Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

19.3. Зміст діяльності державних органів щодо забезпечення законності і дисципліни в управлінні

Контрольні повноваження Президента Російської Федерації у сфері виконавчої влади обумовлені його конституційним статусом як глави держави, гаранта Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина (ст. 80 Конституції Російської Федерації). Президентський контроль у сфері управління здійснюється в двох основних формах
1. Безпосередній контроль Президента Російської Федерації.
2. Президентський контроль через відповідні президентські структури
Безпосередній контроль Президент Російської Федерації здійснює насамперед в області підбору і розстановки кадрів на федеральному рівні Наприклад, відповідно до ст 83 Конституції Російської Федерації він за поданням Голови Уряду Російської Федерації призначає на посаду федеральних міністрів, голів державних комітетів, керівників федеральних служб та інших органів федеральної виконавчої влади, а також вище командування Збройних Сил та ін
Президент Російської Федерації, вирішуючи питання про призначення на посаду, одночасно контролює діяльність посадових осіб, які здійснюють підбір кандидатур на відповідні посади Здійснюючи контроль за діяльністю Уряду Російської Федерації, Президент Російської Федерації має право скасовувати постанови і розпорядження Уряду Російської Федерації, якщо вони суперечать Конституції Російської Федерації, а також приймати рішення про відставку Уряду Російської Федерації. Президенту Російської Федерації підпорядкований і підзвітний ряд федеральних органів виконавчої влади (наприклад, МВС, Міністерство оборони Російської Федерації та ін.)
Значну роль у здійсненні президентського контролю грає Адміністрація Президента Російської Федерації Важливі функції і повноваження щодо забезпечення конституційних контрольних повноважень Президента Російської Федерації здійснює Головне контрольне управління Президента Російської Федерації Воно організовує контроль і перевірку діяльності федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, організацій та їх керівників На Головне контрольне управління Президента Російської Федерації покладені контроль і перевірка виконання доручень Президента Російської Федерації, Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації, а також контроль за діяльністю підрозділів Адміністрації Президента Російської Федерації
Для реалізації своїх завдань і функцій Головне контрольне управління Президента Російської Федерації має право створювати комісії, до роботи яких можуть залучатися представники правоохоронних, контролюючих органів, фахівців федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації . Такі комісії утворюються для проведення перевірок та прийняття в їх ході необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених порушень та їх попередження У процесі проведення перевірок Головне контрольне управління Президента Російської Федерації має право вимагати від федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, організацій документи , пояснення та іншу інформацію, необхідну для проведення перевірок; викликати посадових осіб для дачі усних та письмових пояснень з приводу порушень та невиконання федеральних законів, указів, розпоряджень і доручень Президента Російської Федерації
При виявленні порушень Головне контрольне управління Президента Російської Федерації має право ставити перед відповідними керівниками федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних державних службовців, у тому числі про тимчасове відсторонення таких осіб від виконання посадових обов'язків. Приписи про усунення порушень, винесені по результатами перевірок та направлення Головним контрольним управлінням Президента Російської Федерації керівникам федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, підлягають невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк або у строк, встановлений в приписі, повинні бути вжиті заходи щодо усунення порушень і про результатах має бути повідомлено в Головне контрольне управління Президента Російської Федерації. У необхідних випадках матеріали перевірок направляються до органів прокуратури, ОВС або федеральної служби безпеки для прийняття відповідних заходів або готується інформація та пропозиції Президенту Російської Федерації про вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та притягнення до відповідальності посадових осіб
Контрольні повноваження органів законодавчої (представницької) влади закріплені в Конституції Російської Федерації (ст. 94-109), конституціях і статутах суб'єктів Російської Федерації Обсяг контрольних повноважень палат федеральних зборів по відношенню до органів федеральної виконавчої влади порівняно невеликий В основному вони належать Державній Думі Контрольні повноваження Державної Думи виявляються в тому, що вона дає згоду Президенту Російської Федерації на призначення
Голови Уряду Російської Федерації, вирішує питання про довіру Уряду Російської Федерації, призначає і звільняє з посади Голови Центрального банку Російської Федерації (ст. 103 Конституції Російської Федерації).
