Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 4. Гарантії законності та правопорядку: поняття і види

Мало проголосити законність і її принципи, мало придумати і видати хороші закони - необхідно, щоб існували певні гарантії цих цінностей, їх реальності, доступності, ефективності.
Під гарантіями в даному випадку розуміються об'єктивні і суб'єктивні чинники, умови, передумови, що забезпечують або принаймні сприяють зміцненню законності і правопорядку. Сюди ж входять і спеціально встановлені кошти, спрямовані на досягнення зазначених цілей. Йдеться про цілу систему заходів, зусиль, механізмів, покликаних стимулювати і гарантувати дотримання законів і підтримання належного правопорядку в суспільстві, бо автоматично, само собою все це не відбувається. Зрозуміло, першорядну роль тут відіграє соціальна сутність, природа даної держави, його економіка, політика, культура, рівень розвитку, інші обставини.
Відповідно з цим гарантії законності прийнято ділити на загальні і спеціальні, або юридичні. До загальних відносяться: економічні, політичні, ідеологічні, громадські, організаційні; до спеціальних (юридичним): прокурорський нагляд, правосуддя, контрольна діяльність органів влади і управління, юридична відповідальність, інститут скарг і заяв громадян та ін Розкриємо коротко кожен з цих видів (див. схему 56).
Схема 56
--- ---
| ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ + ---
L- --- |
¦
¦
--- --- |
| економічні + --- +
L --- --- |
- --- |
| політичні + --- +
L --- --- |
--- --- |
| ідеологічні + --- +
L --- --- |
--- --- |
| громадські + --- +
L --- --- |
--- --- |
| організаційні + --- +
L --- --- |
--- --- |
| спеціально-юридичні + ---
L --- ---
та інші
Економічні гарантії. Суть даних гарантій полягає в тому, що загальний стан економіки країни (різноманіття форм власності, економічна свобода, рівень життя населення, ринкові відносини, ділова активність, підприємливість, рентабельність виробництва і т.д.) істотно впливає на стан справ у правовій сфері, і зокрема на стан законності і правопорядку. Причому вплив економічних факторів може бути як позитивним, так і негативним. Благополуччя в економіці відповідно створює сприятливі умови і об'єктивну зацікавленість усіх суб'єктів права в дотриманні законів і законності; зміцнює правопорядок, дисципліну, організованість. Навпаки, економічна криза породжує кризові явища в інших областях, в тому числі правоисполнительной. Як правило, це супроводжується зростанням злочинності. Багато права і законні інтереси громадян не можуть бути реалізовані, залишаються на папері, особливо в соціальній сфері. Приклад тому - нинішня ситуація в Росії.
Політичні гарантії. Під названим видом гарантій розуміється ступінь політичної стабільності в суспільстві, чітка робота всіх гілок і структур влади, інститутів демократії, органів держави (федеральних і регіональних), знаходження їх в конституційному полі. Все це створює необхідний громадянський мир і злагода між різними політичними суб'єктами, оздоровлююче діє на загальну соціальну атмосферу в країні. Сильна, авторитетна, легітимна влада - найважливіша умова ефективного функціонування юридичної системи, зміцнення законності та правопорядку, захищеності особи. Навпаки, політична конфронтація, протистояння не можуть сприяти досягненню зазначених цілей.
Ідеологічні гарантії. Стан законності та правопорядку, всієї юридичної системи багато в чому залежить від панування в суспільстві тих чи інших ідей, доктрин, поглядів, від рівня моральної та правової культури. Прогресивна, гуманістична ідеологія, демократичні переконання, розвинуте правосвідомість, безумовно, зумовлюють ставлення влади до права, законів, прав особистості, як і законослухняність самих громадян. До ідеологічних гарантій відносяться також правова пропаганда (просвітництво), виховання членів суспільства, і насамперед держслужбовців, в дусі поваги до правових цінностей, подолання правового нігілізму. Важливу роль відіграє підготовка високопрофесійних кадрів юристів, орієнтація їх на неухильне дотримання законності, Конституції, норм права.
