Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А. В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя

У навчальних і практичних цілях дуже важливо виявити як тісний взаємозв'язок всіх видів соціальних норм, так і їх специфіку. Особливо це стосується права і моралі, що представляють для юридичної науки пріоритетний інтерес.
Ще древні філософи (Аристотель, Платон, Демокріт, Цицерон) вказували на значимість цих двох головних визначників суспільної поведінки, їх схожість і розбіжність. Відмежувати право від моралі, ми тим самим покажемо відмінність його від інших соціальних норм, місце та роль цього регулятора в загальній системі нормативного регулювання "*".
---
"*" Ми не вдаємося тут в полеміку, що ведеться в літературі навколо поняття права, але дотримуємося думки, згідно з яким право - це вихідні від держави норми, покликані виражати ідеї гуманізму, моральності, справедливості, природних прав людини, міру свободи особистості; баланс інтересів між різними верствами суспільства. Загалом поняття права, як зауважив ще І.А. Ільїн, впирається в поняття норми. Саме тому жодна із пропонованих нині концепцій права не виключає з його складу норми, а лише доповнює їх рядом інших компонентів.
Юристи за родом своєї діяльності вивчають, тлумачать, застосовують насамперед правові норми - це їх спеціальність. Але вони для оцінки поведінки суб'єктів правових відносин і правильного вирішення виникаючих колізій постійно звертаються і до етичним критеріям, тому що в основі права лежить мораль.
Російські правознавці (В. С. Соловйов, І.А. Ільїн та ін.) незмінно підкреслювали, що право є лише мінімум моральності або юридично оформлена мораль. Право - засіб реалізації морально-гуманістичних ідеалів суспільства. Без уроків моральності, моралі, етики право немислимо. В.С. Соловйов, наприклад, визначав право як "примусове вимога здійснення мінімального добра або порядку, що не допускає відомого прояви зла".
Мораль - найважливіший соціальний інститут, одна з форм суспільної свідомості. Вона являє собою відому сукупність історично складаються і розвиваються життєвих принципів, поглядів, оцінок, переконань і заснованих на них норм поведінки, що визначають і регулюють відносини людей один до одного, суспільству, державі, сім'ї, колективу, класу, навколишньої дійсності.
Наведене визначення відображає лише найбільш загальні риси моралі. Фактично ж зміст і структура цього явища глибше, багатше і включають в себе також психологічні моменти - емоції, інтереси, мотиви, установки та інші доданки. Але головне в моралі - це уявлення про добро і зло.
Моральність передбачає не тільки ціннісне ставлення людини до інших, але і до себе, почуття власної гідності, самоповаги, усвідомлення себе як особистості. І. Кант зауважив: "Хто перетворює себе на хробака, той не повинен потім скаржитися, що його топчуть ногами". Честь, гідність, добре ім'я охороняються законом - це найважливіші соціальні цінності. Честь - дорожче життя. Колись через честі йшли на дуель, в таких поєдинках загинули Пушкін, Лермонтов. Уявлення про чесне і безчесному - ще один стрижень моралі. Вищим законом і вищим судом для особистості є власна совість, яка по праву вважається найповнішим і найглибшим виразом моральної сутності людини.
Мораль має внутрішній і зовнішній аспекти. Перший виражає глибину усвідомлення індивідом свого власного "Я", міру відповідальності, духовності, громадського обов'язку, обов'язки. Тут проявляється відомий кантівський "категоричний імператив", обмежувач, відповідно до якого в кожній особистості укладено якесь вище і безумовне моральне правило ("внутрішнє законодавство"), якому вона повинна добровільно і неухильно слідувати.
Сенс цього імперативу простий: поступай з іншими так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою. Він ставить кордону власному сваволі, себелюбству, егоїзму. Так свідчить і одна з християнських заповідей. За Кантом, дві речі вражають нашу уяву - зоряне небо над нами і моральні закони всередині нас. Глибоке спостереження.
