Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 55. Правовий статус Банку Росії


Банк Росії є банком 1-го рівня банківської системи
Російської Федерації. Статус, цілі діяльності, функції і
його повноваження визначаються Конституцією Російської Феде
рації і Федеральним законом від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ
«Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» 1.
Банк Росії здійснює свої функції і повноваження неза
но від інших федеральних органів державної влади,
органів державної влади суб'єктів Російської Федера
ції та органів місцевого самоврядування. Центральний банк Рос
сийской Федерації є юридичною особою. Статутний ка
живив (3 млрд рублів) та інше майно Банку Росії є
федеральною власністю.
Держава не відповідає за зобов'язаннями Центрального бан
ка Російської Федерації, а Банк Росії - за зобов'язаннями
держави, якщо вони не взяли на себе такі зобов'язання.
Цілями діяльності Банку Росії є захист і забезпе
печення стійкості рубля, розвиток і зміцнення банківської
системи Російської Федерації, забезпечення ефективного і
безперебійного функціонування платіжної системи.
Центральний банк Російської Федерації виконує такі
функції:
1) у взаємодії з Урядом Російської Федера
ції розробляє і проводить єдину державну грошово-
кредитну політику;
2) монопольно здійснює емісію готівки, утвер
ждает графічне позначення рубля у вигляді знака і організовує
наявне грошовий обіг;
3) є кредитором останньої інстанції для кредитних
організацій, організує систему їх рефінансування;
4) встановлює правила здійснення розрахунків в Росій
ської Федерації;
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.

5) встановлює правила проведення банківських операцій;
6) здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів
бюджетної системи Російської Федерації;
7) здійснює ефективне управління золотовалютними
резервами Банку Росії;
8) приймає рішення про державну реєстрацію кре
дітних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії
на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дей
ствие та відкликає їх;
9) здійснює нагляд за діяльністю кредитних організує
ций і банківських груп;
10) здійснює самостійно або за дорученням Правитель
ства Російської Федерації всі види банківських операцій та інших
угод, необхідних для виконання функцій Банку Росії;
11) організовує та здійснює валютне регулювання і ва
лютня контроль відповідно до законодавства Російської
Федерації;
12) визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними
рідними організаціями, іноземними державами , а також
з юридичними і фізичними особами;
13) встановлює правила бухгалтерського обліку та звітності
для банківської системи Російської Федерації;
14) встановлює і публікує офіційні курси іноземних
них валют по відношенню до рубля;
15) здійснює інші функції відповідно до федераль
вими законами.
Банк Росії підзвітний Державній Думі Федеральних
Зборів Російської Федерації. Державна Дума призначе
чає на посаду та звільняє з посади Голови Банку
Росії за поданням Президента Російської Федерації,
призначає на посаду та звільняє з посади членів Зі
вета директорів Банку Росії за поданням Голови
Банку, узгодженим з Президентом Російської Федерації. На
засіданнях Державної Думи розглядаються основні на
правління єдиної державної грошово-кредитної політи
ки, річний звіт Банку Росії, заслуховуються доповіді Пред
седателя Банку про його діяльність.
Банк Росії видає у формі вказівок, положень та інструкцій
ций нормативні акти, обов'язкові для федеральних органів
державної влади, органів державної влади суб'єктів
тов Російської Федерації та органів місцевого самоврядування,
всіх юридичних і фізичних осіб.
Правила підготовки нормативних актів Банку Росії уста
навливаются Банком Росії самостійно. Нормативні акти
Банку Росії повинні бути зареєстровані в порядку, уста
новленном для державної реєстрації нормативних пра-

вових актів федеральних органів виконавчої влади. Не під
лежать державної реєстрації нормативні акти Банку Рос
оці, що встановлюють:
- курси іноземних валют по відношенню до рубля;
- зміна процентних ставок;
- розмір резервних вимог;
- розміри обов'язкових нормативів для кредитних організує
ций і банківських груп;
- прямі кількісні обмеження;
- правила бухгалтерського обліку та звітності для Банку Росії;
- порядок забезпечення функціонування системи Банку
Росії.
У систему управління Банку Росії входять: Національний бан
ковский рада, Голова Банку Росії і Рада директорів.
Чисельність Національної банківської ради становить 12 чоло
повік (2 - від Ради Федерації, 3 - від Державної Думи, 3 - від
Президента РФ, 3 - від Уряду РФ і Голова Банку
Росії). Він є колегіальним органом Банку Росії. У кому
компетенції Національної банківської ради входить наступне:
1) розгляд річного звіту Банку Росії;
2) затвердження на основі пропозицій Ради директорів на
черговий рік не пізніше 15 грудня попереднього року про
ного обсягу видатків;
3) розгляд питань вдосконалення банківської си
стеми Російської Федерації;
4) розгляд проекту основних напрямів єдиної дер
дарчим грошово-кредитної політики та основних направле
ний єдиної державної грошово-кредитної політики;
5) вирішення питань, пов'язаних з участю Банку Росії в
капіталах кредитних організацій;
6) затвердження за пропозицією Ради директорів правил
бухгалтерського обліку та звітності для Банку Росії;
7) затвердження за пропозицією Ради директорів порядку
формування провізії Банку Росії і порядку розподілу
прибутку Банку Росії, що залишається в розпорядженні Банку Рос
оці слова та ін
Рада директорів Банку Росії складається з Голови Банку
Росії і 12 членів. Члени Ради директорів призначаються на
посаду Державною Думою строком на 4 роки за представ
лению Голови Банку Росії, узгодженим з Президен
тому Російської Федерації, і працюють на постійній основі в
Банку Росії. Рада директорів засідає не рідше одного разу в
місяць. До основних функцій Ради директорів відноситься сле
дующее:
1) у взаємодії з Урядом Російської Федера
ції розробка проекту основних напрямів єдиної государ-

