Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

4.3.2. Інформаційні правовідносини, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг


Характер і особливості прав і обов'язків, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, багато в чому визначаються видом і формою подання виробленої інформації.
1. Відкрита інформація як об'єкт цивільних правовідносин (літературні та наукові твори, патенти і авторські свідоцтва, інформаційні ресурси, продукти та послуги у формі складових творів, баз і банків даних, інша інформація, створювана в порядку творчості або з метою отримання прибутку).
При виробництві такої інформації у суб'єктів - її виробників виникають наступні права та обов'язки:
право на створення творів науки та літератури, інший подібного роду інформації;
право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності та право речової власності на документовану
Перераховані тут і нижче переліки прав, обов'язків і відповідальності є приблизними і можуть доповнюватися і розвиватися в реальних умовах.
Інформацію, що відображає ці результати (право передачі виключних прав на результати інтелектуальної діяльності);
обмеження права на створення документованої інформації обмеженого доступу;
обмеження права на створення шкідливої, небезпечної для суспільства інформації;
обов'язок щодо створення інформаційних ресурсів відповідно до встановленої компетенцією та надання інформації з них споживачам інформації;
обов'язок виконання умов авторських договорів;
відповідальність за ненадання інформації;
відповідальність за недостовірність створюваної інформації, недоброякісну та неправдиву інформацію і дезінформацію;
відповідальність за якість інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг;
відповідальність за створення і розповсюдження контрафактних примірників.
Основну групу тут складають відносини цивільно-правового плану, пов'язані із захистом особистих немайнових, особистих майнових прав та прав власності на перераховані інформаційні об'єкти, а також відносини адміністративно-правового плану в частині здійснення органами державної влади та місцевого самоврядування обов'язків з інформування споживача.
2. Масова інформація (інформація, що містить повідомлення інформаційного характеру, готує та розповсюджує ЗМІ та Інтернет з метою інформування населення, в тому числі реклама діяльності фізичних та юридичних осіб, вироблених продуктів та надаваних послугах, пропонованих споживачам).
При виробництві масової інформації виникають наступні права та обов'язки у учасників інформаційних правовідносин:
право на створення масової інформації (журналіст, редакція);
право на захист честі і гідності (будь-який член товариства);
право інтелектуальної власності на поширювані ЗМІ результати творчої діяльності (автор поширюваної інформації);
обов'язок по достовірному , оперативному, повному інформуванню населення (користувачів Інтернет) (редакції і журналісти);
обов'язок щодо забезпечення гарантій свободи слова (держава); обмеження права на поширення інформації обмеженого доступу (всі учасники виробництва і розповсюдження масової інформації);
обмеження права на розповсюдження шкідливої, небезпечної для суспільства інформації (всі учасники виробництва і розповсюдження масової інформації);
відповідальність за недостовірність створюваної інформації, за недоброякісну і помилкову інформацію та дезінформацію, за введення цензури (всі учасники виробництва і розповсюдження масової інформації).
Велика частина інформаційних відносин у даній області носить конституційно-правової та адміністративно-правовий характер.
3. Офіційні документи (закони, судові рішення, інші тексти законодавчого, адміністративного і судового характеру, а також їх офіційні переклади).
У процесі виробництва, передачі та розповсюдження такої інформації виникають наступні права та обов'язки у учасників таких правовідносин:
обов'язок з виробництва та розповсюдження (або забезпечення розповсюдження) нормативних правових актів відповідно до встановленої компетенцією;
обов'язок за надання інформації з таких документів;
відповідальність за створення офіційних документів незадовільної якості.
Це відносини конституційного та адміністративно-правового характеру, які проявляються при підготовці законів та інших нормативних правових актів органами державної влади в порядку реалізації встановленої для них компетенції.
4. Обов'язково надається документована інформація (обов'язкові контрольні екземпляри документів, інформація в облікових документах, дані документів, що подаються до органів статистики, податкова, реєстраційна та інша такого типу інформація).
В інформаційних процесах, пов'язаних з обігом такої інформації, у їх учасників виникають наступні права та обов'язки:
обов'язок підготовки та подання обов'язкових документів;
обов'язок щодо створення інформаційних ресурсів, що містять обов'язково подану інформацію;
відповідальність за використання цієї інформації виключно для виконання встановлених законом функцій і завдань;
відповідальність за недостовірність наданої інформації, за недоброякісну і помилкову інформацію і дезінформацію.
