Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 2. Зміст цивільної правосуб'єктності територіальних громад та Автономної Республіки Крим


Чинне законодавство не містить конкретного переліку випадків участі територіальних громад у цивільних правовідносинах. Однак у деяких законодавчих актах певні випадки такої участі передбачено. При цьому можна виділити кілька груп цивільних правовідносин, учасниками яких виступають територіальні громади. Найпоширенішими серед них, зокрема, є: відносини власності; договірні відносини; відносини, що виникають із факту заподіяння шкоди.
Визначальну роль для цивільної правосуб'єктності територіальних громад має ст. 142 Конституції України. Згідно з цією статтею матеріальною і фінансовою основною місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності (ст. 143 Конституції України). Аналогічна норма міститься також у п. З ст. 16 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". На практиці територіальні громади управляють комунальним майном, як правило, через утворені ними органи.
Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність згідно з законом.
1 Представницькими органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради, які представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування. Для ефективної реалізації цих завдань створюються виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад: виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" чітко визначає повноваження рад, виконавчих органів, а також сільського, селищного, міського голови як головної посадової особи відповідної територіальної громади.
Зокрема, виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад у сфері цивільно-правових відносин є прийняття рішень про випуск місцевих позик, про відчуження комунального майна, про приватизацію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, про передачу іншим органам (наприклад, державним адміністраціям) окремих повноважень щодо управління комунальним майном, про створення спільних підприємств.
Певними повноваженнями (власними і делегованими) наділяються виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які дають їм можливість виступати суб'єктом різноманітних, у тому числі цивільних, правовідносин (статті 27, 29, ЗО, 31, 32 та 35 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні").
Територіальна громада може отримувати в дар та успадковувати майно, тобто бути суб'єктом договірних та спадкових відносин. У порядку, встановленому законом, територіальна громада може набути право власності на безхазяйну річ, на знахідку, на бездоглядну домашню тварину, на скарб (статті 337, 340, 343 та 345 ЦК України).
Територіальні громади є також суб'єктами цивільно-правової відповідальності. Вони відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм майном. Вони несуть субсидіарну майнову відповідальність за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, які перебувають на місцевому бюджеті і володіють майном на праві оперативного управління, але не несуть таку відповідальність за зобов'язаннями своїх юридичних осіб, які володіють майном на праві повного господарського відання.
Повноваження АРК визначаються Конституцією України та Конституцією АРК. Так, АРК є суб'єктом права власності щодо належного їй майна. Відповідно до ст. 328 ЦК України у власності Автономної Республіки Крим є майно, у тому числі грошові кошти, які належать їй відповідно до закону. Від імені та в інтересах АРК право власності здійснюють її органи влади. Водночас не можна не звернути увагу на можливе неоднозначне тлумачення ст. 138 Конституції України в тій її частині, згідно з якою до відання АРК належить "управління майном, що належить Автономній Республіці Крим". Як бачимо, в Конституції України наведена норма не містить прямого положення про те, що майно належить АРК на праві власності, як це зроблено в новому ЦК України. Тому, якщо припустити, що Автономній Республіці Крим належить майно, яке є власністю держави Україна, то виявиться, що АРК взагалі позбавлена права бути власником майна, що також буде давати підстави для критики. Тому бажано, щоб сумніви у тлумаченні зазначеної норми усунув Конституційний Суд України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 2. Зміст цивільної правосуб'єктності територіальних громад та Автономної Республіки Крим"
 1. § 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  зміст і межі. Разом з тим, беручи участь у цивільних відносинах, держава має дотримуватися нею ж встановлених правил. Вона не має права використовувати свої владні повноваження для довільної зміни цивільно-правових норм в своїх інтересах або нав'язувати свою волю контрагентам у конкретних цивільних відносинах. Відповідно до ст. 5 Конституції носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні
 2. § 1. Юридичні передумови цивільної правосуб'єктності територіальної громади та Автономної Республіки Крим
  зміст поняття "територіальна громада", а лише узагальнено визначає її як організаційно-правову форму функціонування місцевого самоврядування. Значно більше ознак поняття територіальної громади міститься в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. (з наступними змінами), в ст. 1 якого записано, що "територіальна громада -жителі, об'єднані постійним проживанням в
 3. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  цивільної правосуб'єктності (Конституція Автономної Республіки Крим затверджується законом України, який приймається Верховною Радою України). Автономна Республіка Крим не може виступати суб'єктом конфіскації, реквізиції майна, набувачем скарбу тощо. Територіальною громадою визнаються жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
 4. Що таке цивільна правоздатність фізичної особи?
  змістом правоздатності фізичної особи розуміють перелік цивільних прав і обов'язків, які можуть належати їй. Цивільне законодавство України встановлює, що фізична особа може мати: - особисті немайнові права; - майно на праві власності; - право користування житловими приміщеннями; - право на підприємництво; - право заповідати та успадковувати майно; - бути стороною в договорі. Фізична особа
 5. 2.1. Суб'єкти цивільних правовідносин
  зміст зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, складають право потерпілого на її відшкодування і обов'язок порушника відшкодувати заподіяну шкоду. У більшості випадків учасники цивільних правовідносин одночасно мають і права, і обов'язки, тобто виступають одночасно і як зобов'язані, і як уповноважені суб'єкти. Наприклад, у договорі купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати
 6. § 4. Класифікація юридичних осіб
  правосуб'єктності та функціями - на: а) юридичні особи публічного права - створені для виконання функцій публічної влади - управління, забезпечення публічного правопорядку тощо; б) юридичні особи приватного права - створені для досягнення мети, яка має приватний характер, для отримання прибутку та задоволення інших потреб їхніх засновників. 8) Залежно від організаційно-правової форми - на:
 7. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  єктності держави у цивільних правовідносинах - змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх на відкриті акціонерні товариства; здійснює повноваження власника щодо частини акцій акціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі приватизації, зокрема несе ризик (відповідальність) у межах зазначеної
 8. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
  зміст правоздатності громадян у нормах цивільного права. Згідно з Конституцією України (ст. 92), виключно Законами України визначаються: - права та свободи громадян, гарантії цих прав і свобод; - правосуб'єктність громадян; - правовий режим власності; - правові засади та гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; - засади цивільно-правової
 9. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
  змісту. Суб'єктами цивільних правовідносин виступають учасники їх. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Суб'єкт цивільно-правових відносин, якому належить право, називається активним суб'єктом, або суб'єктом права. Суб'єкт цивільно-правовових відносин, на якого
 10. § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
  зміст, мета та основні принципи економічної самостійності України як суверенної держави, механізм господарювання, регулювання економіки і соціальної сфери, організації фінансово-бюджетної, кредитної та грошової системи. Особливої значимості набули положення ст. 4 закону, відповідно до якої визначалася основа економічної самостійності України і передбачалися три форми власності - державна,
© 2014-2022  yport.inf.ua