Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база

Поняття страхової діяльності. Для визначення поняття страхової діяльності необхідно звернутися до визначення страхування, даному в ст. 2 Закону РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» [1], так як під страховою діяльністю слід розуміти діяльність, здійснювану в галузі страхування. Норма, що міститься у зазначеній статті, визначає страхування як відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). Таким чином, можна виділити два основних напрямки діяльності страховиків: осіб, які забезпечують створення страхових фондів і захист прав зацікавлених в страхуванні осіб (страхувальників та вигодонабувачів). Перший напрямок діяльності страховиків пов'язано безпосередньо з укладанням договорів страхування і здійсненням страхових виплат [2]. Однак зазначена діяльність неможлива без здійснення другого напрямку діяльності страховиків, які забезпечують фінансову стійкість всіх проведених страхових операцій. До цього напрямку відноситься відбір страхових ризиків і розрахунок страхових премій на основі статистичних даних з використанням методів математичної статистики (актуарні розрахунки), підтримання фінансової стійкості проведених страхових операцій шляхом формування власних коштів страховиків (у першу
Комерційне право . Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 275
чергу - наявності певного розміру статутного капіталу), розміщення страхових резервів таким чином, щоб це дозволило не тільки їх зберегти для наступних виплат, але й уберегти від інфляції.
Виходячи з вищевикладеного, під страховою діяльністю слід розуміти діяльність страховиків як щодо створення і використання страхових фондів, так і з управління тимчасово вільними від страхових виплат фінансовими засобами (страховими резервами).
Державне регулювання страхової діяльності. Вплив держави на учасників страхових зобов'язань відбувається зазвичай двома шляхами: введенням державного страхування та державним наглядом в області страхування.
Чим же зумовлена необхідність встановлення державного регулювання, оскільки, як показує практика зарубіжних країн, воно існує в більшості з них.
Це пов'язано з тим, що страхування виконує соціально значиму функцію. Соціальна значимість страхування проявляється як у тому, що страховий випадок означає для страхувальника катастрофічна подія в його господарстві, так і те, що для економіки страховий випадок означає розрив в ланцюжку виробництва і відтворення, а отже, нещастя, що зачіпає конкретного страхувальника, є соціально значущим для всього народного господарства в цілому. Страхування дозволяє досить швидко відновити порушене страховим випадком майновий стан страхувальника, а отже, і відновити зруйновані зв'язку у відтворенні. Таким чином, в нормальному функціонуванні страхового механізму зацікавлений як кожен з страхувальників, так і держава. Тому на певних етапах розвитку досить велику кількість держав вводило державну страхову монополію. Так було протягом понад півстоліття в нашій країні. Державна страхова монополія існувала в XX в. в Італії (в 1912 р. була введена державна монополія страхування життя), у ряді країн Латинської Америки (Чилі, Еквадор, Бразилія) і т.д. Однак поряд з визначеними позитивними рисами, що дають можливість широкого залучення страхувальників, а отже, і більшої стійкості страхових організацій, відбувалося зниження розміру страхових премій [3]. Державна страхова монополія володіє і властивими будь-якої монополії негативними ознаками, являю-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 276
щимися наслідком відсутності конкуренції: обмежене коло надаваних страхових послуг та їх низьку якість. Тому навіть ті країни, в яких була встановлена державна страхова монополія, відмовляються від неї на користь ринкових способів ведення страхування. Водночас не можна, особливо в період переходу до ринкової системи господарювання, який переживає наша країна, повністю відмовлятися від державного страхування. Це обумовлено в першу чергу необхідністю соціального захисту. У Російській Федерації державним страхуванням за рахунок коштів бюджету забезпечується захист життя, здоров'я та майна певних категорій державних службовців (військових, працівників міліції, суддів і т.д.), а також осіб, що постраждали від наслідків Чорнобильської аварії. Особливо слід відзначити введення державою обов'язкового страхування, а також проведення страхування Держстрахом - державної страхової організацією.
Перехід криночной способів ведення страхування зовсім не означає відмову з боку держави від контролю за комерційним страхуванням. Найбільш важливими причинами, що вимагають встановлення публічного контролю за страхуванням, є наступні:
1) вплив страхування на процес відтворення у рамках економіки всієї країни;
2) можливість і необхідність використання тимчасово вільних фінансових коштів, акумульованих у страхових компаніях (страхових резервів), для інвестицій в економіку;
3) здійснення протекціоністської політики по відношенню до вітчизняним страховим компаніям (заборона здійснювати страхову діяльність іноземним страховим компаніям на своїй території або встановлення спеціального правового режиму);
4) захист майнових прав страхувальників шляхом встановлення спеціальних правил, покликаних забезпечити фінансову стійкість страховиків, що необхідно для виконання ними прийнятих на себе зобов'язань.
