Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 56. Банківське регулювання та банківський нагляд


Як орган управління кредитною системою держави Банк
Росії здійснює функції банківського регулювання і над
нагляду. Головними цілями банківського регулювання та банківського
нагляду є підтримка стабільності банківської систе
ми Російської Федерації та захист інтересів вкладників і кре
діторов. Банк Росії не втручається в оперативну діяльність
кредитних організацій, за винятком випадків, передбачений
них федеральними законами. Регулюючі та наглядові функ
ції Банку Росії здійснюються через що діє на посто
янной основі орган - Комітет банківського нагляду, об'єднавши
ющий структурні підрозділи Банку Росії, забезпечую
щие виконання його наглядових функцій. Структура Комітету
банківського нагляду затверджується Радою директорів. Руково
дитель Комітету банківського нагляду призначається Головою
Банку Росії з числа членів Ради директорів.
Банк Росії встановлює обов'язкові для кредитних орга
нізацій і банківських груп правила проведення банківських опе
рацій, бухгалтерського обліку та звітності, організації внутріш
нього контролю, складання та подання бухгалтерської та ста-

статистичної звітності, а також іншої інформації. Для осуще
ствления своїх функцій Банк Росії відповідно до переліку,
встановленим Радою директорів, має право запитувати і
одержувати в кредитних організацій необхідну інформацію про
їх діяльності, а також вимагати роз'яснень з отриманої
інформації.
У той же час Центральний банк Російської Федерації не
вправі:
- вимагати від кредитних організацій виконання несвойствен
них їм функцій;
- вимагати надання не передбачених федеральним
ми законами інформації про клієнтів кредитних організацій і
про інших третіх особах, не пов'язаної з банківським обслуговуванням
ем зазначених осіб;
- встановлювати прямо або побічно обмеження на проведе
ня операцій клієнтами кредитних організацій;
- зобов'язувати кредитні організації вимагати від їх клієнтів
документи, не передбачені федеральними законами.
З метою здійснення регулюючих і наглядових функцій
Банк Росії уповноважений приймати рішення про державну
реєстрації кредитних організацій. Центральний банк Росій
ської Федерації веде Книгу державної реєстрації кре
дітних організацій і видає їм ліцензії на здійснення бан
ковских операцій.
Кредитні організації набувають статусу юридичної особи
з моменту їх державної реєстрації. Повідомлення про государ
жавної реєстрації кредитної організації публікується в «Ве
ників Банку Росії». Ліцензія на здійснення банківських
операцій видається кредитної організації після її державної
ної реєстрації та без обмеження термінів дії.
Кредитної організації можуть бути видані наступні чи
цензии:
- на здійснення банківських операцій з коштами в руб
лях без права або з правом залучення у внески грошових
коштів фізичних ліц1;
- на здійснення банківських операцій з коштами в руб
лях та іноземній валюті без права або з правом залучення у
вклади грошових коштів фізичних осіб;
- на здійснення операцій з дорогоцінними металами.
Кредитна організація може отримати і генеральну лицен
зию, яка видається банку, що вже має ліцензії на здій-
1 Відповідно до ст. 36 Федерального закону від 3 лютого 1996 р. № 17-ФЗ
«Про банки і банківську діяльність» право на залучення у внески денеж
них засобів фізичних осіб надається банкам , з дати державної
реєстрації яких пройшло не менше двох років.

