Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н . Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

18.3. Перегляд постанов у справах про адміністративне правопорушення

Одним з найважливіших засобів забезпечення законності в діяльності ОВС як суб'єктів адміністративної юрисдикції є оскарження або опротестування прокурором постанови по справі про адміністративне правопорушення Це право гарантується і забезпечується конституційним законодавством, відповідно з яким громадянин Російської Федерації має можливість оскаржити дії посадових осіб, державних і громадських органів у встановленому законом порядку (ст. 46 Конституції Російської Федерації). Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення є факультативною стадією провадження у справах про адміністративні проступки, оскільки лише певне незначна кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення проходить цю стадію адміністративного провадження. Істота її полягає в тому, що орган адміністративної юрисдикції (посадова особа) перевіряє законність і обгрунтованість постанови по справі про адміністративне правопорушення та вживає заходів, встановлені законом, щодо усунення порушень законності
Виходячи з конституційного законодавства і Закону Російської Федерації «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян» громадянин наділений правом звернення зі скаргою на дії (рішення), порушують його права і свободи, безпосередньо до суду або до вищестоящого в порядку підлеглості державному органу, органу місцевого самоврядування , установі, підприємству, громадському об'єднанню або посадовій особі, які зобов'язані розглянути скаргу в місячний термін і прийняти по ній компетентне рішення Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення закріплено в ст. 30 .1 КпАП. Воно являє собою одну з форм участі громадян Російської Федерації в державному управлінні і служить для відновлення порушених прав громадян, є важливим засобом виявлення та усунення недоліків у діяльності органів адміністративної юрисдикції
Відповідно до законодавства оскарженню підлягає постанова будь-якого органу адміністративної юрисдикції, крім районного (міського) народного суду (народного судді), рішення якого по справі про адміністративне правопорушення є остаточним. Скарга на постанову про адміністративне правопорушення подається громадянином лише в письмовій формі і може зачіпати будь-які питання, пов'язані з виробництвом по адміністративному правопорушенню Правом подачі скарги переважно користується особа, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення, і потерпілий Водночас дане право може бути реалізовано та іншими учасниками виробництва, а саме законними представниками (батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками і т п), адвокатом
Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення встановлено ст 30 лютого КоАП Відповідно до ній дана постанова оскаржується наступним чином:
| постанову адміністративної комісії, комісії у справах неповнолітніх - в місцеву адміністрацію або районний (міський) народний суд;
| місцевої адміністрації - у вищестоящу;
| компетентних органів або посадових осіб про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу - у вищий орган (посадовій особі) або в районний (міський) народний суд;
| компетентних органів або посадових осіб про накладення інших передбачених законодавством заходів адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (посадовій особі). У цьому випадку скарга може бути подана до районного (міського) суду для остаточного рішення
Таким чином, чинне законодавство передбачає кілька способів оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
1. Перший - альтернативний, коли постанову може бути оскаржено у вищестоящий орган (посадовій особі) або в районний (міський) народний суд Такий порядок подачі скарги на постанову про накладення штрафу
Поєднання адміністративного (відомчого) і судового порядку гарантує кваліфіковане розгляд скарги та забезпечує дотримання законності у провадженні у справі. При цьому слід зазначити, що вибір однієї з інстанцій для оскарження має певні юридичні наслідки. Наприклад, відповідно до законодавства рішення народного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Подача скарги до вищестоящого ОВС (посадовій особі) залишає можливість повторної її подачі в судові інстанції Спосіб оскарження вибирає сам громадянин Він може використовувати обидва способи одночасно або кожен по черзі
2. Другий спосіб становить дворівневий порядок оскарження постанови по справі про адміністративне порушення, що виявляється в тих випадках, коли ОВС (посадова особа) виносить інше, крім штрафу, адміністративне стягнення При цьому скарга спочатку направляється до вищестоящого ОВС (посадовій особі), а після цього може бути подана в народний суд для остаточного рішення. Наприклад, скарга на постанову начальника територіального підрозділу ГИБДД про позбавлення права керування транспортним засобом спочатку подається до вищестоящого органу ГИБДД, а в разі відмови в її задоволенні - в народний суд.