Зазвичай при розгляді правової організації страхового нагляду виділяють три системи:
1) систему публічності, при якій нагляд обмежується публікацією і поданням до відповідних державних органів звітів і балансів страхових організацій ;
2) нормативну систему, яка встановлює певні умови виникнення та діяльності страхових організацій;
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 277
3) систему матеріального нагляду, при якій органи державного нагляду мають право перевіряти не тільки формальне виконання умов виникнення та діяльності страхових організацій, як це передбачено нормативною системою, а й саму діяльність страховиків як з фінансової, так і з оперативно-технічного боку [4].
При цьому кожна попередня система повністю включається в наступну. Таким чином, нормативна система містить всі елементи системи публічності, а система матеріального нагляду в свій склад включає нормативну систему, отже, і систему публічності.
Державний нагляд за страховою діяльністю з утримання слід розмежувати на попередній і поточний.
До попередньому нагляду належить перевірка наглядовим органом відповідності страхових організацій вимогам, встановленим законодавством, та видача ліцензій на право здійснення певних видів страхової діяльності, а також реєстрація об'єднань страховиків і внесення до реєстру страхових брокерів.
До поточного нагляду слід віднести перевірку дотримання вимог законодавства професійними учасниками страхового ринку при здійсненні ними діяльності: збір та аналіз звітності, призупинення та відкликання ліцензій, виключення страхових брокерів з і т.д.
Слід зазначити, що до кінця XX в. система матеріального нагляду стає домінуючою у більшості країн світу. Загальною тенденцією є спроба знайти збалансовану правову регламентацію у страхуванні, що враховує можливості впливу як приватного, так і публічного права.
У деяких країнах публічний контроль стає менш жорстким. Наприклад, Росія відмовилася від державної страхової монополії, тобто по суті від всебічного контролю з боку держави в галузі страхування, Німеччина з 1 липня 1994 не застосовує єдиних тарифів для всіх страхових компаній з окремих видів страхування. З іншого боку, в цілому ряді країн ЄЕС страховий нагляд був встановлений не тільки щодо страхових організацій, але також і відносно страхових посередників. Зокрема, у Велико-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 278
британії законодавчими актами, прийнятими з 1977 по 1986 рр.., Встановлено ряд вимог, які відносяться як до фінансової стійкості, так і до професійного рівня співробітників не тільки страхових організацій, але і страхових брокерів. У той же час у Великобританії традиційно вплив на професійних учасників страхового ринку здійснюється державою через саморегульовані організації.
Нормативна база страхової діяльності. Основним джерелом у галузі правового регулювання страхового нагляду в Російській Федерації є Закон РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації», що представляє собою нову редакцію Закону РФ «Про страхування» 1992 [5] прийняту Законом РФ від 17 грудня 1997 р. « Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації "Про страхування" »[6].
Найбільш важливими підзаконними нормативними актами є акти, прийняті органами державного страхового нагляду. До них відносяться: «Умови ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації», затверджені Росстрахнадзором 19 травня 1994 [7], «Положення про порядок дачі розпорядження, обмеження, призупинення і відкликання ліцензії на здійснення страхової діяльності», затверджене Росстрахнадзором 19 червня 1995 м. [8], «Положення про страховий пул», затверджене Росстрахнадзором 18 травня 1995 [9], «Тимчасове положення про порядок ведення реєстру страхових брокерів, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації», затверджене Росстрахнадзором 9 лютого 1995 [10], «Правила розміщення страхових резервів», затверджені Росстрахнадзором 14 березня 1995 № 02-02/06, [11] «Правила формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя», затверджені Росстрахнадзором 18 березня 1994 [12] «Положення про порядок проведення валютних операцій зі страхування і перестрахування», затверджене ЦБ РФ від 15 грудня 1995 р. № 32. [13]
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 279
Повноваження федерального органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю. Органом страхового нагляду в даний час є Міністерство фінансів РФ, у складі якого знаходиться департамент страхового нагляду Основні функції і компетенція цього органу визначені у ст. 30 Закону РФ «Про організацію страхової справи в РФ». До них відносяться:
а) видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності,
б) ведення єдиного Державного реєстру страховиків і об'єднань страховиків, а також реєстру страхових брокерів,
в) контроль за обгрунтованістю страхових тарифів і забезпеченням платоспроможності страховиків,
г) встановлення правил формування і розміщення страхових резервів, показників і форм обліку страхових операцій і звітності про страхову діяльність ,
д) розробка нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності,
е) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства Російської Федерації про страхування.
