Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

1.3.2. Радянський період розвитку науки адміністративного права

Розглянутий період розвитку адміністративного права повністю пов'язаний з марксистсько-ленінським баченням управління державними і громадськими справами. Перехід управління галузями виробництва до держави розглядається як результат захоплення влади пролетаріатом, одержавлення всіх сфер життя, встановлення суспільної власності. Розширюються завдання і функції держави з управління громадським життям і в процесі диференціації наук, вивчають управління, з'являється тенденція розвитку адміністративного права на базі галузі державного управління. Воно в той період отримує назву «адміністративне управління», а його предмет обмежується визначенням сукупності заходів з охорони революційного порядку і безпеки. Практично адміністративне право перетворюється на право «міліцейське». Взагалі слід зазначити, що адміністративне право в період становлення радянської влади було найбільш підозрілим в її очах через свого зв'язку з правом поліцейським, що тягло за собою подальші проблеми у його формуванні на початку радянського періоду. Протягом двох десятиліть свого існування

за нової влади адміністративне право двічі забороняється як галузь правознавства та навчальна дисципліна: вперше в 1917-1921 рр., вдруге - в 1928-1937 рр.. Воно вважається притаманним лише буржуазному суспільству, в якому існують поліцейські відносини і суперечності між владою і населенням.
У 1928 році адміністративне право вилучається з навчальних програм, згортаються наукові дослідження, постійним репресіям піддаються вчені-адміністратівісти. У 1936-1937 рр.. репресується велика група вчених-юристів Інституту радянського будівництва на чолі з його директором П.М. Пашуканіс.
Наслідком цього є політизація, надмірна ідеологізація адміністративного права, в якому панівною стає політична доктрина радянської державності, що виявляється у всій системі заходів, що використовуються радянською владою для зміцнення своїх позицій. З самого початку свого існування влада створює систему органів, які забезпечують її існування.
Адміністративне законодавство враховує всі директиви партії. Так, в 1921-1922 рр.. розширюється фактична свобода засобів масової інформації, совісті, спілок, яка регламентується Конституцією, а порядок здійснення визначений поруч декретів. Це, природно, зумовило підйом масової свідомості, поява у пресі публікацій, які відображають дійсний стан речей у суспільстві. Це не могло тривати довго і вже в 1922 році проходить XII партійна конференція, яка в своїй резолюції «Про антирадянські партіях і течіях» вказує на необхідність посилення ідеологічної боротьби проти антисоціалістичних сил. Насамперед, мова йде про контроль за засобами масової інформації, посилення впливу комуністичної партії у вищих навчальних закладах, про застосування до цих сил адміністративних і кримінально-правових засобів1.
Адміністративне законодавство, прийняте в 1922-1923 рр., враховує вказівки XII партконференції. Постановою ВЦВК і РНК створюється Головне управління у справах літератури та видавництва (Головліт), яке здійснює нагляд за всіма видами друкованої продукції. До його складу входили представники ГПУ і Реввійськради, що не потребує їхніх коментарях. Декретом РНК в 1923 р. при Головліт створюється Комітет з контролю за репертуаром. У 1922 р. з'являється також ряд декретів про союзи і суспільствах.
За перші роки радянської влади накопичилася велика кількість нормативних актів, що послужило поштовхом для здійснення
1 Куріцин В. М. З історії радянського адміністративного права / / Рад. держ. і право. - 1981. - № 10. - С. 130.