Державна дума здійснює контроль за діяльністю Уряду Російської Федерації з розробки федерального бюджету, проект якого воно надає на розгляд Державній Думі (ст. 106 Конституції Російської Федерації). Для здійснення регулярного контролю за виконанням федерального бюджету Раду Федерації і Державна Дума мають постійно діючий орган фінансового контролю - Рахункову палату (ст 101 Конституції Російської Федерації), на яку покладено функції з організації проведення оперативного контролю за виконанням федерального бюджету в звітному році, проведення комплексних ревізій і тематичних перевірок по окремих розділах і статтях федерального бюджету, бюджетів позабюджетних фондів, а також контроль за законністю та своєчасністю руху коштів федерального бюджету в Центральному банку Російської Федерації
У деяких суб'єктах Російської Федерації обсяг контрольних повноважень представницьких органів влади значно ширше, ніж на федеральному рівні Контроль органів виконавчої влади можна розділити на загальний, відомчий і надвідомчий Загальний контроль передбачає обстеження цілого комплексу питань діяльності підконтрольних об'єктів Його здійснюють органи виконавчої влади загальної компетенції: Уряд Російської Федерації, республік (поради міністрів, кабінети міністрів і др), адміністрації рад Російської Федерації
Уряд Російської Федерації об'єднує і спрямовує роботу надвідомчого йому осіб федеральних органів виконавчої влади (міністрів, державних комітетів, комітетів та ін.) Воно має право скасовувати акти цих органів, якщо вони суперечать Конституції Російської Федерації, законами, указам і розпорядженням Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації
Адміністрації суб'єктів Російської Федерації здійснюють контроль за станом обліку та звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у власності суб'єкта Російської Федерації, за використанням та охороною земель, вод, лісів і надр, дотриманням затверджених проектів будівництва, станом транспортного обслуговування населення, санітарно-епідеміологічним та радіаційним станом на підвідомчій території, дотриманням на ній законодавства Російської Федерації
Відомчий контроль здійснюється органами галузевої та деякими органами міжгалузевої компетенції щодо підвідомчих їм об'єктів Він полягає у перевірці цими органами в межах своєї компетенції дотримання та виконання законів і підзаконних актів, а також своїх рішень нижчестоящими підвідомчими їм органами, а також підприємствами, установами та організаціями. У суб'єктах Російської Федерації відомчий контроль здійснюється відповідними міністерствами, відомствами, управліннями та іншими органами галузевої та міжгалузевої компетенції
Надвідомчий контроль здійснюється в основному органами міжгалузевої компетенції (в окремих випадках - галузевими органами), які контролюють діяльність органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за спеціальними питань
Сутність адміністративного нагляду полягає у здійсненні спостереження за виконанням спеціальних загальнообов'язкових норм і правил, закріплених у законах і підзаконних актах (правила дорожнього руху, пожежної безпеки, торгівлі, санітарні норми і др) Зміст адміністративного нагляду становить нагляд за дотриманням норм, правил інструкцій та контроль за організацією роботи з їх виконанню і дотриманню. Суб'єктами адміністративного нагляду є органи федерального нагляду, окремі державні комітети, державні інспекції та федеральні служби Особливості адміністративного нагляду полягають у тому, що:
| діяльність органів нагляду поширюється на піднаглядні об'єкти незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності;
| суб'єкти нагляду вправі за відповідних обставин застосовувати до об'єктів нагляду заходи адміністративного примусу
Важливі функції щодо здійснення адміністративного нагляду виконують ОВС Відповідно до чинного законодавства ОВС (міліція) здійснюють нагляд з питань охорони громадського порядку Вони забезпечують дотримання правил придбання, зберігання , перевезення зброї та боєприпасів
ОВС контролюють виконання громадянами і посадовими особами вимог транспортних правил, а також дотримання іноземними громадянами та особами без громадянства встановлених для них правил перебування на території Російської Федерації Державна інспекція безпеки дорожнього руху МВС здійснює нагляд за дорожнім рухом Органи Державного пожежного нагляду МВС контролюють дотримання правил і норм, спрямованих на запобігання пожеж та інших правил і норм пожежної безпеки
ОВС здійснюють адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі Для виконання відомчих наглядових функцій ОВС наділені відповідними правами. Зокрема, вони можуть застосовувати заходи адміністративного попередження і адміністративного припинення, накладати на винних осіб адміністративні стягнення
