Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

43.3. Організація Міністерством юстиції України нормотворчої та правової роботи

Для забезпечення успішної нормотворчої роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади Мін'юст України визначив такі пріоритетні завдання своєї діяльності:
1 Офіційний вісник України. - 1999. - № 6. - Ст. 210.

- Удосконалювати систему планування основ в нормот-Творчий роботі, яка буде сприяти забезпеченню проведення якісного аналізу чинних нормативних актів, розробці основоположних проектів, великих за обсягом і складних за змістом;
- забезпечувати на необхідному рівні теоретичні вимоги в частині нормотворчості, використовуючи попередній законодавство з питань, які становлять зміст підготовлюваного проекту; виявляти нормативні акти, які будуть втрачати дію у зв'язку з прийняттям нових нормативних актів;
- систематизувати законодавство на належному науково-практичному рівні як єдину узгоджену систему.
Нормопроектування може відповідати вимогам неухильного, принципового, послідовного здійснення правової політики держави відповідно до норм світової практики.
Мін'юст України є координуючим урядовим органом з організації виконання вимог Ради Європи щодо приведення національного законодавства у відповідність до норм і стандартів Ради Європи.
Важлива роль належить освіченій при Мін'юсті Центру порівняльного права та Центру перекладів актів європейського права. Так, основним завданням першого з них може стати проведення аналітичних досліджень відповідності законодавства України законодавству ЄС, участь у розробці, з урахуванням основних положень законодавства ЄС, конкретних найважливіших проектів нормативно-правових актів України, надання кваліфікованих консультацій з питань права ЄС.
Одним з важливих напрямків роботи Міністерства юстиції та його органів на місцях залишається державна реєстрація відомчих нормативних актів, яка здійснюється шляхом проведення їх правової експертизи.
З метою підйому цієї роботи на більш високий рівень розроблено Концепцію проведення експертизи нормативних актів, відповідно до якої планується надання цьому процесу чітких організаційних рамок, залучення до участі в ньому провідних юристів країни. Вперше в Україні була підготовлена Програма навчального курсу «Техніка юридичної нормотворчості» і організована постійно діюча Школа нормопроек-тіровщіков, в якій проведено перший цикл занять.
У зв'язку з затвердженням змін до Положення про Міністерство юстиції України йому надано право перевіряти у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях стан організації

нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб, а також скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій. Зазначені повноваження Мін'юсту сприятимуть забезпеченню більш дієвого контролю за якістю нормотворчої роботи відповідних органів, проведення правових експертиз нормативно-правових актів, захисту прав громадян, підприємств, установ і організацій.
Органи юстиції здійснюють правову експертизу і дер-дарственнувірег, ц? Трация нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій.
Серед завдань, покладених державою на Міністерство юстиції України щодо здійснення державної правової політики, важливе місце займає забезпечення систематизації законодавства України.
З метою усунення дублювання, прогалин, протиріч і неузгодженостей законодавства Міністерством юстиції розроблено проект Єдиного класифікатора галузей законодавства України, ведеться Єдиний державний реєстр нормативних актів, який складає необхідну інформаційну основу для нормотворчості і нормозастосування в державі.
Вагомим фактором у здійсненні правової реформи є ведення державних реєстрів. Мін'юстом України створена досить широка система Державних і Єдиних реєстрів для забезпечення функціонування єдиної системи правової інформатизації.
Так, згідно з Указом «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформації України» Міністерством юстиції та інформаційно-аналітичним центром «Ліга» ведуться роботи щодо створення та забезпечення ведення Єдиного державного реєстру нормативних актів як автоматизованої системи: збирання, накопичення та обробка актів законодавства.
Громадяни, юридичні особи мають можливість звертатися до Єдиних та Державних реєстрів через комп'ютерну мережу і отримувати інформацію, за винятком випадків обмеженого доступу.
Входження України у світове співтовариство країн з громадянським суспільством вимагає від нашої держави розширення договірної бази у всіх сферах діяльності держави в рамках чинного законодавства та з урахуванням передового світового досвіду.

