Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти к содержанию учебника

Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.

Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.
Коментована стаття закріплює питання, пов'язані із формуванням керівного складу українського парламенту, та основні повноваження Голови Верховної Ради України.
Частина 1 коментованої статті визначає осіб, які належать до керівного складу Верховної Ради України, - Голова Верховної ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України. Чітке конституційне закріплення переліку цих посадових осіб та визначення кількості заступників Голови Верховної Ради України є гарантією від необгрунтованого розширення складу парламентського керівництва.
Конституційно визначено, що ці посадові особи обираються лише зі складу Верховної Ради, тобто вони повинні бути народними депутатами України, і ніякі інші посадові особи, керівники органів публічної влади чи пересічні громадяни не можуть претендувати і бути обраними на ці посади.
Загальний порядок і детальна процедура обрання Голови Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника закріплені Регламентом Верховної Ради України. Згідно з Регламентом Голова Верховної Ради і його заступники обираються Верховною Радою на строк її повноважень таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. При цьому вибори Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України можуть проводитися одночасно з виборами Голови Верховної Ради, якщо до початку чи під час розгляду цього питання між депутатськими фракціями (групами) буде досягнута домовленість про вибори цих посадових осіб «у пакеті» .
Обрання парламентського керівництва проходить у кілька етапів. На першому етапі відбувається висунення кандидатів. До початку обговорення висунутих кандидатур у депутатських групах (фракціях) Секретаріат Верховної Ради поширює серед депутатів інформаційні матеріали про кожного кандидата, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. Перелік інформаційних даних повинен бути однаковим для всіх
кандидатів.
Після цього представлені кандидатури попередньо обговорюються в депутатських групах (фракціях), а потім на засіданні Верховної Ради України. За процедурним рішенням Верховної Ради кандидатури обговорюються на пленарному засіданні окремо по кожній посаді або всі разом.
До бюлетеня для таємного голосування включаються всі кандидатури, яких було висунуто у встановленому порядку і які дали зго-Ду балотуватися. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, за встановленою Ben ховною Радою формою, виготовляються під контролем Лічильної комісії, яка формується на пленарному засіданні після обговорення кандидатів. Лічильна комісія визначає час, місце і порядок проведення голосування, про що вона повідомляє народних депутатів. Голосування проводиться народними депутатами у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.
Якщо жоден кандидат не одержить при першому голосуванні 226 голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
Про обрання Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника Верховна Рада приймає постанови. У разі, коли жодного з кандидатів на посади Голови Верховної Ради України та його заступників не було обрано, проводяться нові вибори.
Частина 1 коментованої статті закріплює можливість відкликання з посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. При цьому встановлюється, що відкликання з посади зазначених осіб здійснюється Верховною Радою України. Тобто ініціювання цього питання і відкликання з посади парламентського керівництва може проводитися тільки народними депутатами України і лише шляхом колегіального вирішення питання про відкликання. Підстави і процедура відкликання зазначених посадових осіб передбачені відповідними положеннями Регламенту Верховної Ради України.
Згідно з Регламентом Верховної Ради України Голова Верховної Ради України, його Перший заступник і заступник можуть бути в будь-який час відкликані Верховною Радою на їх прохання, а також у зв'язку з їх незадовільною роботою на цих посадах або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків, у тому числі внаслідок порушення вимог несумісництва. Слід зазначити, що крім загальних вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, закріплених у ст. 78 Конституції України, Регламент Верховної Ради встановлює, що Голова Верховної Ради України і його заступники не можуть вико-нурати будь-яку іншу оплачувану роботу (крім наукової, викладацької чи іншої творчої у поза робочий час), а також входити до складу правління чи ради підприємства або об'єднання громадян, що має на меті одержання прибутків. Підкреслюється також, що дострокове припинення депутатських повноважень Голови Верховної Ради України чи його заступників одночасно припиняє і їх повноваження як керівників парламенту.
Пропозиції про відкликання Голови Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника можуть вноситися за їх особистими письмовими заявами (стосовно заступників - також за письмовою заявою Голови Верховної Ради) і не менш як 1/3 депутатів від їх конституційного складу за їх підписами. Питання про відкликання зазначених осіб не потребує підготовки в комітетах Верховної Ради, але Регламентом передбачена можливість створення тимчасової контрольної чи слідчої комісії для збирання чи перевірки інформації, що стосується питання про відкликання. Рішення щодо включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання Голови Верховної Ради чи його заступників приймається на пленарному засіданні парламенту.