Ня, зокрема, кодифікації адміністративного права. Кофікаційні роботи починаються в 1922 році, коли і була детально розроблена зразкова схема Кодексу адміністративного права УРСР. У жовтні-листопаді 1924 року проект Адміністративного кодексу УРСР був внесений до комісії з розгляду законодавчих пропозицій. До її складу входили керівні працівники НКВС, ВРНГ, НКЮ, ГПУ, прокуратури, політконтроля Державного політичного управління республіки і т. п. Доопрацьований проект 12 жовтня 1927 був затверджений в якості кодексу і введений в дію з 1 лютого 1928 року 1.
Адміністративний кодекс містив 528 статей, об'єднаних предметом ведення в 15 розділів, які, в свою чергу, ділилися на глави і статті. Перший розділ «Загальні положення» визначав основи діяльності адміністративних органів республіки: класовий підхід, дотримання революційної законності, демократичні принципи і зв'язок з масами, профілактична діяльність, дотримання культурних та побутових прав меншин і т. п. Наступні розділи були розташовані в такій послідовності: II - «Адміністративні акти», III - «Кошти адміністративного впливу», IV - «Інші адміністративні заходи примусового характеру», V - «Трудова повинність з попередження стихійних лих та боротьби з ними», VI - «Обов'язки населення по охороні громадського порядку», VII - «Громадянство УРСР, порядок його набуття і втрати», VIII - «Реєстрація та облік руху населення», IX - «Товариства, спілки, клуби, з'їзди, зібрання, маніфестації», X - «Правила про культи», XI - « Публічні заходи », XII -« Використання державного прапора УРСР і печаток », XIII -« Нагляд адміністративних органів у сфері промисловості », XIV -« Нагляд адміністративних органів у сфері торгівлі », XV -« Порядок оскарження дій адміністративних органів ».
Цей кодекс був необхідний свого часу і дозволяв регулювати все розмаїття суспільних відносин, що виникають у зв'язку з організацією та діяльністю адміністративних органів.
Наступний етап у розвитку адміністративного права почався після відомого Першого наради з питань науки радянського права і держави в липні 1938 Головним доповідачем на цій нараді був Г. Я. Вишинський, основну увагу у своєму виступі приділив адміністративному праву, наголошуючи на тому, що воно може зайняти центральне місце в системі радянського права, але за умови, що воно не буде розділяти керуючих і керованих. Фактично реабілітувавши
1 Михайленко В.П. До історії створення першого радянського Адміністративного кодексу / / Рад. держ. і право. - 1984. - № 12. - С. 111.

Адміністративне право, Вишинський поставив умовою його подальший розвиток на основі марксистсько-ленінської ідеології з обов'язковою критикою буржуазного адміністративного права1. Внаслідок цього дисципліна «адміністративне право» з нового навчального року вводиться як обов'язкова у всіх юридичних навчальних закладах країни.
Наукова дискусія, що почалася після цього і тривала після Другої світової війни, заклала основи для формування визначення предмета адміністративного права, методу, основних інститутів галузі.
На цьому етапі необхідно згадати таких вчених, як С.С. Студеникин, М. І. Еропкин, І. І. Евтихиев, В. О. Власов, О. О. Луньов, Г. І. Петров, І. М. Ананов та ін З'являється ряд підручників з адміністративного права, які об'єднує коло розглянутих проблем, з'єднання Загальної та Особливої частин, але відрізняє розуміння обсягу державного управління.
Продовжувачем кращих традицій радянських Администрато-вістів був С. С. Студенікін (1905-1957). Підручник «Радянське адміністративне право» С. С. Студеникина, що вийшов друком у другому виданні, продовжив і розвинув традиції цієї науки. Вчений критично поставився до викладання цього курсу в вузах СРСР в 1930-1937 рр.. Його внесок в адміністративно-правову системологія був унікальний. Наступні радянські підручники зберегли основи структурної побудови праці С. С. Студеникина: розподіл розділів Особливої частини на три основні компоненти: управління в галузі адміністративно-політичної діяльності, народного господарства та соціально-культурної діяльності. Поза цією основною тріади розглядалося управління в галузі оборони, а також фінансів і кредиту.
Не можна не згадати таких вчених, як І. Н. Пахомов, А. С. Васильєв, Ю. А. Тихомиров, та ін
Дуже плідним, самобутнім і ерудованим админис-тратівістом радянської школи був А. А. Луньов (1910-1983), який назавжди залишиться в анналах радянської адміністративно-правової науки як теоретик кодифікації діючих в цій сфері норм, а також проблем адміністративно-процесуального права. Вчений теоретично обгрунтував систему і види адміністративних стягнень, поняття заходів адміністративного припинення, а також галузеву специфіку державних санкцій за адміністративні проступки. Хотілося б відзначити, що традиції радянської адміністративно-правової деліктологіі тривають і нині Є. В. Додіним, Д. Н. Бахраха, Ю. М. Козловим, Л. Л. Поповим, М. С. Студенкіним, Г. А. Кузьмичова і іншими.
1 Вельський К. С. До питання про предмет адміністративного права / / Держ. і право. - 1997. - № 11. - С. 18.

