Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

11.1. Поняття і сутність адміністративно-правових форм державного управління

Завдання та функції державного управління реалізуються в конкретних діях органів і посадових осіб, які здійснюють управління. Ці дії знаходять своє вираження в певних формах управлінської діяльності (виданні актів управління, застосуванні правових норм, навчанні, інструктуванні, рекомендаціях, складанні довідок (звітів), веденні діловодства, оформленні документів, реєстрації фактів, ліцензування, державних програмах, державному контракті (договорі) і т. д.). Якщо функції управління розкривають основний напрямок цілеспрямованого впливу органів управління на об'єкти управління, то форми управління показують, якими шляхами здійснюється цілеспрямований вплив і як практично здійснюється управлінська діяльність
Форма - це об'єктивувати вираження сутності діяльності органів і посадових осіб, які здійснюють управління Так як за допомогою форм практично реалізуються завдання та функції управління, то від використання тих чи інших форм залежить результат управлінської діяльності
Форми покликані забезпечувати найбільш доцільне виконання функцій управління, досягнення цілей управління з найменшими витратами сил, коштів і часу. Форма управління - це зовнішнє практичне вираження конкретних дій, скоєних органами державного управління в процесі виконавчої та розпорядчої діяльності
Різноманіття завдань і функцій державного управління обумовлює існування різноманітних форм управлінської діяльності, передбачених законами та іншими правовими актами Різні форми управлінської діяльності виражають її зміст, дають уявлення про те, як практично вирішуються управлінські завдання, виконуються функції управління, тобто яким чином здійснюється сама управлінська діяльність
Так як органи державного управління здійснюють свої функції безпосередньо від імені держави, форми їх діяльності регламентуються правом Адміністративно-правові норми, якими визначається правове становище даного органу, практично визначають і форми його діяльності Тим самим всі використовувані органами державного управління (посадовими особами) форми підпорядковані інтересам і цілям виконавчо-розпорядчої діяльності. Саме тому вони обираються відповідними органами мимоволі Як правило, форми діяльності регламентуються адміністративно-правовими нормами
Вибір конкретної форми діяльності підпорядкований певним закономірностям: вона повинна відповідати компетенції суб'єкта управління, призначенням і функцій управлінської діяльності, змістом і характером дозволених питань, цілям керуючого впливу і особливостям конкретного об'єкта управління Наприклад, для того щоб викликати певні юридичні наслідки, орган управління повинен видати юридичний акт
Творчий характер управлінської діяльності немислимий без надання суб'єкту управління самостійності у виборі тих чи інших встановлених законодавством форм. Вибір відповідних форм повинен проводитися з урахуванням конкретної управлінської ситуації, вимог ефективності та доцільності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11.1. Поняття і сутність адміністративно-правових форм державного управління"
 1. 2.4. Система адміністративного п
  адміністративного права - це внутрішня будова адміністративного права як галузі права, сукупність взаємопов'язаних, взаємообумовлених правових інститутів і норм. Ознаки системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і
 2. 14.1. Поняття та ознаки методів державного управління
  сутність, оскільки їх неможливо було б реалізувати на практиці. Наприклад, неможливо застосувати адміністративну відповідальність (метод примусу), якщо законодавчо така відповідальність не була б визначена (форма управління). Важливо відзначити, що в юридичній літературі замість терміна «метод державного управління» іноді використовуються інші терміни: «метод здійснення
 3. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 4. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  понять (категоріальний апарат), 4) історія розвитку адміністративного права; 5) правозастосовна практика суб'єктів адміністративного права; 6) закордонне адміністративне право (порівняльне правознавство); 7) прогнози та рекомендації щодо вдосконалення і розвитку адміністративного
 5. 3.4. Функції науки «адміністративне право»
  сутності адміністративно-правових явищ; 3) методологічну - полягає у пошуку конкретного інструментарію, за допомогою якого досліджується адміністративно-правова дійсність; 4) організаційно-управлінську - полягає у виробленні механізму перетворення адміністративно-правових інститутів і норм, зміцненні законності; 5) ідеологічну - полягає в розробці
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  поняття адміністративного права і визначте його місце серед інших галузей права, його особливості в сучасних умовах. 2. Визначте предмет і метод адміністративного права. 3. Які суб'єкти адміністративного права? 4. Розкрийте адміністративно-правовий статус громадянина РФ. 5. Дайте визначення адміністративного правопорушення і його ознаки. 6. У чому сутність адміністративної
 7. 12.1. Поняття, загальні риси, види і класифікація форм державного управління
  правові (тягнуть певні юридичні наслідки) і неправові (спричиняють настання наслідків неюридичного характеру). За змістом виділяють правотворческие, правозастосовні, договірні та інші юридично значимі форми управлінської діяльності. За цілеспрямованості форми діляться на зовнішні (форми реалізації повноважень органів виконавчої влади (органів
 8. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  адміністративні) і непрямі (неадміністративного) методи державного управління. Універсальними методами державного управління визнаються переконання, заохочення і
 9. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них юрисдикцій-онная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу. Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - регламентує
 10. Контрольні питання
  правова культура. 5. Правова культура і державне управління. 6. Правова культура як фактор соціального прогресу. 7. Особливості правосвідомості та правової культури в Росії. 8. Шляхи подолання правового нігілізму в
 11. 13.1. Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму
  адміністративно-правових режимів: - встановлюються у сфері публічного управління, сфері діяльності органів виконавчої влади; - регламентуються, в основному, нормами адміністративного права; - закріплюють, деталізують правила поведінки громадян, державних органів, громадських об'єднань, підприємств та установ; - вводяться додаткові обмеження, покладаються
 12. 21.3. Способи забезпечення законності в державному управлінні: поняття і види
  правових актах; своєчасного і повного попередження правопорушень, причин і умов, що їх породжують; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законності. Способи забезпечення законності - сукупність юридичних, організаційних прийомів і форм діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян, громадських об'єднань з
© 2014-2022  yport.inf.ua