Постанова Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради України, його Першого заступника чи заступника може прийматися шляхом відкритого голосування, якщо відкликання здійснюється за їх власною ініціативою, або шляхом подачі бюлетенів для таємного голосування. Зазначена постанова Верховної Ради повинна містити відомості про причини відкликання, які заносяться до трудової книжки означених осіб. Цією ж постановою вони обираються членами визначених ними комітетів Верховної Ради; це питання не обговорюється і не потребує попередньої підготовки в парламентських комітетах чи депутатських групах (фракціях).
Регламентом Верховної Ради України передбачається і така ситуація, коли особиста заява Голови Верховної Ради, його Першого заступника чи заступника про відкликання парламентом не задовольняється. У цьому разі вони мають право припинити виконання посадових обов'язків Голови Верховної Ради чи його заступників у порядку, встановленому Кодексом законів про працю України. При цьому їм виплачується заробітна плата народного депутата і здійснюються виплати, пов'язані з виконанням Депутатських обов'язків, відповідно до законів України.
У частині 2 коментованої статті закріплюються основні пов новаження Голови Верховної Ради України, які конкретизуються Регламентом Верховної Ради. Пункт 1 ч. 2 коментованої статті закріплює повноваження Голови Верховної Ради України по веденню засідань парламенту, реалізуючи яке він повинен стежити за дотриманням на засіданнях положень Регламенту і забезпечувати дотримання розпорядку і розкладу роботи Верховної Ради. Деталізуючи повноваження по веденню парламентських засідань Регламент Верховної Ради України закріплює, що Голова Верховної Ради України відкриває, закриває, неупереджено веде засідання та оголошує на них перерви; виносить на обговорення проекти законів, постанов, інших актів Верховної Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує народних депутатів про матеріали, шо надійшли на адресу Верховної Ради. На засіданнях він повідомляє списки осіб, які записалися для виступу, надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; ставить питання на голосування, оголошує його результати. Голова Верховної Ради повинен створювати рівні можливості народним депутатам для участі в обговоренні питань, а також вживати заходів до підтримання порядку на засіданні Верховної Ради.
У пункті 2 ч. 2 коментованої статті встановлено повноваження Голови Верховної Ради України по організації підготовки питань до розгляду на парламентських засіданнях. Його зміст полягає у повноваженнях Голови щодо організації розробки річного і перспективного планів законопроектних робіт Верховної Ради України, скликання і ведення нарад з головами комітетів, представниками депутатських груп і фракцій, Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій для узгодження позицій народних депутатів щодо планування роботи Верховної Ради України, проектів порядку денного сесій, розкладу пленарних засідань, питань про направлення законопроектів на розгляд у комітети, депутатські групи та фракції, на наукову, юридичну та іншу експертизу, про готовність законопроектів до розгляду в пленарному режимі.
Досить важливим є закріплене у п. З ч. 2 коментованої статті повноваження Голови Верховної Ради щодо підписання актів, прийнятих Верховною Радою України, оскільки цим засвідчується відповідність змісту актів прийнятим парламентом рішенням. Зазначене повноваження доповнюється встановленим у Регла-
менті повноваженням Голови Верховної Ради по виданню розпорядження про опублікування актів Верховної Ради, що не потребують підписання Президентом України.
Повноваження Голови Верховної Ради України щодо представлення українського парламенту у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав, визначене п. 4 ч. 2 коментованої статті, свідчить про досить високе місце, яке Голова Верховної Ради України посідає в ієрархії виших посадових осіб держави і його важливу роль у політичному житті країни. При цьому крім представлення Верховної Ради в Україні та за її межами він забезпечує взаємодію парламенту з Президентом України, органами виконавчої, судової влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та державними неурядовими організаціями.
Пункт 5 ч. 2 коментованої статті закріплює, що Голова Верховної Ради організує роботу апарату Верховної Ради України. Реалізуючи вказане повноваження, Голова Верховної Ради визначає чисельний склад структурних підрозділів парламентського апарату у межах витрат, передбачених кошторисом Верховної Ради України, забезпечує дотримання апаратом розпорядку роботи та контролює його діяльність, вносить подання Верховній Раді України про призначення і звільнення з посади керівника апарату, а також подання керівнику апарату про призначення і звільнення заступників керівника апарату, затверджує положення про апарат Верховної Ради України та документообіг у Верховній Раді, дає доручення керівнику і працівникам парламентського апарату.
Згідно з Положенням про апарат Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 31 травня 2000 р. № 459, апарат Верховної Ради України є органом, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення Діяльності Верховної Ради України, народних депутатів України.
До складу апарату Верховної Ради України входять такі структурні підрозділи: головні управління, управління, відділи, секретаріати Голови Верховної Ради України та його заступників, секретаріати комітетів Верховної Ради України, секретаріати зареєстрованих депутатських фракцій і груп та інші структурні підрозділи.
