Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти к содержанию учебника

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.

Норма щодо набуття чинності Конституцією України є однією із складових розділу XIV «Прикінцеві положення» Основного Закону України. Приймаючи Конституцію України, Верховна Рада України виходила з того, що початок дії її норм вимагає однозначного і точного визначення часу набуття чинності самою Конституцією або, іншими словами, часу введення її в дію. На необхідність визначення такого часу не могли не вплинути приписи ч. З ст. 8 Основного Закону про те, що норми Конституції України є нормами прямої дії. Це особливо стосується початку практичного забезпечення закріплених у Конституції ідеалів найвищої соціальної цінності - людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності і безпеки, реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також виконання відповідних обов'язків, покладених на членів суспільства.
З часом набуття чинності Конституцією України пов'язується набуття органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, структурами громадянського суспільства, кожним індивідуумом відповідних повноважень, прав, свобод і обов'язків, започатковується можливість юридичної відповідальності за правопорушення. Особливістю Конституції, її норм є те, що вони мають найвищу юридичну силу. Закони та
інші нормативно-правові акти приймаються в правовій державі, якою проголошено Україну, на основі Конституції і повинні відповідати їй. З огляду на такі основоположні засади з набуттям чинності Конституцією України розпочинається процес приведення чинних законів та інших нормативних актів, що були прийняті раніше, у відповідність з положеннями Основного Закону
держави.
Щодо підстав введення в дію Конституції України, то, зважаючи на тривалий час її творення, оприлюднення всіх проектів Конституції, додержання принципу гласності під час обговорення проектів у Верховній Раді України і Конституційній комісії, врахування зауважень громадськості, досягнення політичного компромісу і прийняття Конституції України згідно із законом більш ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради, Верховна Рада прийняла Закон України від 28 червня 1996 р. «Про прийняття Конституції України і введення її в дію», яким Конституція була введена в дію. Цей Закон повністю відповідає ст. 160 чинної Конституції.
Набуття Конституцією України чинності означає, що, починаючи з встановленого часу, вона набуває статусу єдиного Основного Закону держави, основного джерела права України і займає центральне місце в системі національного законодавства. У ній закріплено визнання та дію в Україні принципу верховенства права. На конституційному рівні визначено фундаментальні засади взаємин людини і держави, відповідно до яких зміст і спрямованість діяльності держави визначають права і свободи людини та їх гарантії, а утвердження і забезпечення цих прав і свобод є головним обов'язком держави, яка до того ж відповідає перед людиною за свою діяльність. Конституційний принцип забезпечення прав і свобод людини юридично пов'язує і водночас позитивно обмежує дії держави, її органів та посадових осіб.
За таких обставин час набуття чинності Основним Законом держави не міг не бути віднесений до конституційних приписів. З огляду на найвищу юридичну силу Конституції України жоден інший закон, крім самої Конституції, не може визначати часу набуття нею чинності.
Верховна Рада України 28 червня 1996 року ухвалила Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». Цей закон закріплює, по суті, факт та дату прийняття Конституції, але не містить положень щодо введення її в дію. Що стосується словосполучення «і введення її в дію», яке містить назва закону, то в ньому знайшов своє відображення припис самої Конституції України про день набуття нею чинності. Проте набуття чинності Конституцією України не можна пов'язувати з прийняттям цього закону - правового акта нижчої юридичної сили, ніж юридична сила самої Конституції.
Конституційний Суд України в Рішенні від 3 жовтня 1997 року у справі про набуття чинності Конституцією України зазначив, що виклад норми статті 160 Конституції України припускає лише буквальне тлумачення. Здійснивши його в системному зв'язку з офіційним тлумаченням інших конституційних положень, Конституційний Суд України вирішив, що положення ч. 5 ст. 94 Конституції України щодо набрання чинності законом не раніше дня його опублікування потрібно розуміти так, що дія цієї частини статті Конституції не поширюється на набуття чинності Конституцією України. За статтею 160 Конституції України, зазначив Конституційний Суд України у тому ж Рішенні, Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховною Радою України - 28 червня 1996 року. Моментом набуття нею чинності є момент оголошення результатів голосування за проектом Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Розділ XIV. Стаття І та юридичного оформлення Української держави. Перед Українським народом і міжнародним співтовариством було чітко визначено, що Україна є державою, яка найвищою соціальною цінністю визнає людину, гарантує їй невід'ємні права і свободи, забезпечує принцип народовладдя, спрямовує свою діяльність на забезпечення національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими державами на основі поваги до норм міжнародного права. Конституція проголосила основні засади державного буття і громадянського суспільства, демократичну організацію державної влади, єдиним джерелом якої визнана суверенна влада Українського
народу.
