Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та юридична природа договору банківського рахунку

За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком (ст. 845 ЦК).
Договір банківського рахунку - консенсусний, двосторонній і відшкодувальний (якщо в договорі прямо не встановлено інше, тобто його безоплатність).
Правова природа договору банківського рахунку викликала дискусії в юридичній літературі. Були висловлені думки про те, що банківський рахунок являє собою різновид договору позики; іррегулярні зберігання; змішаний договір, що містить елементи позики і збереження або позики, доручення і комісії; самостійний вид договору (1). Багато в чому ці дискусії були викликані не цілком точною його трактуванням в законі. Так, наприклад, у ст. 391 та ст. 392 ЦК РРФСР 1964 р. встановлювалося, що організації роблять платежі через кредитні установи, в яких вони відповідно до закону "зберігають свої грошові кошти". Згідно ст. 110 Основ цивільного законодавства 1991 р. банк за договором банківського рахунку зобов'язується "зберігати грошові кошти на рахунку клієнта." (2).
---
(1) Див: Флейшиц Е.А. Розрахункові і кредитні правовідносини. М., 1956. С. 266; Агарков М.М. Основи банківського права: Курс лекцій. М., 1994. С. 68 - 72; Вільнянський С.І. Кредитно-розрахункові правовідносини. Харків, 1955. С. 16; Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 665 - 667; Єфімова Л.Г. Банківське право. М., 1994. С. 97 - 106; Радянське цивільне право. М., 1973. Т. 2. С. 279 (автор глави - В.С. Якушев); Цивільне право: Підручник. Т. 2 / За ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 454 (автор глави - Д.А. Медведєв); Правове регулювання банківської діяльності / За ред. Е.А. Суханова. М., 1997. С. 134 - 136 (автор глави - Л.А. Новосьолова); Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. М., 2001. С. 308.
(2) Така ж трактування відносин за договором банківського вкладу містилася в ст. 395 ЦК 1964 р. та ст. 111 Основ цивільного законодавства 1991 р. Згідно з цими нормами громадяни, з одного боку, можуть зберігати кошти в кредитних установах, а з іншого боку, дані установи зобов'язуються виплачувати по них дохід у вигляді відсотків або в іншій формі і повернути суму вкладу (т. е. позикові кошти) за першою вимогою вкладника на умовах і в порядку, передбачених для внеску даного виду законодавством і договором.
Проте договір банківського вкладу не можна розглядати як різновид договору зберігання (навіть іррегулярного). Такий висновок випливає з аналізу правової природи безготівкових грошей як зобов'язальних прав (прав вимоги). В якій би формі гроші ні передавалися банку, вони або втрачають свій речовий характер (за загальним правилом з моменту передачі готівки банку він стає їх власником), або взагалі його не мають (безготівкові гроші при їх перерахуванні з одного рахунку на інший, т. е. при зміні записів по рахунках). Що ж до виконання обов'язки з видачі сум з рахунку, то гроші знову набувають речову оболонку тільки при передачі банком клієнту готівкових грошових коштів. Отже, на банківському рахунку можуть існувати тільки безготівкові грошові кошти, що представляють собою зобов'язальні права (права вимоги власника рахунку до банку), які в цій якості не можуть бути об'єктом відносин зберігання.
У літературі було також висловлено думку про те, що предметом договору банківського рахунку є не перебувають на рахунку безготівкові грошові кошти, а надання банком клієнту особливого роду послуг. Тільки за певних обставин і з волі клієнта у банку може виникнути грошове зобов'язання, що виражається в обов'язки банку сплатити клієнту грошову суму при закритті рахунку, а також при видачі готівки (1). Думається, що всю суму зобов'язань банку і клієнта за договором банківського рахунку дійсно не можна звести до відносин з приводу безготівкових грошових коштів. Однак не викликає сумніву правильність висновку про те, що зобов'язання банку за договором банківського рахунку включають в себе і грошове зобов'язання перед клієнтом у розмірі відображеної на рахунку суми (2). В іншому випадку не можна говорити про виникнення грошового зобов'язання навіть при закритті рахунку, оскільки згідно ст. 859 ГК перерахування грошових коштів за вказівкою клієнта на інший його рахунок нічим не відрізняється від послуги особливого роду (3) в період дії договору.
---
(1) Див: Сарбаш С.В. Договір банківського рахунку: проблеми доктрини і судової практики. М., 1999. С. 33 - 36.
