Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 4. Банківські операції


1. Функціонування економіки сучасного суспільства неможливо без чітко налагодженої системи мобілізації грошових доходів і заощаджень і перетворення їх в капітал. Головною ланкою такої системи є банки. Попередником сучасного банку з його багатогранними функціями і гігантським грошовим оборотом був середньовічний міняла, який брав вклади від купців, надавав їм кредит, здійснював перекази грошових сум з одного міста в інше і т. д. Пізніше купцями були створені отримали назву банків спеціальні організації для здійснення зазначених функцій, а також виробництва безготівкових розрахунків між своїми клієнтами.
У сучасних державах ринкової економіки банки являють собою особливий вид підприємства, що займається підприємницькою діяльністю у специфічній сфері позичкового ка-
421
живила , здійснюючи його мобілізацію, рух і розподіл. Правовою формою банківської справи є найчастіше форма торгового товариства, і зокрема акціонерного товариства.
Існує кілька видів банків: емісійні, які здійснюють емісію банкнот і контроль за функціонуванням всієї банківської системи країни і є її центрами; комерційні, що надають функціонуючим підприємцям кредити в галузі промисловості і торгівлі за рахунок коштів, одержуваних у вигляді вкладів, і є основною ланкою в кредитній системі досліджуваних держав; інвестиційні, що займаються довгостроковим кредитуванням цілих галузей економіки держави; спеціалізовані, що здійснюють фінансування та кредитування підприємців в окремих сферах діяльності (іпотечні, будівельні, сільськогосподарські, зовнішньоторговельні та ін.)
У XX столітті для банківської справи характерні гігантська концентрація і централізація банківського капіталу, виникнення і зростання банківських монополій, укрупнення банківського кредиту і подовження його термінів, вихід банків за рамки кредитних операцій та зрощування монополістичного банківського капіталу з монополістичним промисловим капіталом.
2. Банки здійснюють свою діяльність за допомогою здійснення різних цивільно-правових угод, що одержали назву банківських. Виділення операцій, що здійснюються банками, в окрему правову категорію обумовлене швидше їх економічним змістом, особливостями об'єкта угоди, специфікою банківської діяльності взагалі, ніж міркуваннями юридичного характеру, оскільки банківські угоди з правової точки зору являють собою договір позики або комісії, доручення, зберігання тощо д.
Хоча до багатьох банківським операціях застосовні загальні норми цивільного та торгового права, діяльність банків залежно від їх категорії регулюється численними спеціальними актами різної юридичної сили. Так, із створенням Міжнародного валютного фонду дуже важливим джерелом правового регулювання банківської діяльності, особливо центральних емісійних банків, став статут МВФ - документ міжнародно-правового характеру. На регулювання порядку здійснення платежів спрямовані укладаються в періоди введення валютних обмежень і скасування конвертованості валют міжнародні платіжні угоди, міжбанківські угоди про порядок ведення рахунків і з інших питань.
Величезне значення в регулюванні банківської діяльності мають джерела внутрішнього права, і насамперед закони. Правове становище емісійних банків визначається спеціальним законодавством, наприклад положення Банку Франції - законом 1945 року з змінами 1973, Банку Англії - законом про націоналізацію 1946 року народження, а правове становище банків, дію-
422
вующих у формі торгового товариства, регулюється законодавством про торгові товариства.
Безпосередня діяльність банків щодо здійснення поточних операцій регулюється законами. Наприклад, у ФРН порядок отримання дозволу на здійснення банківських операцій, кредитні операції банків, порядок справляння відсотків за кредитами, що й інші питання регулюються законом про банки 1961 року. Найбільш великим законодавчим актом за обсягом регульованих відносин є ЕТК, де значна частина статей присвячена регулюванню банківських операцій і операцій з цінними паперами. Тим самим ЕТК виправдовує назву «кодекс банкірів».
Джерелами правового регулювання є також нормативні акти, які видаються органами виконавчої влади. Актами уряду часто вводяться валютні обмеження. Так, в 1971 році в Швейцарії був прийнятий закон, що надає уряду право вживати заходів для захисту валютної системи країни без консультацій з парламентом.
