Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Два аспекти відповідальності

Як вже зазначалося, категорія відповідальності - складна і багатогранна. Сучасна наука розрізняє в ній принаймні два аспекти відповідальності - негативну (ретроспективну) і позитивну (перспективну). Для нормального функціонування правової системи та поведінки особистості важливі обидва ці аспекти. Перший передбачає відповідальність за вже скоєні діяння, він давно і грунтовно розроблений юридичною наукою, докладно регламентується законодавством всіх країн. Це класичний вид відповідальності, існуючий протягом тисячоліть - відтоді як виникли держава, право, закони, злочинність.
Слабше вивчений другий - позитивний - аспект відповідальності, оскільки він привернув до себе увагу вчених (філософів, юристів) лише в останні десятиліття. До того ж тут немає єдності думок, деякі фахівці такий підхід заперечують. Під позитивною відповідальністю розуміється не "розплата" за вже скоєне, а відповідальність за належне виконання своїх обов'язків, доручену справу, за сумлінну поведінку; відповідальність перед суспільством, державою, колективом, сім'єю, оточуючими.
Це ні що інше, як почуття морально-правового обов'язку, громадянської позиції, розвиненого правосвідомості. Позитивна відповідальність - міра вимогливості до себе та інших. Вона випливає з реального соціально-правового статусу суб'єкта і може бути названа також статусної відповідальністю. Загальний юридичний статус громадянина закріплений в Конституції країни, інших найважливіших законах держави, в яких прямо говориться про відповідальність особистості перед суспільством, перед іншими людьми. На цьому засновані і права людини, їх реалізація.
Ретроспективний підхід до відповідальності, який поки що переважає в літературі, збіднює, звужує проблему, виглядає однобічним і неповним. При такому підході на перший план виступає лише карально-примусовий момент. Тим самим в якійсь мірі применшується соціальне, морально-етичне та громадянське значення відповідальності.
І.А. Ільїн називав позитивну і негативну відповідальність відповідно "попередньої" і "наступною". Попередня відповідальність, писав він, "є живе почуття предстояния і покликання, прагнення до вдосконалення. Ще не зробивши вчинку, людина вже знає про свою відповідальність. І це дисциплінує його і надихає. Подальша відповідальність є результат спотвореного правосвідомості, негативної поведінки індивіда. Вона - антипод попередньої відповідальності, тобто безвідповідальність ".
Відповідальність в її повному обсязі - це відповідальність за минуле, сьогодення і майбутнє, і саме в такому вигляді, тобто у всіх її аспектах, вона підлягає вивченню, науковій розробці. Завдання полягає в тому, щоб обгрунтувати необхідність, правомірність і морально-правовий характер позитивної відповідальності, виявити її особливості, місце і роль у правовій системі суспільства.
Позитивна відповідальність, як і негативна, може виражатися в настанні певних несприятливих для суб'єкта наслідків, "соціальних незручностей", у позбавленні відомих благ. Наприклад, коли той чи інший держслужбовець не проходить атестацію і з цього робляться необхідні оргвисновки (службова невідповідність, відсторонення від посади), то людина фактично виявляється покараним, хоча ніякого конкретного правопорушення він не вчинив - просто недостатньо відповідально, сумлінно ставився до своїх обов'язків, дорученої справі. Те ж саме відбувається, коли керівникові за провали в роботі висловлюється недовіра колективу і він змушений "піти", або коли студент відраховується з вузу за неуспішність, тобто за несерйозне, безвідповідальне ставлення до навчання.
Тому твердження, що позитивна відповідальність не має практичного значення і нічим індивіду не загрожує, невірно.
Позитивна відповідальність на відміну від негативної - не тимчасова і не примусова, а постійна, добровільна і глибоко усвідомлена відповідальність особистості за своє належну поведінку. Вона передбачає не тільки контроль суб'єкта за власними діями, а й позитивну реакцію на контроль з боку суспільства, держави. Для правової системи це принципово важливий стабілізуючий і цементуючий фактор.
Саме в цьому сенсі говорять про підвищення або зниження почуття відповідальності, про необхідність брати відповідальність на себе, відповідальному або безвідповідальній поведінці громадянина, посадової особи, про відповідальність політиків за долі країни, людей; конституційний обов'язок Президента, інших лідерів. У всіх цих випадках мова йде про позитивну, а не негативної відповідальності.