3. Третій спосіб оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення називається винятковим. Суть його полягає в тому, що постанова по справі про адміністративний проступок може бути оскаржене тільки в вищестоящий орган (посадовій особі) Він застосовується при оскарженні постанови про винесення попередження на місці правопорушення без складання протоколу
Відповідно до законодавством скарга подається до органу, який виніс постанову Протягом трьох діб вона повинна бути спрямована разом зі справою про адміністративне правопорушення до органу (посадовій особі), якому адресована і який правомочний дозволити її по суті. Для забезпечення оперативного розгляду справ про адміністративне правопорушення законодавством встановлено термін вирішення скарги 10 днів. Обчислення даного терміну починається з дня реєстрації скарги в органі, правомочном її розглядати Закінченням строку розгляду скарги вважається момент прийняття по ній відповідного рішення Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається протягом 10 днів з дня винесення постанови. При цьому подача скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови до її розгляду компетентним органом (посадовою особою). Виняток становлять постанови про накладення таких видів адміністративного стягнення, як штраф на місці вчинення адміністративного проступку, попередження й адміністративний арешт
Несвоєчасна подача скарги громадянином не тягне призупинення виконання постанови по справі, а сама скарга не розглядається до з'ясування причин пропуску строку. Якщо орган, правомочний розглядати скаргу, прийде до висновку, що строк пропущено з поважної причини (хвороби заявника та ін.), то цей час відновлюється, а скарга підлягає вирішенню по суті При обчисленні строків оскарження не приймається в розрахунок день, коли було винесено постанову по справі про правопорушення. Дотримання заявником встановленого терміну подання скарги може бути підтверджене поштовою квитанцією або поштовим конвертом із штемпелем, даними реєстраційного журналу, розписками осіб, які взяли скаргу, та іншими способами Термін подачі закінчується після закінчення робочого часу десятого дня з наданих для оскарження постанов Якщо закінчення строку оскарження припадає на вихідний (святковий) день, то скарга може бути прийнята до розгляду в перший наступний за ним робочий день. Крім скарги, підставою для перегляду справи про адміністративне правопорушення є протест прокурора в порядку загального нагляду Підставою для принесення протесту є винесення органами (посадовими особами) суперечать законодавству постанов по справах про адміністративні правопорушення
Протест на постанову приноситься як з власної ініціативи прокурора при виявленні ним порушень законності, так і за скаргою громадянина і адресується до органу (посадовій особі), який виніс постанову, або до вищестоящого органу Протест прокурора зупиняє виконання постанови по справі, але не скасовує його Протест підлягає обов'язковому розгляду у строк не пізніше 10 днів з моменту його надходження. Про результати розгляду протесту повідомляється прокурору При розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа), що дозволяє справу другої інстанції, зобов'язаний здійснити перевірку таких обставин:
| чи мав місце факт адміністративного проступку;
| чи винна особа, яка вчинила правопорушення;
| чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
| протиправно чи вчинене особою діяння ;
| чи було завдано майнову шкоду, його розмір та ін.
Після розгляду скарги або протесту на постанову по справі
про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) відповідно до ст. 30. 7 КпАП приймає одне з таких рішень:
| залишає постанову без зміни, а скаргу або протест - без задоволення;
| скасовує постанову і направляє справу на новий розгляд;
| скасовує постанову і закриває справу.
Справа направляється на новий розгляд в тому випадку, якщо постанова винесена без достатніх на те підстав та без урахування всіх обставин. Підставами для скасування постанови можуть служити різні факти:
| залучення до адміністративної відповідальності неналежного особи;
| невідповідність висновків постанови фактичним обставинам справи та ін
Скасування постанови та припинення справи здійснюється органом (посадовою особою) за наявності обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення (ст 24 травня КпАП), міра стягнення змінюється в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення. При цьому, як правило, вирішується питання про зміну суми накладається на правопорушника штрафу або скорочення строку позбавлення спеціального права При наявності альтернативних санкцій за те чи інше правопорушення може бути вирішено питання про заміну адміністративного стягнення (накладення попередження замість штрафу)
Орган, який розглядає скаргу, не вправі при перегляді справи посилювати адміністративне стягнення. Якщо постанову по справі про адміністративний проступок винесено органом (посадовою особою), що не правомочним вирішувати дану справу, то постанова скасовується, а справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи) Орган (посадова особа), який розглядав справу по скарзі громадянина або за протестом прокурора , зобов'язаний повідомити зацікавленим особам про прийняте ним рішення У цих цілях копія рішення по скарзі або протесту протягом трьох днів висилається заявникові
Особливий порядок скасування або зміни постанови встановлений чинним законодавством по справах про дрібне розкрадання державного або громадського майна (ст. 7. 27 КпАП); виготовленні і використанні без відповідного дозволу радіопередавальних пристроїв (ст. 13. 4 КпАП); незаконному продажі товарів чи інших предметів (ст. 14. 2 КпАП); дрібному хуліганстві (ст. 20 .1 КпАП); злісній непокорі (ст. 19. 3 КпАП); порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 20. 2 КпАП)
