Головна
ГоловнаТеорія і історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н . І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Поняття, ознаки та види органів держави

Аналіз держави з позицій його механізму дозволяє виявити місце і роль кожного елемента в системі державного владарювання, визначити його оптимальну структуру, ієрархічні зв'язку з іншими елементами і т.п. У той же час кожен елемент, що розглядається як складова єдиного механізму, виступає у вигляді органічної та досить самостійної частини цілого, тобто явища, що володіє певними інтегративними і автономними якостями і властивостями, що дозволяє повніше виявити його природу і призначення.
Найпершим елементом, свого роду "цеглинкою" всього "будівлі" механізму держави виступає державний орган.
Орган держави - це ланка державного апарату, яка бере участь у здійсненні певних функцій держави і наділена в цьому зв'язку владними повноваженнями.
Ознаки органу держави (див. схему 17):
Схема 17
--- ---
| ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ + ---
L --- --- |
¦
¦
--- --- |
| Є самостійним елементом + --- +
| механізму держави | |
L --- --- |
--- - |
| Утворений і діє на основі правових актів + --- +
L --- --- |
--- - |
| Виконує властиві тільки йому завдання та функції + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Наділений у цьому зв'язку владними повноваженнями + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Складається з державних службовців + --- +
| та відповідних підрозділів | |
L --- --- |
--- --- |
| Має матеріальну базу і фінансові кошти + ---
L --- ---
та інші
1) являє собою самостійний елемент механізму держави, виступаючи невід'ємною частиною єдиного державного організму;
2) діє від імені держави і за його дорученням;
3) утворений і функціонує на основі нормативних правових документів (Конституції, законів і підзаконних актів); на державні органи не поширюється правовий принцип "дозволено все, що не заборонено законом ";
4) виконує властиві тільки йому завдання та функції, використовуючи для цього відповідні форми і методи (наділений в цьому зв'язку владними повноваженнями, в тому числі можливістю застосування у разі потреби заходів примусу);
5) має відповідну компетенцію (коло відання), під якою розуміється сукупність законодавчо закріплених повноважень (прав і обов'язків), наданих конкретному органу або посадовій особі з метою належного виконання ним певного кола державних чи суспільно значущих завдань та здійснення відповідних функцій; компетенція виступає невід'ємним елементом правового статусу державного органу;
6) здійснює свою компетенцію трьома способами:
прийняттям нормативних актів (приписів загального характеру) ;
прийняттям правозастосовних актів (приписів індивідуального характеру);
конкретно-організаційною діяльністю;
7) складається з державних службовців і підрозділів (відділи, управління, апарат, канцелярії тощо), скріплених єдністю цілей, заради досягнення яких утворені;
8) має необхідну матеріальну базу (будівля, транспорт, оргтехніку тощо) і фінансові кошти (розрахунковий рахунок у банку, необхідні грошові ресурси), які потрібні для здійснення його цілей і завдань;
9) володіє певним правовим статусом, в якому відображаються положення даного державного органу та його конкретне соціальне утримання;
10) у процесі реалізації майнових прав виступає в якості юридичної особи, тобто може відповідати за своїми зобов'язаннями довіреним йому майном, а також від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді;
11) діє на певній території (має територіальний масштаб діяльності).
Державні органи різноманітні. Вони можуть підрозділятися в залежності від наступних критеріїв (див. схему 18):
Схема 18
--- ---
| ВИДИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ |
L --- T --- ---
¦
--- T --- + --- --- T ---
--- + --- --- + --- + --- + --- --- + ---
| За принципом | | | | За строками | | По порядку | | За характером |
| поділу | | За ієрархії | | повноважень | | здійснення | | компетенції |
| влади | | | | | | компетенції | | |
L --- T --- L --- T --- L --- T --- L --- T - --- L --- T ---
--- + --- --- + --- + --- + --- + --- -
| законодавчі | | федеральні | | постійні | | колегіальні | | органи загальної |
L --- T --- --- L --- T --- L --- T --- L --- T --- | компетенції |
--- + --- + --- + --- + --- L --- T ---
| виконавчі | | республіканські | | тимчасові | | Єдиноначальні | --- + ---
L --- T --- L --- --- T --- L --- L --- | органи |
--- + --- + --- | спеціальної |
| судові | | місцеві | | компетенції |
L --- L --- - L ---
та інші
по порядку освіти органи держави класифікуються на органи, обираються безпосередньо народом (Президент РФ , Державна Дума РФ, законодавчі органи суб'єктів Федерації), і органи, що формуються іншими державними органами (Уряд РФ, Конституційний Суд РФ і пр.);
по формі реалізації державної діяльності - на законодавчі (представницькі) , виконавчо-розпорядчі, судові, контрольно-наглядові органи.
Законодавчі органи (Федеральне Збори РФ, Саратовська обласна дума, Пензенське представницьке зібрання і т.д.) покликані безпосередньо виражати в законах волю і інтереси суспільства (тут важливо мати на увазі, що поняття "представницькі органи "і" законодавчі органи "не збігаються за обсягом. Співвідношення між ними таке - всякий законодавчий орган є одночасно представницьким, але не всякий представницький орган може виступати в якості законодавчого; наприклад, скликане конституційне нараду може бути визнано представницьким органом, але не законодавчим).
Виконавчо-розпорядчі органи (Уряд РФ, міністерства, державні комітети, адміністрації країв і областей і т.п.) покликані забезпечувати реалізацію прийнятих законів і підзаконних актів.
Судові органи (конституційні, звичайні, військові, арбітражні суди) покликані здійснювати правосуддя, розглядати майнові спори фізичних та юридичних осіб, забезпечувати захист прав і свобод людини і громадянина.
Контрольно-наглядові органи (прокуратура, органи промислового нагляду, органи нагляду з ядерної та радіаційної безпеки) покликані стежити за дотриманням законності та технологічної дисципліни;
за принципом поділу влади - на законодавчі, виконавчі та судові;
по ієрархії - на центральні, республіканські і місцеві;
по характеру підпорядкованості - на органи виключно "вертикального" підпорядкування (прокуратура, суд і т.п.) і органи "подвійного", або "вертикально-горизонтального", підпорядкування (міліція, державні банки і т.д.);
по термінах повноважень - на постійні, які створюються без обмеження строку дії (прокуратура, міліція, суд), і тимчасові, що створюються для досягнення короткострокових цілей (тимчасова адміністрація в умовах режиму надзвичайного стану);
по порядку здійснення компетенції - на колегіальні і єдиноначальні ;
з правових форм діяльності - на правотворчі, правозастосовні та правоохоронні;
по характеру компетенції - на органи загальної компетенції, які в межах своїх повноважень приймають рішення по будь-яких питань (уряд), і органи спеціальної компетенції, що здійснюють діяльність у якій-небудь одній сфері суспільного життя (міністерства).
Таким чином, існує велика кількість класифікацій державних органів, кожна з яких дозволяє пізнати певну групу подібних органів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Поняття, ознаки та види органів держави "
 1. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Ознаками будь-яких муніципальних утворень є наступні: наявність єдиної населеної території, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування; статут муніципального освіти; відособлена муніципальна власність; місцевий бюджет; органи місцевого самоврядування. У ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. містяться визначення окремих видів муніципальних утворень. Міське
 2. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  поняттю юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку", іншими - як "регламентоване нормами права суспільні відносини між
 3. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності . По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 4. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і « комерційне законодавство ». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 5. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 6. § 6. Державні та муніципальні підприємства
  поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 8. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
    поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 10. § 1. Загальні положення
    поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
© 2014-2022  yport.inf.ua