Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І. , Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 6. Функції права: поняття і класифікація

Право як соціальний інститут функціонує поряд з державним апаратом, мораллю та іншими соціальними регуляторами. Значення права, його роль в житті суспільства багато в чому визначається тими функціями, які виконує право в процесі впливу на суспільні відносини.
Функції права - це основні шляхи (канали) правового впливу, які виражають роль права в упорядкуванні суспільних відносин. Маються на увазі методи впливу права на суспільні відносини, які відображають його сутність і природу, необхідність самого даного явища (див. схему 22).
Схема 22
--- ---
| ФУНКЦІЇ ПРАВА |
L --- T --- ---
¦
--- + --- ---
--- + --- --- + ---
| Загальносоціальні | | Спеціально-юридичні |
+ --- L --- - +
| |
| --- --- |
+ - + економічна | | регулятивна (розвитку) + - +
| L- --- L --- |
| --- |
+ - + політична | | охоронна + ---
| L --- L --- ---
| ---
+ - + виховна |
| L ---
| --- ---
L - + комунікативна |
L ---
За допомогою поняття "функції права" можна пізнати соціальне призначення права в суспільстві, його динаміку. Головне призначення права полягає у створенні та забезпеченні правопорядку, в чому зацікавлені суспільство, держава, інші суб'єкти. Право надає діям осіб необхідну організованість, узгодженість, стійкість, впевненість.
Опції права розглядають у двох площинах, а саме в залежності від того, висвітлюються Чи вони в спеціально-юридичних (вузьких) або в загальносоціальних (більше широких) рамках.
Якщо слідувати широкому значенню функцій права, то серед них можна виділити, наприклад, такі:
економічна (право, встановлюючи "правила гри" в економічній сфері, впорядковує виробничі відносини, закріплює форми власності, визначає механізм розподілу суспільного багатства тощо);
політична (право у своїх нормах закріплює політичний лад суспільства, механізм функціонування держави, регламентує політичні відносини, регулює діяльність суб'єктів політичної системи та ін.);
виховна (право, відображаючи певну ідеологію, робить специфічний педагогічний вплив на осіб, формує у суб'єктів мотиви правомірної поведінки);
комунікативна (право , будучи інформаційною системою, виступає способом зв'язку між суб'єктом і об'єктом управління, специфічним "посередником" між законодавцем і суспільством, між творцями правових приписів та фізичними або юридичними особами).
На спеціально-юридичному рівні право виконує регулятивну (розвиток суспільних відносин) і охоронну функції.
Регулятивна функція має первинне значення, носить творчий характер, бо право за допомогою цієї функції покликане сприяти розвитку найбільш цінних для суспільства і держави соціальних зв'язків. Подібну функцію забезпечують, як правило, правові стимули - заохочення, пільги, дозволи, рекомендації тощо Дані кошти сприяють задоволенню інтересів осіб, відкриваючи простір для їх активності, ініціативи, підприємливості.
Формами здійснення регулятивної функції виступають: визначення відповідних юридичних фактів в гіпотезах юридичних норм; встановлення і зміна правового статусу суб'єктів права, того чи іншого типу правового регулювання; закріплення в законодавстві заходів заохочень, пільг, привілеїв, інших дозволений; фіксацію моделей правовідносин.
Охоронна функція реалізується за допомогою правових обмежень (обов'язків, заборон, покарань, призупинень) і має вторинний характер. Вона похідна від регулятивної функції і покликана її забезпечувати, бо охорона і захист починають діяти тоді, коли порушується нормальний процес розвитку тих чи інших соціальних зв'язків, коли він зустрічає на своєму шляху будь-які перешкоди. Для подолання цих перешкод використовуються правові обмеження, що охороняють і захищають інтереси осіб. Ця функція права спрямована на охорону основоположних цінностей - життя, здоров'я, честі, гідності, свободи, власності, правопорядку, безпеки і т.д.
Специфіка охоронної функції полягає в наступному: по-перше, вона характеризує право як особливий спосіб впливу на поведінку людей, що виражається у впливі на їх волю загрозою санкцій, встановленням заборон і реалізацією юридичної відповідальності, по-друге , вона служить інформатором для суб'єктів суспільних відносин про те, які соціальні цінності взяті під охорону за допомогою правових приписів, по-третє, вона є показником політичного і культурного рівня розвитку суспільства, його гуманних почав, які у праві, адже способи охорони вельми часто залежать від громадянської зрілості даного суспільства, від його політичної сутності (Т.Н. Радько).