Рішення по вказаних справах виносяться народним судом (народним суддею) і начальником ОВС (ст. 23 .1 і 23. 3 КпАП). Рішення народного судді по цій категорії справ про адміністративні правопорушення може бути скасовано незалежно від наявності протесту прокурора головою вищестоящого народного суду в порядку загального нагляду, а постанову начальника ОВС - начальником вищестоящого ОВС. На підставі протесту прокурора зазначені категорії справ можуть бути переглянуті народним суддею або начальником ОВС, який виніс по них перша постанова. Рішення за скаргою може бути опротестовано прокурором. Протест на рішення за скаргою вноситься у вищестоящий орган (посадовій особі)
У разі якщо скарга визнана обгрунтованою, а постанова про адміністративне стягнення вже виконано, громадянину відшкодовуються збитки, завдані незаконним накладенням стягнення
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "18.3. Перегляд постанов по справах про адміністративне правопорушення "
 1. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення; - виконання постанов по справах про адміністративні
 2. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 3. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 4. Коментар до статті 26.11
  перегляд вступили в законну силу постанов по справах, рішень за результатами скарг, протестів головами верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст Москви і Санкт-Петербурга, судів автономної області і автономних округів та їх заступниками, Головою Верховного Суду РФ та його заступниками (ст. 30.11 КоАП); - при перегляді в порядку нагляду Вищим
 5. Стаття 30.8. Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення, див. Лист Верховного Суду РФ від 20.08.2003 N
 6. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, і (або) рішення судді за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до вищестоящого суду. 3. Подача наступних скарг на
 7. Стаття 30.11. Перегляд вступили в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів
    переглянуті в порядку нагляду Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації відповідно до арбітражним процесуальним
 8. Стаття 29.11. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення
    постанови по справі про адміністративне правопорушення вручається під розписку фізичній особі, або законному представнику фізичної особи, чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також потерпілому на його прохання або висилається зазначеним особам протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови. 3. У справах про адміністративні
 9. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, і (або) рішення судді за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до вищестоящого суду. 3. Подача наступних скарг на
 10. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    постанов про призначення адміністративних покарань. 2. Відповідно до законодавства про судову систему справжній Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам. 3. Відповідно до законодавства про захист прав неповнолітніх справжній Кодекс визначає підвідомчість справ про адміністративні правопорушення комісіям у справах неповнолітніх
 11. Стаття 30.3. Термін оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
    постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти діб з дня вручення або отримання копії постанови. 2. У разі пропуску строку, передбаченого частиною 1 цієї статті, зазначений строк за клопотанням особи, яка подає скаргу, може бути відновлений суддею або посадовою особою, правомочними розглядати скаргу. 3. Скарги на постанови по
 12. Стаття 30.5. Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    постанову по справі про адміністративне правопорушення підлягає розгляду в десятиденний строк з дня її надходження з усіма матеріалами справи до суду, орган, посадовій особі, правомочним розглядати скаргу. 2. Скарги на постанови по справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52 цього Кодексу, підлягають розгляду в п'ятиденний термін
 13. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
    справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення у
 14. Коментар до статті 26.10
    перегляду рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення, в порядку, передбаченому ст. 30.9 КоАП, а також при перегляді вступили в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів - у разі їх опротестування прокурором (ст. 30.11 КоАП). 4. Вичерпний перелік
 15. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
    справах про адміністративні правопорушення ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації. Поряд з державною мовою Російської Федерації провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про адміністративні
 16. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
    справах про адміністративні правопорушення ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації. Поряд з державною мовою Російської Федерації провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про адміністративні
 17. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
    постанови. Крім адміністративного затримання та доставлення до заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення відносяться: - особистий огляд, огляд речей, транспортного засобу, що знаходяться при фізичній особі; огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів; - вилучення речей і документів ; - відсторонення від
 18. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    постанов про призначення адміністративних покарань. 2. Відповідно до законодавства про судову систему справжній Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам. 3. Відповідно до законодавства про захист прав неповнолітніх справжній Кодекс визначає підвідомчість справ про адміністративні правопорушення комісіям у справах неповнолітніх
© 2014-2022  yport.inf.ua