Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

7. Судова система

Основи статусу судів передбачені в главі шостий (ст. 117 - 134) Конституції. Більш докладно він регулюється Законом про судову владу 1994 р., частина положень якого була скасована Конституційним судом.
Конституція проголошує завданням судової влади захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави. Суди контролюють законність актів і дій адміністративних органів, а громадяни та юридичні особи можуть оскаржити до суду будь зачіпають їх адміністративні акти, крім прямо зазначених законом.
Судова влада оголошується незалежною, і однією з гарантій цього служить самостійний бюджет. При здійсненні своїх функцій судді, судові засідателі, прокурори і слідчі підкоряються лише закону. Судді, прокурори і слідчі користуються тим же імунітетом, що і народні представники; позбавити їх імунітету може тільки Вища судова рада.
О р г а н і з а ц і я судової влади в Болгарії характеризується наявністю загальної та адміністративної юстиції. Згідно з Конституцією, правосуддя в республіці здійснюється від імені народу Верховним касаційним судом, Верховним адміністративним судом, апеляційними, окружними, військовими та районними судами. Законом можуть створюватися спеціалізовані суди, але надзвичайні суди не допускаються.
Розглянемо судову систему знизу вгору.
Районний суд - основний суд першої інстанції. Він складається з суддів і очолюється головою, у якого можуть бути один або декілька заступників. Як правило, справи розглядаються у складі судді і двох судових засідателів.
У районних судах діють також судді-виконавці, які призначаються міністром юстиції за пропозицією голови відповідного окружного суду. Вони не можуть бути затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності без дозволу міністра юстиції, крім випадків затримання при скоєнні тяжкого злочину.
Окружний суд розглядає по першій інстанції визначені законом кримінальні та цивільні справи, а в якості апеляційної інстанції - скарги і протести на рішення районних судів. При окружному суді можуть створюватися цивільні, торгові, кримінальні та адміністративні відділення, очолювані головою та заступниками голови окружного суду. Окружний суд складається з суддів і молодших суддів. Судді цього суду утворюють його загальні збори, в якому можуть брати участь з дорадчим голосом молодші судді та голови районних судів. Справи в цьому суді розглядаються, як правило, у складі трьох суддів, одним з яких може бути молодший суддя. У столиці діє міського суду з правами окружного суду. До окружним судам прирівняні військові
суди.
Апеляційний суд дозволяє скарги і протести на рішення окружних судів свого судового району, винесені ними по першій інстанції. Військово-апеляційний суд дозволяє скарги і протести на рішення військових судів всієї країни. В апеляційному суді розглядаються також дисциплінарні справи молодших суддів і молодших прокурорів. Апеляційний суд має цивільні, торговельні та кримінальні відділення. У загальних зборах суддів апеляційного суду беруть участь з дорадчим голосом голови окружних судів. Апеляційний суд засідає, як правило, у складі трьох суддів.
Верховний касаційний суд здійснює верховний судовий нагляд за точним і однаковим застосуванням законів усіма судами. Він є вищою судовою інстанцією по кримінальних і цивільних справах і касаційною інстанцією для рішень, визначених законом. У його склад входять цивільна, кримінальна та військова колегії, в яких є відділення. В якості касаційної інстанції і при вирішенні спорів про підсудність Верховний касаційний суд засідає у складі трьох суддів, а коли виносяться рішення про тлумачення закону при неправильній або суперечливою судовій практиці або про звернення до Конституційного суду - у складі загальних зборів відповідної колегії.
Загальні збори колегії складається з її суддів. Кримінальна і військова колегія утворюють загальні збори під керівництвом голови кримінальної колегії. При винесенні рішень про тлумачення закону в загальних зборах обов'язково беруть участь головний прокурор або його заступник, а також голова або член Вищої адвокатського ради; ці рішення є обов'язковими для органів судової та виконавчої влади.
Ряд організаційних питань вирішується пленумом Суду, до складу якого входять усі судді Суду.
Верховний адміністративний суд здійснює верховний судовий нагляд за точним і однаковим застосуванням законів в адміністративній юстиції. Він також виносить рішення по спорах про законність актів Ради міністрів, міністрів та ін Цей Суд є вищою судовою інстанцією в адміністративній юстиції, виступаючи в якості касаційної інстанції щодо рішень всіх судів щодо законності адміністративних актів. Рішення про тлумачення законів обов'язкові для судової та виконавчої влади.
При Верховному адміністративному суді створюються відділення. Він засідає в складі трьох суддів - коли діє як касаційна інстанції, п'яти суддів - коли вирішує спори про законність актів Ради міністрів та ін, і, нарешті, у складі загальних зборів, коли виносить рішення про тлумачення законів або про звернення до Конституційного суду . У загальних зборах беруть участь заступник Головного прокурора або інший прокурор, який складається при цьому Суді, а також голова або члени Вищої адвокатського ради. Пленум Суду вирішує деякі організаційні питання.
