Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 6. Банківська гарантія


1. У силу банківської гарантії банк, інша кредитна установа або страхова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при представленні бенефіціаром письмової вимоги про її сплату (ст . 368 ЦК). Банківська гарантія являє собою новий, раніше не відомий вітчизняному законодавству самостійний спосіб забезпечення виконання зобов'язань "*". Зобов'язання гаранта по банківській гарантії виплатити суму бенефіціару при дотриманні умов гарантії є грошовим.
---
"*" Прототипом для нього послужили Уніфіковані правила Міжнародної торгової палати для гарантій за вимогою 1992 р. Найменування цього способу забезпечення "банківська гарантія" умовно, оскільки особами, що видають такі гарантії, стають зазвичай банки.
Раніше діючим ЦК 1964 р. і Основ цивільного законодавства був відомий інститут "гарантії". Однак гарантія являла собою різновид поруки. Основною її відмінністю від поручительства було те, що гарантія застосовувалася тільки у відносинах між організаціями. Чинний ЦК ввів принципово новий інститут "банківської гарантії", що відрізняється від поручительства. Насамперед поручительство і банківська гарантія розрізняються за їх співвідношенню з основним зобов'язанням. Правовідносини поруки акцессорное. Зобов'язання з банківської гарантії має безумовний характер і не залежить від долі основного зобов'язання. Підставою виникнення зобов'язання по банківській гарантії є одностороння угода - видача гарантії. Правовідносини поруки виникає зазвичай з договору, рідше - із закону або інших підстав. Різний суб'єктний склад осіб, які забезпечують основне зобов'язання. Для гарантів передбачений спеціальний суб'єктний склад. Щодо можливості виступу в якості поручителя ЦК не містить спеціальних вказівок. Крім названих можна виділити і інші відмінності гарантії від поручительства.
Учасниками правовідносин по банківській гарантії є: гарант, принципал і бенефіціар. В якості гаранта можуть виступати тільки банк, інша кредитна установа "*" або страхова організація. Принципал - особа, яка звертається до гаранта з проханням про видачу банківської гарантії. Ним є боржник за основним зобов'язанням, виконання якого забезпечується банківською гарантією (позичальник за кредитним договором, покупець за договором поставки та ін.) І, нарешті, в якості бенефіціара, тобто особи, наділеного правом пред'являти вимоги до гаранта, виступає кредитор за основним зобов'язанням (банк, що видав кредит, постачальник, підрядник та ін.)
---
"*" До небанківських кредитних організацій відноситься кредитна організація, має право здійснювати окремі банківські операції, передбачені Законом "Про банки і банківську діяльність". Кредитна організація утворюється на основі будь-якої форми власності як господарське товариство (див.: ст. 1 Закону "Про банки і банківську діяльність" / / Відомості Верховної. 1996. N 6. Ст. 492; 2002. N 12. Ст. 1093).
2. Виділяються різні види банківської гарантії. Залежно від того, які документи повинні бути пред'явлені поряд з письмовою вимогою про оплату, банківські гарантії поділяються на умовні і гарантії на першу вимогу (або безумовні). Умовна банківська гарантія передбачає, що вимога бенефіціара до гаранта підлягає задоволенню тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть судове рішення або інше назване на гарантії доказ, що підтверджує, що платіж здійснений не був. При гарантії на першу вимогу, навпаки, гарант здійснює платіж проти простої першої вимоги бенефіціара без пред'явлення будь-яких доказів факту неплатежу, тобто в подібному випадку презюміруется правомірність вимог бенефіціара. Тут діє принцип "спочатку платити, а потім вести судовий розгляд". Саме цей вид банківської гарантії регулюється ГК (ст. 374, п. 2 ст. 376).
По можливості гаранта відкликати видану банківську гарантію розрізняють відкличні та безвідкличні гарантії. Відклична банківська гарантія може бути відкликана гарантом. На відміну від неї при безвідкличної банківської гарантії зобов'язання гаранта не може бути змінено або скасовано без згоди бенефіціара. Відповідно до ст. 371 ГК при замовчуванні про інше встановлюється безвідзивна банківська гарантія. Однак самої банківської гарантією може бути передбачено право гаранта відкликати її за певних умов або при настанні певних обставин.
Виходячи з можливості бенефіціара передавати третім особам вимоги по гарантії розрізняють передану і непередавану банківські гарантії. За переданої банківської гарантії бенефіціар вправі передати третій особі право вимоги до гаранта. При непередаваної гарантії заміна бенефіціара неприпустима. Якщо інше не передбачено банківською гарантією, встановлюється непередавана банківська гарантія (ст. 372 ЦК).
