Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Довірче управління як інститут зобов'язального права

Договір довірчого управління майном - новий для вітчизняного законодавства. Він оформляє відносини з управління чужим майном в інтересах його власника (або іншого уповноваженої особи - кредитора в зобов'язанні, суб'єкта виключного або корпоративного права) або іншого вказаного їм (третього) особи. Необхідність в управлінні майном може бути обумовлена волею власника або уповноваженої особи, викликаної, наприклад, його недосвідченістю або неможливістю самостійно використовувати деякі види свого майна. Так, не всякий власник акцій або суб'єкт виключних прав у змозі компетентно та ефективно використовувати їх у власних інтересах. Це ж відноситься і до власників майнових комплексів - підприємств. Такого роду відносини можуть виявитися необхідними і корисними не тільки для приватних, але і для публічних власників. Нарешті, власник за відомим йому причин може побажати обдарувати кого-небудь, встановивши довірче управління на користь такого названого ним особи (вигодонабувача).
У деяких випадках керуючий повинен замінити власника (чи інше уповноваженою особа) за прямою вказівкою закону у зв'язку з особливими обставинами: встановленням опіки, піклування або патронажу (ст. 38 і ст. 41 ЦК), визнанням громадянина безвісно відсутнім (ст. 43 ЦК) або його смертю (коли виконавець заповіту - виконувач духівниці розпоряджається спадкової масою до моменту прийняття спадкоємцями спадщини).
У ході довірчого управління здійснюється професійне (підприємницьке) використання ввіреного керуючому майна, що передбачає вчинення керуючим в інтересах власника (уповноваженої особи) або вигодонабувача як юридичних, так і фактичних дій з метою отримання відповідного доходу. Взаємовідносини такої особи зі своїм керуючим визначаються укладеним між ними договором, що передбачає їх взаємні права та обов'язки (а в названих вище випадках обов'язкового управління чужим майном - законом стосовно загальним правилам про даний договорі).
При цьому довірче управління, перш за все управління підприємствами як майновими комплексами, необхідно відрізняти від управління організаціями - юридичними особами (1). Так, акціонерне товариство за рішенням свого загальних зборів вправі передати іншої комерційної організації або індивідуальному підприємцю - керуючому повноваження свого виконавчого органу (абз. 3 п. 3 ст. 103 ГК, абз. 3 п. 1 ст. 69 Закону про АТ). У такому випадку керуючий діє в ролі органу юридичної особи, що виступає виключно від його, а не від власного імені. Можливо і керування господарським товариством через холдингову або основну (материнську) компанію, яке теж не є довірчим управлінням, бо така керуюча компанія завжди діє від свого імені та в своїх інтересах. Аналогічні по суті ситуації мають місце при призначенні зовнішнього чи конкурсного керуючого майном банкрута і діях ліквідаційної комісії (або ліквідатора) юридичної особи, в рамках яких також здійснюється управління діяльністю юридичної особи в інтересах його кредиторів, а не довірче управління його майном в її інтересах або в інтересах призначених ним вигодонабувачів.
---
(1) Див: дозорців В.А. Довірче управління майном (гл. 53) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. С. 533; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний). 5-е вид. / За ред. О.Н. Садикова. М., 2006. С. 745 (автор коментаря - В.В. Чубаров).
Розглянутий договір не має нічого спільного з договором про передачу майна в довірчу власність (траст), яку на початку 90-х рр.. XX в. активно намагалися нав'язати вітчизняного правопорядку шляхом прямого, буквального запозичення аналогічного інституту англо-американського права. Справа в тому, що вітчизняний правопорядок, як і континентальне європейське право в цілому, не визнає можливості існування "розщепленої власності" і побудований на розходженні речових і зобов'язальних прав, яке, навпаки, не властиво англо-американському праву. Тому у нас відсутня речове-правова категорія довірчої власності <1 >. Закон прямо говорить про те, що власник має право передати своє майно в довірче управління, яке не тягне переходу до довірчого керуючого права власності (п. 4 ст. 209, абз. 2 п. 1 ст. 1012 ЦК) і тому не перетворює його ні в повного, ні в обмеженого ("часткового") власника керованого майна. Відносини власника з довірчим керуючим носять зобов'язально-правовий характер.
--- ---
(1) Див: дозорців В.А. Указ. соч. С. 529 - 532. Детальніше про поняття та співвідношенні трасту і речових прав див. § 1 гл. 19 т. II цього підручника.
Оскільки керуючий чужим майном наділяється певними повноваженнями щодо його використання, у тому числі шляхом здійснення угод у відносинах з третіми особами, його статус набуває рис подібності з положенням інших осіб, які надають юридичні послуги учасникам майнового обороту, - повіреного, комісіонера і агента. Однак, незважаючи на деяку схожість з договорами доручення, комісії та агентськими, договір довірчого управління не входить до групи договорів про наданні юридичних послуг, а являє собою цілком самостійну різновид цивільно-правового договору, що породжує зобов'язання з надання послуг.