Таким чином, адміністративний нагляд як різновид контролю являє собою діяльність спеціально уповноважених державних органів та посадових осіб, здійснювану незалежно від відомчих меж і форм власності, спрямовану на забезпечення з використанням заходів адміністративного примусу однакового виконання спеціальних правових норм і загальнообов'язкових правил органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами Судовий контроль в управлінні здійснюється суб'єктами судової влади в процесі конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства Зміст судового контролю як способу забезпечення законності в управлінні полягає в правовій оцінці судом дій і рішень органів виконавчої влади, їх посадових осіб у виявленні порушень законності, прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, умов і причин, що їх породжують, у вживанні заходів щодо відновлення порушених прав і законних інтересів, а також у залученні винних осіб до відповідальності. Суб'єктами судового контролю є Конституційний Суд Російської Федерації, суди загальної юрисдикції та арбітражні суди. Конституційний Суд Російської Федерації за клопотаннями і запитам органів державної влади та їх посадових осіб дозволяє справи про відповідність Конституції Російської Федерації нормативних актів, виданих з питань державного управління, а також вирішує спори про компетенцію між органами державної влади Конституційний Суд Російської Федерації розглядає також індивідуальні та колективні скарги громадян про порушення їх конституційних прав і свобод внаслідок застосування або що підлягає застосуванню закону в конкретній справі. При цьому перевіряється відповідність такого закону Конституції Російської Федерації Наприклад, за скаргою громадян постановою Конституційного Суду Російської Федерації від 11 березня 1998 визнана невідповідною Конституції Російської Федерації ст. 226 Митного кодексу Російської Федерації, що передбачає як заходи адміністративної відповідальності за правопорушення конфіскацію товарів і транспортних засобів, назначаемую без судового рішення, і ст. 85, 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких конфіскація також застосовувалася як заходи адміністративного стягнення в позасудовому порядку Якщо Конституційний Суд Російської Федерації визнає неконституційним закон, договір або їх окремі положення, то вони втрачають юридичну силу Рішення суду є підставою для обов'язкового перегляду даної справи відповідним компетентним органом і відновлення порушеного права.
 Суди загальної юрисдикції при розгляді цивільних, кримінальних та адміністративних справ вивчають з позицій закону правомірність дій органів виконавчої влади, посадових осіб і видаваних ними правових актів, здійснюючи тим самим контроль за їх діяльністю При цьому суд виносить рішення про відновлення порушених прав громадян Формою реагування суду на виявлення у процесі розгляду цивільних і кримінальних справ порушення законності є окрема ухвала, яка виноситься судом на адресу керівника органу, підприємства, установи, організації або у вищі інстанції, які повинні протягом місяця розглянути його і повідомити суду про вжиті заходи. Суд розглядає також скарги фізичних та юридичних осіб на постанови про накладення адміністративного стягнення, на дії та рішення органів виконавчої влади та посадових осіб, що порушують права і свободи громадян Встановивши обгрунтованість перерахованих вище скарг, суд, здійснюючи свої контрольні функції, визнає оскаржуване рішення чи дія незаконним , зобов'язує задовольнити вимоги громадян, скасовує прийняті міри відповідальності
 Арбітражні суди, вирішуючи справи з економічним суперечкам, які виникають з цивільного, адміністративного та інших правовідносин, перевіряють відповідність актів і дій органів виконавчої влади та їх посадових осіб вимогам законності і вживають заходів щодо усунення виявлених правопорушень відповідно до норм Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації
 Прокуратура Російської Федерації - єдина центральна система органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за виконанням діючих на її території законів Загальний нагляд прокуратури можна умовно розділити на декілька напрямів:
 | Нагляд за виконанням законів федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, а також за відповідністю законам видаваних ними правових актів;
 | Нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, а також органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій ;
 | Нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;
 | Нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і які використовують призначувані судом міри примусового характеру, адміністраціями місць тримання затриманих і взятих під варту
 Закон наділяє прокуратуру комплексом повноважень, які дозволяють прокурорам своєчасно реагувати на порушення законності в управлінні, вживати заходів щодо усунення причин та умов її порушення, відновлювати порушені права, притягати до відповідальності винних осіб У законі закріплено три форми реагування прокурора на порушення законності:
 | Протест - вимога про скасування суперечить закону правового акта, виданого органом або посадовою особою, або про приведення його у відповідність із законом;
 | Подання про усунення порушень закону, що вноситься прокурором або його заступником до органу або посадовій особі, які повноважні усунути допущені порушення закону;
 | Постанову про порушення кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення, що виноситься прокурором, виходячи з характеру порушення закону посадовою особою
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "19.3. Зміст діяльності державних органів щодо забезпечення законності і дисципліни в управлінні"
 1. Суд.