Джерелами правового регулювання є також положення, що містяться в статутах банків, інструкції, що видаються самими банками, а також численні формуляри, які використовуються в банківській практиці для оформлення банківських угод.
Окремі операції банків не врегульовані в законодавстві, а вчиняються згідно з усталеними в банківській практиці звичаями, які стають об'єктом міжнародної уніфікації в рамках Міжнародної торгової палати.
Так були уніфіковані правила і звичаю в області документарного акредитиву та по вчиненню інкасових операцій.
3. К. Маркс писав, що, з одного боку, банк являє собою «централізацію фінансового капіталу, кредиторів, з іншого - централізацію позичальників» '. Залучення грошових коштів та їх розподіл між функціонуючими підприємцями складають головну функцію банків. Тому угоди, скоєних банками в процесі здійснення цієї функції, прийнято ділити на активні і пасивні.
До активних операціях умовно відносяться угоди, спрямовані на отримання банком прибутку за рахунок нарахування відсотків на надані кредити і позики. В активних операціях банк виступає в якості кредитора (позикодавця). У банківській практиці і економічній літературі позики, надані банками, називають юридично неточним, але вже усталеним і отримав загальне визнання терміном «позички» (див. § 1).
Позики надаються банками під заставу різних цінностей - під цінні папери (акції та облігації), під товари і
Маркс К. Капітал / / Маркс К., Енгельс Ф Соч - Т 25-4 I-С 443
423
товаророзпорядчі документи. Отримуючи гроші, позичальник передає в заставу банку вказані цінні папери або товаророзпорядчі документи із зобов'язанням викупити їх у встановлений термін, порушення якого дає банку право продати папери або товар і з отриманої суми погасити заборгованість з відсотками. При отриманні позики під товари здійснюється іпотека рухомості, оскільки володіння товарами залишається у позичальника, а банк отримує тільки документи і заставне право.
До активних операцій банку також належить надання кредитів у формі акцептного кредиту - між банком і його клієнтом укладається договір, за яким клієнт набуває право виставляти на банк тратти. Банк зобов'язується їх акцептувати і по настанні терміну платежу оплатити, а клієнт, у свою чергу, - своєчасно відшкодувати витрати банку.
Банки надають кредит своїм клієнтам, що мають поточні рахунки у формі овердрафту (англ. overdraft означає суму, одержувану за чеком понад залишок на поточному рахунку; перевищення кредиту в банку; заборгованість банку). Кредитні відносини виникають, коли клієнт виписує чек або тратту на суму понад кредитного залишку на рахунку на свій банк, який зобов'язаний здійснити платіж по документу з коштів клієнта, наявних на його рахунку, а в відсутньої частини - зі своїх коштів з наступним відшкодуванням витрат клієнтом.
Кредитні операції здійснюються також банками у вигляді надання онкольних кредитів (від англ. On call), тобто кредитів до запитання. Позичальник має право отримувати кредит, що надається йому банком за рахунком, в будь-який час на вимогу і на невизначений термін, але в межах обумовленого ліміту. Стосунки можуть бути припинені в будь-який час на вимогу будь-якої сторони. Онкольні кредити надаються із забезпеченням заставою оборотних документів і цінних паперів всіх видів і без забезпечення. Онкольний кредит без забезпечення називається бланковим. Клієнт банку оплачує відсотки тільки за сумами фактично отриманого кредиту.
Серед угод, в результаті здійснення яких банки отримують прибуток, важливе місце займають операції з обліку векселів. Суть цих операцій зводиться до того, що банк скуповує векселі, строк платежу за якими ще не настав, за суму трохи меншу, ніж підлягає виплаті за векселем. Різниця між сумою, зазначеною в векселі, і ціною, за яку банк купує цінний папір, називають обліковою ставкою, і вона становить прибуток банку.