Все це становить поняття совісті, тобто здібності людини до самооцінки і самоконтролю, до суду над самим собою. Саме тому перше покарання для винного полягає в тому, що він не може виправдатися перед власним судом. "Закон, що живе в нас, - писав Кант, - називається совістю; совість є, власне, співвідношення наших вчинків з цим законом". Цицерон бачив в совісті головна прикраса людини. Ця думка відбилася і в народній мудрості: "Якщо хочеш міцно спати, візьми з собою в ліжко чисту совість".
Другий аспект моралі - конкретні форми зовнішнього прояву зазначених вище якостей, бо мораль не може бути зведена до голих принципам. Ці дві її сторони тісно переплетені. "Людина є ряд його вчинків ... Який людина зовні, тобто в своїх діях, такий він і внутрішньо" (Гегель). Тому не можна про людину судити з того, що він сам про себе думає або декларує. Тільки вчинки можуть розкрити його дійсну сутність.
Співвідношення між правом і мораллю складне, воно включає в себе чотири компоненти: єдність, відмінність, взаємодія і протиріччя. Уважне зіставлення права і моралі, з'ясування взаємозв'язків між ними дозволяє більш глибоко пізнати обидва ці явища "*".
---
"*" Тут і далі під правом маються на увазі вихідні від держави юридичні норми, якщо не обумовлено інше.
Єдність права і моралі полягає в тому, що:
по-перше, вони представляють собою різновиди соціальних норм, що утворюють в сукупності цілісну систему нормативного регулювання і в силу цього володіють деякими загальними рисами, у них єдина нормативна основа;
по-друге, право і мораль переслідують зрештою одні й ті ж цілі і завдання - впорядкування та вдосконалення суспільного життя, внесення до неї організують почав , розвиток і збагачення особистості, захист прав людини, утвердження ідеалів гуманізму, справедливості;
по-третє, у права і моралі один і той же об'єкт регулювання - суспільні відносини (тільки в різному обсязі), вони адресуються одним і тим же людям, верствам, групам, колективам; їхні вимоги багато в чому збігаються;
по-четверте, право і мораль як нормативних явищ визначають межі належних і можливих вчинків суб'єктів, служать засобом вираження і гармонізації особистих і суспільних інтересів;
по-п'яте, право і мораль у філософському плані являють собою надбудовні категорії, зумовлені передусім економічними, а також політичними, культурними та іншими детермінують факторами, що робить їх соціально однотипними в даному суспільстві або в даній формації;
по-шосте, право і мораль виступають в якості фундаментальних загальноісторичних цінностей, показників соціального і культурного прогресу суспільства, його творчих і дисциплинирующих начал. Мета права - "встановити спільне життя людей так, щоб на зіткнення, взаємну боротьбу, запеклі суперечки витрачалося якнайменше душевних сил" (І.А. Ільїн). Таке ж, по суті, і призначення моралі. Адже право - зведена в закон моральність.
Однак поряд із загальними рисами право і мораль мають суттєві відмінності, володіють своєю специфікою. Облік своєрідності цих феноменів має, мабуть, важливіше значення, ніж констатація їхньої спільності. Саме тому онтологічні статуси і ознаки права і моралі заслуговують пильної аналізу.
Відмінні особливості права і моралі полягають в наступному:
1. Право і мораль різняться насамперед із способам їх встановлення, формування. Як відомо, правові норми створюються або санкціонуються державою і тільки державою (або з його згоди деякими громадськими організаціями), ним же скасовуються, доповнюються, змінюються. У цьому сенсі держава є політичним творцем права; правотворчість - його виняткова прерогатива. Тому право виражає не просто волю народу, а його державну волю і виступає не просто регулятором, а особливим, державним регулятором.
Звичайно, процес правотворення йде не тільки "зверху", але і "знизу", виростає з народних глибин, звичаїв, традицій, юридичної практики, прецедентів, але в кінцевому рахунку правові норми "підносяться" суспільству все ж потім від імені держави як його офіційного представника.
