Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Заповіт як одностороння угода

Заповітом є особисте розпорядження громадянина на випадок смерті належним йому майном, зроблене в передбаченій законом формі.
У ГК імперативно вказується, що здійснити таке розпорядження можна, тільки здійснивши заповіт (п. 1 ст. 1118 ЦК). Таким чином, абсолютно виключені, як і в попередніх кодификациях, які б то не було договори на цей рахунок (1).
--- ---
(1) Римському праву були відомі різні види придбань з нагоди смерті (крім успадкування та легата). В Насамперед це donatio mortis causa - дарування, яке набирає чинності після смерті дарувальника. Крім того, можна було встановити в угоді про дарування умова (condicio), в силу якого обдарований набуває майно після смерті дарувальника тільки в тому випадку, якщо сам надасть яку- або вигоду третій особі. Така правова конструкція отримала назву condicionis implendas causa datum. Див: Бартошек М. Указ. соч. С. 83, 89.
У ряді сучасних держав романо-германської правової системи дозволені договори про спадкування між подружжям (Німеччина, Франція та ін.)
Оскільки заповіт - це розпорядження майном на випадок смерті, окремі автори відносять його до числа операцій, що здійснюються під відкладальною умовою. Не погоджуючись з ними , В.І. Серебровський справедливо вказував серед інших аргументів, що умовою є якесь обставина, яка може настати, але може і не настати. Смерть ж людини неминуча, невідомий тільки момент смерті. Тому смерть заповідача, залежно від якої реалізуються правові наслідки заповіту , не надає йому характеру умовної угоди (1).
--- -
(1) Див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 94.
Заповіт являє собою вираження особистої волі заповідача, безпосередньо пов'язане з його особистістю. Тому ЦК не допускає можливість вчинення заповіту через представника (п. 3 ст. 1118 ЦК).
З точки зору правової природи заповіт традиційно визначається в доктрині як одностороння угода. Тепер це положення прямо закріплено в п. 5 ст. 1118 ЦК. У повній відповідності з цим ЦК не допускає здійснення заповітів двома або більше громадянами, підкреслюючи, що в ньому можуть міститися розпорядження тільки одного громадянина (п. 4 ст. 1118 ЦК) (1).
---
<1 > Історії відомі приклади допущення колективних заповітів. Скажімо, в Давньоруській державі чоловікові і дружині було дозволено розпорядитися в одному завещательном акті своїми частками земельної ділянки, що знаходився в їх співволодінні. Див: Бєляєв П.І. Аналіз деяких пунктів давньоруського заповіту. М., 1987. С. 17.
У сучасній цивілістиці з повною підставою наголошується, що множинність осіб на стороні заповідача серед іншого неминуче породить чимало практичних труднощів, зокрема неможливість змінити своє розпорядження про долю майна на випадок смерті. Див: Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 80 (автор коментаря - К.Б. Ярошенко); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (постатейний) . Частина третя / Під загальною ред. А.П. Сергєєва. С. 26 - 27 (автор коментаря - Ю.К. Толстой).
Специфіка такої угоди, як заповіт, полягає в тому, що сама по собі вона правового результату не породжує. Як вже зазначалося, спадкове правовідношення виникає лише з сукупності юридичних фактів, найважливішим з яких є смерть громадянина або оголошення її померлою. Це очевидне загальнотеоретичне положення тепер закріплено в нормі, з якої випливає, що заповіт - це одностороння угода, яка створює права і обов'язки лише після відкриття спадщини (п. 5 ст. 1118 ЦК).
Розпорядження майном на випадок смерті - акт, вимагає достатньої соціальної зрілості заповідача. Тому можна тільки вітати появу в ГК норми, з якої випливає, що заповіт може бути скоєно громадянином, які мають у момент його вчинення дієздатністю у повному обсязі (п. 2 ст. 1118 ЦК) (1). Ця новела на рівні Кодексу поклала кінець давньої дискусії про обсяг дієздатності заповідача . Чимало авторів вважали, що частково дієздатні не володіють правом заповідати (2). Проте існував і погляд протилежний, згідно з яким можна було б надати неповнолітньому право заповідати майно, придбане своєю працею і заробітною платою, а також авторським винагородою (3). З введенням в дію третьої частини ГК дискусії на цей рахунок втратили під собою грунт.
--- ---
(1) Строго кажучи, вимога повної дієздатності заповідача було закріплено ще в ст. 57 Основ законодавства про нотаріат.
(2) Див : Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967; Чепіга Т.Д. До питання про право заповідати / / Вісник МГУ. Серія "Право". 1965. N 2. С. 48.