Громадські гарантії. Мається на увазі діяльність різних громадських організацій та об'єднань, засобів масової інформації, всіх недержавних утворень та інститутів з виявлення фактів правопорушень, зловживань, протизаконних дій, корупції, залучення до них уваги громадськості, а також офіційних інстанцій з метою усунення зазначених аномалій. І хоча багато викривальні публікації, сигнали, телематеріали нерідко виявляються інспірованими або кон'юнктурними (особливо в період виборів), в цілому роль громадськості у затвердженні законності, справедливості і порядку в країні досить велика і недооцінювати її було б неправильно.
Організаційні гарантії. Під ними розуміється повсякденна оперативно-організаційна робота правоохоронних органів і всіх інших владних структур, спрямована на забезпечення законності і правопорядку в суспільстві, виявлення, профілактику і припинення правопорушень, захист прав громадян.
Що стосується спеціальних, або юридичних, гарантій, то вони більш конкретні і самоочевидні, ніж загальні, і тому навряд чи потребують розлогих пояснень. Прокуратура, виконуючи свою пряму функцію і призначення, здійснює нагляд за дотриманням усіма суб'єктами права законів, збуджує у відповідних випадках кримінальні справи, опротестовує протизаконні акти.
Суди, відправляючи правосуддя, карають винних у вчиненні злочинів, захищають права громадян, відновлюють справедливість. Органи державної влади і управління створюють необхідні умови для реалізації росіянами своїх прав і законних інтересів.
Контрольні структури стежать за виконанням відповідних рішень, інструкцій, розпоряджень; виявляють порушення, що допускаються посадовими особами, ставлять питання про їх відповідальність.
Нарешті, істотною гарантією законності є можливість будь-якого громадянина звернутися до суду або в належну адміністративну інстанцію з приводу ущемлення його трудових, житлових, сімейних та інших прав, оскаржити незаконні дії чиновника. Можна звернутися також до міжнародного суду, якщо всі засоби захисту всередині країни вичерпані. Це означає, що гарантії законності та прав громадян правомірно підрозділити на внутрішні і зовнішні. Взагалі, сама наявність заходів юридичної відповідальності, передбачених у російському праві, служить важливою гарантією законності і правопорядку в суспільстві.
Контрольні питання
1. Дайте короткі визначення законності і правопорядку.
2. Назвіть основні принципи законності, покажіть їх роль, значення.
3. Оцініть стан законності в сучасній Росії.
4. У чому полягають відмінності між поняттями "правопорядок" і "громадський порядок"?
5. Які гарантії законності і правопорядку, їх види, значення?
6. Що таке дисципліна, як вона співвідноситься з законністю?
Література
Артемов В.М. Правопорядок в сучасному російському суспільстві: концептуальні обгрунтування та інновації. М., 1998.
Баглай М.В. Поважати і дотримуватися Конституції - головна умова правопорядку / / Російський конституціоналізм. Проблеми і рішення. М., 1999.
Борисов В.В. Правовий порядок / Загальна теорія держави і права: Академічний курс. У 2 т. / За ред. М.Н. Марченко. Т. 2. М., 1998.
Вітрук Н.В. Законність: поняття, захист і забезпечення / Загальна теорія права / Под ред. В.К. Бабаєва. Нижній Новгород, 1993.
Вопленко М.М. Соціалістична законність і застосування права. Саратов, 1983.
Єфремов А.Ф. Принципи і гарантії законності. Самара, 1999.
Законність в Російській Федерації. М., 1998.
Корельський В.М. Все починається з дисципліни. М., 1985.
Корельський В.М. Демократія і дисципліна. М., 1977.
Кудрявцев В.Н. Про правопонимании та законності / / Держава і право. 1994. N 3.
Кудрявцев В.Н. Законність: зміст і сучасний стан / / Журнал російського права. 1998. N 1.
Ленін В.І. О "подвійному" підпорядкуванні і законності. Повне. зібр. соч. Т. 45.
Лісюткін А.Б. До поняття законності / / Правознавство. 1993. N 5.
Лукашева Е.А. Соціалістичне правосвідомість і законність. М., 1973.
Манешін В.С. Дисципліна і суспільство. М., 1984.
Правова держава, особистість, законність. М., 1997.
Стан законності в Російській Федерації. М., 1995.
Становлення правопорядку в Російській державі: реальність і перспективи / Матеріали конференції. Саратов, 1995 (статті М.І. Байтіна, В.В. Борисова, Н.І. Матузова та ін.)