Для виконання покладених на нього обов'язків федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю має право:
а) одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище, отримувати необхідну для виконання покладених на нього функцій інформацію від підприємств, установ і організацій, в тому числі банків, а також від громадян,
б) проводити перевірки дотримання страховиками законодавства Російської Федерації про страхування і достовірності представленої ними звітності,
в) при виявленні порушень страховиками вимог закону давати їм приписи щодо їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків надалі до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій,
г) звертатися до арбітражного суду з позовом про ліквідацію страховика у разі неодноразового порушення останнім законодавства Російської Федерації, а також про ліквідацію підприємств і організацій, що здійснюють страхування без ліцензій.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 280
  Для здійснення поточного нагляду за діяльністю страхових організацій постановою Уряду РФ від 26 червня 1993 р № 609 «Про територіальних органах страхового нагляду» передбачено створення територіальних органів страхового нагляду [14], які вправі проводити перевірки достовірності представленої страховими організаціями звітності та дотримання страхового законодавства, отримувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище, отримувати необхідну для виконання покладених на них функцій інформацію від підприємств, установ і організацій, в тому числі банків, а також від громадян (п. 9 постанови).

  [1] Російська газета. 1998. 4 січня.
  [2] У цій главі не розглядаються форми і види страхування, підстави виникнення, зміст страхового зобов'язання та інші питання, оскільки вони розглянуті в § 4 гл. VIII «Договори з надання послуг» підручника «Комерційне право» (СПб., 1997).
  [3] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.2. СПб., 1908. С.360-361.
  [4] Райхер В.К. Суспільно-історичні типи страхування. М.,-Л., 1947. С. 149; Л. Ван Ден Берг. Страхування в умовах ринкової економіки / / Семінар по страхуванню. Комісія європейських співтовариств. Москва. 17-20 березня 1992 Доповіді та додаткова документація. АСТТ. М., 1992. С. 52-60.
  [5] Відомості РФ. 1993. № 2. ст. 56.
  [6] Російська газета. 1998. 4 січня.
  [7] Російські вести. 1994. № 118.
  [8] Саме там. 1995. № 139.
  [9] Фінансова газета.1995. № 28.
  [10] Там же. 1995. № 8.
  [11] Російські вести. 1995. № 105.
  [12] Економіка і жізнь.1994. № 16.
  [13] Російська газета. (Відомче додаток). 1995. 29 дек.
  [14] Відомості Верховної РФ. 1993. № 27. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база"
 1. § 3. Договір будівельного підряду
    поняттям якого в широкому сенсі охоплюється і ризик підрядника не вкластися в узгоджену з замовником кошторис. Тому якщо вихід підрядника за межі кошторису не обумовлено якими-небудь екстремальними обставинами, він не має права вимагати від замовника ніяких доплат. Наприклад, підрядник не може послатися на звичайний зростання вартості будівельних матеріалів, обумовлений інфляцією, так як
 2. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
    поняттям "ведення". Сам Федеральний екологічний фонд взаємодіє з іншими екологічними фондами з метою реалізації федеральних та інших екологічних програм і проектів у порядку, що визначається угодами (договорами). Виконавчі органи екологічних фондів здійснюють контроль за переказом коштів до Федерального екологічний фонд РФ і після закінчення календарного
 3. 3. Застава
    зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави, крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
 4. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
    поняття "гроші". Наприклад, В.А. Бєлов не визнає категорію "безготівкові гроші" і бачить спільне між готівкою і безготівковими розрахунками лише в тому, що безготівкові розрахунки за своїми наслідками прирівняні до готівкових розрахунків. Наслідки і тих і інших складаються в платежі, тобто у виконанні грошового зобов'язання. Однак, як вважає В.А. Бєлов, у випадках безготівкових розрахунків з грошового
 5. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 7. § 4. Акціонерні товариства
    поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 10. § 4. Страхування
    поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
© 2014-2022  yport.inf.ua