Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

2.2. Завдання адміністративного права

Визначаючи завдання адміністративного права, звернемося до ст. 1. 2 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (далі - КпАП): «Завданнями законодавства про адміністративні правопорушення є захист особи, охорона прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захист суспільної моралі, охорона навколишнього середовища, встановленого порядку здійснення державної влади, громадського порядку та громадської безпеки, власності, захист законних економічних інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства і держави від адміністративних правопорушень, а також попередження адміністративних правопорушень »У зв'язку з переходом до ринкових відносин і прийняттям Конституції Російської Федерації 12 грудня 1993 р. з'явилася необхідність введення нових інститутів права, що змінюють раніше прийняті суспільні відносини, нових завдань галузей права, в тому числі і адміністративного.
Слід зазначити, що велика роль у зміцненні державності належить адміністративному праву Серед інших галузей права воно має найбільшу питому вагу Зараз відбувається величезна за масштабом нормотворча діяльність органів законодавчої та виконавчої влади Створюються нові і змінюються старі нормативні акти В період переходу Росії до нової соціально-економічної формації і новій політичній системі з'явилося багато нових суб'єктів, які раніше не були відомі адміністративному праву. Наприклад, такі:
| нові громадські організації;
| комерційні банки;
| підприємці;
| підприємства-банкрути;
| казенні підприємства;
| різні координаційні органи, в тому числі в рамках СНД і т д
У зв'язку з появою додаткових суб'єктів адміністративного права необхідно законодавчо врегулювати суспільні відносини у галузі адміністративного права, визначити заходи стягнення до цих суб'єктів в рамках даної галузі права та їх правовий статус Дуже серйозна проблема - правильне визначення місця, ролі та компетенції міністерств в період переходу до ринкових відносин Наприклад, господарським міністерствам належить звільнитися щодо ринкових структур від функцій директивного управління і перейти до ролі державних регуляторів, що виробляють політику формування конкурентного середовища та відповідної інфраструктури на тому ринку, який вони курирують Поки вони в основному працюють по-старому, використовуючи по інерції методи і стиль адміністративно-командної системи
Адміністративне право складає на даний момент основу діяльності арбітражних судів, що розглядають як економічні, так і управлінські способи. Зростає кількість конфліктів в галузі управління підприємства, і підприємницькі структури починають шукати захист від свавілля влади, оскаржать їх дії, особливо на місцях
Незаконні акти голів адміністрації та інших посадових осіб виконавчої влади - повсюдне явище. Поряд з підприємствами в суд звертаються і громадяни-підприємці. Тому потрібне розширення адміністративного регулювання в цій сфері, більш чіткий поділ адміністративних і цивільних справ в арбітражних судах
Чимало нових завдань перед адміністративним правом виникло у зв'язку з посиленням інтеграційних процесів в СНД і створенням багатьох координаційних органів, а також органів, наділених виконавчо-розпорядчими функціями. Їх діяльність потребує ретельного правовому регулюванні, тобто дані завдання також стоять перед адміністративним правом
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Завдання адміністративного права"
 1. 19.4. Структура і стадії адміністративного процесу
  завдання, склад учасників, процесуальне оформлення результатів. Загальні стадії адміністративного процесу: - аналіз управлінської ситуації; - розгляд справи і прийняття рішення; - виконання прийнятого у справі рішення. Риси стадій адміністративного процесу: - регламентуються нормами адміністративно-процесуального права; - зумовлені логікою всього виробництва;
 2. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, сприяли вчиненню адміністративних
 3. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, сприяли вчиненню адміністративних
 4. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  завданнями суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер; - об'єктом впливу виступають управлінські відносини; - спрямоване на вирішення завдань суспільства і держави; - активізує суб'єкти управлінських
 5. Стаття 1.2. Завдання законодавства про адміністративні правопорушення
  адміністративні правопорушення є захист особи, охорона прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захист суспільної моралі, охорона навколишнього середовища, встановленого порядку здійснення державної влади, громадського порядку та громадської безпеки, власності, захист законних економічних
 6. Стаття 1.2. Завдання законодавства про адміністративні правопорушення
  адміністративні правопорушення є захист особи, охорона прав і свобод людини і громадянина, охорона здоров'я громадян, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, захист суспільної моралі, охорона навколишнього середовища, встановленого порядку здійснення державної влади, громадського порядку та громадської безпеки, власності, захист законних економічних
 7. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  завдання, склад учасників, процесуальне оформлення результатів. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. - порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування; - розгляд справи про адміністративне правопорушення; - перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення; - виконання
 8. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  завдань у сфері діяльності виконавчої влади; - в ході адміністративно-правонаделітельного процесу дозволяються індивідуально-конкретні управлінські справи; - правонаделітельную діяльність здійснює широке коло уповноважених суб'єктів; - складається з адміністративних проваджень; - результатом правонаделітельной діяльності є правозастосовний акт.