По-іншому формується мораль. Її норми створюються не державою безпосередньо і вони взагалі не є продуктом якоїсь спеціальної цілеспрямованої діяльності, а виникають і розвиваються спонтанно в процесі практичної діяльності людей. Для того щоб моральна норма отримала право на існування, не потрібно згода влади; достатньо, щоб вона була визнана, "санкціонована" самими учасниками соціального спілкування - класами, групами, колективами, тими людьми, хто має намір нею керуватися. На відміну від права мораль носить неофіційний (недержавний) характер.
2. Право і мораль різняться за методами їх забезпечення. Якщо право створюється державою, то воно їм і забезпечується, охороняється, захищається. За правом стоїть апарат примусу, який стежить за дотриманням правових норм і карає тих, хто їх порушує, бо норма права - не прохання, не порада, не побажання, а владне вимога, веління, припис, звернене до всіх членів суспільства і подкрепляемое в їх же інтересах можливістю примусити, змусити.
Іншими словами, юридичні норми носять загальнообов'язковий, незаперечний характер. Звідси не випливає, що кожна окремо взята норма відноситься до всіх. Йдеться про принцип - про те, що в праві об'єктивно закладений примусовий момент, без якого воно не було б ефективним регулятором життєдіяльності людей, атрибутом влади.
По-іншому забезпечується мораль, яка спирається не на силу державного апарату, а на силу громадської думки. Порушення моральних норм не тягне за собою втручання державних органів. У моральному відношенні людина може бути вкрай негативною особистістю, але юридичної відповідальності він не підлягає, якщо не робить ніяких протиправних вчинків. Саме суспільство, його колективи вирішують питання про форми реагування на осіб, які не дотримуються моральні заборони.
3. Право і мораль розрізняються за формою їх вираження, фіксації. Якщо правові норми закріплюються в спеціальних юридичних актах держави (законах, указах, постановах), групуються по галузях і інститутам, систематизуються (зводяться) для зручності користування до відповідних кодексів, збірники, статути, що складають у цілому велике і розгалужене законодавство, то моральні норми не мають подібних чітких форм виразу, не враховуються і не обробляються, а виникають і існують у свідомості людей - учасників суспільного життя. Їх поява не пов'язане з волею законодавців або інших правотворящіх осіб.
Але моральні норми - це не тільки неписані заповіді і вимоги (хоча таких абсолютна більшість). Багато хто з них містяться, наприклад, в програмних і статутних документах різних громадських об'єднань, літературних і релігійних пам'ятниках, історичних літописах, хроніках, манускриптах, що відобразили правила людського буття.
Деякі моральні правила органічно вплітаються в статті і параграфи законів, інших правових актів, про що докладно буде сказано нижче. Проте, на відміну від права, яке являє собою логічно струнку і структуровану систему, мораль - відносно вільне, внутрішньо не систематизоване освіту.
4. Право і мораль різняться за характером і способам їх впливу на свідомість і поведінку людей. Якщо право регулює взаємини між суб'єктами з точки зору їх юридичних прав і обов'язків, правомірного - неправомірного, законного - незаконного, караного - карається, то мораль підходить до людських вчинків з позицій добра і зла, похвального і ганебного, чесного і ганебного, благородного і неблагородного , совісті, честі, боргу і т.д. Іншими словами, у них різні оціночні критерії, соціальні мірки.
У зв'язку з цим норми права містять в собі більш-менш докладний опис забороняють або дозволяють дії, точно вказують потрібний варіант поведінки, відрізняються чіткістю, формальною визначеністю, владністю, як правило, заздалегідь встановлюють санкцію за порушення даного розпорядження, тоді як моральні норми не мають такого ступеня деталізації і не передбачають завчасно і оголошений вид відповідальності.
5. Право і мораль різняться за характером і порядку відповідальності за їх порушення. Протиправні дії тягнуть за собою реакцію держави, тобто не просто відповідальність, а особливу, юридичну відповідальність, причому порядок її покладання суворо регламентований законом - він носить процесуальний характер. Його дотримання настільки ж обов'язково, як і дотримання матеріальних правових норм. Людина карається від імені держави, тому до юридичної відповідальності можна притягнути в довільній формі.
Інший характер носить "відплата" за порушення моральності. Тут чіткої процедури немає. Покарання виражається в тому, що порушник піддається моральному осуду, осуду, до нього застосовуються заходи громадського впливу (догана, зауваження, виключення з організації і т.п.). Це - відповідальність не перед державою, а перед суспільством, колективом, сім'єю, оточуючими людьми.
  6. Право і мораль різняться за рівнем вимог, що пред'являються до поведінки людини. Цей рівень значно вищий у моралі, яка в багатьох випадках вимагає від особистості набагато більшого, ніж юридичний закон, хоча він і передбачає за деякі протиправні дії вельми суворі санкції. Наприклад, мораль беззастережно засуджує будь-які форми нечесності, брехні, наклепів, обману і т.д., тоді як право присікає лише найбільш крайні і небезпечні їх прояви. Мораль не терпить ніякого антигромадської поведінки, в чому б воно не виражалося, в той час як право карає найбільш злісні випадки таких ексцесів.
  Моральність вивіряє вчинки людей категорією совісті, велить дотримуватися не тільки закон, але й борг, внутрішні спонукання, рахуватися з думкою оточуючих співгромадян. Вона більш вимоглива до поведінки індивіда. Право не в змозі змусити людину бути завжди і у всьому гранично чесним, порядним, правдивим, справедливим, чуйним, шляхетним, йти на самопожертву, робити героїчні вчинки і т.д. Цього законом не предпішешь. Мораль же закликає і до цього. Вона орієнтує людину не на середній рівень, а на ідеал. "Авторитет моральних законів нескінченно вище" (Гегель).
  7. Право і мораль розрізняються за сферами дії. Моральне простір набагато ширше правового, межі їх не збігаються. Право, як відомо, регулює далеко не всі, а лише найбільш важливі сфери суспільного життя (власність, влада, праця, управління, правосуддя), залишаючи за рамками своєї регламентації такі сторони людських відносин, як, наприклад, любов, дружба, товариство, взаємодопомога , смаки, мода, особисті пристрасті і т.д. Право не має переходити свої кордони і вторгатися в сферу "вільних і добровільних душевних рухів" (І.А. Ільїн).
  Вторгнення його в ці зони було б: по-перше, неможливим в силу несхильність їх зовнішньому контролю, по-друге, непотрібним і безглуздим з точки зору державних інтересів, по-третє, просто демократичним, антигуманним, "тоталітарним". Тут діють моральні, етичні та інші соціальні норми, традиції, звички, звичаю. Моральність на відміну від права проникає в усі пори і осередку суспільства, її оцінками піддаються в принципі всі види і форми взаємовідносин між людьми. Вона "універсальна і всюдисуща" (Е.А. Лукашева).
  9. Нарешті, у права і моралі різні історичні долі. Мораль "старше за віком", древнє, вона завжди існувала і буде існувати в суспільстві, тоді як право виникло лише на певному щаблі соціальної еволюції.
  Такі спільні та відмінні риси права і моралі. При цьому само собою зрозуміло, що межі, що з'єднують і роз'єднують ці два явища, не залишаються статичними, раз назавжди даними. Вони рухливі, мінливі, зміщуються в ту чи іншу сторону в ході суспільного розвитку під впливом відбуваються. Те, що в один час регулюється правом, в інше - може стати об'єктом лише морального впливу, і навпаки. Навіть у межах одного типу суспільства, але на різних етапах його розвитку співвідношення між правом і мораллю змінюється.
  Взаємодія права і моралі. З тісному взаємозв'язку зазначених регуляторів випливає таке ж тісне їх соціальне і функціональна взаємодія. Вони підтримують один одного у впорядкуванні суспільних відносин, позитивному впливі на особистість, формуванні у громадян належної юридичної і моральної культури, правосвідомості. Їхні вимоги багато в чому збігаються: дії суб'єктів, заохочувані правом, заохочуються і мораллю.
  Мораль засуджує вчинення правопорушень і особливо злочинів. В оцінці таких діянь право і мораль єдині. "Мораль вимагає, щоб насамперед було дотримано право, і, лише після того як воно вичерпано, вступають в дію моральні визначення" (Гегель).