Історичне значення Конституції для державотворення в Україні, набуття Українським народом статусу державної нації зумовлюють визначення Дня Конституції України державним святом. Таке конституційне положення зобов'язує державу офіційно відзначати цей день як визначну подію в житті Українського народу, що потребує відповідних урочистих державних заходів
щодо організації свята.
З прийняттям Конституції України ст. 73 Кодексу законів про працю доповнена положенням, згідно з яким День Конституції України є святковим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття."
 1. Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України.
  конституційного процесу, що відбувався в Україні з часу існування її незалежності. Конституція нормативно закріпила і юридично ствердила історичний факт існування держави Україна в результаті здійснення українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення згідно з його суверенною волею, створення національної незалежної і суверенної держави як держави демократичної, соціальної та
 2. Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
  стаття визначає порядок здійснення відставки Президента України як однієї з форм дострокового припинення його повноважень. Відставка передбачає дострокове припинення повноважень Президента України за його власною ініціативою. Конституція регламентує порядок здійснення відставки глави держави лише загально, акцентуючи увагу на двох принципових моментах: а) Президент України повинен оголосити про
 3. Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  статтями 402 - 421, 423 - 435 Кримінального кодексу України) та частини четвертої статті 216 цього Кодексу, які вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п'яти років з дня набрання чинності цим Кодексом; частини четвертої статті 213 цього Кодексу, яка вводиться в дію з дня набрання чинності положеннями закону, що регулює надання безоплатної
 4. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
  статті йдеться лише про нормативно-правові акти Верховної Ради АРК. Як відомо, до 1996 р. вона мала право приймати закони, це створювало як паралельну систему законодавства, так і постійні колізії, оскільки Верховна Рада Криму неодноразово наголошувала, що її акти мають верховенство на території півострова. З цієї точки зору вкрай важливими є положення цієї статті, за якими нормативно-правові
 5. Стаття 274. Підсудність
  стаття встановлює правило про підсудність справ про визнання спадщини відумерлою: заява по цих справах подається до місцевого суду за місцем відкриття спадщини. Крім цього, стаття визначає ініціатора справи: заявником по справі має бути орган місцевого
 6. Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи
  чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі якщо такі нормативно-правові акти не
 7. Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
  прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців. Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину. Посадові особи митної служби України, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються із служби в митних
 8. § 3. Дія цивільного законодавства
  українські юридичні особи, держава Україна, територіальні громади. Дія цивільного законодавства поширюється також на іноземних громадян, осіб без громадянства, на іноземні юридичні особи, якщо інше не передбачено законами України. Якщо дія цивільно-правового нормативного акта поширюється на певну територію України, то зазначений нормативний акт діє тільки щодо тих осіб, які перебувають на даній
 9. Розділ І
  статті 1, 2 та 5 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 квітня 1990 року «Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 p., № 18, ст. 278); Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року «Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання
 10. Джерела
  Конституція України. 2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні". 3. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб". 4. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). 3а загальною ре-дакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. К.: ЮрІн-ком Інтер - 1999. 5. А.Селиванов, доктор юридичних наук, професор Національного університету ім. Т.Шевченка,
 11. Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України
  прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон
 12. Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.
  статті, крім вирішення питань, передбачених ст. 150 Конституції України, а також тих, що зумовлені положеннями п. 28 ч. 1 ст. 85 та ст. 159 Конституції, до повноважень Конституційного Суду України віднесено надання висновків про відповідність Конституції України міжнародних договорів України, тобто про відповідність їх Основному Закону за змістом. Йдеться про чинні міжнародні договори України та
© 2014-2022  yport.inf.ua