Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Основні стадії процесу застосування норм права

Застосування норм права не є простим однозначним дією. Воно являє собою досить складний процес, що складається з ряду логічно послідовних стадій. Таких стадій п'ять (див. схему 44). Найбільш чітко вони простежуються при застосуванні норм кримінального права, коли мова йде про злочини.
Схема 44
--- ---
| СТАДІЇ правозастосовчій процесі |
L --- --- T ---
¦
¦
--- + ---
| Встановлення фактичних обставин справи |
L --- T --- ---
--- - + ---
| Вибір норми права і юридична |
| кваліфікація справи |
L --- T --- ---
--- + --- ---
| Перевірка і тлумачення норми права |
L --- --- T ---
--- --- + ---
| Рішення справи |
L --- T --- ---
--- + --- ---
| Контрольно-виконавча стадія |
L --- ---
1. Встановлення і аналіз фактичних обставин справи (стадія доведення);
2. Вибір правової норми, за якою надолужити вирішити справу.
3. Перевірка юридичної сили і тлумачення обраної норми.
4. Винесення правозастосовчого акта (документально-оформлювальна стадія);
5. Контрольно-виконавча стадія (реальне виконання вироку або рішення суду по цивільній справі, доведення їх до зацікавлених осіб і органів).
На першій стадії головною метою є з'ясування об'єктивної істини у справі. Для цього за законом необхідно здійснити цілий ряд процесуальних дій (огляд місця події, опитування свідків, дослідження речових доказів, слідів, документів, призначення, якщо це потрібно, експертизи, фотозйомка і т.д.). Важливо встановити мотиви злочину, з'ясувати причини, що сприяли його вчиненню. Ще римські юристи рекомендували керуватися тут наступною формулою: що - де - коли - хто - як і чому. Відповівши на всі ці питання, слідчий може отримати більш-менш ясну картину того, що сталося, тобто встановити фактичну основу справи.
Пошук істини - важке завдання, особливо по складних злочинів, підготовленим і досконалим професіоналами (наприклад, замовні вбивства, справи про корупцію, грабежах, розбоях, розкраданнях, рекеті). При цьому істина повинна бути абсолютною, а не відносною, принаймні до цього треба прагнути.
Сучасна правова наука вже давно подолала концепцію А.Я. Вишинського про так званий "відносному характері" слідчої та судової істини. Під "відносної" же істиною тоді, в розпал сталінських репресій, розумілася певна ступінь ймовірності того, що справа була так, як вважають слідчий, суддя, прокурор. Мовляв, абсолютна істина тут недосяжна, тому можна задовольнятися відносною.
Практичні наслідки такої концепції добре відомі. Версій може бути багато, а істина одна, і вона повинна бути встановлена у що б то не стало. В іншому випадку справа не можна вважати закінченим. Інше питання - складність добування істини (заплутаність ситуації, недолік доказів і т.д.). З якихось справах вона в силу цього і не встановлюється, але тоді справа не можна вважати розслідуваною, а стало бути, і не можна направляти його до суду.
Під абсолютною об'єктивною істиною в даному випадку розуміється повна відповідність висновків слідства або суду фактичним, реальним обставинам, того, що сталося насправді.
На другій стадії - при виборі норми - дається юридична кваліфікація досконалим діям. Ця стадія вимагає високої підготовленості та професіоналізму особи, яка застосовує правову норму. Необхідно, наприклад, вирішити, яке злочин скоєно - умисне або необережне; якщо встановлено умисел, то який - прямий або непрямий (евентуальний). Необережність теж буває двох видів - самовпевненість (легкодумство) або недбалість. Залежно від цього обираються різні норми або їх частини. Все це являє собою логічну операцію підведення конкретної ситуації під належну норму закону. "Закон всеобщ, а випадок поодинокий" (К. Маркс).
Дана стадія вимагає не меншої відповідальності і уважності, ніж перша. Кваліфікація повинна бути точною, адекватною і безперечною. Помилки тут вкрай небажані, бо це відбивається на долі обвинуваченого (тяжкість скоєного, різні санкції, терміни і вид покарання і т.д.). Фактично тут йдеться про встановлення повного складу правопорушення, іншими словами, юридичної основи справи. Відсутність хоча б однієї ознаки складу злочину тягне за собою припинення кримінального переслідування.
Третя стадія передбачає перевірку юридичної сили обраної норми, її дії в часі, у просторі і по колу осіб, усунення можливих суперечностей, колізій, прогалин, розбіжностей. Необхідно переконатися, чи не скасована дана норма чи не повідпадали чи ті умови, на які вона була розрахована. Норма піддається всебічному тлумаченню за допомогою відомих прийомів і способів (граматичного, логічного, систематичного, спеціально-юридичного та ін.)
