Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І ., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Правова культура: поняття та структура

Правова культура - частина загальної культури суспільства або окремої особи. Культура як збірне поняття має безліч різних форм проявів, сторін, видів, "зрізів", "вимірювань". У даному випадку мова йде про такий її різновиди, як правова культура, яка, коротко кажучи, висловлює етику взаємовідносин суб'єктів суспільного життя з правом, законами, іншими юридичними феноменами. Це - особлива інтелектуальна сфера, що має свою специфіку і виступає предметом вивчення юридичної науки.
Правова культура тісно пов'язана з політичною, моральною, духовною та іншими видами культури. І перш за все, звичайно, із звичайною, поведінкової, пов'язаної з вихованістю людини, її адаптованістю до порядку, дисципліни, організованості, поваги до законів країни. Чи не підготовленого в правовому відношенні людини навряд чи можна назвати культурним. Юридична культура - найважливіший елемент правової системи суспільства, неодмінна умова нормального функціонування держави.
Один із сучасних юристів США - Л. Фрідмен у своїй книзі "Введення в американське право" (М., 1992) пише: "Правова культура - це барометр суспільного життя, що є одночасно й суспільною силою, яка визначає, як часто той чи інший закон застосовується або порушується на практиці, як його уникають або як їм зловживають. Правова система без правової культури не діє ".
У вітчизняній літературі над проблемою правової культури активно працюють такі вчені-правознавці, як Н.Л. Гранат, Н.М. Кейзеров, В.І. Камінська, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, А.П. Семітко, В.Н. Синюков та ін Вироблено короткі визначення даного поняття.
Під правовою культурою пропонується розуміти "систему уречевлених і ідеальних культурних елементів, що відносяться до сфери дії права, та їх відображення у свідомості та поведінці людей" (А.Р. Ратинов). У широкому плані правова культура охоплює всі правові цінності, що існують в даний час в даній країні. При цьому не ігнорується і світовий досвід.
Правова культура відображає не тільки діяльність людини безпосередньо у правовій сфері, а й за її межами, пов'язану так чи інакше з застосуванням правових знань. Останні сьогодні затребувані багатьма науками, дисциплінами та спеціальностями як гуманітарного, так і негуманітарного профілю. Ці знання необхідні практично у всіх областях, де діють закони, юридичні норми. Не випадково майже у всіх вузах країни загальноосвітня підготовка студентів включає в себе і правову, бо цього потребує будь-яка професія, будь-який вид діяльності. Правова культура неминуче містить в собі і світоглядний момент.
Найважливішу роль правова культура відіграє у реалізації відомого ліберально-демократичного правового принципу "не заборонене законом дозволено". Людина, що не володіє необхідним рівнем правової і моральної культури, легко може стати на шлях зловживань цим принципом. Або він просто не буде знати, що конкретно дозволено, а що заборонено. У Росії дію зазначеної аксіоми в силу правової відсталості переважної частини громадян вже породило і продовжує породжувати серйозні негативні наслідки, хоча в умовах ринкових відносин, що передбачають особисту ініціативу і підприємливість суб'єктів, вона абсолютно необхідна.
Тому посилення культурного і морального чинника є першочерговим завданням проведених у Росії реформ. Цей фактор може зіграти вирішальну роль у наведенні порядку в країні, підвищення свідомості і відповідальності кожного громадянина, в утвердженні ідей законності та дисципліни, подоланні юридичного, політичного і морального нігілізму. Культура - це духовна база всіх перетворень. У зв'язку з цим величезне значення набуває правове виховання населення, свого роду "правовий всеобуч". Без знання права, без звички дотримуватися закону не можна вирішити жодної серйозної проблеми.
Структуру правової культури складають ті компоненти, які в неї входять. Крім того, правова культура - багаторівневе поняття. Розрізняють правову культуру всього суспільства і правову культуру окремого індивіда, культуру різних верств і груп населення, посадових осіб, працівників держапарату, професійну культуру, внутрішню і зовнішню. Гегель вказував на розбіжність "теоретичної та практичної культури".
Що стосується правової культури суспільства, то вона включає в себе такі "показники", як досягнутий рівень правової свідомості, повноцінне законодавство, розвинену правову систему, ефективне незалежне правосуддя, широкий спектр прав і свобод громадянина та їх гарантії, стан законності і правопорядку, міцні правові традиції, юридичну грамотність основної маси населення, чітку роботу правоохоронних органів, повагу законів і багато іншого, що визначає правову життя і правовий розвиток держави.
