Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Еволюція системи сучасного права.

Розвиток державного регулювання економіки, особливо посилилося з 30-40-х рр.. і спричинило за собою розширення урядового втручання в різні сфери суспільного життя, призвело до подальшої диференціації системи законодавства і до дроблення ряду основних галузей права (цивільного, адміністративного та ін.) В результаті відбруньковування ряду традиційних інститутів з'явилися нові галузі законодавства: сімейне, патентне, авторське, банківське, страхове і т. д.
Одночасно намітилася й інша тенденція - тісне переплетення цивільно-правових (диспозитивних) і адміністративних (імперативних) методів правового регулювання. Це означало стирання чітких граней між адміністративним і цивільним правом, а отже, ослаблення розходжень між публічним і приватним правом. У ряді країн зникає і дуалізм приватного права, що виражався в самостійному розвитку цивільного та торгового права (наприклад, в Італії з 1942 р. діє єдиний цивільний кодекс, що охоплює все приватне право).
Необхідність однакового регулювання всієї сукупності складних економічних відносин призвела до появи комплексних галузей права (атомне право, транспортне і т. д.). У юридичній літературі входять у вживання такі правові конструкції, як підприємницьке право, господарське право, ділове право, економічне право, право торгового обороту і т. д.
Активний розвиток законодавства, пов'язаного з регулюванням господарського життя, вплинуло не тільки на ускладнення національних правових систем, але і на посилення взаємодії правових систем різних держав, особливо у сфері економічного законодавства та окремих його видів (інвестиційна, валютно-грошовий, податкове і т. д.). Ця тенденція до зближення різних правових систем відображає об'єктивні потреби розвитку світового господарства, і особливо інтереси транснаціональних компаній (ТНК). Такі компанії здійснюють свій бізнес одночасно в багатьох країнах світу і зацікавлені в єдиних правових підходах при регулюванні аналогічних економічних відносин. Інтеграційні процеси в економіці неминуче тягнуть за собою посилення однаковості в праві різних країн, ведуть до послаблення колишніх відмінностей і контрастів між континентальною та англосаксонської правовими системами.
Однією з характерних особливостей еволюції права після другої світової війни є значне зростання (у порівнянні з попередньою епохою) впливу норм міжнародного права на внутрішнє право окремих держав. Це вплив охоплює як конституційне законодавство, так і всю правову систему в цілому. Особливо помітно в останнє десятиліття збільшення числа норм міжнародного права, які зачіпають торговельні та інші економічні відносини між різними державами. В результаті виникає своєрідне міжнародне економічне право. Специфікою норм міжнародного права є те, що вони в процесі трансформації реалізуються в норми внутрішньодержавні.
Реалізація (імплементація) норм міжнародного права здійснюється різними шляхами. Це може бути ратифікація та офіційна публікація відповідного міжнародного договору, як це, наприклад, відбувається у Франції та деяких інших країнах. Але, наприклад, у Великобританії імплементація досягається шляхом видання спеціального нормативного акта. Конституції ряду західноєвропейських країн, прийняті в післявоєнний період, виходять з принципу верховенства ратифікованого міжнародного договору над внутрішнім законодавством. Оскільки ці держави є учасниками багатьох міжнародних конвенцій, що регулюють морські, повітряні, залізничні та автомобільні перевезення, кредитно-розрахункові відносини, патентні права і т. д., це вимагало від них внесення змін у внутрішнє законодавство.
Особливо важливу роль в процесі уніфікації та гармонізації законодавства відіграють міжнародні економічні та політичні спільноти європейських держав (Загальний ринок і т. п.), в рамках яких виробляються багатосторонні договори, наприклад, конвенції про взаємне визнання компаній (1968 р.), про патент для Спільного ринку (1975 р.) та ін, на основі яких у свою чергу держави - учасниці договору приймають або коректують відповідне національне законодавство (акціонерне, патентне, антимонопольне та т. д.). Установчі норми міжнародних політичних і економічних спільнот нерідко входять у національне право держав-учасників і без прийняття відповідних нормативних актів, в силу самої ратифікації договору (наприклад, Римського договору 1957 про створення ЄЕС).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еволюція системи сучасного права. "
 1. Тема 21. Російська правова система
  еволюції російського права. Право імператорської Росії. Основні типи російської правової культури. Правова система РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 2. Тема 22. Правова система Узбекистану
  еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 3. Література
  системи сучасності. М., 1988. 3. Дурга Дас Басу. Основа конституційного права Індії. М., 1986. 4. Жидков О.А. Історія держави і права Стародавнього Сходу. М., 1965. 5. Крашенинникова Н.А. Індуське право: Історія і сучасність. М., 1982. 6. Куценков А.А. Еволюція індійської касти. М., 1983. 7. Мозолин Б.П. Особистість, право, економіка сучасної Індії. М., 1979. 8. Саїдов А.Х.