Структура апарату Верховної Ради України, його гранична чисельність відповідно до п. 35 ст. 85 Конституції України затверд. жуються Верховною Радою України, а штатний розпис апарату та чисельність працівників структурних підрозділів затверджує в установленому порядку Голова Верховної Ради України.
Крім конституційно визначених повноважень Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, які випливають із його статусу як керівника Верховної Ради України і пов'язані із забезпеченням нормального функціонування парламенту як одного з вищих органів державної влади. Відповідно до Регламенту Верховної Ради він організовує розробку проекту кошторису Верховної Ради України і подає його на розгляд парламенту, розпоряджається коштами, виділеними Верховній Раді відповідно до затвердженого Державного бюджету України і кошторису Верховної Ради, розпоряджається використанням приміщень, споруд, обладнання, а також територій, що надані Верховній Раді; подає на розгляд Верховної Ради докладний письмовий звіт про витрати парламенту за минулий рік та про їх відповідність затвердженому кошторису витрат. Голова Верховної Ради України не рідше одного разу на рік подає звіт Верховній Раді про свою діяльність, організацію роботи Верховної Ради та її органів, стан законодавчої бази в Україні; контролює виконання посадових обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради та головами парламентських комітетів.
Частина 3 коментованої статті закріплює, що конкретний порядок здійснення Головою Верховної Ради України передбачених Конституцією повноважень встановлюється Законом про Регламент Верховної Ради України. Закон про Регламент Верховної Ради України поки що не прийнято, а тому при аналізі питань організації діяльності Верховної Ради України та ЇЇ посадових осіб використовується Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р., який відповідно до п. 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції є чинним у частині, що не суперечить Конституції України.
Конституційно не врегульоване і питання розподілу повноважень між Головою Верховної Ради України та його заступниками, яке визначається відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України та розпорядження Голови Верховної РадиУкраїни. -VK
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх."
 1. Стаття 67. Звільнення від митного огляду
  Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які
 2. Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
  стаття присвячена термінам скликання парламенту України, специфіці їх скликання в умовах воєнного і надзвичайного стану. Конституція України Розділ IV. Стаття Правові норми, які містяться у ст. 83 Конституції України спрямовані на забезпечення ефективного функціонування Верховної Ради України, головним повноваженням якої як єдиного органу законодавчої влади в державі є законотворча діяльність
 3. Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження
  головного контролера та секретаря Рахункової палати; 6) депутата місцевої ради; 7) адвоката; 8) Генерального прокурора України, його
 4. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.
  статті йдеться лише про нормативно-правові акти Верховної Ради АРК. Як відомо, до 1996 р. вона мала право приймати закони, це створювало як паралельну систему законодавства, так і постійні колізії, оскільки Верховна Рада Криму неодноразово наголошувала, що її акти мають верховенство на території півострова. З цієї точки зору вкрай важливими є положення цієї статті, за якими нормативно-правові
 5. Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
  статті стали також закономірною реакцією на п'ятирічний досвід функціонування автономії, протягом якого кримські політики з огляду на свої державотворчі амбіції декларували реалізацію на півострові принципу поділу влади з усіма наслідками, що випливали з цього. Однак певна специфіка організації влади в Криму є лише формою її децентралізації, тому недоцільно запроваджувати на території автономії
 6. Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
  статті встановлюються підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України. Відповідно до положень Конституції та законів України повноваження народного депутата України починаються з моменту складення народним депутатом України присяги (ст. 79 Конституції), а припиняються, за загальним правилом, одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України, до складу якої
 7. Розділ І
  статті 1, 2 та 5 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 квітня 1990 року «Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 p., № 18, ст. 278); Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року «Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання
 8. Стаття 481. Повідомлення про підозру
  голові - Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати,
 9. Розділ XXI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року. (пункт 1 розділу XXI із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 348-IV, у редакції Закону України від 27.11.2003 р. N 1344-IV) 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу. 3. Кабінету
 10. Стаття 482. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу
  1. Затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України. 2. Притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього
 11. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
  стаття визначає коло суб'єктів законодавчої ініціативи в парламенті України. Право законодавчої ініціативи - це право на подання до Верховної Ради України на обов'язковий розгляд нею законодавчої пропозиції, законопроекту чи поправки до законопроекту. Процедура здійснення цього права встановлюється насамперед Регламентом Верховної Ради України. Законопроекти, поправки до них чи законодавчі
 12. Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.
  статті встановлює загальний порядок обрання на посаду і звільнення з посади Голови Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України обирається на посаду і звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом. Таємне голосування забезпечує анонімність волевиявлення кожного голосуючого. Згідно зі ст. 51 Закону Голова Верховного
© 2014-2022  yport.inf.ua