Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти к содержанию учебника

§ 3. Договір прокату

Поняття договору прокату.
Згідно зі ст. 787 ЦК за договором прокату наймодавець, який здій- ¦ ІІІОЄ підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або тбов 'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.
Характеристика договору прокату
1. Сторонами договору прокату є наймодавець і наймач.
Як наймодавцем так і наймачем можуть бути як юридичні так і т пічні особи. Для наймодавця, як випливає, власне, з визначення ¦твору, що розглядається, діяльність із передачі речей у найм є її іприємницькою. Іншими словами, наймодавець, незалежно від > іо, є він юридичною чи фізичною особою, повинен мати статус \б'є.кта підприємницької діяльності для укладення договорів .рокату.
Наймач, на відміну від наймодавця, може укладати договори > рокату незалежно від наявності чи відсутності у нього статусу уб'єкта підприємницької діяльності. Тобто, договір прокату для іаймача може бути як підприємницькім, якщо укладається у зв'язку а здійсненням ним підприємницької діяльності, так і не бути таким.
2. Наймодавець передає або зобов'язується передати наймачу [іухому річ. На відміну від класичного договору найму, предметом і кого є "майно", що включає в себе, окрім об'єктів матеріального віту - речей - і нематеріальні активи - майнові права та інші, за
788 ЦК предметом договору прокату є винятково рухома річ, тбто, матеріальний об'єкт, який можна вільно переміщувати у просторі без заподіяння йому шкоди.
За договором прокату наймодавець передає або зобов'язується средати річ. Це означає, що річ може бути передана наймачу під і.іє укладення договору прокату; в такому разі договір прокату вва- < .і і йметься реальним. Також договір прокату може бути укладений \ мовою передання речі в майбутньому; в такому разі договір про-
¦ іі у буде консенсуальним, тобто таким, що вважається укладеним моменту погодження сторонами всіх істотних умов.
Предметом договору прокату є річ, яка використовується для задоволення побутових невиробничих потреб (ст. 788 ЦК). Проте предмет договору прокату може використовуватися також і для виробничих потреб, якщо це встановлено договором. Останнє ще раз підкреслює, що договір прокату для наймача може як мати характер підприємницького, так і бути непідприємницьким, побутовим.
3. Річ передається наймачеві у користування, за плату та на певний строк.
Законодавець прямо закріплює, що наймач має право використовувати майно, тобто, як вже йшлося вище при характеристиці договору найму, здобувати корисні властивості майна, що передається, без права розпорядження ним.
Договір прокату є платним договором. За ст. 789 ЦК плата за прокат речі встановлюється за тарифами наймодавця і є істотною умовою договору прокату. Оскільки договір прокату є договором приєднання, про що докладніше йдеться нижче, плата за користування майном, як і інші істотні умови визначається наймодавцем самостійно і не погоджується з наймачем.
Договір прокату є строковим договором. Це, як і вживання терміна "користування" у визначенні договору прокату, означає, що по закінченні строку, на яке передане майно, останнє повинне бути повернуте наймодавцю. Якщо наймач бажає придбати майно, що передавалось йому за договором прокату, умови такої купівлі- продажу зазначаються в окремому договорі купівлі-продажу.
4. Згідно з ч. 2 ст. 787 ЦК договір прокату є договором приєднання. Відповідно до ст. 634 цього Кодексу договором приєднання вважається договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Відповідно, наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату, а наймач не може запропонувати свої умови договору.
Умови договору прокату не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом. Крім того, умови договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є нікчемними.
Договір прокату є публічним договором. З огляду на положення ст. 633 ЦК це означає, що наймодавець зобов'язаний надавати послуги із прокату кожному, хто до нього звернеться. Причому умови договору прокату встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Наймач не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
Крім того, наймач не має права відмовитися від укладення договору прокату за наявності у нього можливостей надати споживачеві відповідні товари.
