Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

17.2. Принципи, цілі, функції та підстави адміністративної відповідальності

Принципи адміністративної відповідальності наступні: принцип законності (особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не може бути піддано адміністративному покаранню і заходам забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Застосування уповноваженими на те органом або посадовою особою адміністративного покарання і заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з адміністративним правопорушенням здійснюється в межах компетенції зазначених органу або посадової особи відповідно до закону);
- індивідуалізація відповідальності (в процесі залучення до адміністративної відповідальності необхідно дослідити весь комплекс факторів, визначених законодавством, уникаючи шаблонів і стереотипів) ;
- відповідальність суб'єкта права лише за свої проступки (до адміністративної відповідальності притягується суб'єкт, який учинив адміністративне правопорушення);
- відповідальність тільки за винні діяння (суб'єкт підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, за якими буде доведена його вина, відповідальність без вини неприпустима);
- принцип справедливості (полягає в тому, що покарання має бути пропорційно скоєного);
- принцип доцільності (передбачає відповідність обирається заходи адміністративно-правового впливу цілям адміністративної відповідальності);
- принцип гуманізму (застосування заходів відповідальності не повинно принижувати людську гідність, честь та інші природні права і свободи громадян);
- принцип презумпції невинності (особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено її. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, вважається невинним, поки його вина не буде доведена в порядку, передбаченому КпАП, і встановлена набрав законної сили постановою судді, органу, посадової особи, які розглянули справу. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не зобов'язана доводити свою невинність. Непереборні сумніви у винуватості особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, тлумачаться на користь цієї особи;
- принцип своєчасності (полягає в тому, що відповідальність за адміністративне правопорушення повинна наступати максимально швидко).
Цілі адміністративної відповідальності:
1) захист правопорядку;
2) виховання громадян у дусі поваги до закону;
3) відновлення соціальної справедливості;
4) попередження вчинення нових правопорушень. Функції адміністративної відповідальності:
1) штрафна (каральна) - полягає в тому, що адміністративна відповідальність, з одного боку, є засобом кари правопорушника, а з іншого - засобом попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником (приватна превенція), так і іншими суб'єктами права (загальна превенція);
2) виховна - полягає в цілеспрямованому впливі на свідомість суб'єктів права для формування позитивного ставлення до права;
3) компенсаційна - полягає у відновленні майнового становища суб'єктів права, порушеного в результаті вчиненого правопорушення.
Нормативне підгрунтя адміністративної відповідальності - система юридичних норм, що визначають підстави та порядок реалізації адміністративної відповідальності.
Фактичне підставу адміністративної відповідальності - вчинення особою діяння, яке містить ознаки складу адміністративного правопорушення.
Процесуальне підстава адміністративної відповідальності - винесення у встановленому порядку уповноваженим суб'єктом постанови (рішення) про притягнення до адміністративної відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.2. Принципи, цілі, функції та підстави адміністративної відповідальності "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в
 2. § 1. Поняття комерційного права
  принцип реального (натурального) виконання зобов'язань, відповідно до якого заміна реального виконання зобов'язання грошовим віз-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 7 розміщенням ні на розсуд кредитора, ні угодою сторін, за загальним правилом, не допускалася. Це визначалося плановим (невільним)
 3. § 2. Створення комерційних організацій
  принципом самостійної майнової відповідальності комерційної організації, так як відповідальність інших осіб за боргами комерційної організації є лише додатковою (субсидіарної) до відповідальності самої комерційної організації. Організація управління відокремленим майном засновника при створенні ним комерційної організації здійснюється через органи управління комерційною
 4. § 4. Акціонерні товариства
  принципом «обмеженої відповідальності», т е акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій. У тому випадку, якщо на момент виникнення обов'язку погасити заборгованості товариства акціонер ще не повністю оплатив свої акції, він несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах
 5. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  принципово іншою. Управління суспільними установами здійснюється на тих принципах, які визначені їх засновниками. Часто тут може створюватися також колегіальний орган (наприклад піклувальна рада), який обирається тими учасниками, які не є засновниками та споживачами послуг установи. Опікунська рада може визначати зміст діяльності установи та
 6. § 1. Загальні положення
  принципі персонального ризику підприємницька діяльність може успішно розгортатися, розширюватися «вглиб» і «вшир» тільки за наявності твердих правових гарантій з боку держави. Ось чому в умовах ринкової економіки найважливішим завданням держави, поряд з сприянням підприємництву, є правовий захист підприємництва в будь-яких його формах, за винятком, зрозуміло,
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  принцип самозахисту з тим, щоб він повністю поглинався спеціальними правилами про заподіяння шкоди дозволеними правомірними діями, якими є необхідна оборона і крайня необхідність. Шляхом систематичного тлумачення норм частини першої та частини другої ЦК можна зробити висновок, що зміст принципу самозахисту не вичерпується необхідною обороною і крайньою необхідністю і не зводиться
 8. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  принцип різноманітності економічних і правових форм ведення господарської діяльності в економіці країни взагалі і в тому числі в її аграрному секторі. Тому вкажемо на дві одночасно діючі тенденції: з одного боку - це уніфікація правового становища сільськогосподарських організацій і підприємств у їх взаємовідносинах з учасниками комерційного обороту і з органами державного
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  принципи: розмежування предметів ведення і повноважень в галузі агропромислового комплексу між РФ і її суб'єктами; зміцнення зв'язку федеральних органів виконавчої влади з органами виконавчої влади суб'єктів РФ; посилення ролі органів місцевого (сільського) самоврядування та їх взаємодії з органами державного управління агропромисловим комплексом; організація ефективної
 10. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  засади здійснення зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації »кількісні обмеження експорту та імпорту були в принципі скасовані (з тим, що вони можуть вводитися лише в деяких особливих випадках). Аналогічна норма міститься і у Федеральному законі «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» (ст. 15). Практично це означає, що всі російські учасники
© 2014-2022  yport.inf.ua