Що стосується колізій та прогалин, які можуть зустрітися в правозастосуванні, то наука і практика виробили наступні правила їх подолання:
а) якщо суперечать один одному акти одного й того ж органу, але видані в різний час, то застосовується останній за принципом, запропонованим ще римськими юристами: "Пізніше виданий закон скасовує попередній у всьому тому, в чому він з ним розходиться";
б) якщо колізійні акти видані одночасно, але різними органами, то застосовується акт, що володіє вищою юридичною силою (наприклад, закон і указ, указ і урядова постанова), тобто приймається до уваги ієрархія нормативних актів і окремих норм;
в) якщо розходяться загальфедеральний акт і акт суб'єкта Федерації, то застосовується перший (в межах предметів ведення РФ і спільного ведення - ст. 76 Конституції РФ);
г) у разі протиріччя між федеральним актом та актом суб'єкта Федерації, виданим у межах його компетенції, пріоритет має останній (ч. 6 ст. 76 Конституції РФ);
д) якщо виявлений прогалину в праві (відсутність потрібної норми), то вирішується питання про застосування правової аналогії в її двох видах - аналогії закону і аналогії права.
На четвертій стадії в результаті проведених всіх вищевказаних операцій виноситься правозастосовний акт (наприклад, вирок суду у кримінальній справі, судове рішення у цивільній справі).
П'ята, заключна, стадія пов'язана з реальним виконанням прийнятого акту, доведенням його до логічного завершення. Це дуже важливо, бо невиконане рішення зводить нанівець весь правозастосовний процес. Наприклад, з усіх судових рішень з майнових стягнень виповнюється лише половина. І тільки зараз, коли запроваджено інститут судових приставів, становище дещо покращилося.
У цілому застосування правових норм має бути справедливим, законним, обгрунтованим, своєчасним і гласним. Тільки в такій єдності воно може бути ефективним, досягати своїх цілей, приносити користь. Давньоримський мислитель, політичний діяч, оратор і письменник Марк Туллій Цицерон вважав, що суддя - це провіщає закон, а закон - німий суддя. Тому важливо, щоб закон і суд не розходилися, а доповнювали один одного. Неприпустимо також в даному процесі протиставлення законності і доцільності (політичної, ідеологічної, прагматичної і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Основні стадії процесу застосування норм права "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  основної діяльності, можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені (п. 3 ст. 50 ЦК). Це пояснюється тим, що установа створюється власником для заданої мети (соціально-культурної, управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  основну частку ринку акцій, облігацій та інших дохідних цінних паперів. Поняття цінного паперу та його характерні особливості. Визначення поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  основним критерієм, що дає можливість згрупувати названі на зазначених розділах ГК договори в одну групу, є їх застосування в сфері розрахункових і кредитних відносин. До цієї групи договорів примикає договір банківської гарантії. Але оскільки банківською гарантією може забезпечуватися виконання будь-якого зобов'язання, а не тільки грошового, правила про банківську гарантію поміщені
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  основні завдання: 1) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів організацій і громадян; 2) сприяння зміцненню законності; 3) сприяння попередження правопорушень. Всі три завдання реалізуються стосовно відносин у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 5. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  основним боржникам: акцептанту переказного векселя і векселедавця простого векселя, а й до вдруге зобов'язаним за векселем особам: индоссантам . [16] Порядок Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 514 вчинення протесту векселя врегульовано Положенням про переказний і простий вексель від 7 серпня 1937р., Яке
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  основних прав, що дозволяють територіальним співтовариству громадян мати, користуватися і розпоряджатися муніципальної власністю, що створюють передумови до єднання суспільства, людини і держави, зміцненню Федерації як цілого, службовця формою вирішення національних питань ". --- Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д .
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  основному, для проведення заходів з впровадження та розвитку ринкових відносин використовувалося союзне і російське законодавство (Закони РРФСР "Про власність в РРФСР "," Про підприємства і підприємницької діяльності "," Про додаткові повноваження місцевих Рад народних депутатів в умовах переходу до ринкових відносин ", Основи законодавства СРСР про оренду, Постанова
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  основному в методичних цілях, не слід абсолютизувати. По-друге, нерідко угода має не один, а кілька дефектів. Так, недієздатна особа, що діє під впливом обману, може вчинити незаконну за змістом угоду, яка до того ж не одягнена в необхідну законом форму. У подібних випадках угода визнається недійсною з будь-якого або відразу по декількох підставах.
 9. § 3. Право приватної власності юридичних осіб. Загальні положення
  основною метою яких є отримання прибутку (комерційні організації), майно насамперед служить гарантією запобігання ймовірного ризику для кредиторів. Для кооперативних організацій, в силу їх демократичної внутрішньої організації та специфічної мети діяльності, майно є найважливішим інструментом забезпечення матеріальних і духовних інтересів своїх членів. Для
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
© 2014-2022  yport.inf.ua