До останнього часу, однак, положення Конституції про два верховних судах реалізовані не були. Продовжує діяти колишній Верховний суд у складі 96 суддів з повноваженнями у сфері як загальної, так і адміністративної юстиції. Це наслідок саботажу соціалістів, які побоювалися втратити вплив на призначення суддівських кадрів. У результаті в портфелі Верховного суду накопичилося понад 100 тис. справ. Коли Президент за поданням Вищої судової ради призначила голів обох верховних судів, Народні збори заборонило друкувати номер «Диржавен вісник» з відповідними президентськими указами, оголосивши їх неконституційними, оскільки вони не були контрасігновани міністром юстиції. Конституційний суд рішенням, прийнятим 11 суддями проти одного, постановив, що, оскільки контрасігнатура - інструмент стримування Президента як виконавчого посадової особи, рішення його, що відносяться до судової влади, контрасігнатури не вимагають, бо вона означала б обмеження незалежності цієї влади міністерським розсудом. Конституційний суд відхилив і спробу Народних зборів допомогою поправки до Закону про судову владу обмежити повноваження Вищої судової ради за призначенням голів верховних судів *.
Стежачи за дотриманням законності, прокуратура притягує до відповідальності осіб, які вчинили злочини, і підтримує обвинувачення у кримінальних справах загального характеру, здійснює нагляд за виконанням покарань та інших примусових заходів, вживає дії для скасування незаконних актів і в передбачених законом випадках бере участь у цивільних та адміністративних справах.
У районних судах діють нотаріуси, функції яких можуть здійснювати в необхідних випадках районні судді або судді-виконавці районних судів.
Судді, прокурори і слідчі користуються тим же імунітетом, що і народні представники. Вони призначаються, підвищуються та знижуються в посаді, переміщаються і звільняються з посади Вищою судовою радою, який також вирішує і про позбавлення їх імунітету. Голови обох верховних судів і Головний прокурор призначаються і звільняються з посади Президентом республіки за пропозицією Вищої судової ради строком на сім років без права на переобрання. Повторно спрямоване пропозицію Вищої судової ради Президент відхилити не може. Після трирічного перебування на посаді судді, прокурори і слідчі стають незмінний і звільняються з посади тільки у випадку виходу на пенсію, відставки, набрання чинності вироку про позбавлення волі за умисний злочин, а також при стійкій фактичної неможливості виконувати обов'язки протягом більш ніж року.
Адвокатура - вільна, незалежна і самоврядна. Вона допомагає громадянам та юридичним особам у захисті їх прав та законних інтересів.
С у д о п р про і із в о д с т в о має забезпечувати встановлення істини у справах. Суди забезпечують у судовому процесі рівність сторін і умови для їх змагальності. Розгляд справ у всіх судах публічне, крім випадків, прямо зазначених законом. Акти правосуддя мотивуються. Громадяни та юридичні особи мають право на захист на всіх стадіях процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Судова система "
 1. Контрольні питання
  судовий прецедент в англо-американській правовій системі? 4. Романо-германська правова система та її особливості. 5. Місце і роль закону в системі континентального права. 6. Роль і значення судового контролю в континентальному праві. 7. Мусульманське право і його основні джерела. 8. Взаємодія російського права з іншими правовими системами
 2. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив
 3. Тема 13. Правова система Англії
  судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність основних правових інститутів і галузей права. Основні тенденції в розвитку сучасної англійської права. Зростання ролі статутного права (законодавства). Зростання делегованого законодавства. Реформа права. Правові системи Шотландії: особливості історичного розвитку і системи джерел
 4. Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
  судовій системі РФ "). Судова влада самостійна і діє незалежно від законодавчої та виконавчої влади (п. 2 ст. 1 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ" Про судовій системі РФ "). Судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (п. 3 ст. 1 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ" Про судову систему РФ ").
 5. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  судового акта, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього Кодексу. (в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації службою судових приставів не про-випроваджує, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом. 3.
 6. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  судовій системі РФ "). Невиконання постанови суду, а так само інше прояв неповаги до суду тягнуть відповідальність, передбачену федеральним законом (п. 2 ст. 6 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему РФ"). Обов'язковість на території Російської Федерації постанов судів іноземних держав, міжнародних судів і арбітражів визначається міжнародними договорами
 7. Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
  систем Британської Співдружності. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії: Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права. Джерела права. Судова система. Розділ четвертий Релігійні та традиційні
 8. Тема 20. Змішані правові системи
  систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та національні
 9. Стаття 73. Судові доручення
  судовому дорученні обов'язково для арбітражного суду, якому дано доручення, і має бути виконано не пізніше ніж у 10-денний термін з дня отримання копії ухвали. З метою дотримання судом, що розглядає справу, правил про належному повідомленні особи, заявив клопотання про участь у судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку, в тому числі способами, зазначеними в ч.
 10. Тема 9. Судова система ВКЛ
  система