Позитивна відповідальність передує негативної; остання настає тоді, коли не спрацьовує перша, тобто коли суб'єкт здійснює правопорушення. Негативна відповідальність існує як потенційна загроза, превенція, вона може і не настати, якщо особистість поводиться високосвідомого, правомірно. Негативна відповідальність звернена в минуле, чому і називається ретроспективної, а позитивна - у сьогодення і майбутнє, що дає підставу називати її перспективною (іноді говорять проспективної), активної, позитивної, добровільної, не пов'язаної з негожим, а тим більше - з протиправним вчинком.
Обидва аспекти юридичної відповідальності тісно взаємопов'язані, так як виступають різновидами єдиної соціальної відповідальності особистості і відіграють важливу роль у становленні правової державності, зміцненні законності та правопорядку в суспільстві. Вони ні в якому разі не протиставляються, а повинні взаємодіяти, підкріплюючи і доповнюючи один одного. Але загальний розвиток йде від негативної до позитивної відповідальності, а не навпаки. "У переході відповідальності ретроспективної в проспективную якраз і полягає прогресивна тенденція її еволюції" (К. Муздибаев).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Два аспекти відповідальності "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була видана книга Л.А. Велихова "Основи міського господарства", в якій автор зробив
 2. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Редньої звернення до издавшему рішення органу. Контролю підлягає виключно законність рішень. Пропонувати органам місцевого самоврядування змінити своє рішення з мотивів іншого розуміння доцільності представники держави не має права. Принциповою відмінністю даної системи від існуючої до 1982 р. є переклад державного контролю в режим виключно a
 3. Глава 17. Міжмуніципального співробітництва
  аспектом зазначених публічно-правових договорів (угод) є те, що такі акти можуть укладатися між муніципальними утвореннями різного виду: муніципальне утворення поселень може укладати публічно-правові договори (угоди) з муніципальним освітою району або адміністративного округу; муніципальне утворення адміністративного округу - з муніципальним освітою
 4. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  аспекти правового регулювання місцевого самоврядування, на відміну, наприклад, від комунального права. Ознаки галузі права. Чи можна муніципальне право розглядати як самостійну галузь права? У теорії під галуззю права звичайно розуміють сукупність норм права, що має власні предмет і режим (метод) регулювання, особливу функціональну (цільову) спеціалізацію, загальні норми і
 5. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
  аспектів місцевого самоврядування, муніципального законодавства. У числі багатоаспектних, міждисциплінарних робіт необхідно назвати наступні: Пертцік В.А. Проблеми місцевого самоврядування в СРСР. Іркутськ, 1963; Постовий Н.М. Місцеве самоврядування: історія, теорія, практика. М., 1995; Барабашев Г.В. Місцеве самоврядування. М., 1996; Ємельянов Н.А. Місцеве самоврядування в Росії: генезис і
 6. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  аспект (поділ влади між органами одного рівня), а й аспект вертикального поділу влади. У Конституції РФ він закладений у ст. ст. 5, 11, 12. У рамках вертикальної децентралізації влади поряд з державним центром (Російською Федерацією) і регіонами (суб'єктами РФ) відокремлюються також місцеві спільноти жителів (муніципальні освіти). Названі складові визначають дроблення
 7. § 4. Муніципальне правотворчість
  два роки. При необхідності розробляються перспективні програми діяльності на весь термін повноважень. Характер і основний зміст програми правотворчості зумовлено насамперед завданнями розвитку правової основи конкретного муніципального освіти. З урахуванням складається практики можна виділити кілька цілей такої програми. По-перше, плановані акти повинні забезпечувати
 8. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  аспекти систематизації законодавства про місцеве самоврядування / / Правова політика та правове життя. 2002. N 4. Марков Е. Значення Хартії місцевого самоврядування для малих міст Росії / / Малі міста: Діловий вісник місцевого самоврядування. 1996. N 3 - 4. Федеральне законодавство про місцеве самоврядування: Науково-практичний коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А.
 9. § 1. Поняття комерційного права
  два види відносин: цивільно-правові відносини, в яких на обох сторонах беруть участь підприємці (наприклад, ст. 310 ЦК), і цивільно-правові відносини, в яких підприємець бере участь тільки на одній стороні (наприклад, ст. 401 ЦК). Інакше кажучи, російська доктрина у визначенні того, що є комерційним правом, виходить не з об'єктивного (реального) критерію виділення
 10. § 9. Комерційна концесія
  аспектом діяльності користувача, як якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) останнім. Метою подібного контролю є збереження однаковості якості товарів, щоб споживачі не могли провести істотних відмінностей між продукцією користувача та продукцією правовласника, тобто мова йде про відтворення ринку компанії на обумовленій території.
© 2014-2022  yport.inf.ua