4. Для того щоб стала економічно можливої кредитна діяльність банку, він повинен мобілізувати грошові кошти, тобто отримати їх у позику. Мобілізуючи грошові кошти, банк виступає в якості позичальника, він не отримує прибутку від цих операцій і сам повинен платити відсотки за користування капіталом. Такі операції називають пасивними. Серед пасивних операцій перш за все необхідно назвати депозитні операції -
424
операції з приймання вкладів у клієнтів. Вклади бувають термінові і безстрокові. За строковим вкладом клієнт має право затребувати гроші не раніше обумовленого терміну, а банк зобов'язаний повернути гроші в зазначений термін, у той час як безстрокові вклади можуть бути отримані в будь-який час і в будь-якій сумі в межах внесеного вкладу.
Вклади можуть вноситися на поточні рахунки, за допомогою яких здійснюються безготівкові розрахунки. Правовою основою відносин між клієнтом і банком, який відкриває рахунок, є договір банківського рахунку, за яким банк зобов'язується надавати весь комплекс послуг, головним чином з оплати чеків. Ведення поточних рахунків є дуже важливим засобом економічної політики. Ведучи поточні рахунки для кількох підприємців, банк виконує як нібито чисто технічну, виключно підсобну операцію, але дає можливість отримання інформації про стан справ у окремих підприємців, контролювати їх, впливати на них за допомогою розширення або звуження, полегшення або утруднення кредиту.
Банки також здійснюють операції, які можуть бути кваліфіковані одночасно і як активні, і як пасивні. Такою операцією є ведення контокорентних рахунків, які відрізняються від поточних тим, що, приймаючи грошову суму на контокорентний рахунок, банк здійснює пасивну операцію і зобов'язаний виплачувати своєму клієнтові відсотки, а надаючи йому кредит з цього ж рахунку, банк здійснює активну угоду і стягує відсотки. Розрахунки відображаються у графах «дебет» і «кредит» контокорентного рахунку і виробляються з клієнтом через обумовлені проміжки часу по виведенні сальдо.
5. Велике значення в діяльності банків мають угоди, не зовсім юридично точно звані банківській практиці посередницькими, оскільки відомо, що посередник не здійснює юридичних дій, а лише сприяє їх виробництву іншими особами. До таких операцій відносяться інкасові операції. За інкасової операції банк бере на себе зобов'язання отримати від імені та за рахунок клієнта гроші від третьої особи за представленими на інкасо документам. В основі інкасової операції, згідно з правом більшості країн, лежить договір доручення.
Розрізняють декілька видів інкасових операцій. «Чисте» інкасо - це операція, за якою банк зобов'язується отримати гроші з третьої особи на підставі платіжної вимоги, виставленого його клієнтом через банк. «Чисте» інкасо застосовується при розрахунках неторгового характеру. Документарне інкасо являє собою операцію, в результаті якої банк повинен пред'явити третій особі отримані від свого клієнта документи (найчастіше товаророзпорядчі) і видати їх цій особі тільки після сплати відповідної суми. Якщо боржник знаходиться в іншому місці, Те інкасуючий банк направляє інкасове доручення і весь комплект документів відповідному банку-кор-
425
респонденту, а гроші на рахунок свого клієнта зараховує при поштовому інкасо - по отриманні поштового повідомлення про сплату третьою особою відповідної суми проти інкасованих документів; при телеграфному інкасо - при отриманні телеграфного повідомлення.
Велике значення в обслуговуванні банками торгового обороту мають акредитивні операції банків. Відповідно до умов про платіж договору купівлі-продажу покупець для розрахунків за товар дає вказівку банку відкрити акредитив у банку продавця. У момент відкриття акредитива виникає грошове зобов'язання, яке може бути виконане банком тільки при дотриманні всіх умов, зазначених в акредитивній дорученні. По так званому «чистому» акредитивом (clean credit), використовуваному в основному банками США і Японії в якості банківської гарантії, гроші можуть бути отримані без пред'явлення товаророзпорядчих документів. Якщо умовами виплати грошової суми передбачено пред'явлення товаророзпорядчих документів, то такий акредитив називають документарними. Документарні акредитиви досить широко поширені в банківській практиці.
Залежно від можливості припинення акредитивних відносин до здійснення платежу акредитиви поділяються на відкличні, які можуть бути в будь-який момент анульовані, і безвідкличні, умови яких не можуть бути змінені без згоди вигодонабувача. Якщо з метою забезпечення платежу за акредитивом банк, що обслуговує продавця, дає гарантію платежу, то такий акредитив називається підтвердженим.