  Звичайно, істина конкретна, тому можуть бути такі діяння, по відношенню до яких мораль або індиферентна, або навіть не засуджує їх, наприклад неінформування, відмова давати свідчення проти родичів і т.д. Але в принципі право і мораль по абсолютній більшості правопорушень займають єдину позицію.
  Усяке протиправну поведінку, як правило, є також протівонравственним. Право наказує дотримуватись законів, того ж добивається і мораль. У багатьох статтях Конституції Росії, Декларації прав і свобод людини, інших найважливіших актах оцінки права і моралі зливаються. Це й не дивно - адже право, як уже говорилося, грунтується на моралі. Воно не може бути аморальним. Цілі у цих двох регуляторів в кінцевому рахунку - одні.
  Не випадково право нерідко представляють у вигляді юридично оформленої моральності, її норм і принципів. У цьому сенсі право можна охарактеризувати і як явище моралі. Такі заповіді християнської моралі, як "не убий", "не вкради», «не свідчи ложно", беруться під захист правом, яке карає за їх порушення. Як бачимо, взаємодія права і моралі нерідко виражається в прямому тотожності їх вимог, звернених до людини, у вихованні у нього високих громадянських якостей. Ще Цицерон вказував, що закони покликані викорінювати пороки і насаджувати чесноти.
  У процесі здійснення своїх функцій право і мораль допомагають один одному в досягненні загальних цілей, використовуючи для цього властиві їм методи. "Там, де право відмовляється давати будь приписи, - писав П.І. Новгородцев, - виступає зі своїми веліннями моральність; там, де моральність буває не здатна одним своїм внутрішнім авторитетом стримувати прояви егоїзму, на допомогу їй приходить право зі своїм зовнішнім примусом ".
  Сьогодні моральні основи нашого буття підірвані, процвітає не тільки правовий, але й моральний нігілізм. Подолання цих явищ - найважливіша передумова соціального і духовного відродження Росії. З наростанням негативних процесів посилюється і ступінь непримиренності до них людей, які хотіли б бачити юридичні та моральні важелі більш дієвими і результативними в боротьбі за оздоровлення суспільства.
  Право і мораль плідно "співробітничають" у сфері відправлення правосуддя, діяльності органів правопорядку, юстиції. Виражається це в різних формах: при вирішенні конкретних справ, аналізі різноманітних життєвих ситуацій, протиправних дій, а також особи правопорушника. Фактичні обставини багатьох справ оцінюються із залученням як юридичних, так і моральних критеріїв, без яких неможливо правильно визначити ознаки таких, наприклад, діянь, як хуліганство, наклеп, образу, приниження честі та гідності; понять цинізму, користі, користолюбства, "низинних спонукань" , виступаючих мотивами багатьох правопорушень.
  Те ж саме відноситься до справ про виселення за неможливістю спільного проживання, про розірвання шлюбу та вирішенні питання про дітей, трудових спорах. У всіх цих випадках потрібно не тільки правова, але й моральна характеристика суб'єктів і самих цих конфліктів.
  "Правосуддя, - писав видатний російський юрист А.Ф. Коні, - не може бути отрешено від справедливості, а остання складається зовсім не в одному правомірному застосуванні каральних санкцій. Судовий діяч всім своїм чином дій щодо людей, до діянь яких він покликаний докласти свій розум, праця і влада, повинен прагнути до здійснення морального закону ". Римські юристи називали право мистецтвом добра і справедливості, а себе жерцями.
  Правові норми служать і повинні служити провідниками моралі, закріплювати і захищати моральні підвалини суспільства. І ефективність права багато в чому залежить від того, наскільки повно, адекватно воно виражає ці вимоги. Сила законів у сто крат збільшується, якщо вони спираються не тільки на владу (особливий апарат), а й на мораль. У свою чергу, дія моралі, як і інших соціальних норм, неабиякою мірою залежить від чітко функціонуючої юридичної системи.