Насамперед, він оформляє вчинення керуючим в інтересах власника або вигодонабувача як юридичних, так і фактичних дій. Тим самим дані відносини чітко розмежовуються з відносинами доручення і комісії, що мають предметом лише вчинення певних юридичних дій. Крім того, керуючий завжди виступає у майновому обороті від власного імені, але з обов'язковим інформуванням всіх третіх осіб про своє особливому положенні. Що ж до відмінностей від агентського договору, то слід мати на увазі, що довірче управління виключає не тільки можливість виступу керуючого від імені власника, а й покладання ним своїх обов'язків на третю особу (тоді як агент може не тільки виступати від імені принципала, але і вступати в субагентські відносини, особливо при необхідності вчинення дій фактичного порядку). При цьому довірче управління може здійснюватися як на відплатних, так і на безоплатних засадах, а агентський договір завжди є оплатним. Нарешті, управління чужим майном на відміну від агентування за своєю природою не може бути безстроковим, а передбачає чіткі часові межі.
Безсумнівно, що відносини довірчого управління включають надання юридичних послуг власникові майна і в даній частині охоплюються поняттям посередництва. Однак такі дії керуючого, по суті, носять допоміжний характер, бо в цілому їх предмет і мета інші - використання професійним підприємцем певного чужого майна з метою отримання вигод (доходів) для його власника або вказаної ним вигодонабувача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Довірче управління як інститут зобов'язального права"
 1. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  довірчої власності в російських умовах. З урахуванням того, що траст на його батьківщині - в країнах англо-американського права, є одним з речових прав, оскільки це довірча власність, застосування трасту в Росії вимагало відповіді на питання: чи передбачений цей інститут російським правом. До грудня 1993 відповідь була однозначно негативною. Тому всі спроби використовувати
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  довірчий, характер: відкриваючи рахунок у банку, підприємець тим самим вручає банку інформацію про фінансовий бік своєї діяльності. Передача такої інформації третім особам може призвести до її неправомірному використанню на шкоду інтересам власника рахунку. Тому за законом банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. В ст. 26 Федерального закону «Про
 3. § 8. Довірче управління майном
  довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє професійними
 4. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  довірчий керуючий. Очевидно, що віднесення названих учасників до тієї чи іншої групи є досить умовним, оскільки названі предмети діяльності у різних учасників можуть поєднуватися. Необхідно відрізняти професійних учасників ринку цінних паперів від інших посередників, що здійснюють на ньому свою діяльність. Так, непрофесійним посередником може бути товарна
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  довірчого управління майном, комерційної концесії (франчайзингу) та ін 5. Внутрішньогалузевий об'єднання (інтеграція, централізація), в результаті якого подолано протиставлення між різноманітними правовими формами відчуження майна у власність, виконання робіт і надання послуг (у підсумку договори поставки, контрактації і енергопостачання визнані окремими видами
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  довірчої власності (trust), призначеного для використання майна на користь третьої особи. Зміст трасту полягає в передачі майна засновником довірчої власності (settlor) довірчому власнику (trustee) для управління в інтересах позначеного одного або декількох осіб, іменованих бенефіціарами (beneficiary). Класичним є визначення довірчої
 7. § 4. Безвісну відсутність і юридична смерть
  довірче управління особі, що визначається органом опіки та піклування, при цьому між довірчим керуючим і органом опіки та піклування укладається договір * (185). З цього майна видається утримання тим особам, яких безвісно відсутній зобов'язаний утримувати, а також погашається заборгованість по інших зобов'язаннях безвісно відсутнього громадянина. Довірче управління
 8. § 2. Поняття права власності
  довірчого управління або обмеженому речовому праву господарського відання. У чому тоді їх відмінність від права власності? У попередньому розділі говорилося, що володіння і користування як правомочності будь-якого речового права завжди обумовлені наявністю свого інтересу у суб'єкта цього права. У праві власності даний інтерес реалізується найбільш повно, зводиться практично в абсолют: його може
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  довірчого управління є тільки та частина майна, яка вимагає постійного управління. * (186) Див: ФЗ від 17 грудня 2001 р. N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" (з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920. * (187) Оголошення громадянина померлим слід відрізняти від встановлення такого що має юридичне значення факту, як факт смерті громадянина в
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  довірчі керуючі (див. відповідно п. 2 ст. 447, ст. 990 , 1005, 1012 ЦК). Договори, на підставі яких діють ці особи, обмежують їх функції продавця, та й продавцями вони є, тільки якщо укладають договір від свого імені, в іншому випадку продавець - особа, яка безпосередньо приобретающее права та обов'язки за досконалої в його інтересах угоді. Право продажу чужої речі
© 2014-2022  yport.inf.ua