Тут проявляються відносини адміністративно-правового властивості, що виникають при підготовці та наданні такої інформації відповідними суб'єктами в порядку підготовки звітної та іншої інформації, що представляється, а також обов'язків органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо формування інформаційних ресурсів такої інформації у порядку виконання ними встановленої компетенції.
5. Інформація обмеженого доступу (державна таємниця, комерційна таємниця, а також персональні дані тощо) створюється різними суб'єктами в порядку виконання службових обов'язків, особистої ініціативи, виробничої діяльності. ,
В інформаційних процесах за зверненням такої інформації виникають наступні права та обов'язки:
обов'язок щодо встановлення складу інформації обмеженого доступу;
обов'язок по встановленню інформації, яка не може відноситися до категорії обмеженого доступу;
обмеження майнових прав при віднесенні створеної автором інформації до державної таємниці;
обов'язок ліцензування діяльності з обробки інформації обмеженого доступу;
обов'язок щодо встановлення обмежень по доступу до інформації обмеженого доступу;
обов'язок щодо забезпечення захисту інформації та інформаційних ресурсів, що містять таку інформацію, від несанкціонованого доступу;
відповідальність за порушення умов обмеженого доступу, за розголошення інформації обмеженого доступу.
Виробництво, передача і розповсюдження такої інформації, формування та використання інформаційних ресурсів з такою інформацією здійснюються в умовах обмеженого доступу до неї спеціально підготовлених і офіційно допущених осіб. Суб'єкти, що у таких процесах, вступають у відносини адміністративно-правового властивості з досить жорсткою відповідальністю за неправомірні дії з такою інформацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3.2. Інформаційні правовідносини, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг "
 1. 4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  інформаційної сфери, і виробників інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та інформаційних послуг, що здійснюють діяльність у відповідних однойменних областях моделі інформаційної. Суб'єкти - споживачі інформації, діючи в даній області, реалізують своє конституційне право на пошук і отримання інформації будь-якого виду та форми подання за винятком
 2. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  інформаційної сфери інформаційні правовідносини різні за цілями, своїм змістом, співвідношенням прав і обов'язків їх учасників, характеру породжують їх юридичних фактів, напрямком діяльності в інформаційній сфері та ін Розглянемо деякі критерії класифікації. Інформаційно-правові відносини по цілях поділяються на регулятивні та охоронні (у тому числі деліктні).
 3. Контрольні питання
  інформаційно-правові норми "? 2. Сформулюйте поняття інформаційно-правової норми. 3. Які завдання стоять перед нормами інформаційного права? 4. У чому полягає зміст інформаційно-правового регулювання? 5. Які форми впливу юридичних норм на суспільні відносини характерні для правового регулювання в інформаційній сфері? 6. З яких елементів складається
 4. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод, а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої інформації та інформаційних ресурсів,
 5. 11.3. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет
  інформаційна безпека як стан захищеності всіх об'єктів інформаційних правовідносин в Інтернет; правопорушення в Інтернет. При правовому регулюванні відносин у Інтернет важливо дотримання балансу: між свободою слова та інтересами неповнолітніх. Наприклад, будь-які дії щодо захисту неповнолітніх не повинні приймати форми безумовного замкнені на використання Інтернет
 6. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І . Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 7. 4.3.3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення
  інформаційних процесів, грунтуються на наступних правах і обов'язках їх учасників: право на створення і застосування інформаційних систем, їх мереж, засобів їх забезпечення (усі учасники цих процесів); право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності при створенні таких об'єктів (фізичні особи, юридичні особи, органи державної влади та місцевого
 8. 10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
  інформаційному обміні »визначено поняття інформаційної безпеки як стан захищеності інформаційного середовища суспільства, забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави. Відповідно до приписів Федерального закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» цілями захисту інформаційної сфери є (ст. 20):
 9. 11.2.2. Області створення та розповсюдження вихідних документів, формування інформаційних ресурсів та надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг в Інтернет
  інформаційні продукти і послуги. Вони вступають у відносини із споживачами послуг Інтернет. До суб'єктів, що виробляють та надають послуги у цій сфері (провайдери), належать органи державної влади і державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. Інтернет сьогодні широко застосовується для здійснення найрізноманітніших видів діяльності, заснованої
 10. Передмова до другого видання
  інформаційному праві як нової комплексної галузі права, юридичній науці та навчальної дисципліни. Основна увага зверталася на зміст інформаційної сфери - сфери обігу інформації та правового регулювання суспільних відносин, що виникають у цій сфері. Розглядалися особливості об'єктів інформаційного права - інформації різного виду і форми подання, інформаційних
© 2014-2022  yport.inf.ua