У цей період поступово формується уявлення про Загальної частини адміністративного права, паралельно формується і новий напрям у науці «теорія державного управління».
Окремо слід відзначити, що адміністративне право радянського періоду грунтувалося на безвідносності догматів, які не вимагають творчого розвитку. Його основні інститути досліджувалися в академічній науці, на них спиралася і радянська школа викладання. Вчення про суб'єктів та нормах адміністративного права, методи адміністративного впливу, форми, методи і, особливо, сутність управління не переглядалися десятиліттями і відтворювалися в доктринально-незмінному вигляді у всіх наступних підручниках та наукових монографіях1.
Традиціоналізм наукової думки, укорінений в академічній науці та її вузівському викладанні, негативно відбивався на якості навчального процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.2. Радянський період розвитку науки адміністративного права "
 1. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  період / / Радянська держава і право. 1988. N 9. Максимов В.П. Організація територіального громадського самоврядування в муніципальній освіті: Навчальний посібник. Челябінськ, 2003. Нудненко Л.А. Безпосередня демократія в системі місцевого самоврядування Росії: теоретичні основи. М., 2004. Нудненко Л.А. Новели Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого
 2. § 1. Поняття комерційного права
  радянському законодавстві діяв принцип реального (натурального) виконання зобов'язань, відповідно до якого заміна реального виконання зобов'язання грошовим віз-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 7 розміщенням ні на розсуд кредитора, ні угодою сторін, за загальним правилом, не допускалася. Це
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  радянський період: цілий ряд вчених , що займалися питаннями посилення демократичних інститутів в житті радянського суспільства, намагалися побудувати модель місцевої державної влади, яка функціонувала б як система соціального управління: соціум, по-перше, формує за допомогою інститутів прямої демократії систему необхідних йому соціальних норм (і зобов'язує своїх членів дані норми
 4. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  радянська модель місцевого державного управління використовувала ті ж принципи, що і ця теорія. Як показала практика, реалізація даної теорії призводить до появи адміністративної моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування, в крайніх випадках вона означає повне зникнення місцевого самоврядування, його заміну місцевим державним управлінням. Така модель,
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  період з 1995 по 2003 рр.. на рівні федерального законодавства простежувалася тенденція визначення системи органів місцевого самоврядування лише в загальному вигляді: Федеральний закон 1995 включав в організаційно-правові основи місцевого самоврядування принцип самостійності визначення ними своїх організаційних форм. Крім федерального законодавства про організацію місцевого
 6. § 1. Загальні положення про публічної власності
  радянський період в літературі робилися спроби відокремити державну власність від інших форм власності через виділення специфічних правомочностей публічного власника. Так, деякі вчені говорили про те, що зміст права публічної власності становить лише одне вихідне правомочність - управління; інші доповнювали традиційну тріаду правомочностей ще одним - управлінням
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  радянських громадян. Саратов, 1969. С. 114; Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. М., 1979 та ін * (35) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140. * (36) СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5491. * (37) СЗ РФ. 2006. N 12. Ст. 1232. * (38) Конституційний Суд РФ у визначенні від 4 грудня 2003 р. N 508-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Шлафмана Володимира Аркадійовича на
 8. 1.1. Історія становлення та розвитку авторського права і суміжних прав
    період законодавство про інтелектуальну власність було достатньо розрізненим: продовжували застосовуватися деякі норми ЦК РРФСР 1964 р., загальні положення про інтелектуальну власність були закріплені в Цивільному кодексі Російської Федерації (частини перша) від 30 листопада 1994 р. N 51-ФЗ (далі - ЦК РФ , Кодекс), окремі об'єкти регулювалися спеціальними законами (див. Закон
 9. 1.5. Об'єкти авторського права
    періоду і ринкові перспективи. М.: ИНИЦ Роспатенту, 1998. Див, наприклад: Дюма Р. Літературна і художня власність. Авторське право Франції / Переклад з французької. Відп. ред. І.В. Савельєва (предісл. і коммент.). Пер. Т.П. Лукіна, З.А. Полякова. М.: Междунар. відносини, 1989. С. 27; дозорців В.А. Нова ера в охороні виняткових прав / / Право і економіка. 1995. N 15 - 16. С. 2;
 10. 3. Проблема комерційного та "підприємницького" права
    радянському ладі після кожного серйозної економічної кризи завжди доводилося вдаватися до розширення економічних свобод і сфери приватноправового регулювання (неп і Цивільний кодекс 1922 р. - після військового комунізму і розрухи, косигінські реформи і розширення прав підприємств - після хрущовських експериментів, розвиток кооперації та орендних відносин - після епохи застою і т.п.).
© 2014-2022  yport.inf.ua