  Банки здійснюють операції з переказу грошових сум з однієї місцевості в іншу, виконуючи договір доручення, часто виступають як гарантів вчинення їх клієнтами платежів, приймають на зберігання цінні папери, ювелірні вироби та коштовності, здають в оренду сейфи і надають деякі інші послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Банківські операції"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    банківську діяльність "(в ред. Федерального закону від 3 грудня 1996 р.) (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492. * (297) Тому нами не розділяються висловлювані в літературі побоювання , що, зберігаючи формулювання лізингу "для підприємницьких цілей", законодавець виключив можливість придбання основних фондів некомерційними організаціями, що гальмує розвиток найбільш
 2. 1. Поняття і суб'єкти представництва
    банківську діяльність "банки не можуть здійснювати торговельну діяльність. Внаслідок цього банк не може бути представником іншої особи при вчиненні чисто торговельних угод. Юридичні особи, які володіють загальною правоздатністю, можуть виконувати функції представників від імені громадян та інших юридичних осіб за загальним правилом без всяких обмежень. Але якщо в установчих документах
 3. 1. Загальні класифікації цивільно-правових договорів
    банківські угоди (що знову свідчить про штучність спроб відокремлення підприємницького права навіть у сфері договірних
 4. 1. Поняття юридичних послуг
    банківських угодах. Поряд з названими вище всі ці зобов'язання служать однієї з юридичних (цивільно-правових) форм економічних відносин посередництва, які неминуче викликаються потребами розвиненого майнового обороту. Разом з тим економічна категорія посередництва, будучи набагато більш широкої, охоплює і такі відносини, учасники яких діють у цивільному
 5. 3. Об'єкти довірчого управління
    банківському рахунку (п. 1 ст. 1018 ЦК). Таким чином, у всіх названих випадках мова йде не просто про індивідуально-певному, але про юридично відокремлений майні. Справа в тому, що саме істота довірчого управління не допускає можливості змішування знаходиться в управлінні майна з майном самого керуючого. В іншому випадку неминучими стали б різні непорозуміння і навіть
 6. 1. Поняття та юридична природа договору банківського рахунку
    банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ст. 845 ЦК). Договір банківського рахунку - консенсусний, двосторонній і відшкодувальний (якщо в договорі прямо не встановлено інше, тобто його
 7. 3. Депозитні договори за участю Банку Росії
    банківської системи в рамках розроблюваної і проведеної ним у взаємодії з Урядом РФ єдиної державної грошово-кредитної політики, спрямованої на захист і забезпечення стійкості рубля. Залучаючи в депозити грошові кошти банків, Центральний банк РФ здійснює вилучення зайвих грошових коштів (ліквідності) у банків з використанням процентної політики з метою зміцнення
 8. 1. Поняття і принципи зобов'язань за безготівковими розрахунками
    банківських рахунках. Відкриваючи банківський рахунок (укладаючи з банком договір банківського рахунку), його власник передає наявні грошові кошти, а також грошові кошти, які надходитимуть на його рахунок, у повне розпорядження банку. По суті грошові кошти клієнтів стають складовою частиною майна банку. Навіть у випадках, коли клієнтом передаються банку готівкові гроші, вони зливаються з
 9. 2. Виконання зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями
    банківського переказу і, отже, оптимальну структуру відносин, пов'язаних з банківським переказом. У даному випадку має місце покладання боржником (банком платника) виконання свого зобов'язання (перерахування грошових коштів за платіжним дорученням клієнта) на третіх осіб (залучені банки) відповідно до правила п. 1 ст. 313 ГК. Підставою для цього є або договір
 10. 1. Поняття та види зобов'язань при розрахунках по інкасо
    банківської операції (що представляє розрахунковий документ), виступає не платник, а одержувач грошових коштів, а саме доручення банку полягає не в перерахуванні коштів, списаних з рахунку особи, яка дала доручення, або в здійсненні платежу, а, навпаки, в отриманні платежу від платника. Виходячи із суті дій, які повинні бути вчинені банками (банком-емітентом і виконуючим
© 2014-2022  yport.inf.ua