Залежно від характеру участі банків у забезпеченні виконання зобов'язань своїх клієнтів виділяють прості і контргарантії. Прості банківські гарантії виставляються банком, що обслуговує клієнта. Такий гарант приймає на себе зобов'язання безпосередньо перед бенефіціаром. Контргарантія застосовується у разі, коли бенефіціар не вважає достатньою гарантію банку, обслуговуючого принципала, і просить гарантію більш відомого банку. Тоді для посилення забезпечувального ефекту банк принципала може звернутися до такого банку з проханням видати банківську гарантію за свого клієнта (первісна гарантія), а сам видає контргарантію цьому банку. Контргарантія служить забезпеченням первісної і передбачає відшкодування банку виплаченої ним суми.
Різноманітність видів банківської гарантії має важливе практичне значення. З позиції бенефіціара кращою вважається гарантія за першою вимогою, до того ж безвідзивна і передається. З точки зору гаранта, краща умовна, відклична і непередавана банківська гарантія.
3. Відносини по банківській гарантії, як правило, виникають на підставі складного юридичного складу, що складається з двох юридичних фактів, що виникають у певній послідовності.
Насамперед укладається угода між принципалом і гарантом про надання банківської гарантії. Це відшкодувальний договір. За видачу банківської гарантії принципалом сплачується винагорода (п. 2 ст. 369 ЦК). Його розмір залежить від суми гарантії і характеру забезпечуваного зобов'язання. Потім відбувається власне видача банківської гарантії, яка повинна розглядатися як одностороння угода, оскільки для її здійснення потрібно волевиявлення тільки однієї сторони - гаранта, вчинене в письмовій формі. Ця одностороння угода оформляється зазвичай у вигляді "гарантійного листа", що виходить від гаранта. Однак гарантійне зобов'язання може виникнути і на підставі односторонньої письмовій угоди гаранта. Відсутність письмової угоди між принципалом (боржником) і гарантом не тягне недійсності зобов'язання гаранта перед бенефіціаром "*".
---
"*" Див: п. 3 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про банківську гарантію / / ВВАС РФ. 1998. N 3. С. 88.
4. Банківська гарантія видається на визначений у самому зобов'язанні термін і, якщо в ній не передбачено інше, набуває чинності з дня її видачі (ст. 373 ЦК). Як випливає з п. 2 ст. 374 та п. 1 ст. 376 ГК, термін, на який видана гарантія, є істотною умовою банківської гарантії. При його відсутності гарантійне зобов'язання в силу ст. 432 ГК слід вважати не виникли "*".
---
"*" Див: п. 2 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про банківську гарантію.
Право бенефіціара щодо гаранта може бути реалізовано шляхом пред'явлення письмової вимоги. На відміну від поручительства у відносинах по банківській гарантії бенефіціар звертається саме до гаранта (а не до суду) з письмовою позасудовим вимогою. Таким може бути визнана претензія або будь-яке інше звернення до гаранта про сплату грошової суми, що містить вказівку на порушення принципалом основного зобов'язання.
Подібна вимога має бути заявлено в термін, зазначений у гарантії. Цей термін, як і термін пред'явлення позову при поруці, є пресекательним і не може бути перерваний, призупинений або відновлений. До гаранту, який відмовився задовольнити своєчасно заявлена вимога про сплату грошової суми, бенефіціаром може бути пред'явлений позов в межах загального строку позовної давності "*".
---
"*" Див: п. 7 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про банківську гарантію.
5. Як вже зазначалося, на відміну від інших способів забезпечення виконання зобов'язання передбачене банківською гарантією зобов'язання не відноситься до акцесорних. Воно не пов'язане з забезпечуваним основним зобов'язанням, не залежить від нього, навіть якщо в гарантії буде міститися посилання на це зобов'язання (ст. 370 ЦК).
Незалежність зобов'язання гаранта перед бенефіціаром від основного зобов'язання проявляється в тому, що підставами для відмови у задоволенні вимоги бенефіціара можуть служити виключно обставини, пов'язані з недотриманням умов самої гарантії, що не мають прямого відношення до основного зобов'язання. Таких підстав два: невідповідність вимоги бенефіціара або доданих до неї документів умовам гарантії (наприклад, пред'явлення вимоги про сплату суми в більшому розмірі, ніж вказано в банківській гарантії) або пред'явлення його після закінчення визначеного в гарантії строку (п. 1 ст. 376 ГК).