Ществление всіх банківських операцій з коштами в рублях і
іноземній валюті. Генеральна ліцензія не розширює коло ви
виконуваних банком операцій, а надає право в установ
ленном порядку відкривати філії, представництва та дочірні
ня організації на території іноземної держави та за
набувати частки в статутному капіталі іноземних банків.
З метою забезпечення фінансової стійкості кредитних орга
нізацій Центральний банк Російської Федерації устанавлива
ет обов'язкові економічні нормативи.
Обов'язкові нормативи - це методи управління грошовим
оборотом і регулювання діяльності кредитних організацій
і вироблених ними банківських операцій. До обов'язкових нір
мативам віднесені:
1) мінімальний розмір статутного капіталу для створюваних
кредитних організацій1, розмір власних коштів (капіталу)
для діючих кредитних організацій в якості умови зі
будівлі на території іноземної держави їх дочірніх орга
нізацій і відкриття їх філій, отримання небанківської кре
дітно організацією статусу банку, а також отримання кредит
ної організацією статусу дочірнього банку іноземного банку;
2) граничний розмір майнових (негрошових) вкладів
до статутного капіталу кредитної організації. Такий розмір иму
суспільних (негрошових) вкладів у статутний капітал, а також
перелік видів майна у негрошовій формі, яке може
бути внесено в оплату статутного капіталу кредитної організує
ції, встановлює Центральний банк Російської Федерації;
3) максимальний розмір ризику на одного позичальника або груп
пу пов'язаних позичальників. Даний норматив встановлюється в про
центах від розміру власних коштів (капіталу) і не може пре
вишать 25 відсотків розміру власних коштів (капіталу) кре
дітно організації. При визначенні максимального розміру ризику
враховуються вся сума кредитів кредитної організації, виданий
ная одному позичальнику або групі пов'язаних позичальників, а також
суми гарантій і поручительств, наданих кредитною орга
єю позичальникові або групі пов'язаних позичальників;
4) максимальний розмір великих кредитних ризиків. Крупним
кредитним ризиком є сума кредитів, гарантій та доручи
нізацією на користь одного клієнта, що перевищує 5 відсотків соб
дарських засобів (капіталу) організації (банківської групи).
Максимальний розмір великих кредитних ризиків не може пре
вишать 800 відсотків розміру власних коштів (капіталу)
кредитної організації;
1 Відповідно до ст. 11.1 Федерального закону «Про банки і банківську
діяльності» мінімальний розмір статутного капіталу реєстрованого банку
встановлено у сумі рублевого еквівалента 5 млн євро, для небанківської кре
дітно організації - в сумі рублевого еквівалента 500 тис. євро.

5) нормативи ліквідності кредитної організації. Ліквідує
ність - здатність забезпечити своєчасне виконання дол
гових зобов'язань, платоспроможність. Нормативи ликвидно
сти кредитної організації визначаються як відношення її ак
тивов до пасивів з урахуванням строків, сум і типів активів і Пассі
вов та інших факторів, а також ставлення її ліквідних активів
(готівкових грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень
ний та інших легко реалізованих активів) до сумарних активів;
6) нормативи використання власних коштів (капіталу)
кредитної організації для придбання акцій (часток) інших
юридичних осіб. Ці нормативи визначаються як виражене в
відсотках відношення сум інвестованих і власних коштів
(капіталу) кредитної організації (банківської групи). Розмір
нормативу використання власних коштів (капіталу) кредит
ної організації для придбання акцій (часток) інших юриди
чеських осіб не може перевищувати 25 відсотків розміру власних
коштів (капіталу) кредитної організації (банківської групи);
7) максимальний розмір кредитів, банківських гарантій та по
ручітельств, наданих кредитною організацією своїм навчаючи
ників (акціонерам). Максимальний розмір визначається в про
центах від власних коштів (капіталу) кредитної організує
ції (банківської групи) і не може перевищувати 50 відсотків.
До обов'язкових нормативів належать також нормативи до
статочной власних коштів (капіталу), розмір валютного,
процентного та інших фінансових ризиків, мінімальний розмір ре
резервів, створюваних під ризики. Банк Росії уповноважений устанав
ливать додаткові обов'язкові нормативи для окремих ві
дов організацій (наприклад, для організацій, що здійснюють
емісію облігацій з іпотечним покриттям). Кредитні органі
зації не мають права змінювати встановлені для них Централь
вим банком Російської Федерації обов'язкові нормативи. В зі
ответствии до ст. 15.26 Кодексу Російської Федерації про адміні
тивних правопорушення встановлена адміністративна відповідь
ственность за порушення кредитної організацією встановлених
Банком Росії нормативів та інших обов'язкових вимог.
Для здійснення своїх функцій банківського регулювання
ня та банківського нагляду Банк Росії проводить перевірки кре
дітних організацій (їх філій), направляє їм обов'язкові
для виконання приписи про усунення виявлених у їх де
ятельности порушень і застосовує передбачені законодав
тельством санкції по відношенню до порушників .
Перевірки можуть здійснюватися уповноваженими представи
телямі (службовцями) Банку Росії в порядку, встановленому
Радою директорів, або за дорученням Ради директорів ауді
Торський організаціями. Уповноважені представники (служачи
щие) Банку Росії мають право отримувати та перевіряти звітність