З метою укладення міжнародних договорів про правову допомогу в Україні створена спеціальна група експертів з представників різних міністерств і відомств, роботу якої очолює Міністерство юстиції України.
Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України, Міністерство забезпечує представництво Кабінету Міністрів України в Європейській Комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини.
У зв'язку з цим у складі Мін'юсту України утворено Національне бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а при місцевих управліннях юстиції - регіональні відділення Національного бюро. Одним з основних завдань у діяльності цих відділень є допомога громадянам, які виявили бажання звернутися до Європейського суду з прав людини, повною мірою використовувати національні засоби судового захисту. Мін'юст має можливість отримувати інформацію з регіонів у справах, які знаходяться на розгляді в Європейському суді з прав людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43.3. Організація Міністерством юстиції України нормотворчої та правової роботи "
 1. 43.1. Організаційно-правові засади управління юстицією
  організацію здійснення дер-жавної політики, її формування та реалізацію з метою забезпечення прав і свобод граждан1. Основними завданнями Міністерства юстиції України є: - підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки; - забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;
 2. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  організації місцевого самоврядування, прав і обов'язків органів місцевого самоврядування; при регламентації процесів спільного здійснення місцевого державного управління; при передачі органам місцевого самоврядування тих чи інших державних повноважень та їх реалізації. Виходячи з правових підстав виникнення взаємовідносин органів державної влади Російської
 3. § 2. Джерела комерційного права
  організацією (управлінням). Особливості правового регулювання цієї діяльності втілені не тільки в нормах приватного права, а й в нормах публічного права (наприклад, законодавство про оподаткування підприємницької діяльності). Якщо ж говорити про особливості тільки приватноправового регулювання підприємницької діяльності, то вони втілені або в спеціальних статтях і главах
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  організації, за якими закон визнає правосуб'єктність і, таким чином, дозволяє їх самостійний виступ у цивільному обороті), в) громадські організації (тобто Російська Федерація як єдину федеративну державу, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти). Дія актів цивільного законодавства за колом осіб в найбільш загальному сенсі обумовлено: а) типом особи (вони по
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  організаційних відносин: а) предпосилочних, службовці зав'язці або розвитку майнових відносин (навігаційний договір, договір централізованої автоперевезення вантажів, спеціальні договори авіатранспортних підприємств та ін.), б) що делегують, уповноважують одних осіб для вчинення певних дій від імені інших (видача та відкликання довіреності, обрання делегатів кооперативної
 6. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
  організацію застосування законів. Завершує функціонування правової системи право охорона, застосування і накладення заходів відповідальності за порушення правових норм . Розуміння дії стадій та елементів правової системи дає уявлення про взаємозв'язок частин правового механізму, сильних і слабких його сторонах в галузі охорони навколишнього середовища. Тут багато спільного у країн - членів СНД, що становили
 7. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  організацій перевищує тисячі і включає різні за кількістю та професійному складу групи, що діють на всіх рівнях державного устрою країни. Залежно від рівня функціонування громадські організації можна поділити на місцеві, регіональні та загальнонаціональні. На низовому рівні діють непрофесійні місцеві групи, молодіжні організації. Вони об'єднують
 8. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  організації конференцій та публікації робіт, що відображають досягнення у сфері уніфікації приватного права. Будучи міжурядовою організацією, Інститут в даний час налічує 58 держав-членів з усіх континентів земної кулі. Росія з 1990 р. також є дійсним членом УНИДРУА. Інститут очолює професор Луїджі Феррарі Браво, який одночасно виступає в якості
 9. 1.4. Законодавчі джерела курсу
  організацію та діяльність судів, прокуратури, органів, що забезпечують охорону порядку і безпеки, правоохоронних організацій або, інакше кажучи, форми вираження їх прав, видавані компетентними орга-' нами держави. За сформованою термінології законодавчих актів прийнято ділити на закони та інші (підзаконні) нормативні правові акти. Для утримання реального курсу характерною
 10. 10.1. Міністерство юстиції РФ і його територіальні органи
  організацією слідства, завідування місцями позбавлення волі, нотаріатом, спостереження за діяльністю третейських судів та адвокатурою. Протягом радянського періоду історії повноваження юстиції зазнавали різні зміни. У 1936 р. з системи юстиції була виключена прокуратура. Трохи раніше установи виконання кримінальних покарань перейшли в систему органів внутрішніх справ, змінювалися
© 2014-2022  yport.inf.ua