Найбільш характерними рисами (доданками) правової культури особи є: 1) досить високий (прийнятний) рівень правосвідомості; 2) знання діючих законів країни (незнання законів не звільняє людину від відповідальності за їх порушення); 3) дотримання, виконання або використання цих законів, бо одне тільки знання юридичних приписів не може дати бажаного ефекту; 4) переконання в необхідності, корисності, доцільності законів та інших правових актів, внутрішня згода з ними; 5) правильне розуміння (усвідомлення) своїх прав і обов'язків, свободи і відповідальності, свого становища (статусу) у суспільстві, норм взаємовідносин з іншими людьми, співгромадянами; 6) правова активність, тобто цілеспрямована ініціативна діяльність суб'єкта з припинення правопорушень; протидія прогріхові підтримку правопорядку і законослухняності в суспільстві; подолання правового нігілізму.
Суть правової культури громадянина можна виразити наступною формулою: знати - поважати - дотримуватися. Маються на увазі вимоги законів. Як і у випадку з правосвідомістю, це первинний, буденний рівень правової культури, що набуває, проте, і суспільне значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Правова культура: поняття та структура "
 1. § 1. Правова природа муніципальної служби
  правове регулювання муніципальної служби, включаючи вимоги до муніципальних посадам муніципальної служби, визначення статусу муніципального службовця, умови і порядок проходження муніципальної служби, здійснюється федеральним законом, а також прийнятими відповідно до нього законами суб'єктів РФ і статутами муніципальних утворень. Відправним у регулюванні відносин муніципальної
 2. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  правові відносини. Омськ, 2001. До глави 2 Берг О.В. Правові засади здійснення муніципальними утвореннями державних повноважень суб'єкта Російської Федерації / / Муніципальне право. 1999. N 4. Бялкіна Т.М. Законодавство суб'єктів Російської Федерації про статутах муніципальних утворень / / Журнал російського права. 1997. N 6. Кокоть О.М. Про проект федерального закону
 3. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  правових форм: громадська організація; громадський рух; громадський фонд; громадська установа, орган громадської самодіяльності. Особливістю всіх Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 135 громадських організацій є те, що, по-перше, це об'єднання громадян, участь юридичних осіб у них
 4. § 9. Комерційна концесія
  правових договорів, наприклад, таких, як договори доручення, комісії, агентські договори та договори простого товариства. Усіх їх зближує можливість опосередкування східних суспільних відносин з обслуговування, збуту товарів, виконання послуг, яке грунтується на принципах співпраці сторін та їх рівності. Однак юридичний зміст договірних відносин у названих видах угод
 5. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  правові акти, що регламентують питання організації інноваційної діяльності в РФ, і сам характер нововведень дозволяють окреслити коло суб'єктів, не тільки беруть безпосередню участь в інноваційному процесі, а й забезпечують цей процес. До особам, які забезпечують умови здійснення інноваційної діяльності, в першу чергу слід віднести органи державної влади,
 6. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  правові форми, які фіксують загальні напрямки вирішення проблем, пов'язаних з інноваційною діяльністю. Таких форм безліч, але всі вони можуть бути диференційовані за двома рівнями регулювання: публічно-правовим і приватно-правовим Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 98 При цьому на кожному з них
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра неточність. Селянське господарство не є
 8. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  правове поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "Муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 140. Рязанцев І.П., Адарченко С.А. Історико-правові аспекти формування місцевого самоврядування в Російській Федерації / / Росія і
 9. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  правових форм господарювання. По-перше, місцеве самоврядування виникає на певній законом території. По-друге, місцеве самоврядування створюється не з волі його суб'єктів, а в обов'язковому порядку. І по-третє, органи місцевого самоврядування на відміну від органів управління юридичною особою є виборними. Аналогічним чином будувалися формулювання господарської теорії: оскільки
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  правового характеру. Цілком логічно припустити, що вони повинні володіти власними матеріальними і фінансовими ресурсами в розмірі, достатньому для реалізації їх функцій. Хоча є й інші точки зору. Так, на думку А.А. Акмалова, "не може розглядатися як загальний принцип організації місцевого самоврядування принцип пропорційності рішень муніципальних органів матеріально-фінансовим
© 2014-2022  yport.inf.ua