жавної грошово-кредитної політики та основних направле
ний єдиної державної грошово-кредитної політики та
представлення цих документів для розгляду в Націо
нальний банківська рада, а також Президенту Російської
Федерації, в Уряд Російської Федерації та Державного
ственную Думу;
2) затвердження річної фінансової звітності Банку Рос
оці, розгляд аудиторського висновку щодо річної фінан
совою звітності Банку Росії та висновки Рахункової палати
Російської Федерації за результатами перевірки рахунків і опера
ций Банку Росії;
3) затвердження звіту про діяльність Банку Росії;
4) розгляд і подання до Національний банківський
рада на затвердження на черговий рік з розрахунками і обоснова
нями не пізніше 1 грудня попереднього року загального об'є
ма витрат;
5) інші функції, встановлені ст. 18 Федерального зако
на «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Рос
оці)».
Голова Банку Росії діє від імені Центрального
банку Російської Федерації і являє (без довіреності)
його інтереси у відносинах з органами державної влади,
кредитними організаціями, організаціями іноземних дер
дарств, міжнародними організаціями, іншими установи
та організаціями. Крім того, Голова Банку Росії
головує на засіданнях Ради директорів (у разі
рівності голосів голос Голови Банку Росії є
вирішальним) , підписує нормативні акти Банку Росії, ре
шення Ради директорів, призначає на посаду та звільняються
дає з посади заступників Голови Банку Росії, а
також несе всю повноту відповідальності за діяльність Банку
Росії.
Для реалізації покладених на нього функцій Банк Росії
бере участь у розробці економічної політики Уряду
Російської Федерації. Голова Банку Росії або за його
дорученням один із його заступників бере участь у засіданнях Пра
вительства Російської Федерації, а також може приймати навчаючи
стіе у засіданнях Державної Думи при розгляді зако
тів, що стосуються питань економічної, фінансової,
кредитної та банківської політики.
Банк Росії має право здійснювати банківські операції
і операції з російськими та іноземними кредитними організує
ціями, з Урядом Російської Федерації. Відповідно
до ст. 46 Федерального закону «Про Центральний банк Російської
Федерації (Банку Росії)» до таких операціях і операціях відне
сени:

1) надання кредитів на строк не більше одного року під
забезпечення цінними паперами та іншими активами, якщо інше
не встановлено федеральним законом про федеральний бюджет;
2) купівля і продаж державних цінних паперів на від
критому ринку;
3) купівля і продаж облігацій, емітованих Банком Рос
оці, і депозитних сертифікатів;
4) купівля і продаж іноземної валюти, а також платіж
них документів та зобов'язань, номінованих в іноземній
валюті, виставлених російськими та іноземними кредитними
ми організаціями;
5) купівля, зберігання, продаж дорогоцінних металів та інших
видів валютних цінностей;
6) проведення розрахункових, касових і депозитних операцій, при
нятие на зберігання та в управління цінних паперів та інших активів;
7) видача поручительств і банківських гарантій;
8) здійснення операцій з фінансовими інструментами,
використовуються для управління фінансовими ризиками;
9) відкриття рахунків в російських та іноземних кредитних
організаціях на території Російської Федерації і терито
риях іноземних держав;
10) виставлення чеків і векселів в будь-якій валюті;
11) здійснення інших банківських операцій і операцій від
свого імені відповідно до звичаїв ділового обороту, при
нятимі в міжнародній банківській практиці.
Банк Росії має право здійснювати банківські операції та операції
на комісійній основі, за винятком випадків, предусмот
ренних федеральними законами. Наприклад, без справляння комис
сійного винагороди здійснюються операції зі кошти
ми федерального бюджету, коштами державних внебюд
житніх фондів, а також операції з обслуговування державного
ного боргу Російської Федерації та операції з золотовалютними
  ми резервами Російської Федерації.
  Незважаючи на те що отримання прибутку не є основною
  метою діяльності Банку Росії, при здійсненні ним фі
  нансовой діяльності різниця між сумою доходів, отриманий
  них при проведенні банківських операцій, та сумою витрат,
  пов'язаних з виконанням функцій Банку Росії, визнається
  прибутком Банку. Після затвердження Радою директорів годо
  вої фінансової звітності Банку Росії 50 відсотків факти
  тично отриманого за підсумками року прибутку перераховується до феде
  ральний бюджет1. Залишилося прибуток спрямовується в резерви і
  1 Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий
  рік і плановий період розмір відрахування від прибутку, отриманого Централь
  вим банком Російської Федерації, у федеральний бюджет може бути змінений
  (У 2005 і 2006 рр.. Розмір відрахувань становив 80 відсотків). - Прямуючи. авт.

