Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н. І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Структура теорії держави і права

Теорія держави і права - це єдина наука, яка дає узагальнене уявлення про державно-правової дійсності. Структура даної науки складається з двох великих блоків (елементів):
теорії держави;
теорії права.
Разом з тим є і деякі загальні проблеми, що мають значення для обох цих частин (питання їх походження, розвитку, методології, типології, підходів до сутності і т.д.).
У науковій літературі, однак, висловлено думку, згідно з яким ідея нерозривного зв'язку держави і права обмежує предметну область теорії держави і права закономірностями, загальними для держави і права. У результаті "власні закономірності права, що кореняться в суспільній системі, відійшли на задній план, а взаємозв'язок між державою та правом стала трактуватися, при всіх існуючих застереженнях, як причинно-наслідковий залежність права від держави" (В.А. Козлов). Підкреслюється також, що це веде до пріоритету державної влади над правом, соціальною справедливістю, моральними принципами. Тому деякі юристи пропонують відмовитися від об'єднання теорії держави і права у складі загальної теорії і виділити теорію права в самостійну науку зі своїм предметом.
Здається, що автори подібної точки зору тут не зовсім праві. Справа не тільки в самій ідеї нерозривному зв'язку держави і права. Це, в принципі, аксіома. Справа в правопонимании, яке не можна доводити до етатистського рівня "*", не можна визначати право тільки як засіб (інструмент) державного управління, не слід жорстко пов'язувати його лише з державою. Право - засіб соціального управління, що має власну культурну цінність і глибоке коріння в громадських соціальних відносинах (що може проявлятися у референдумах, всенародних обговореннях, у впливі виборців на законодавчі органи, участь громадян в державному управлінні тощо).
---
"*" Етатизм (від франц. Etat - держава) - напрямок суспільної думки, що розглядає державу як вищий результат, мета соціального розвитку.
При всій взаємозалежності держави і права останнє завжди має бути "відкрито" для людини, різних соціальних груп, класів, суспільства в цілому. Іншими словами, взаємозумовленість права з одними соціальними інститутами зовсім не виключає його взаємозв'язку з іншими, що передбачає розгляд права в більш автономному плані. До того ж, досліджуючи проблеми державності, ми тим самим у більшій мірі осягаємо і саме право. Одне без іншого, як відомо, існувати не може. Ось чому теорію права немає необхідності відривати від теорії держави.
Теорія держави і права може виступати і у формі науки, і у формі навчальної дисципліни. Їх необхідно відрізняти один від одного. Навчальна дисципліна грунтується на науці, покликана доводити до яких навчають як в рамках самого навчального процесу, так і за допомогою певних методик вже здобуті наукою і перевірені практикою знання. Теорія держави і права як навчальна дисципліна являє собою систему необхідної для підготовки фахівців інформації, відповідної конкретної навчальній програмі.
Теорія держави і права в період свого становлення (кінець XVI ст.) Називалася "енциклопедією права", "енциклопедією законознавства". Вона випробувала на собі вплив ідей Аристотеля, Платона, Сократа, Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск'є, Г.В.Ф. Гегеля, І. Канта, А.Н. Радищева, К.А. Неволіна, М.А. Бакуніна, К. Маркса, Ф. Енгельса, Г.В. Плеханова, В.І. Леніна та інших мислителів, що визначали вектор її розвитку.
У Росії дана наука стала викладатися в Московському університеті в XVIII в. Сучасне найменування вона одержала наприкінці XIX в. як результат осмислення вченими нерозривності держави і права. Серед дореволюційних представників російської юридичної науки, що займалися теорією держави і права, можна виділити С.А. Муромцева, М.М. Ковалевського, Н.М. Коркунова, Г.Ф. Шершеневича, Д.І. Каченовского, Б.Н. Чичеріна, Б.А. Кістяківського, Е.Н. Трубецького, Л.І. Петражицкого, А.Н. Хвостова, І.В. Гессена, П.А. Сорокіна та багатьох інших.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Структура теорії держави і права "
 1. § 6. Роль теорії держави і права у формуванні правової культури сучасного юриста
  структура теорії держави і права? 5. Назвіть методи пізнання теорії держави і права. 6. Вкажіть місце теорії держави і права в системі інших наук. 7. Розкрийте роль науки теорії держави і права у формуванні майбутнього юриста. Література Казимирчук В.П. Право і методи його вивчення. М., 1965. Керімов Д.А. Загальна теорія права. Предмет. Структура. Функції. М., 1977.
 2. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  структура органів місцевого самоврядування, інші аспекти пристрою апарату муніципальної влади, органи громадської самодіяльності); це порядок діяльності органів місцевого самоврядування, органів територіального громадського самоврядування, положення депутатів представницьких органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Іншими словами, те, що свого
 3. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Структуру земських і міських органів. Однак вони внесли в положення земських, міських установ ряд істотних змін. Так, право участі у виборчому зібранні з перших курії отримали лише особисті та потомствені дворяни. Були скасовані з'їзди виборних від сільських товариств. Замість них голосних стали обирати волосні сходи, як правило, по одному голосному від волості. Ці голосні
 4. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  структурі виконкомів з окремих напрямів роботи утворювалися відділи, управління, комісії. Особливо обмовлялося, що в невеликих поселеннях виконкоми не створюються, а виконавчі і розпорядчі функції виконують обираються Радами голова Ради, його заступник та секретар. По-п'яте, виконкоми засновувалися як органи управління, безпосередньо підзвітні як обрали їх
 5. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  структурі зазначених основ виділяються власні вихідні цінності. По відношенню до них інші положення гл. 1 Конституції РФ мають інструментальний характер: розкривають зміст вихідних принципів стосовно до окремих сфер життєдіяльності суспільства; виступають по відношенню до них у ролі гарантій. Думається, що в якості таких вихідних конституційних цінностей слід назвати дві ідеї,
 6. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  структурі якого можна виділити: об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. Підставою конституційно-правової відповідальності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб виступає передбачене нормами муніципального права порушення як неправомірне діяння (дія або бездіяльність) відповідних суб'єктів муніципальних відносин, яке заподіяло або могло
 7. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  структура / / Правознавство. 1999. N 3. Князєв С.Д. Російське виборче право: Підручник. Владивосток, 2001. Князєв С.Д., Гладких Т.В. Правові засади організації та діяльності окружних виборчих комісій: Навчальний посібник. Владивосток, 2003. Князєв С.Д., Номоконов В.А. Конституційні основи реформування російського виборчого законодавства / / Сучасні проблеми держави
 8. § 1. Поняття комерційного права
  структуру предмета господарського права включаються, крім підприємницьких відносин, також некомерційні відносини і відносини з державного регулювання економіки. Однак «певну єдність» названих відносин, про який пише автор, ще не є єдність предмета правового регулювання. Ці відносини складають предмети різних галузей права - приватного та публічного.
 9. ВСТУП
  структуру і компетенцію органів місцевого самоврядування. Необхідно, зокрема, вирішити питання про те, що таке регульовані державою загальні принципи організації місцевого самоврядування, встановлюються чи вони єдиним федеральним законом. Не ясно, з яким ступенем деталізації повинен визначати основи місцевого самоврядування відповідний федеральний закон. Крім цього правові
 10. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  структурі громадянського суспільства, про місцевому співтоваристві як суб'єкті місцевого самоврядування і т.д. ". Даною позиції дотримується, наприклад, Т.М. Говоренкова; на це вказує в своїх дослідженнях І.І. Овчинников. --- Васильєв В.І. Державна влада і місцеве самоврядування : продовження суперечки / / Конституційні і законодавчі основи місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua