Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 6. Органи держави та інші суб'єкти політичної системи суспільства

Для того щоб повніше вивчити державний апарат, необхідно розглянути його співвідношення з органами місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування - це самостійна діяльність населення певної території з вирішення питань місцевого значення, виходячи з інтересів усіх жителів даної території. Його суть полягає в автономності, самостійності населення від органів державної влади у вирішенні місцевих проблем.
З одного боку, місцеве самоврядування відокремлене від державного управління, з іншого - воно тісно пов'язане з ним. Це виражається насамперед у тому, що органи місцевого самоврядування можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів.
Населення здійснює право на місцеве самоврядування як безпосередньо (місцеві референдуми, муніципальні вибори, збори і сходи громадян), так і через створювані їм органи місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування характеризуються такими рисами:
а) структура і компетенція цих органів визначається населенням самостійно;
б) володіють повноваженнями на вирішення питань місцевого значення;
в) у межах своєї компетенції видають правові акти;
г) є юридичними особами;
д) не входять до системи органів державної влади.
У політичній системі суспільства поряд з державою та органами місцевого самоврядування важливу роль відіграють і партії, які в процесі боротьби за владу можуть по-різному взаємодіяти з державним апаратом.
Політична партія - це найбільш активна та організована частина соціальної групи або класу, що виражає їхні інтереси, пов'язана ідеологічної спільністю і бореться за політичну владу.
Партії переслідують певні цілі, домагаючись вирішальних позицій у здійсненні державної влади, впливу на політичне життя і організацію суспільства. У політичній системі, як правило, діють декілька партій, що пов'язано з протиріччями між класами і соціальними верствами, боротьбою за переваги у проведенні саме своєї політики.
Партії займають особливе місце в політичній системі суспільства. На відміну від інших її інститутів (наприклад, профспілок та інших громадських організацій), які хоч і займаються політичною діяльністю, але орієнтуються насамперед на захист соціально-економічних та інших інтересів їх членів, головним покликанням політичних партій є націленість на завоювання і здійснення влади, боротьба за керівництво державними справами.
Опції політичних партій складають: виявлення, формулювання і задоволення інтересів великих соціальних груп; активізація та інтеграція певної частини людей; боротьба за політичну владу і за її використання, визначення форм, засобів і методів цієї боротьби залежно від мінливої обстановки (легальні і нелегальні, революційні і еволюційно-реформістські, озброєні і ненасильницькі і т.д.); підготовка і проведення виборчих кампаній з формування вищих і місцевих органів влади, висунення в них своїх прихильників, організація контролю за їх парламентською діяльністю; розробка партійної ідеології, створення і реалізація політичної програми розвитку суспільства, ведення пропаганди та формування громадської думки; політичне виховання суспільства в цілому або його частини; підготовка й висунення кадрів для партії, державного апарату і різних громадських організацій, формування правлячої еліти і т.п.
Структура політичних партій складається з партійного апарату, рядових членів (партійної маси), прихильників партії.
Громадсько-політичний рух - це найбільш активна частина суспільства, покликана виражати інтереси певних соціальних груп громадян і спрямована на досягнення якої-небудь значної політичної мети.
У рух включаються особи, не задоволені діяльністю тих чи інших партій, які не бажають обмежувати себе їх статутними нормами і програмними устремліннями, а також не мають чітко виражених політичних інтересів.
Відмінність суспільно-політичних рухів від політичних партій:
1) соціальна база рухів ширша, аморфна, строката (до одного і того ж руху можуть належати представники різних соціальних , ідеологічних, національних, конфесійних та інших груп);
2) суспільно-політичні рухи, як правило, дотримуються тільки однієї політичної концепції і домагаються вирішення однієї великої політичної проблеми, мають одну мету, а не комплекс цілей, як партії (досягнувши цієї мети, рух припиняє своє існування);
3) суспільно-політичні рухи, не прагнучи до влади, намагаються впливати на неї, "повернути" дану владу до вирішення своїх проблем (при боротьбі за владу суспільно-політичний рух трансформується у політичну партію);
4) центром політичної активності в суспільно-політичному русі виступає його ядро (авангард) - ініціативні групи, клуби, союзи тощо д.;
5) у суспільно-політичному русі відсутні формальна внутрішня ієрархія, чітко виражене постійне членство і відповідні документи (програма, статут та ін.)
Група тиску - громадське об'єднання, активно домагається задоволення власних інтересів за допомогою цілеспрямованого впливу на структури політичної влади.
Поняття "група тиску" розкриває динаміку перетворення соціально-групових інтересів, що виникають у громадянському суспільстві, в політичний фактор. Це - формальні об'єднання громадян з чітко вираженою організаційною структурою, усталеними функціями і професійним кадровим апаратом (профспілки, церкви і т.д.).