  фонди різного призначення, при цьому Банк Росії сплачує
  податки і збори у відповідності з Податковим кодексом Росій
  ської Федерації.
  Банк Росії не має права надавати кредити Прави
  тельству Російської Федерації для фінансування дефіциту
  федерального бюджету, купувати державні цінні папери
  при їх первинному розміщенні, за винятком тих випадків, ког
  та це передбачається федеральним законом про федеральний
  бюджеті, а також не має права надавати кредити для фінансування
  вання дефіцитів бюджетів державних позабюджетних
  фондів, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих
  бюджетів. Крім того, Центральному банку Російської Федера
  ції заборонено здійснювати банківські операції з юридично
  ми особами, які не мають ліцензії на проведення банківських
  операцій, та фізичними особами, придбавати акції (частки) кре
  дітних та інших організацій, займатися торгової та виробниц
  жавної діяльністю, здійснювати операції з нерухомістю
  стю, за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням дея
  ності Банку Росії і його організацій. Також заборонена
  пролонгація наданих Центральним банком Російської
  Федерації кредитів, виключення може бути зроблено тільки за
  рішенням Ради директорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 55. Правовий статус Банку Росії"
 1. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    правових відносин у банківській сфері, що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 2. § 2. Джерела комерційного права
    правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм соціально-економічним змістом, невіддільне від характеру регульованих їм відносин, їх режиму, принципів, методів регламентації. Законодавство, як зовнішня форма вираження права, лежить на поверхні юридичної
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
    правову при-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 315 роду. Всі договори, укладені в сфері розрахунків і кредитування, можуть бути об'єднані в одну групу як спеціальні договори, що обслуговують фінансові операції та грошовий оборот. Різноманітність фінансових операцій зумовлює різноманітність спеціальних
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    правових актів арбітражними судами і дає роз'яснення з питань судової практики. Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ обов'язкові для арбітражних судів у Російської Федерації. Підвідомчість спорів арбітражним судам. Арбітражним судам підвідомчі економічні спори, що виникають з цивільних, адміністративних та інших правовідносин. Учасники цих суперечок - юридичні
 5. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
    правові акти, що регламентують питання організації інноваційної діяльності в РФ, і сам характер нововведень дозволяють окреслити коло суб'єктів, не тільки беруть безпосередню участь в інноваційному процесі, а й забезпечують цей процес. До особам, які забезпечують умови здійснення інноваційної діяльності, в першу чергу слід віднести органи державної влади,
 6. § 4. Валютні біржі
    правове становище валютних бірж, до цих пір немає. Центральному банку РФ, Мінфіну РФ і Мінекономіки РФ було доручено підготувати пропозиції щодо концепції розвитку валютної біржі, її юридичному статусу і функцій, маючи на увазі органічне включення валютного ринку в загальну систему фондового ринку. Передбачалося, що в Законі про ринок цінних паперів буде передбачений спеціальний розділ, регу-лірующій
 7. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    правового статусу в сфері валютного регулювання на резидентів і нерезидентів. Резидентами вважаються: 1) Фізичні особи, які мають постійне місце проживання в Російській Федерації, в тому числі тимчасово знаходяться за кордоном. Поняття «постійне місце проживання» в законі від 9 жовтня 1992 р. не конкретизується. Слід тому орієнтуватися на ст. 20 ГК, згідно з якою «місцем
 8. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
    правових актів федерального, регіонального та муніципального рівнів законодавства, далеко не вільну від недоліків. Такі явища, як прогалини і суперечливість притаманні не тільки всій системі податкового регулювання, а й окремим податковим законам. Часткові зміни, що вносяться протягом шести років (з 1992 р.) у податкову систему Росії, перетворили її у вкрай залякану, непросту
 9. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
    правової форми підприємництва, використання передбачених законом пільг, використання прогалин і суперечностей законодавства [1]. На практиці використовуються й інші прийоми податкового планування, хоча законність деяких з них викликає сумніви. Так, можливість заміни одних цивільно-правовьк договорів (НЕ-сприятливих) на інші (сприятливі для оподаткування) обмежена
 10. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
    правовими актами (абз. 2 п. 3 ст. 49 ЦК). До моменту отримання ліцензії або зазначеного в ній терміну юридична особа не має такого права і не може його реалізувати, але має і може здійснювати інші права (а саме ті, які не потребують ліцензування або вже забезпечені необхідними ліцензіями). Наслідки порушення юридичною особою спеціальної правоздатності неоднозначні. Так, якщо
© 2014-2022  yport.inf.ua