Строгович М.С. Основні питання радянської соціалістичної законності. М., 1966.
Тихомиров Ю.А. Про механізм забезпечення законності в управлінні економікою / / Радянська держава і право. 1990. N 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Гарантії законності та правопорядку: поняття і види "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  гарантується Конституцією Російської Федерації самостійна і під свою відповідальність діяльність населення за рішенням безпосередньо або через орган місцевого самоврядування питань місцевого значення. Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону під питаннями місцевого значення розуміються питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти. Згідно
 2. СПИСОК
  гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "(в редакції Федеральних законів від 27 вересня 2002 р. N 119-ФЗ, від 24 грудня 2002 р. N 176-ФЗ, від 23 червня 2003 р. N 83-ФЗ, від 4 липня 2003 р. N 97-ФЗ, від 4 липня 2003 р. N 102-ФЗ, від 23 грудня 2003 N 186-ФЗ, від 7 червня 2004 р. N 46-ФЗ, від 12 серпня 2004 р. N 99-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N 122-ФЗ, від 11
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  гарантує дійсності угоди, проте знімає грунт для подальших суперечок з багатьох питань (справжність підписів на документі, здатність віддавати звіт у своїх діях на момент здійснення операції, свобода вираження волі на вчинення правочину, відсутність помилки щодо характеру угоди і т.п.). Нотаріус зобов'язаний роз'яснити сторонам зміст значення представленого ними проекту
 4. § 2. Ознаки речового права
  гарантії права володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, в той час як майно включає в себе не тільки речі, але і права вимоги * (668). Однак при цьому втрачається з уваги, що практично всі положення розд. II ГК розраховані на те, що об'єктом речового права є саме річ. Окремі винятки (ст. 242 ГК "Реквізиція", ст. 243 ГК "Конфіскація", застосовні і для інших
 5. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
  гарантії вільного задоволення виникаючих потреб за рахунок належного їм на праві приватної власності майна; 2) встановлення тягаря утримання об'єктів права приватної власності 3) визначення меж здійснення права приватної власності з метою виключення випадків заподіяння шкоди третім особам. Приватна власність не замикається виключно на зовнішні речі,
 6. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  гарантії охорони інтересів такого власника. При вилученні ж цілого житлового приміщення проти волі власника одного лише рішення публічного органу недостатньо. З метою усунення зловживань з боку органів влади у разі виниклої суперечки в суді підлягає з'ясуванню питання про можливість задовольнити державні та муніципальні потреби іншим шляхом. Про дату викупу і датою
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  гарантії прав громадян при її наданні "(з ізм. та доп.) / / Відомості РФ. 1992. N 33. Ст. 1913 (далі - Закон про психіатричну допомогу). * (176) Так, згідно зі ст. 6 Закону про психіатричну допомогу психічний розлад громадянина може перешкоджати виконанню окремих видів професійної діяльності та діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпеки (ст. 1079 ЦК). У цьому випадку
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
    гарантія, як впорядкованість наданого приміщення стосовно до умов даного населеного пункту. Нагадаємо, що раніше поняття "середня впорядкованість по населеному пункту" було одним з ключових у житловому праві. Воно відігравало значну роль при вирішенні ряду питань, в тому числі враховувалося при наданні житлових приміщень черговикам. Під впорядкованістю традиційно
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    гарантії з боку виконавця, а тому діяльність масажиста - суть послуга (медична, оздоровча та інш.), оплатне надання якої опосередковує правила гл. 39 ГК. У той же час вельми сумнівно визнання як наданої послуги поставленої стоматологом пломби (див.: Цивільне право. Ч. 2 / під ред. В.П. Мозоліна. М., 2004. С. 286, автор параграфа - А.А. Рябов). Даний
 10. § 3. Форма заповіту
    гарантій автентичності заповіту. У зв'язку з цим Цивільний кодекс передбачає спеціальні вимоги до порядку оформлення закритого заповіту. Закрите заповіт пишеться і підписується тільки власноруч заповідачем (п. 2 ст. 1126 ЦК). При цьому заповідач, як і при складанні будь-якого заповіту, повинен бути повністю дієздатний. Використання рукоприкладчика чи іншої особи для
© 2014-2022  yport.inf.ua