На незалежність банківської гарантії не впливає і та обставина, що при напрямку вимоги по гарантії бенефіціар згідно п. 1 ст. 374 ЦК повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання. Подібне повідомлення носить формальний характер. Неповнота і неточність такої інформації на зобов'язання гаранта здійснити платіж не впливають. Це прямо випливає з правила п. 2 ст. 376 ЦК щодо обставин, що відносяться до основного зобов'язання і свідчать про його повному або частковому виконанні, або припинення з інших підстав, або про визнання його недійсним.
Зазначені обставини не можуть служити підставою до звільнення гаранта від виконання зобов'язання, що випливає з банківської гарантії. У подібних випадках гарант зобов'язаний негайно повідомити про ці обставини бенефіціару і принципалу. Однак при отриманні, незважаючи на таке повідомлення, повторного вимоги бенефіціара гарант зобов'язаний його задовольнити (п. 2 ст. 376 ЦК).
У літературі "*" введення подібного правила пояснюється тим, що виконання основного зобов'язання може виявитися неналежним, а його припинення або недійсність - тільки передбачуваними, і з цих питань можливі тривалі суперечки, в тому числі судові. Такі обставини не повинні ослаблювати юридичну надійність гарантії як способу забезпечення .
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (частини першої) (постатейний) під ред. О.Н. Садикова включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Юридична фірма КОНТРАКТ, Видавничий Дім ИНФРА-М, 1997.
---
"*" Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2002. С. 735.
Представляють інтерес випадки, коли бенефіціар, що вже отримав належне виконання від боржника, проявляє несумлінність і, керуючись п. 2 ст. 376 ГК, вимагає задоволення ще й від гаранта. В даний час позиція Президії Вищого Арбітражного Суду РФ щодо правомірності подібної вимоги визначається наступним судженням. Юридична надійність банківської гарантії не похитнеться, якщо суд за наявності доказів припинення основного зобов'язання у зв'язку з його належним виконанням відмовить у задоволенні вимоги бенефіціара, розцінивши його дії як зловживання правом. Див п. 4 Огляду практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про банківську гарантію. Така позиція Президії представляється нам цілком адекватно відображає положення чинного цивільного законодавства про межах здійснення цивільних прав.
Зазвичай боржник зобов'язаний компенсувати витрати гаранта. Якщо бенефіціар проявив несумлінність і отримав задоволення двічі (за основним зобов'язанням і в якості платежу по гарантії), боржником до нього може бути пред'явлено вимогу про повернення безпідставно отриманого, про сплату відсотків за грошовим зобов'язанням і відшкодування завданих збитків у частині, не покритій відсотками "* ".
---
"*" Див: п. 50 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8.
  6. Вимоги бенефіціара до гаранта необхідно чітко диференціювати на вимоги про виконання гарантом зобов'язання сплатити грошову суму, на яку видана банківська гарантія, і вимоги про застосування до гаранта встановленої відповідальності. Задовольняючи вимога бенефіціара про сплату грошової суми по банківській гарантії, гарант не несе відповідальності. Він просто належно виконує умови власного зобов'язання. Гранична сума, яка може бути виплачена за цим зобов'язанням, дорівнює сумі, на яку видана гарантія (п. 1 ст. 377 ЦК).
  У разі невиконання або неналежного виконання гарантом вимоги щодо сплати гарантованої суми він, на загальних підставах, може бути притягнутий до відповідальності вже за власне правопорушення. Розмір його відповідальності не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено інше (п. 2 ст. 377 ЦК). Оскільки зобов'язання гаранта по банківській гарантії є грошовим, отже, за відсутності в гарантії інших умов бенефіціар вправі вимагати від гаранта, необгрунтовано ухилився або який відмовився від виплати суми по гарантії або прострочив її сплату, виплати відсотків у відповідності зі ст. 395 ГК "*" та відшкодування збитків у частині, не покритій відсотками.
  ---
  "*" Див: п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14.
  7. При задоволенні вимог бенефіціара гарант в порядку регресу має право вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених по гарантії. Це право гаранта є безумовним. Обсяг же регресної вимоги гаранта до принципала, враховуючи БЕЗОПЛАТНО характер банківської гарантії, залежить від умов угоди між гарантом і принципалом (п. 1 ст. 379 ЦК) "*". У такій угоді сума регресу може бути обмежена певним розміром. Наприклад, вона може відповідати різниці між сумою, виплаченою гарантом бенефіціару по гарантії, і сумою винагороди гаранту (або його частиною). Сторони вправі домовитися про включення в суму регресу як сплачених по гарантії сум, так і сум, сплачених гарантом за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром. За замовчуванням про інше, сума регресу не повинна перевищувати суму, виплачену гарантом бенефіціару. На це побічно вказує п. 2 ст. 379 ГК. Це положення закону кореспондує правилом про самостійну відповідальності гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по банківській гарантії.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне).