Групи тиску у зв'язку з їх відносно жорсткої організаційною структурою можуть надавати великий вплив на політичне життя країни, яке за силою нерідко перевершує вплив політичних партій. Відомі випадки, коли могутні профспілки або об'єднання підприємців змушували уряд відступати перед їх вимогами. З цією метою вони застосовували різні форми і методи політичного тиску: пропагандистські кампанії в засобах масової інформації, страйки, пікети, ходи, мітинги і т.п.
Контрольні питання
1. Що розуміється під механізмом держави?
2. Яка структура механізму держави?
3. Назвіть ознаки органу держави.
4. Що таке політична система суспільства і яка її структура?
5. Визначте місце держави і права в політичній системі суспільства.
Література
Байтін М.І. Механізм сучасного Російської держави / / Правознавство. 1996. N 3.
Клепцова Т.Н. Функції і апарат Російської держави в ринковій економіці. М., 1992.
Комаров С.А. Особистість в політичній системі російського суспільства (політико-правове дослідження). Саранськ, 1995.
Лазарєв В.В., Липень С.В. Теорія держави і права. М., 1998. Гол. 6.
Малько А.В. Нові явища в політико-правовому житті Росії: питання теорії і практики. Тольятті, 1999. Гол. 1.
Малько А.В. Політична і правова життя Росії: актуальні проблеми. М., 2000. Гол. 1.
Марченко М.Н. Теорія держави і права. М., 1996. Гол. 8.
Загальна теорія держави і права. Академічний курс. У 2 т. Т. 1 / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Гол. 6, 10.
Ракитська І.Ф. Теорія держави. СПб., 1999.
Сирих В.М. Теорія держави і права. М., 1998. Гол. 3, 4, 23.
Теорія держави і права: Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. М., 2000. Гол. 6 - 7.
Теорія держави і права / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1996. Гол. 7.
Чиркин В.Є. Елементи порівняльного державознавства. М., 1994.
Шабров О.Ф. Політична система: демократія і управління суспільством / / Держава і право. 1994. N 5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Органи держави та інші суб'єкти політичної системи суспільства "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти
 2. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У Російській Федерації народ здійснює свою владу за допомогою органів публічної влади трьох рівнів - федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування. Саме місцева (муніципальна) влада є найближчим рівнем публічної влади до
 3. § 2. Основні теорії місцевого самоврядування
  органи влади) націлені на постійне виявлення, справедливе узгодження (справедливе - для даного рівня розвитку суспільства) і стійке задоволення усіх готівкових запитів суспільства. Отже, самоврядування не тільки не означає вилучення з товариства представництва, професійно-елітарного управління, а й передбачає їх існування. Самоврядування, по суті, є
 4. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів населення, з урахуванням історичних та інших місцевих традицій (ст. 1). Згідно із Законом від 28 серпня 1995 р. Місцеве самоврядування - це визнається і гарантується Конституцією РФ самостійна й під свою відповідальність діяльність населення за рішенням безпосередньо або через органи місцевого самоврядування питань
 5. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  органи місцевого самоврядування, вибори, референдуми, інші форми прямого волевиявлення громадян); правотворча і правореалізаціонной діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування в якості конституційного принципу і права населення у встановлених законом організаційно- правових формах; реальний стан місцевого життя, що складається під впливом права і факторів його
 6. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Органи місцевого самоврядування. У ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. містяться визначення окремих видів муніципальних утворень. Міське поселення - місто або селище з прилеглою територією. У складі міського поселення також можуть перебувати сільські населені пункти, що не мають статусу сільських поселень, в яких місцеве самоврядування здійснюється населенням безпосередньо
 7. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  органи влади. Правда, зазначені види виборів не підпадають під нині чинне виборче законодавство, вимагають окремого нормативного регулювання. 3. Вибори, з урахуванням викладеного вище, є сфера сполуки інститутів прямої і представницької демократії. Проте їх основу все-таки складають інститути прямої демократії і головний з них - безпосереднє колективне голосування
 8. § 1. Загальні положення
  органи та посадові особи не мають права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених »самим Законом. [5] З наведених та інших аналогічних їм норм, що містяться в інших законодавчих актах , випливає, що будь-яке необгрунтоване перешкоджання підприємницької діяльності має переслідуватися за законом. Цей аспект правового
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  органи місцевого самоврядування були зобов'язані виконувати (інша справа, що відповідальність за відмову від їх реалізації не була передбачена). У своїй діяльності будь-які органи місцевого самоврядування використовують у разі необхідності апарат примусу. Все це "дає підставу говорити про вельми відносному характері його (місцевого самоврядування. - Н.П.)" відділення "від держави. Але хоча в
 10. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
  органи місцевого самоврядування не були відокремлені від органів центральної (царської) адміністрації. Навпаки, самоврядні структури діяли під контролем державних чиновників. Але проте значення цієї реформи надзвичайно велике, оскільки вона зробила, по суті, перша в історії Росії спробу децентралізації влади, створення самоврядних структур, що мають у своїй природі
© 2014-2022  yport.inf.ua