та інші документи кредитних організацій (їх філій), при не
обходимости знімати копії з відповідних документів для при
спілкування до матеріалів перевірки. Порядок проведення перевірок
кредитних організацій (їх філій), у тому числі визначення
обов'язків кредитних організацій (їх філій) по сприянню
у проведенні перевірок, визначається Радою директорів.
Банк Росії не праві проводити більше однієї перевірки кре
дітно організації (її філії) за одним і тим же питанням за
один і той же звітний період діяльності кредитної органі
зації (її філії). При цьому перевіркою можуть бути охоплені толь
ко п'ять календарних років діяльності кредитної організації (її
філії), що передують року проведення перевірки.
Проведення Банком Росії повторної перевірки кредитної
організації (її філії) за одним і тим же питанням за один і
той же звітний період діяльності кредитної організації (її
філії) за вже перевірений період дозволяється, якщо провер
ка проводиться у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією кре
дітно організації, а також за вмотивованим рішенням Зі
вета директорів. Таке рішення Ради директорів може прини
маться в порядку контролю діяльності територіального уч
реждения Банку Росії, який проводив перевірку, або на осно
вання клопотання відповідного структурного підрозділу
Банку Росії в цілях оцінки фінансового стану та якості
активів і пасивів кредитної організації.
У випадках порушення кредитної організацією федеральних за
конів, що видаються відповідно до них нормативних актів та
розпоряджень Банку Росії, непредставлення інформації , пред
ставления неповної чи недостовірної інформації Банк Рос
оці має право вимагати від кредитної організації усунення
виявлених порушень, стягувати штраф у розмірі до 0,1 про
цента мінімального розміру статутного капіталу або обме
  вать проведення кредитною організацією окремих операцій на
  строк до шести місяців.
  У разі невиконання у встановлений термін приписів
  Банку Росії про усунення порушень, виявлених в діяч
  ності кредитної організації, а також у разі, якщо ці нару
  шення або здійснюються кредитною організацією банківські
  операції або угоди створили реальну загрозу інтересам її кре
  діторов (вкладників), Банк Росії має право:
  1) стягнути з кредитної організації штраф у розмірі до 1 про
  цента розміру сплаченого статутного капіталу, але не більше 1 про
  цента мінімального розміру статутного капіталу;
  2) вимагати від кредитної організації:
  - Здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення
  кредитної організації, у тому числі зміни структури її ак
  тивов;

  -Заміни керівників кредитної організації, перелік поса
  ностей яких зазначений у ст. 60 Федерального закону «Про Централь
  ном банк Російської Федерації (Банку Росії) »;
  - Здійснення реорганізації кредитної організації;
  3) змінити на строк до шести місяців встановлені для кре
  дітно організації обов'язкові нормативи;
  4) ввести заборону на здійснення кредитною організацією від
  слушних банківських операцій, передбачених виданої їй чи
  ценз на здійснення банківських операцій, на термін до одне
  го року, а також на відкриття нею філій на строк до одного року;
  5) призначити тимчасову адміністрацію по управлінню кре
  дітно організацією на строк до шести місяців. Порядок призначають-
  чення та діяльності тимчасової адміністрації встановлюється
  федеральними законами і видаються відповідно до них
  нормативними актами Банку Росії;
  6) ввести заборону на здійснення реорганізації кредитної
  організації, якщо в результаті її проведення виникнуть осно
  вання для застосування заходів щодо попередження банкрутства кре
  дітно організації, передбачені Федеральним законом
  «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій»;
  7) запропонувати засновникам (учасникам) кредитної органі
  зації, які самостійно або в силу існуючого між
  ними угоди, або участі в капіталі один одного, або інших
  способів прямого або непрямого взаємодії мають можли
  ність впливати на рішення, що приймаються органами
  управління кредитної організації, зробити дії, на
  правління на збільшення власних коштів (капіталу) кре
  дітно організації до розміру, що забезпечує дотримання
  нею обов'язкових нормативів.
  Банк Росії має право відкликати у кредитної організації лицен
  зию на здійснення банківських операцій з підстав, пре
  передбаченими Федеральним законом «Про банки і банківську
  діяльності ». Порядок відкликання ліцензії на здійснення бан
  ковских операцій встановлюється нормативними актами Цент
  рального банку Російської Федерації.
  З метою захисту інтересів вкладників і кредиторів Банк Рос
  оці має право призначити в кредитну організацію, у якої ото
  кличуть входити ліцензія на здійснення банківських операцій, уполно
  важеного представника Банку Росії. В період діяльності
  уповноваженого представника Банку Росії кредитна орга
  низация вправі здійснювати дозволені їй федеральними за
  конамі угоди тільки за погодженням з уповноваженим пред
  ставників Банку Росії в порядку, встановленому Федераль
  вим законом «Про банки і банківську діяльність».
  Федеральним законом від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ «Про противо
  дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних переступив-

