування обширна. По суті, це теж соціальні
 9. § 1. Правосвідомість: поняття, структура, види
    понять, категорій, відносин, їх роль і значення в житті суспільства, корисність або шкідливість для людини. Регулятивна функція означає, що хоча правосвідомість, на відміну від права, і не здійснює безпосереднього правового регулювання суспільних відносин (в сенсі встановлення будь-яких заборон, приписів, дозволів, визначення юридичних прав і обов'язків суб'єктів, санкцій
 10. § 6. Класифікація норм права
    понять, тощо); загальні норми, які притаманні загальній частині тієї чи іншої галузі права і поширюються на всі або більшу частину інститутів відповідної галузі права; спеціальні норми, які відносяться до окремих інститутів тієї чи іншої галузі права і регулюють який- або певний вид родових суспільних відносин з урахуванням властивих їм особливостей і т.д. (Вони деталізують
© 2014-2022  yport.inf.ua