Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Авторський договір замовлення

Самостійним видом договору, давно застосовуються у сфері інтелектуальної діяльності, є авторський договір замовлення.
За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовникові (п. 1 ст. 33 Закону про авторське право).
Авторський договір замовлення є винятком із загального правила п. 5 ст. 31 Закону про авторське право, згідно з яким "предметом авторського договору не можуть бути права на використання творів, які автор може створити в майбутньому".
Це - єдиний виняток, оскільки в багатьох інших випадках виняткові права, хоча ними і користуються інші особи (роботодавці), спочатку (в силу правила п. 2 ст. 14 Закону про авторське право) належать роботодавцям . Йдеться про приналежність роботодавцям чинності закону виняткових прав на всі майбутні твори, які особи, які перебувають у трудових відносинах, створять в порядку виконання своїх службових обов'язків або службового завдання роботодавця.
Автор може придбати виняткове право на своє службове твір, лише якщо це буде передбачено в договорі між ним і роботодавцем, а також якщо в службовому порядку їм буде створена енциклопедія, енциклопедичний словник, періодичний або триваючий збірник наукових праць, газета, журнал і інше періодичне видання. Виключні права на використання таких видань належать роботодавцю. Однак автори включених до них творів зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому (п. 4 ст. 14, п. 2 ст. 11 Закону про авторське право).
Предметом авторського договору замовлення є зобов'язання учасника створити твір - написати п'єсу, сценарій кінофільму, навчальний посібник і т.п. (Літературний замовлення), намалювати портрет (художній замовлення) і т.д., а також передати виняткові права на нього замовнику. За договором літературного замовлення автор зазвичай готує і погоджує з замовником творчу заявку (короткий опис змісту майбутнього твору), що служить невід'ємною частиною договору і базою оцінки закінченого твору.
В авторському договорі замовлення передбачаються терміни створення твору і передачі його замовнику, порядок прийняття і схвалення твору, а також розмір авторської винагороди. Хоча в цілому до авторським договором замовлення застосовні загальні умови авторського договору, сукупність цих умов не може не володіти специфікою. В авторському договорі замовлення необхідно докладно описати вид, жанр, форму, обсяг, структуру та інші властивості, що замовляється твору, порядок і способи майбутнього використання замовником як твори в цілому, так і його самостійних частин. Щоб уникнути конфліктів необхідно вказати характер умов передачі прав (виключні - невиключні).
Зміст договору утворюють права і обов'язки сторін. Автор зобов'язується створити твір, що відповідає узгодженим у договорі умов і передати його у встановлений термін замовнику комплектно і в належній формі, в тому числі електронної, на магнітному носії (дискеті) в обумовлених текстових редакторах. Крім того, автор зобов'язаний в погоджений із замовником термін виправляти і допрацьовувати твір з урахуванням обгрунтованих зауважень і побажань замовника, не порушувати його виключних прав на використання твору. Зі свого боку, замовник зобов'язаний дотримуватися особисті немайнові права автора (на ім'я, на захист авторської репутації), не вносити без письмової згоди автора ніяких змін у твір.
Основним правом замовника служить право на використання створеного твору, в тому числі його відтворення, розповсюдження, імпорт, переклад і іншу переробку на обумовленої договором території. Головним правом автора є право на винагороду. Воно може визначатися у фіксованій (паушальною) сумі, у вигляді відсотка доходу від продажу примірників майбутнього твору (роялті) або у формі комбінації того й іншого виду винагороди. Винагорода встановлюється в рублях.
Замовник зобов'язаний у рахунок обумовленого договором винагороди виплатити автору аванс у розмірі, порядку та строки, що погоджені сторонами (п. 2 ст. 33 Закону про авторське право). Аванс також може виплачуватися одноразово або частинами. Важливо лише, щоб він був виплачений до початку використання твору та виплати винагороди з урахуванням отриманого замовником доходу (1).
---
(1) Зразок договору на отримання авторських прав на створювану за замовленням програму для ПЕОМ див.: Бєлов В.В., Віталієв Г.В., Денисов Г.М. Указ. соч. С. 271 - 280.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Авторський договір замовлення "
 1. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 2. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 3. 3.3. Договір авторського замовлення
  Договір авторського замовлення був передбачений і раніше діючим законодавством. Згідно ст. 33 ЗоАП за авторським договором замовлення автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовникові, а замовник був зобов'язаний в рахунок обумовленого договором винагороди виплатити автору аванс. Відповідно до ст. 1288 чинного ЦК РФ за договором авторського
 4. 3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  ГК РРФСР 1964 року детально регулював підстави, форму та обсяг відповідальності за авторськими договорами. Стаття 511 передбачала відповідальність автора - у передбачених законом випадках він був повернути отримане за договором авторську винагороду. Відповідальність за порушення договору іншого боку - організації - зводилася до того, що якщо організація не здійснить або не ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
 5. --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни та доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
  1. Поняття і види авторських договорів
 6. Під авторським договором розуміється угода між автором твору науки, літератури і мистецтва або його роботодавцем або іншим володарем майнових авторських прав, з одного боку, і користувачем твору - з іншого, за яким автор зобов'язується передати користувачеві за винагороду право використання твору обумовленим способом і у встановлений термін, а користувач
  55. Авторські договори: поняття, види, содержан
 7. ие Авторський договір-угоду, за якою одна сторона (автор) передає або зобов'язується передати в майбутньому майнові права на твір, а інша сторона (правовласник) зобов'язується виплатити обумовлене сторонами винагороду, забезпечивши при використанні зазначених прав особисті немайнові права автора. Залежно від виду твору і способу його використання виділяють:
  35. Спадкове право. Спадщина. Спадкування майна
 8. Спадкове право - це сукупність цивільно-правових норм, що закріплюють умови, порядок і межі переходу майна померлого громадянина до інших осіб. Принципи спадкового права: 1) універсальність спадкового правонаступництва, тобто спадок безпосередньо переходить від спадкодавця до спадкоємців у незмінному вигляді, як єдине ціле; 2) свобода заповіту і спадкування,
  Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
 9. 1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
  § 3. Договір будівельного підряду
 10. Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
  Общие положения. Договоры строительного подряда заключаются на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений или иных объектов, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Согласно ранее действовавшему законодательству возникающие при этом гражданско-правовые отношения в
© 2014-2022  yport.inf.ua