Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів


1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом,-
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
1. Об'єктом злочину є встановлений з метою забезпечення нормальної діяльності органів державної виконавчої влади порядок ведення військового обліку і підготовки військовозобов'язаних.
2. З об'єктивної сторони злочин може мати дві форми:
1) ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом (ч. 1 ст. 337);
2) ухилення від навчальних (перевірних) або спеціальних зборів (ч. 2 ст. 337).
Військовий облік усіх військовозобов'язаних ведеться за місцем їх проживання і
поділяється за обсягом і деталізацією на персонально-якісний, персонально-первинний і персональний, а за призначенням - на загальний і спеціальний.
Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних СБ покладається на відповідні облікові органи СБ. Персонально-первинний облік військово-зобов'язаних передбачає облік відомостей щодо військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування. Персональний облік військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.
На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час. На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України. Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.
Військовозобов'язані після прибуття на нове місце проживання зобов'язані у семиденний строк стати на військовий облік. Для постановки на військовий облік усі військовозобов'язані повинні у семиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем постійного або фактичного проживання. Невиконання цього обов'язку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, протягом терміну, необхідного для проїзду до військового комісаріату, містить закінчений склад злочину у першій його формі, незалежно від того, чи притягувався військовозобов'язаний до адміністративної відповідальності за раніше вчинене ухилення від військового обліку.
Інше порушення військовозобов'язаним правил військового обліку, крім безпосереднього ухилення від військового обліку (скажімо, нез'явлення військовозобов'язаного до воєнного комісаріату без поважних причин за викликом, якщо такий виклик не стосується обов'язку стати на військовий облік або пройти навчальні (перевірні) чи спеціальні збори, або ухилення від подання в орган військового обліку відомостей про зміну їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади, навіть і з метою унеможливити таким шляхом наступний виклик на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори), у т. ч. повторне, тягне адміністративну відповідальність за ст. 210 КАП.
Порядок проходження навчальних (перевірних) та спеціальних зборів встановлений Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу». Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних визначаються Генеральним штабом ЗС та органів управління іншими військовими формуваннями, перевірні збори строком до
15 днів (без відриву чи з відривом від виробництва) проводяться в період між навчальними зборами за планом Генерального штабу ЗС та органів управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом ЗС. Спеціальні збори відбуваються у разі прийняття Президентом України схваленого ВР рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації.
Способами ухилення військовозобов'язаного від військового обліку або від зборів можуть бути: самокалічення, симуляція хвороби, підроблення документів, які, скажімо, можуть свідчити про наявність поважних причин непостановки на військовий облік або нез'явлення на збори, інший обман, пряма відмова від постановки на військовий облік або від з'явлення на збори, а так само фактичне неприбуття у відповідний строк до військового комісаріату без поважних причин. Поважні причини такого нез'явлення повинні бути підтверджені відповідними документами, лише на підставі яких районний (міський) військовий комісар за місцем військового обліку військовозобов'язаного може прийняти рішення про звільнення від проходження зборів. Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори визнаються перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші причини, перелік яких встановлюється КМ.
3. Суб'єктами злочину є військовозобов'язані (про поняття військовозобов'язаний див. коментар до ст. 401), взяті на військовий облік, і не є ними допризовники, призовники і військовослужбовці.
Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України: а) звільнені з військової служби в запас; б) звільнені з альтернативної (невійськової) служби; в) військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; г) звільнені зі служби начальницького та рядового складу МВС, центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, ДЦПВП, ДПА; д) які набули громадянства України і згідно з Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних; є) виключені з військового обліку СБ; е) звільнені відповідно до Закону від призову на строкову військову службу; ж) жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому КМ, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.
Не можуть бути суб'єктами розглядуваного злочину військовозобов'язані, зняті з військового обліку або виключені з військового обліку.
Крім того, суб'єктами злочину у формі ухилення від навчальних (перевірних) або спеціальних зборів не можуть бути військовозобов'язані, які згідно з законом звільняються від проходження таких зборів: а) працівники ЗС та інших військових формувань;
б) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки; в) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації; г) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки,- в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів; д) науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття; є) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій; е) військово- зобов'язані-жінки, за винятком перевірних зборів; ж) особи, звільнені з військової служби,- протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірних зборів; з) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до
16 років; і) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю; й) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час; к) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах; л) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку; м) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно.
4. З суб'єктивної сторони злочин може бути вчинений лише з прямим умислом.
Закон України «Про військовий обов 'язок і військову службу» в редакції від 4 квітня 2006р.
Закон України «Про оборону України» в редакції від 5 жовтня 2000 р. (ст. 17).
Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України. Затверджене Указом Президента України № 66 від 1 лютого 2007р.
Постанова КМ від 14 жовтня 1994 року № 711 (Не для друку. Постановою затверджено Перелік спеціальностей жінок, споріднених з відповідними військовими спеціальностями).
Положення про військовий облік військовозобов 'язаних і призовників. Затверджене постановою КМ № 377 від 9 червня 1994 р.
Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах. Затверджена наказом МО N9 165 від 27 червня 1995р.
Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування. Затверджена наказом МО №166 від 27 червня 1995р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів"
 1. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», поширюються правила маркування. Маркування проводиться шляхом нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.
 2. Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу
  статтею військовозобов'язаний або призовник несуть відповідальність за ухилення від подання до військового комісаріату відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, навіть якщо це вчинено ними з метою ухилення в майбутньому від призову на військову службу (адже готування до вчинення злочину, передбаченого ст. 335, не тягне кримінальної відповідальності). Службові особи
 3. § 1. Поняття і способи припинення діяльності суб'єкта господарювання
  статтями передбачені лише випадки припинення, а ст. 104 ЦК також її наслідки. Зокрема, що юридична особа припиняється в результаті передання всього майна, прав і обов'язків іншим юридичним особам - правонаступником (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Як бачимо, поняття припинення в цих статтях, а також у законодавстві не визначене. В юридичній літературі
 4. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  статтею 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому
 5. Види складів адміністративних правопорушень
  статтю у наступній редакції: «Стаття 20. Неосудність Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправного діяння була у стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії чи бездіяльність або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. Не підлягає покаранню
 6. Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування
  ухиленням від податків. Іншою важливою рисою загальних податкових угод є закріплення ними взаємного зобов'язання не застосовувати дискримінаційного оподаткування відносно громадян і резидентів іншої країни. Це зобов'язання стосується будь-яких податків, а не тільки тих, що регулюються даною угодою, і тому є винятково важливою умовою, що забезпечує виконання інших економічних угод і домовленостей,
 7. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами; в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності; г) в інших
 8. Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
  статті 72 цього Кодексу, безоплатно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу. 73.2. До інформації, що надається періодично, належить інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в частині обов'язку платника податків надавати розшифровку
 9. Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
  статті. 111.1.2. Суб'єктами адміністративної відповідальності (особами, які можуть притягатися до цього виду відповідальності) за податкові правопорушення є громадяни та посадові особи. Це, наприклад, керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, на яких покладений обов'язок дотримання встановленого законом порядку ведення податкового обліку (ст.163-1 Кодексу України
 10. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  статті170 цього розділу: а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону; в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на
© 2014-2022  yport.inf.ua