(2) Див: Новосьолова Л.А. Проблеми цивільно-правового регулювання розрахункових відносин. М., 1997. С. 17. Е.А. Суханов також вважає, що об'єктом скоєних банком за договором банківського рахунку дій в більшості випадків є безготівкові грошові кошти (див. також: Суханов Е.А. Посередницькі і кредитно-фінансові операції у новому Цивільному кодексі Російської Федерації. М., 1996. С. 56).
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(3) Спроба обгрунтувати предмет договору банківського рахунку як надання банком клієнту послуг особливого роду є невдалою, оскільки її автори не пояснюють, що являють собою ці послуги (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 559; Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 33 - 36).
Навряд чи можливо розглядати договір банківського рахунку і в якості різновиду договору позики. Насамперед норми ЦК про договір позики не є загальними положеннями по відношенню до договору банківського рахунку і навіть субсидиарно не можуть застосовуватися до банківського рахунку. Мета договору позики та договору банківського рахунку різна. Якщо за договором позики позичальник, залучаючи чужі кошти і отримуючи їх у власність, задовольняє власні потреби в будь-якій області діяльності, то за договором банківського рахунка банк здійснює реалізацію інтересу клієнта у здійсненні безготівкових платежів (1).
---
(1) Аналогічна ситуація складається при порівнянні договорів позики та банківського вкладу, бо й тут банк здійснює реалізацію інтересу вкладника в заощадженні і накопиченні коштів (ст. 834 ЦК).
У зв'язку з цим не можуть не відрізнятися і кінцеві договірні результати. У договорі позики цей результат як для позичальника, так і для позикодавця може бути будь-яким, оскільки закон байдуже ставиться до отриманого першим економічному ефекту, а для другого передбачає можливість безплатності. На відміну від цього в договорі банківського рахунку кінцевий договірний результат полягає саме в здійсненні безготівкових платежів в інтересах клієнта. Він забезпечується законом установленому спеціального суб'єктного складу на стороні услугодателя, його обов'язки здійснювати операції по рахунку у встановлені законом та договором терміни і т.д. Крім того, досягненню зазначеного результату сприяють публічно-правові вимоги, що стосуються обов'язку банків дотримуватися обов'язкові нормативи (ст. 24 Закону про банки і банківську діяльність), що встановлюються відповідно до Федерального закону від 10 липня 2002 р. N 86-ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії) "(1), і т.д.
---
(1) СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790; 2003. N 2. Ст. 157; N 52 (ч. 1). Ст. ст. 5029, 5032, 5038; 2004. N 27. Ст. 2711; N 31. Ст. 3233; N 52 (ч. 1). Ст. 5277; 2005. N 25. Ст. 2426; N 30 (ч. 1). Ст. 3101 (далі - Закон про Банк Росії).
Згідно ст. 62 Закону про Банк Росії та Інструкції Центрального банку РФ від 16 січня 2004 р. N 110-І "Про обов'язкові нормативи банків" (Вісник Банку Росії. 2004. N 11, 53; 2005. N 19, 40, 46). Банк Росії встановлює поряд з іншими нормативи ліквідності банків; достатності власних коштів (капіталу) банку; максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників, максимального розміру великих кредитних ризиків і т.д.
Таким чином, представляється можливим констатувати зовнішні подібності між договором позики та договором банківського рахунку, що базуються на правову природу безготівкових грошових коштів як об'єкта взаємовідносин сторін, які, однак, не дають підстав для розгляду договору банківського рахунку в як різновиду договору позики.
Договір банківського рахунку необхідно розглядати в якості самостійного виду цивільно-правового договору, оскільки він має особливу предметну визначеність (безготівкові грошові кошти), суб'єктний склад (обов'язкова участь банку в якості услугодателя), який визначається цими факторами спеціальний коло обов'язків банку (приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій по ньому).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття та юридична природа договору банківського рахунку "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 3. § 3. Правовий режим грошей
  поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Разом з тим спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 4. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань призводять до відновленню становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 7. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 10. § 2. Довіреність
    зрозуміло, так як виникають у представника повноваження не зачіпають його власних цивільних прав, але дають йому право діяти від імені та в інтересах подається. На відміну від договору, що регулює внутрішні відносини між представником і акредитуючою, довіреність покликана забезпечити зовнішній ефект представництва, а саме встановити правовий зв'язок між представляють, і
© 2014-2022  yport.inf.ua