  ---
  "*" Існує, однак, і інший погляд щодо права гаранта на пред'явлення регресної вимоги. Прихильники цієї точки зору стверджують, що від умов угоди між гарантом і принципалом залежить не тільки обсяг регресної вимоги, а й сама можливість пред'явлення такої вимоги. Ця позиція була викладена, зокрема, О.Н. Садиковим в першому виданні Коментаря до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (М., 1997). Переконливим видається інший погляд, згідно з яким таке тлумачення п. 1 ст. 379 ЦК не відповідає його змісту. Відмова гаранту у праві на регресну вимогу до принципала за відсутності угоди про регрес був би визнанням законності безпідставного збагачення на стороні принципала. Детальніше про це див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 481, 482.
  8. Припинення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром крім загальних настає з особливих підстав припинення зобов'язань, зазначених у ст. 378 ГК. Їх перелік обмежений. Це - дії гаранта зі сплати суми, на яку видана гарантія, або дії бенефіціара щодо відмови від своїх прав, або витікання терміну гарантії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. Банківська гарантія"
 1. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    банківська гарантія є основним, а не акцесорних зобов'язанням. У со-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 222 ответствии до ст. 370 ГК передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    банківської гарантії. Але оскільки банківською гарантією може забезпечуватися виконання будь-якого зобов'язання, а не тільки грошового, правила про банківську гарантію поміщені законодавцем в частину першу Цивільного кодексу в гол. 23 «Забезпечення виконання зобов'язань». У переважній більшості випадків підприємці здійснюють розрахункові і кредитні операції через комерційні банки та інші
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи банків під
 4. § 3. Активні операції комерційних банків
    банківськими операціями. Оскільки банки залучають до оборот не тільки власні капітали, але й гроші інших осіб, діяльність банків з розміщення грошових коштів піддається пруденційного регулювання шляхом встановлення Банком Росії економічних нормативів, обов'язкових для комерційних банків. Ці нормативи обмежують величину можливих ризиків банку при здійсненні активних
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    банківському кредитуванні, податкових платежах, - такі правовідносини виникають тільки з приводу грошей і тому носять самостійний характер. В інших випадках гроші передаються на виконання обов'язку платежу, існуючого в рамках правовідносини, що складається з приводу товарів, робіт, послуг чи інших об'єктів. У таких правовідносинах розрахункові операції виступають як акти виконання
 6. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
    банківська діяльність. Однак із зазначеного правила є винятки. По-перше, це надання можливості страхової організації виступати гарантом по банківській гарантії поряд з банками та іншими кредитними установами (ст. 368 ГК РФ). Другим винятком з заборони здійснювати банківську діяльність слід визнати можливість, надану страховикам п.3 ст. 26 Закону «Про
 7. § 8. Унітарна підприємство
    банківських гарантій; з іншими обтяженнями; поступкою вимог; переведенням боргу, простого товариства, а також інші передбачені його статутом залежно від їх виду і (або) розміру вимагають узгодження з власником (п. 2 ст. 295 ГК; абз. 2 п. 2 ст. 6, п. 2, 4 ст. 18 Закону про УП). Навпаки, казенні підприємства можуть відчужувати або іншим способом розпоряджатися будь-яким належним йому
 8. § 2. Поняття і основні види угод
    банківської гарантії (ст. 368 ЦК), договір простого товариства (п. 1 ст. 1041 ЦК) і договір про прощення боргу (ст. 415 ЦК). Існують угоди, які поряд з волевиявленнями містять ще інші складові частини. Наприклад, фактичний склад договору про передачу рухомої речі у власність складається з угоди відчужувача і набувача про перехід права власності на річ, яка сама
 9. § 5. Умовні угоди
    банківською гарантією зобов'язання обумовлює виникнення охоронного зобов'язання між гарантом і бенефіціаром), так і його припинення (наприклад, оплата векселя акцептантом тягне припинення існувало до платежу вексельного зобов'язання між трасантом і власником тратти). Від умови права звичайно залежить виникнення загального зобов'язального відносини
 10. § 4. Суб'єкти зобов'язання
    банківських операцій не відноситься. Від вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, слід відрізняти вимоги, в яких особистість кредитора має істотне значення для боржника. До числа таких прав можна віднести: вимога обдаровуваного про виконання обіцянки дарування (п. 2 ст. 572 ЦК); вимога про надання майна в користування (ст. 606, п. 1 ст. 671, п. 1 ст. 689 ЦК);
© 2014-2022  yport.inf.ua