Головна
ГоловнаТеорія і історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н . І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види форм (джерел) права

Однією з ознак права виступає його формальна визначеність. Правові норми повинні бути обов'язково об'єктивувати, виражені зовні, утримуватися в тих чи інших формах, які є способом їх існування, формами життя. Без цього норми права не зможуть виконати свої завдання з регулювання суспільних відносин.
Отже, форми права - це спосіб вираження зовні державної волі, юридичних правил поведінки.
Перш ніж аналізувати різні форми права, необхідно спочатку розглянути співвідношення понять "форма права", "правова форма", "джерело права".
Якщо під правовою формою розуміються практично всі юридичні засоби, що беруть участь у правовому регулюванні і опосредовании тих чи інших соціальних процесів, у вирішенні соціальних завдань (наприклад, правові форми регулювання економіки), то під формою права - лише специфічні "резервуари" (С.С. Алексєєв), в яких містяться норми права. Якщо категорія "правова форма" використовується насамперед для того, щоб структурувати соціальні зв'язки і показати роль права як формально-юридичного інституту в його співвідношенні з соціально-економічним, культурно-моральним і політичним змістом - різноманітними суспільними відносинами, то форма права покликана впорядкувати зміст права, додати йому властивості державно-владного характеру.
У літературі існують дві основні точки зору на проблему співвідношення понять "джерело права" і "форма права":
а) згідно з першою - названі поняття тотожні;
б) згідно з другою - поняття "джерело права" більш широке, ніж поняття "форма права".
Остання точка зору є панівною на сьогоднішній день. Дійсно, якщо виходити з загальноприйнятого значення слова "джерело" як "всякого початку або підстави, кореня і причини, вихідної точки", то стосовно до юридичних явищ слід розуміти під джерелом права три чинники:
1) джерело в матеріальному сенсі (матеріальні умови життя суспільства, форми власності, інтереси і потреби людей і т.п.);
2) джерело в сенсі (різні правові вчення і доктрини, правосвідомість і т. д.);
3) джерело в формально-юридичному сенсі - це і є форма права.
Виділяють чотири основні форми права (див. схему 32):
Схема 32
--- ---
| ФОРМИ ПРАВА |
L --- T --- -
¦
--- T --- + --- T --- ---
--- + --- + --- --- + --- + ---
| Нормативний акт | | Правовий звичай | | Юридичний | | Нормативний |
L --- L --- | прецедент | | договір |
L --- L ---
нормативний акт - це правовий акт, що містить норми права і спрямований на врегулювання певних суспільних відносин. До їх числа належать: конституція, закони, підзаконні акти і т.п. Нормативний акт - одна з основних, найбільш поширених і досконалих форм сучасного континентального права Німеччини, Франції, Італії, Росії тощо;
правовий звичай - це історично сформоване правило поведінки, що міститься у свідомості людей і увійшло в звичку в результаті багаторазового застосування, що приводить до правових наслідків. Звичайне право - хронологічно перша форма права, яка панувала в епоху феодалізму. І хоча правовий звичай використовується в ряді сучасних правових сімей (традиційної, релігійної), в російській юридичній системі роль правового звичаю незначна (наприклад, згідно зі ст. 5 ГК РФ окремі майнові відносини можуть регулюватися звичаями ділового обороту);
юридичний прецедент - це судове чи адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, якій надається сила норми права і яким керуються при дозволі схожих справ. Поширений переважно в країнах загальної правової сім'ї - Великобританії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії і т.д. У всіх цих державах публікуються судові звіти, з яких можна отримати інформацію про прецеденти. Визнання прецеденту джерелом права означає визнання правотворчої функції суду;
нормативний договір - угоду між правотворческими суб'єктами, в результаті якого виникає нова норма права (наприклад, Федеративний договір РФ 1992; колективний договір, який укладають між собою адміністрація підприємства і профспілка).
У сучасних умовах роль нормативних договорів у Росії помітно збільшується. Вони отримують все більш широке поширення в конституційному, трудовому, цивільному, адміністративному та інших галузях права.
Для того щоб більш чітко усвідомити його суть, необхідно розмежувати нормативний договір, з одного боку, від просто договорів, а з іншого - від нормативно-правових актів.
На відміну від просто договорів (договорів-угод) нормативні договори не носять індивідуально-разового характеру. Якщо дві фірми укладають ту чи іншу угоду, вони не створюють нової норми права (ця норма вже є в ГК РФ). Учасники ж, що укладають нормативний договір, створюють нове правило поведінки - нову норму права, виступаючи правотворческими суб'єктами.
На відміну від нормативних актів, що приймаються державними органами, нормативні договори виступають результатом угоди між рівноправними суб'єктами з приводу діяльності, що представляє їх загальний інтерес.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види форм (джерел) права "
 1. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 2. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 3. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 4. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п . 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 6. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  поняття страхової діяльності необхідно звернутися до визначення страхування, даному в ст. 2 Закону РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» [1], так як під страховою діяльністю слід розуміти діяльність, здійснювану в галузі страхування. Норма, що міститься у зазначеній статті, визначає страхування як відносини по захисту майнових інтересів фізичних і
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 9. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  понятті, структурі компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що останні згідно з Конституцією Російської Федерації не входять до системи органів державної влади, вони залишаються публічними, владними органами, і в цьому їх схожість з органами державної влади. Компетенція органу місцевого самоврядування є складною правовою
 10. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  поняття - "муніципальне утворення", яке було визначено як міське, сільське поселення, кілька поселень, об'єднаних загальною територією, частина поселення, інша населена територія , передбачена Федеральним законом, у межах яких здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. Закон 2003
© 2014-2022  yport.inf.ua