  Суперечності між правом і мораллю. Тісна взаємодія норм права і моралі не означає, що процес цей рівний, гладкий, безконфліктний. Між ними можуть виникати і досить часто виникають гострі суперечності, колізії, розбіжності. Моральні і правові вимоги не завжди і не в усьому узгоджуються, а нерідко прямо протистоять один одному. Ці нестиковки, протиріччя мають як соціальне, так і діалектичне походження.
  Слід сказати, що оптимальне поєднання етичного і юридичного завжди було важкою проблемою у всіх правових системах. І, як показує досвід, ідеальної гармонії тут зазвичай досягти не вдається - суперечності неминуче зберігаються, виникають нові, поглиблюються старі. Їх можна в якійсь мірі згладити, послабити, зменшити, але не зняти повністю.
  Зрозуміло, окремі з них можна вольовим порядком усунути, інші - не допустити, але в цілому як об'єктивне явище вони залишаються. Взагалі, вершин моральності ще жодному суспільству досягти не вдавалося, так само як і право ніколи не виражало всієї повноти моральних імперативів. Звідси - "непорозуміння" між даними феноменами. При цьому бувають колізії поверхневі і глибинні, стійкі. Не слід дивитися на них у всіх випадках як на якесь "зло", з яким необхідно неодмінно "боротися".
  Причини протиріч між правом і мораллю полягають вже в їх специфіці, в тому, що у них різні методи регуляції, різні підходи, критерії при оцінці поведінки суб'єктів. Має значення неадекватність відображення ними реальних суспільних процесів, інтересів різних соціальних верств, груп, класів. Розбіжності між правом і мораллю викликаються складністю і суперечливістю самого життя, нескінченною різноманітністю виникають у ній ситуацій, появою нових тенденцій у суспільному розвитку, неоднаковим рівнем морального і правової свідомості людей, мінливістю соціальних умов і т.д.
  Право за своєю природою більш консервативно, воно неминуче відстає від перебігу життя, до того ж у ньому самому чимало колізій. Навіть саме досконале законодавство містить прогалини, недоліки. Мораль же більш рухлива, динамічна, активніше і еластичнішою реагує на що відбуваються. Ці два явища розвиваються нерівномірно, у моралі переважають елементи гнучкості, стихійності. Звідси в будь-якому суспільстві завжди різне правове та моральний стан.
  Право і мораль - НЕ антиподи, а "суперники", вони по-різному оцінюють одні і ті ж факти, між ними тонкі грані і взаємопереходів. На цьому грунті нерідко відбуваються "лобові зіткнення", так як мораль вимагає від людини набагато більшого, ніж право, судить суворіше. "Щось дозволена з точки зору права може бути чимось таким, що мораллю засуджується", - писав Гегель. У цьому легко переконатися на простих життєвих прикладах.
  Відомо, що фактичний (незареєстрований) шлюб не тягне жодних юридичних наслідків, і батько дитини, яка народилася в такому шлюбі, не зобов'язаний за законом платити аліменти, надавати матеріальну допомогу. За законом - так, а по совісті, по моралі?
  Наприклад, вісімнадцятирічна дівчина, вийшовши заміж, зажадала виділення своєї частки із загальної житлоплощі, на якій проживали батько, мати і старший брат. Незважаючи на вмовляння і категоричні заперечення батьків проти поділу (розміну) квартири, вона твердила одне: я маю право. Ніякі моральні міркування, обурення сусідів, знайомих її не бентежили.
  Стаття 229 ЦК РФ (ч. 2) говорить: "Знайшов річ має право вимагати від особи, уповноваженої на отримання речі, винагороду за знахідку в розмірі до двадцяти відсотків вартості речі". Однак абсолютна більшість громадян не претендують на ці законні відсотки. Цікаво, чому? Очевидно, зупиняють чисто людські, моральні норми. І це також протиріччя.
  Крім того, бувають просто недемократичні, антигуманні закони. Наприклад, у радянському Кримінальному кодексі були статті, фактично заохочували доносительство і вимагали від свідків давати викривають свідчення проти батьків і близьких родичів. У період сталінщини взагалі діяло репресивне законодавство, нарушавшее елементарні права людини. Історія знає жорстокі, нелюдяні, фашистські закони, що не укладаються в рамки моральності.