Формами здійснення охоронної функції права виступають: встановлення обов'язків, заборон, призупинень, запобіжних заходів, заходів примусу; фіксація негативних санкцій - покарань та процедури їх реалізації.
Право за своєю суттю спрямована на виключення з життя людей сваволі, свавілля, безконтрольності окремих індивідів, їх груп, держави по відношенню до своїх громадян. У нинішніх умовах саме від права люди чекають надійних гарантій від свавілля влади, корпоративних структур, засилля злочинності.
Регулятивна і охоронна функції перебувають у взаємодії і доповнюють один одного - кожна з них вносить свій внесок у впорядкування соціальних зв'язків.
Таким чином, право здійснює різні функції, впливає на суспільні відносини в різних напрямках і з допомогою різного роду юридичних засобів, виконуючи тим самим своє призначення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Функції права: поняття і класифікація "
 1. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  функції місцевого самоврядування. Стаття 34 Закону від 6 жовтня 2003 р. визначає, що структуру органів місцевого самоврядування становлять представницького органу муніципального утворення, голова муніципального освіти, місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти), контрольний орган муніципального освіти, інші органи місцевого самоврядування,
 2. § 1. Загальна характеристика
  функції, хоча, зрозуміло, між ними є відмінності, часом досить істотні. Витрати на забезпечення діяльності представницького органу передбачаються у місцевому бюджеті окремим рядком відповідно до класифікації витрат бюджетів в Російській Федерації. Це надає представницькому органу фінансово-економічну самостійність. Однак управління, розпорядження
 3. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  функції відповідно до розподілу обов'язків, встановлених регламентом міської Ради. Голова підзвітний міській Раді і може бути звільнений з посади шляхом голосування на засіданні міської Ради, якщо проголосувало більшість від встановленого складу міської Ради. Заступник голови міської Ради депутатів обирається з числа депутатів таємним
 4. § 1. Правова природа муніципальної служби
  функціональних) і територіальних підрозділів (органів) місцевого самоврядування, заміщуються на певний термін повноважень або без обмежень терміну повноважень. З урахуванням вищевикладеного видається доречним розглядати цю категорію більш широко, включаючи в неї виборних посадових осіб, в тому числі голів муніципальних утворень, депутатів, які працюють на професійній постійній основі.
 5. § 1. Поняття комерційного права
  функцією політичної влади в економічній сфері суспільства і належить до сфери надбудови. У цьому сенсі правильніше говорити не про господарському управлінні, а про державне управління (регулювання) господарством (економікою) як специфічної частини єдиного управління. Зрозуміло, не можна заперечувати, що управління притаманне і власне виробництва (підприємницької діяльності), але тут
 6. § 2. Джерела комерційного права
  функція договору фактично не розглядалася, оскільки вона достатньою мірою і не виявлялася, була перекреслені адміністративним диктатом. У нових умовах роль локального, і зокрема договірного регулювання комерційних відносин, по суті стала однією з провідних [5]. Це пояснюється тим, що в області підприємництва, по-перше, відбулася відмова від адміністративного регулювання,
 7. § 1. Поняття і види підприємців
  функцію яких входить здійснення представництва комерційної організації керівники, заступники керівників комерційних організацій, юрисконсульти та ін Названі особи не є підприємцями, так як а) вони діють не від свого імені, а від імені комерційної організації, Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 8. § 2. Правовий режим речей
  функції поєднуються. Відмінною особливістю будь-якого речового права, об'єктом якого виступає земельна ділянка, є цільовий характер використання цієї землі, причому цей характер повинен бути, згідно вимог земельного законодавства, зафіксований в правовстановлюючих документах на дану ділянку. Зміна цільового Щ призначення земельних ділянок можливе лише за згодою того
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  функцій. Ці функції можуть бути представлені також у вигляді тих конкретних цілей, які ставлять для себе учасники підприємницької діяльності, випускаючи (видаючи) цінні папери. Найбільш частою метою випуску цінних паперів (практично завжди масового) є залучення коштів населення або юридичних осіб, наприклад, для здійснення будь-яких інвестиційних проектів або заради
 10. § 1. Підряд
  функції. Суб'єктами підряду можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права, суб'єктами ж трудового договору виступають робітники та службовці, з одного боку, і роботодавець - з іншого. Трудовий договір передбачає підпорядкування працівника правилам трудового розпорядку і дотримання трудової дисципліни, право на відпочинок, гарантії при вивільненні, звільнення, хвороби і т. д., право на відпустку і компенсації
© 2014-2022  yport.inf.ua