  вим шляхом, і фінансуванню тероризму »1 встановлено, що обя
  но з обов'язковим контролю підлягає операція банків з грошовими
  коштами або іншим майном, якщо сума, на яку вона
  здійснюється, дорівнює або перевищує 600 тис. рублів. Дані опера-
  ції підлягають перевірці не лише з боку Банку Росії, а й
  з боку Федеральної служби з фінансового моніторингу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 56. Банківське регулювання та банківський нагляд "
 1. 1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
    банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Як видно з визначення договору банківського вкладу, зазначений договір належить до числа реальних, односторонніх, відплатних
 2. 4. Правова природа договору банківського рахунку
    банківського рахунку як на самостійний цивільно-правовий договір, відношуваний (у широкому сенсі) до категорії договорів про надання послуг (в даному випадку маються на увазі банківські послуги). Наприклад, Е.А. Суханов пише: "Договір розрахункового або розрахунково-касового обслуговування, традиційно званий у нас договором банківського рахунку, є особливою, самостійною різновидом
 3. Таємниця банківського рахунку
    банківського рахунку та банківського вкладу, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості, що становлять банківську таємницю, можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам; державним органам та їх посадовим особам такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, передбачених законом. У разі розголошення банком відомостей, що становлять
 4. Зміст договору
    банківського рахунку в юридичній літературі зазвичай розуміється загальне коло прав та обов'язків, що виконуються (здійснюваних) сторонами договору банківського рахунку, як передбачених договором, так і встановлених імперативними нормами закону. Наприклад, розмірковуючи про зміст договору банківського рахунку, А.Є. Шерстобитов вказує: "Основним обов'язком банку є прийом і зарахування
 5. § 2. Створення комерційних організацій
    банківську діяльність »(у редакції від 3 лютого 1996 р. [4]). Загальний порядок установи комерційних організацій полягає в наступному. Комерційна організація засновується за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним органу. Так, державні та муніципальні унітарні підприємства засновуються Урядами РФ чи суб'єктів РФ, відповідними комітетами з
 6. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    банківська гарантія є основним, а не акцесорних зобов'язанням. У со-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 222 ответствии до ст. 370 ГК передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання
 7. § 4. Страхування
    банківська діяльність. В даний час законодавець прямо не обмежує можливість вибору тієї чи іншої організаційно-правової форми страхової організації. Однак мова може йти тільки про організацію, яка є юридичною особою. Слід зазначити, що у світовій практиці переважна більшість комерційних страхових організацій існує у формі акціонерних товариств або
 8. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    банківських операцій Центральним банком Російської Федерації. [18] Порядок порушення і розгляду справ про неспроможність (банкрутство) слід визнати особливим видом судово-арбітражного процесу - спеціальним непозовного виробництвом в арбітражних судах. Судові акти арбітражних судів можуть бути переглянуті: скасовано, змінені чи залишені в силі - у порядку відповідно
 9. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
    банківський рахунок одного з засновників. Водночас постійно діючі третейські суди можуть засновуватися як юридичні особи в організаційно-правовій формі автономної некомерційної організації згідно ст. 10 Федерального закону «Про некомерційні організації». Третейські суди можуть розглядати не всі види економічних суперечок, віднесених до підвідомчості арбітражних судів і судів
 10. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    банківських рахунках підприємця може спричинити для нього серйозні негативні наслідки: порушення строків обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетні страхові фонди, порушення фінансових зобов'язань перед контрагентами і партнерами, неможливість вести нормальну комерційну діяльність і, як наслідок цього, - збитки. Аналогічні наслідки можуть настати при накладенні органами
© 2014-2022  yport.inf.ua