5. Наймач мас право відмовитися від договору прокату і поверну ги річ наймодавпеві у будь-який час. Плата за прокат речі, що сплачена наймачем за весь строк договору, зменшується відповідно зо тривалості фактичного користування річчю.
6. Особливостями договору прокату, порівняно з класичним договором найму, є заборона, вміщена у ст. 791 ЦК, на укладання наймачем договору піднайму. Крім того, на відміну від положень ч. 2 ст. 777 ЦК, наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем.
Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося з вини наймача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 3. Договір прокату"
 1. Які особливості договору прокату?
  договір прокату. За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк. Предметом прокату можуть бути індивідуально визначені рухомі речі, які використовують для задоволення побутових невиробничих потреб. Предмет прокату може використовуватися також для
 2. § 2. Види договорів
  договір позики вважається укладеним не з моменту, коли сторони домовилися про те, що гроші будуть передані в борг, а з моменту передачі їх позичальнику. Практичне значення такого поділу полягає в тому, що в кон- сенсуальних договорах спір про виконання обов'язків і відповідальність за їх невиконання може вирішуватися судовими органами вже після досягнення сторонами угоди, навіть якщо передання
 3. § 1. Договір найму (оренди)
  договір найму. Згідно зі ст. 767 ЦК най- модавець зобов'язаний передати наймачеві річ у користування у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її призначенню, а також попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час
 4. Який зміст суб'єктивного авторського права?
  договір (видавничий, постановчий, сценарний, художнього замовлення тощо); - факт позадоговірного використання твору, коли не вимагається згода автора, але передбачена виплата авторської винагороди; - неправомірне використання твору. Винагорода, одержана автором чи іншою особою, яка авторське право, є, по суті, винагородою за працю, вкладену у створення твору. Вона може здійснюватися у вигляді
 5. Що таке договір найму?
  договір найму вважається укладеним на невизначений строк. У цьому разі кожна зі сторін може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів майна. Об'єктом договору можуть бути лише індивідуально визначені
 6. Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації
  договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо). Таким чином, у зазначеному пункті законодавець встановив певні обмеження, якими мають користуватися платники податку для визначення строку корисного використання об' єкта необоротних активів для цілей оподаткування. 145.1.2. Необхідно враховувати, що визначення строків корисного використання об'єктів
 7. § 2. Система цивільно-правових договорів
  договірних відносин, що зумовлена особливостями конкретних майнових відносин, опосередкованих договорами. Наукову класифікацію договорів можна проводити за різними ознаками (критеріями) залежно від цілей, які при цьому ставляться. Класифікація договорів має сприяти глибшому з'ясуванню їх природи і змісту, виявленню властивих їм спільних рис та особливостей, дальшому вдосконаленню законодавства
 8. § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
  договір (ч. 2 ст. 151 ЦК). Поняття договору розкривається через поняття угоди (право-чину), бо договір є одним із видів угод. Відповідно до ст. 41 ЦК України угодами визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків. Договори - це дво- або багатосторонні угоди. Договором визнається угода двох чи більше осіб, яка спрямована на
 9. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
  договір (видавничий, постановчий, сценарний, художнього замовлення тощо); б) факт позадоговірного використання твору, коли не потрібна згода автора, але передбачена виплата авторської винагороди (ст. 19 Закону про авторське право); в) неправомірне використання твору. З наведених підстав виникнення права на авторську винагороду випливає висновок, що право на одержання винагороди
 10. § 3. Зміст права власності
  договірних відносин (найму, комісії, підряду, схову тощо), а й у результаті адміністративного акта (наприклад, відповідно до розпорядження органів опіки і піклування), воно може виникнути і на підставі прямої вказівки закону (наприклад, якщо йдеться про знахідку, безхазяйне майно, бездоглядну худобу). Разом з тим право володіння власника відрізняється від права володіння інших осіб - титульних
© 2014-2022  yport.inf.ua