  Хоча в основі права лежить мораль, це зовсім не означає, що право механічно закріплює всі веління моралі, незалежно від їх суті та приладдя. Мораль неоднорідна, відображає устремління різних соціальних груп, верств, класів, в ній можуть протиборствувати взаємовиключні погляди. Ф. Енгельс писав: "Уявлення людей про добро і зло так змінювалися від народу до народу, від століття до століття, що часто прямо суперечили один одному". В ідеалі всі норми права повинні грунтуватися на нормах моралі, як би відтворювати їх на мові законів, але так буває далеко не завжди.
  Мораль, як правило, "крокує попереду", але іноді і юридичні встановлення служать для моралі орієнтиром і можуть чинити на неї випереджаючий вплив.
  Створюються ситуації, коли закон щось дозволяє, а мораль забороняє, і навпаки, закон забороняє, а мораль дозволяє. Відсутність же згоди і "взаєморозуміння" між ними позначається в кінцевому рахунку на регулятивних і виховних можливостях обох цих коштів. Потрібне коригування відповідних норм, гармонізація морального і правової свідомості. Іноді життєві колізії ставлять суди в скрутне становище.
  У російській пресі наводився факт, коли молода людина, інженер за освітою, пред'явив позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної йому в результаті пожежі, що виникла з вини малолітньої дитини в будинку, де він знімав кімнату. Дитина і все майно при пожежі загинули. Але нещастя і велике горе власника будинку анітрохи його не збентежило. У позовній заяві він скрупульозно перераховував всі свої речі, аж до краваток і шкарпеток. При цьому загальна сума позову на ті часи (70-ті рр..) Була незначною. Ясно, що така поведінка цього громадянина в даній конкретній ситуації не могло отримати схвалення з боку громадської думки і моралі, хоча воно і є з точки зору закону правомірним. Позиції права і моральності в оцінці конфлікту, що виник розійшлися.
  Формально суд може задовольнити позов, але мораль буде не на його боці. Втім, знайдуться й такі, хто цілком погодиться з подібним рішенням. У цьому і полягає протиріччя між моральним і правовою свідомістю. Тому не завжди вірно твердження, що, раз за законом, за правом, то, значить, і "по совісті", з моралі, як і навпаки. У житті все набагато складніше. Нерідко людина судить себе сам, зважує на терезах справедливості свої вчинки.
  Наведемо ще один характерний випадок. Він і вона, не зареєструвавши шлюб, прожили разом, однією сім'єю, п'ять років. З перших днів вона, щоб довести свою довіру до нього, щомісяця вносила на його ощадкнижку частину своєї зарплати. Те ж саме робив і він. Згодом, чи не зійшовшись характерами, розійшлися. І ось він міркує: "Коли перед цим я замислювався про необхідність розійтися, я не знав, як повинен вчинити з грошима, що скупчилися на ощадкнижці. Але нарешті зрозумів, що нічого негожого не вчиню, якщо залишу всі гроші собі. Так я і зробив. Але чомусь мої товариші по службі і знайомі засуджують мене, заявляючи, що я вчинив підлість ".
  Таким чином, "фактичний" чоловік, просто кажучи, обібрав "фактичну" дружину, не переступаючи при цьому межі закону, але потрапив під жорсткий моральний бойкот. Безліч найгостріших колізій між правом і мораллю виникає навколо поділу спадщини після смерті родичів.
  В умовах кризового стану російського суспільства протиріччя між правом і мораллю вкрай загострилися. Різко знизився поріг моральних вимог, що пред'являються до особистості. "Первісне нагромадження капіталу", "чорний бізнес", нестримна гонитва за наживою, легалізація багатьох сумнівних форм збагачення сильно підірвали моральні підвалини.
  Змінилися соціальні і духовні цінності, критерії престижу індивіда. "Героями нашого часу", як правило, стають спритні, нахраписті ділки, люди, "які вміють жити". Мораль їх вже й не особливо засуджує, а скоріше виправдовує. Цим навіть хизуються. Знецінений чесна праця. "Простих роботяг" масова свідомість не підтримує, а "шкодує" що не пристосувалися до нових реалій. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя"
 1. Глава 1. Мінливості МЕТОДУ
    співвідношеннях, притаманні свідомості кожного з нас. Свій пафос це друге початок черпає, насамперед, у вельми міфологізованому маніхейському уявленні про товарності. --- Маніхейських свідомості властиво ділити весь світ на добро і зло і вести непримиренну вічну війну з "нечистим і злим ". Сама пристрасть відторгнення товарності, переживання її як особистої загрози
 2. § 1. Поняття комерційного права
    співвідношення має бути покладений не відмова від поділу права на приватне і публічне, що не змішання їх, як це роблять прихильники теорії соціальних функцій [4] і похідної від неї теорії господарського права [5], а строгий облік (міра) їх співвідношення. По тому, який з правових режимів лежить в основі законодавства, є домінуючим у даному суспільстві, можна судити про соціально-економічному ладі,
 3. § 2. Джерела комерційного права
    співвідношення нормативних актів найбільшою мірою забезпечує общедозволітельний режим регулювання. Класифікація нормативних актів комерційного законодавства може бути проведена за різними підставами: за юридичною силою цих актів, за масштабом їх дії, за їх призначенням і деяким іншим. Закон і підзаконні нормативні акти - таке підрозділ нормативних актів
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    співвідношенні його з державною владою. --- Див: Овчинников І.І. Місцеве самоврядування в системі народовладдя. С. 70. Аналіз теорій місцевого самоврядування, як це буде показано нижче, приводить до суперечливих висновків: якщо виходити з того, що місцеве самоврядування спочатку має державну природу, то питання про "вбудовуванні" не виникає
 5. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
    співвідношення "автономії" і "залежності". Однак це не заперечує необхідності подальшого теоретичного осмислення даної проблеми ". --- Акмалова А.А. Методологія дослідження місцевого самоврядування в Російській Федерації. М., 2003. С. 51. Важлива роль у цій сфері може також належати договірному механізму розмежування компетенції, який поки не
 6. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
    співвідношення відповідних показників на момент укладення договору і на момент передачі товару (у тому числі якщо продавець в порушення умов договору допускає прострочення передачі товару - див. п. 3 ст. 485 ЦК). Плаваюча ціна у всякому разі в рамках конкретного договору забезпечує більш повну і послідовну реалізацію закону вартості і еквівалентності товарно-грошового обміну.
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    співвідношенні зазначених правомочностей підкреслювався в дореволюційній цивілістиці. Див: Закони цивільні з роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями російських юристів / сост. І.М. Тютрюмов. Книга четверта. М., 2004. (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 256 (далі - Закони цивільні ... / упоряд. І.М. Тютрюмов); Побєдоносцев К.П. Указ. соч. С. 359. * (148) Див: Шапкина Г.
 8. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
    права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них певних спільних рис, завдяки яким вони відмежовуються від інших відносин, регульованих цивільним правом. Але перш ніж говорити про притаманні їм особливості, необхідно хоча б у загальних рисах визначити коло тих відносин, які зазвичай іменуються
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    співвідношення понять "охорона" (більш широка категорія) і "захист" (включається в охорону) необхідно зробити висновок про те, що мова йде про правову охорону недієздатних і не повністю дієздатних громадян. * (410) Див: Міхєєва Л.Ю., Кузнєцова І.М. Сутність опіки (піклування) як форми влаштування фізичних осіб / / Проблеми цивільного, сімейного та житлового законодавства / відп. ред. В.Н.
 10. § 5. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права
    права і держави має свої особливості. Але в принципі "родовід" у названих явищ однакова, їх типологія, соціальні та гносеологічні корені збігаються. У науці широко відомо класичне і досить обгрунтоване положення про те, що "на певній, досить ранній щаблі розвитку суспільства виникає потреба охопити загальним правилом повторювані день у день акти
© 2014-2022  yport.inf.ua