 4. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять та інститутів права правових сімей. Основні родини сучасних правових систем. Вчення про правові
 5. § 3. Можливі перспективи
  еволюцією общесоциологических теорій та методології. Так, очевидна хвиля широкого застосування якісних методів в емпіричних дослідженнях. Сучасна глобалістика (У. Бек, І. Уоллерстейн та ін.) - зайве підтвердження наших уявлень про необхідність дослідити соціальні закономірності, соціальні девіації і девіантна поведінка в контексті більш загальних процесів еволюції світу і
 6. § 3. Можливі перспективи
  еволюцією общесоциологических теорій та методології. Так, очевидна хвиля широкого застосування якісних методів в емпіричних дослідженнях. Сучасна глобалістика (У. Бек, І. Уоллерстейн та ін.) - зайве підтвердження наших уявлень про необхідність дослідити соціальні закономірності, соціальні девіації і девіантна поведінка в контексті більш загальних процесів еволюції світу і
 7. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в першій половині XX в. Порівняльне правознавство після Другої світової війни. Розвиток радянського порівняльного правознавства. Сучасний стан юридичної компаративістики. Розробка проблем порівняльного правознавства вченими-юристами зарубіжних країн. Порівняльне правознавство та міжнародне
 8. Контрольні питання до розділу 12
  системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7. Повноваження законодавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 8. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої влади у фінансовій
 9. Тема 19. Африканська правова родина
  системи африканських країн. Розділ п'ятий Порівняльне правознавство і змішані правові
 10. Тема 16. Мусульманська правова сім'я
  еволюція мусульманського права. Основні мазхаби мусульманського права. Джерела мусульманського права. Доктрина як основне джерело мусульманського права. Роль Корану і Сунни в мусульманському праві. Своєрідність основних інститутів і галузей мусульманського права. Державне та релігійне примус. Мусульманське право і закон. Мусульманське право в правових системах зарубіжного
 11. Контрольні питання
  систем сучасності. 2. Дайте загальну характеристику англо-американської системи права. 3. Яке місце займає судовий прецедент в англо-американській правовій системі? 4. Романо-германська правова система та її особливості. 5. Місце і роль закону в системі континентального права. 6. Роль і значення судового контролю в континентальному праві. 7. Мусульманське право і його основні
 12. Список літератури
  системи сучасності. М., 1996. 5. Де Токвіль А. Демократія в Америці. М., 1992. 6. Виклад почав мусульманського законознавства: Репринтне видання. М., 1991. 7. Караулов Н.А. Основи мусульманського права / / Збірник матеріалів для опису місцевостей і племен Кавказу. Вип. 40. Тифліс, 1909. 8. Карташов В.Н. Введення в теорію правової системи суспільства. Частини 1, 2. Ярославль, 1995. 1996.
 13. 5. Сучасні тенденції розвитку американського права
  еволюції її Конституції і конституцій американських штатів, так і всього спектру внутрішніх противоре-чий і юридичних проблем сучасного американського
 14. Література
  системи сучасно-сти. М., 1996. 4. Крашенинникова Н.А. Історія держави і права Куби. М., 1966. 5. Марксистсько-ленінське вчення про державу і право: Історія раз витія і сучасність. М., 1977. 6. Нгуен Дінь Лок. Соціалістичне правосвідомість і правове виховання трудящих (на прикладі В'єтнаму): Автореф. дісс ... канд. юрид. наук. М., 1977. 7. Сабо І. Роль радянського права в
 15. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  системі Росії. М., 1997. Міцкевич А.В. Система права і система законодавства: розвиток наукових уявлень і законотворення / / Проблеми сучасного цивільного права: Збірник статей / За ред. В.Н. Литовкіна, В.А. Рахмилович. М., 2000. Новицький І.Б. Джерела радянського цивільного права. М., 1959. Новий Цивільний кодекс і галузеве законодавство. М.,
 16. Тема 13. Правова система Англії
  системи його джерел. Географія розповсюдження англійського загального права. Джерела і система права в країнах англо-американської правової сім'ї. Значення і місце загального права в правовій системі. Судовий прецедент. Співвідношення законодавства і судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність основних правових інститутів і галузей права.
 17. Тема 5. Класифікація основних правових систем сучасності
  систем
 18. Контрольні питання
  системі міжнародного права? 4. Які суспільні відносини регулюються нормами міжнародного права? 5. Джерела міжнародного права. 6. Суб'єкти міжнародного права. 7. Назвіть основні механізми забезпечення прав людини в сучасному міжнародному праві. 8. Відповідальність у міжнародному праві. 9. Яка роль міжнародних організації у підтримці міжнародного миру і
 19. Список літератури
  система / / Правознавство. 1980. N 1. 4. Баранов В.М., Поленіна С.В. Система права, система законодавства і правова система. Н. Новгород, 1999. 5. Бобильов А.І. Сучасне тлумачення системи права і системи законодавства / / Держава і право. 1998. N 2. 6. Братусь С.Н. Галузь радянського права: поняття, предмет, метод / / Правознавство. 1979. N 11. 7. Іоффе О.С., Шаргородський М.Д.
 20. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного порівняльного
© 2014-2022  yport.inf.ua