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  адміністративного права і визначте його місце серед інших галузей права, його особливості в сучасних умовах. 2. Визначте предмет і метод адміністративного права. 3. Які суб'єкти адміністративного права? 4. Розкрийте адміністративно-правовий статус громадянина РФ. 5. Дайте визначення адміністративного правопорушення і його ознаки. 6. У чому сутність адміністративної
 10. Коментар до статті 24.1
  задач провадження про адміністративні правопорушення характерні загальні ознаки і властивості, які відповідають завданням законодавства про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 1.2). Виробництво по справах про адміністративні правопорушення здійснюється відповідно до адміністративним законодавством РФ, віднесених згідно з ч. 1 ст. 72 Конституції РФ до предметів спільного
 11. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  адміністративне право »(адміністративно-правова доктрина) - складова частина російської правової науки, система наукових поглядів і уявлень, знань і теоретичних положень про галузь адміністративного права і про предмет його регулювання . Предмет науки «адміністративне право» - найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування державного управління, стан і
 12. 15.7. Заходи адміністративного покарання
  адміністративного правопорушення з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Адміністративне покарання може бути здійснене у вигляді попередження, адміністративного штрафу, оплатного вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, конфіскації знаряддя вчинення або предмета адміністративного
 13. 17.3. Законодавство про адміністративну відповідальність
  адміністративної відповідальності система норм права, закріплених у КпАП та законах суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення, що встановлюють принципи і підстави адміністративної відповідальності, умови та порядок притягнення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до адміністративної відповідальності . Система законодавства про адміністративні правопорушення. 1)
 14. 2.4. Система адміністративного п
  адміністративного права - це внутрішня будова адміністративного права як галузі права, сукупність взаємопов'язаних, взаємообумовлених правових інститутів і норм. Ознаки системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і
 15. 2.1. Поняття та ознаки галузі адміністративного права
  завдань і функцій органів державної влади, місцевого самоврядування при здійсненні виконавчо-розпорядчої діяльності, а також відносини внутриорганизационного характеру на підприємствах, в установах, організаціях. Ознаки галузі адміністративного права: - є однією з основоположних галузей публічного права; - представляє собою сукупність юридичних
 16. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
  завданнями та функціями, покладеними на органи державної влади суб'єктів Російської Федерації федеральними законами, цей Кодекс визначає підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. (Частина п'ята введена Федеральним законом від 28.12.2009 N
 17. 73. Адміністративне право. Суб'єкти
  завдання і принципи, поняття адміністративного правопорушення, адміністративної відповідальності, адміністративного покарання); 2) Особлива частина присвячена розгляду конкретних складів адміністративних правопорушень із зазначенням відповідних видів адміністративних покарань за їх вчинення. Суб'єктами адміністративних правовідносин є: 1. Фізична особа (яка досягла на момент
© 2014-2022  yport.inf.ua