(3) Див: Мозжухіна З.І. Спадкування за заповітом в СРСР. М., 1955. С. 24; Барщевський М.Ю. Якщо відкрилася спадщина. М., 1989. С. 67 - 68.
Повна дієздатність, як відомо, настає після досягнення 18 років, або в результаті вступу в шлюб до досягнення повноліття (п. 2 ст. 21 ЦК), або в результаті емансипації (ст. 27 ЦК). Оскільки повністю дієздатний за певних умов може бути обмежений у ній чи позбавлений її, особа, яка посвідчує заповіт, в обов'язковому порядку має встановити дієздатність заповідача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Заповіт як одностороння угода "
 1. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  заповіту. Вчинення заповіту втрачає всякий сенс, якщо воно не буде виконане після смерті заповідача. Саме за допомогою виконання заповіту реалізується воля спадкодавця, виражена у формі заповіту. У процесі виконання заповіту здійснюється комплекс дій юридичного та фактичного характеру, як передбачених у заповіті, так і не названих в ньому, але необхідних для виконання
 2. § 5. Доручення
  заповіт, вступити в шлюб. Договір доручення належить до фідуціарні угодами, тобто до угод, в яких відносини сторін мають довірчий характер. Подібний довірчий характер відносин повинен існувати протягом усієї дії договору, тому головною особливістю фідуціарних угод є те, що при втраті довіри будь-яка зі сторін може припинити договір, не посилаючись на
 3. § 8. Довірче управління майном
  заповіті призначений виконавець заве-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 406 щанія (духівниці). Права засновника управління належать відповідно органу опіки та піклування, виконавцю заповіту (душеприказчику). Довірчим керуючим може бути індивідуальний підприємець або комерційна
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  заповітом і за законом. В системі загального права норми про спадкування, розроблені ще церковними судами, передбачають, що спочатку майно надходить у розпорядження душоприказника, який при спадкуванні за заповітом іменується executor, а при спадкуванні за законом - administrator. Завдання душоприказника - виконання за рахунок спадкового майна обов'язків з організації
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  заповітом або, якщо майно є відумерлою, в силу закону (ст. 1151 ЦК). Зокрема, особливості участі публічних утворень у зазначених відносинах проявляються, по-перше, в необхідності наявності встановлених законом умов успадкування, а саме: майно є відумерлою, якщо відсутні інші спадкоємці, або ніхто з них не має права успадковувати або всі спадкоємці
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  заповітів як складених особами, не здатними розуміти значення своїх дій або керувати ними, зазвичай призначається судово-психіатрична експертиза, висновки якої далеко не завжди однозначні. Тому рішення має приймати суд з урахуванням всіх фактичних обставин, до числа яких відносяться всі, що допомагає зрозуміти, міг Чи громадянин, який чи звіт у своїх діях або керувати
 7. § 5. Умовні угоди
  заповіту, вступ у шлюб та ін.); здійснення інших цивільних прав може здійснюватися як особисто, так і бути довірено іншим особам (таких прав більшість). Способи здійснення цивільних прав. Як відомо, центральним елементом якого суб'єктивного права є свобода вибору відповідної поведінки самим уповноваженою суб'єктом. Саме тому суб'єктивні цивільні права
 8. § 2. Підстави виникнення зобов'язань
  заповітом або за законом виконання за рахунок спадщини будь-які обов'язки майнового характеру на користь однієї або кількох осіб (відказоодержувачів), які набувають право вимагати виконання цього обов'язку, по-друге, може надати іншому право, поклавши правовий обов'язок на самого себе (односторонньо-Управомочивающие угода). Подібна угода, як правило, не зачіпає
 9. § 2. Дії в чужому інтересі без доручення
  заповіту (ст. 1171 ЦК) або дій законних представників з охорони прав неповнолітніх дітей. Правила, передбачені гол. 50 ГК, також не застосовуються до дій в інтересах інших осіб, що здійснюються державними та муніципальними органами, для яких такі дії є однією з цілей їх діяльності (п. 2 ст. 980 ЦК). Такими є, наприклад, дії працівників пожежної
 10. § 4. Права і обов'язки подружжя
  заповітом (п. 1 ст. 36 СК, абз. 1 п. 2 ст. 256 ЦК) * (314). Це майно належить тільки що отримав його дружину, оскільки надання, що викликало перехід права до нього від третьої особи, було направлено на збагачення саме цього чоловіка * (315), 3) речі індивідуального користування (одяг, взуття тощо), придбані під час шлюбу на спільно нажиті кошти, якщо вони не входять в розряд
© 2014-2022  yport.inf.ua