    органах, так і в органах адміністративних, виконують судові функції. У мінському Китаї склалася щодо струнка ієрархічна судова сходи, на вищому щаблі якої стояв сам імператор, на нижчої - виборний старійшина села. Більшість справ вирішувалося в повітових управах-яминях, де вершив суд повітовий начальник. У разі недостатності доказів справу або відкладалося, або
 2.  Розділ VI. Засоби забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні
    державному
 3. Стаття 39. Службова дисципліна в поліції
    зміст і коментар до ст. ст. 6, 19, 33, 35 цього Федерального
 4. 27. Методи фінансового контролю.
    діяльності суб'єкта. 3. Обстеження окремих сторін фінансової діяльності. 4. Перевірка - метод, в ході якого використовуються балансові, звітні та видаткові документи з метою виявлення порушень фінансової дисципліни та усунення їх наслідків. 5. Аналіз - метод, який направлений на виявлення порушень фінансової дисципліни за допомогою різних аналітичних
 5. Контрольні питання до § 7.6
    забезпечення? 2. Якими нормативними актами регулюється внутрішній трудовий розпорядок? 3. Які види дисциплінарної відповідальності передбачає трудове право? 4. Що собою являє дисциплінарний проступок? 5. Які заходи дисциплінарного стягнення встановлені за порушення трудових обов'язків і який порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень? 6. Які заходи
 6. 21.3. Способи забезпечення законності в державному управлінні: поняття та види
    діяльність спеціально уповноважених суб'єктів, а також громадян та об'єднань: з недопущення в діяльності органів виконавчої влади порушень вимог, закріплених у чинних нормативних правових актах; своєчасного і повного попередження правопорушень, причин і умов, що їх породжують; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законності . Способи
 7. Стаття 330. Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
    законами. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 8. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
    організації та функціонування системи російської охорони здоров'я, правове регулювання відносин між громадянами та медичними установами, відповідальність в системі медичного права і т. д. Навчальний посібник містить контрольні запитання для самоперевірки студентами отриманих знань, список літератури, рекомендованої для прочитання при підготовці до здачі заліків та іспитів , а також
 9. 42. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частини виробничо-господарського плану сільськогосподарського підприємства.
    діяльність с / г підприємств неможлива без правильної організації їх фін господарства, складання та виконання фін частини виробничо-господарських планів. У загальних і спец прав актах отримали свій прояв основні принципи фін діяльності с / г підприємств. Вони тісно пов'язані з поняттям фін дисципліни, метою кіт явл забезпечення безперебійного та збалансованого функціонування цих
 10. § 2. Система муніципального права
    діяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають: систему гарантій; гарантії, що забезпечують організаційну і фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування; судову і інші правові форми захисту місцевого самоврядування. 6. Контроль діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 7. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого
 11. 1.3. Предмет і система курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації»
    зміст яких вивчається в курсі «Адміністративне право». Зауважимо, що ця навчальна дисципліна має пряме відно ^ шення і до діяльності судів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення. Очевидний зв'язок з навчальною дисципліною «Кримінальний процес», детально регламентує порядок порушення і расследованіяуголовних злочинів і взаємовідносини учасників досудової
© 2014-2022  yport.inf.ua